بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Ghazanfari


موارد یافت شده: 85

1 - The Construction and Validation of a Q-matrix for Cognitive Diagnostic Analysis: The Case of the Reading Comprehension Section of the IAUEPT (چکیده)
2 - Investigating the Politeness Strategies and Politeness Maxims in Five Surahs from the Holy Qur’an (چکیده)
3 - Reiteration as an Instance of Lexical Cohesion in theQur anic Discourse: The Case of At-Takweer Surah (چکیده)
4 - Representation of Males and Females as Social Actors in Naguib Mahfouz’s Midaq Alley: A CDA Study (چکیده)
5 - Semantic Parallelism and Repetition in the Discourse of the Holy Qur’an (چکیده)
6 - Representation of Gender Roles in the Discourse of a Literary Text: A CDA Study of Hemingway’s A Farewell to Arms (چکیده)
7 - Pragmatic Analysis on Leech s Maxims in three Surahs from The Holy Quran (چکیده)
8 - Non-Observance of Grice’s Conversational Maxims in Discourse of Humor and its Role in EFL Learners’ Text Comprehension: A Mixed-Methods Study (چکیده)
9 - Designing and Validating a Persian Humor Comprehension Test (PHCT) on the Basis of Grice’s Conversational Maxims (چکیده)
10 - DESIGNING AND VALIDATING AN ENGLISH HUMOR COMPREHENSION TEST (EHCT) BASED ON GRICE’S CONVERSATIONAL MAXIMS (چکیده)
11 - Self-lowering and other-raising strategies as reflected in Persian political discourse: Implications for ELT (چکیده)
12 - Investigating Leech’s Politeness Principle in Conversational Verses in Three Surahs from The Holy Quran (چکیده)
13 - Engagement in doctoral dissertation discussion sections written by English native speakers (چکیده)
14 - Politeness Strategies and Maxims in English for Islamic texts: A Sociolinguistic Analysis of Quran (چکیده)
15 - Uncovering the Influence of EFL Students’ Perfectionism and Anxiety on Their Willingness to Communicate in Language Classes (چکیده)
16 - Contemporary sociopolitical functions of the “Allahu Akbar” ritual speech act in today’s Muslim communities: A focus on Iranian society (چکیده)
17 - Manifestation of \\\'Self-lowering\\\' and \\\'Other-raising\\\' as Politeness Strategies in Persian Political Discourse (چکیده)
18 - An Investigation into Metadiscourse Elements Used by Native vs. Non-native University Students across Genders (چکیده)
19 - Uncovering the Relationship between EFL Teachers’ Big Five Personality Traits and Their Self-Concept (چکیده)
20 - The Role of Social Goals in Iranian Undergraduate Students' Cognitive, Emotional, and Behavioral Engagement (چکیده)
21 - Textual Engagement of Native English Speakers in Doctoral Dissertation Discussion Sections (چکیده)
22 - Enriching the Construct Structure of L2 Reading Motivation: Learners’ Attitudes in Focus (چکیده)
23 - Iranian EFL learners use of condolence expressions in English: From pragmatic awareness to intercultural sensitivity (چکیده)
24 - The Role of Personal Best Goals in EFL Learners’ Behavioural, Cognitive, and Emotional Engagement (چکیده)
25 - راهبردهای ادب در متون و نامه های درباری دوره قاجاریه و مقایسه ساختاری آنها با ساز و کار ادب در تاریخ بیهقی (چکیده)
26 - Attitude Toward Reading: L1 or L2 or Both (چکیده)
27 - Translating Culture-Specific Items in Children’s Literature: Two Persian Translations of Alice’s Adventures in the Wonderland (چکیده)
28 - Manifestation of Western-Culture Dominance in ‘Top-Notch’ Series: A Critical Discourse Analysis Approach (چکیده)
29 - Does Metadiscourse Indicate Writing Quality? A Case of Argumentative Essays by EFL Learners Ahmad Ansarifar (چکیده)
30 - Emotions and socially just teaching: a qualitative study (چکیده)
31 - The Lyrical Sensibility in English Nature Writing: An Appraisal Analysis (چکیده)
32 - High-School Students’ Dominant Learning Styles Preferences in Learning English: How are “Good Language Learners” Different from the Ordinary One (چکیده)
33 - Task-Based Creative Writing through Visual Advertisement: AChange of Attitude (چکیده)
34 - عناوین و القاب احترام آمیز و عبارتهای دعایی بر مبنای "نظریه ادب" در اسرار التوحید (چکیده)
35 - تغییردر ابزارهای پیوندی متن مبدأ و تاثیر آن بر ترجمه: موردپژوهی رمان پرتره ای از مرد هنرمند در جوانی (چکیده)
36 - Linguistic Politeness and its Relationship with Data Collection Preferences (چکیده)
37 - نقش فرهنگ بومی در کلاس‌های زبان انگلیسی: مقایسه سه دیدگاه متفاوت (چکیده)
38 - English Language Policy and Teacher Effectiveness at Grade Three Senior High Schools (چکیده)
39 - The Impact of Employing Imposed Images and Visualization Practices on EFL Learners’ Grammatical Achievement: A Generative-Based Learning Approach (چکیده)
40 - Uncovering the relationship between EFL teachers' big five personality traits and their self-concet (چکیده)
41 - The Impact of Illustrations on Recall of Short Stories (چکیده)
42 - Similar Portrayal of Two Invulnerable Heroes in Homer’s Iliad and Ferdowsi's Shahnameh (چکیده)
43 - An exploration of EFL teachers’ attributions (چکیده)
44 - تجزیه و تحلیل و مقایسه چکیده مقالات نوشته شده توسط محققین ایرانی و خارجی در حوزه پرستاری و مامایی (چکیده)
45 - Social and Religious Functions Performed by the Ritual Speech Act of “ya Allah” in Iranian Interactions (چکیده)
46 - Construction and Validation of Critical Understanding of the Global Spread of English Scale (CUGSES) (چکیده)
47 - Constructing and validating the self-efficacy scale for English language learners’ textbooks through Rasch measurement model (چکیده)
48 - بررسی ارتباط میان برنامه های درسی زبانی و افزایش قابلیت های هیجانی-اجتماعی زبان آموزان در چارچوب نظریه آموزش زبان کاربردی (چکیده)
49 - Investigation of ideological orientations in the translation of children’s literature: A CDA approach (چکیده)
50 - بازنمود ایدئولوژی در «منظومه انگلیسی خیام وار فیتزجرالد»: نقد و تحلیلِ برگردان چند ترانه (چکیده)
51 - Investigating cross-linguistic differences in refusal speech act among native Persian and English speakers (چکیده)
52 - The Wonder of Illustrations: The Impact of Illustrated Literary Texts on EFL Learners’ Reading Comprehension Ability (چکیده)
53 - The mystery of invulnerability: Greek and Persian myths on invulnerable heroes (چکیده)
54 - در ترجمه پذیری یا ترجمه ناپذیری گفتمان طنز (چکیده)
55 - Incidental vocabulary acquisition: The effect of reading and listening to stories on vocabulary Acquisition of Iranian EFL Students (چکیده)
56 - The Relation between Paragraph Organization and Topic Progression in Paragraphs Written By EFL Students. (چکیده)
57 - The translation of verbal humor: Possible or impossible? (چکیده)
58 - The impact of practicing analysis/synthesis on EFL learners critical thinking and reading comprehension skills (چکیده)
59 - Generative learning revisited: The impact of metacognitive awareness on EFL learners' reading comp. ability (چکیده)
60 - تغییر «سپهر گفتمان» در برگردان انگلیسی فیتزجرالد از رباعیات خیام (چکیده)
61 - نگاهی به تکرارهای واژگانی قرآن از منظر زبانشناسی نقشی-سازگانی و دشواری ترجمه این گونه عناصر (چکیده)
62 - The Relationship Between Types Of Paragraphs And Topic Progression Used In Paragraphs Written By Iranian EFL Students (چکیده)
63 - Historic’ or ‘Historical’: The Confusion Caused by Similar Lexical Forms and Its Relevance to Language Proficiency (چکیده)
64 - گفتمان طنز: ترجمه پذیر یا ترجمه ناپذیر؟ (چکیده)
65 - Domestication in Literary Translation: The English Translation of Hedayat’s Blind Owl (چکیده)
66 - گفتمان طنز سیاسی معاصر ایران و شباهتهای ساختاری آن نثر مطایبه آمیز انگلیسی (چکیده)
67 - جست و جوی نظریه ی ادب و گفتمان مؤدبانه در تاریخ بیهقی (چکیده)
68 - Synformic- Interference and its Relevance to Learners Language Proficiency (چکیده)
69 - راز رویین تنی اسطوره های یونانی و ایرانی: در باره پهلوانان رویین تن بر پایه ایلیاد و شاهنامه (چکیده)
70 - Invulnerability in Greek and Persian Mythology: A Comparative Study of Achilles and Esfandiar (چکیده)
71 - College EFL Students as Self-initiating Language Learners (چکیده)
72 - Implied Attitudes in The New York Times Reports on Political Issues Concerning Iran and Israel in 2007: A CDA Approach to Text (چکیده)
73 - PARADIGMATIC RELATIONSHIPS AMONG KINGS AND HEROES IN FIRDAWSI’S SHAHNAMEH (چکیده)
74 - Manifestation of Self-lowering and Other-raising as Politeness Strategies in Persian Political Discourse And the Implications for TEFL (چکیده)
75 - EFL Learners as Visualizers in Reading and Recalling Literary Texts (چکیده)
76 - Domestication in Literary Translation: The (چکیده)
77 - نگاهی بر چهارچوب تحلیلی بازتاب جهان بینی در ترجمه و مصداق های آن در ترجمه های ادبی (چکیده)
78 - چهارچوب تحلیلی نقد ایدئولوژی در ترجمه و نگاهی به ترجمه ی انگلیسی بوف کور هدایت (چکیده)
79 - نقد و نظری بر -تکرار- و -توازن- در متون ادبی از منظر تحلیل گفتمان و ترجمه شناسی (چکیده)
80 - جلوه هایی از بازتاب ادب در تاریخ بیهقی (چکیده)
81 - پژوهشی در کاربرد آرایه های ادبی در طنز معاصر فارسی و مقایسه ی اجمالی آنها در طنز انگلیسی (چکیده)
82 - PARADIGMATIC RELATIONSHIPS AMONG KINGS AND HEROES IN FIRDAWSI’S SHAHNAMEH (چکیده)
83 - The Wonder of Reading: The Effect of Generative Study Strategies on EFL Learners Reading Comprehension and Recall of Short Stories (چکیده)
84 - The Manifestation of ideology in a literary translation (چکیده)
85 - The Role of Visualization in EFL Learners Reading Comprehension and Recall of Short Stories (چکیده)