بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohsen Kahrom


موارد یافت شده: 52

1 - Aerodynamic Analysis of a Three-Bladed Pivoted Savonius Wind Turbine: Wind Tunnel Testing and Numerical Simulation (چکیده)
2 - بررسی عددی جریان خون غیر نیوتونی در دو گرفتگی پیدرپی شریانی بعد از قوس آئورت با استفاده از نرمافزار اپنفوم (OpenFoam) (چکیده)
3 - بررسی عددی جریان خون غیر نیوتونی در دو گرفتگی پیدرپی شریانی بعد از خم 90 درجه با استفاده از نرمافزار اپن فوم (OpenFoam) (چکیده)
4 - بررسی آزمایشگاهی و عددی عملکرد آیرودینامیکی یک نوع توربین بادی محور عمودی با پره های لولایی (چکیده)
5 - Experimental and numerical investigations on the aerodynamics performance of a pivoted Savonius wind turbine (چکیده)
6 - شبیه سازی عددی جت و محرک گردابه به منظور کنترل فعال جدایش جریان (چکیده)
7 - مطالعه‌ی تجربی انتقال حرارت تحریک‌شده در لوله با موانع مختلف در جریان‌های مغشوش (چکیده)
8 - بررسی آزمایشگاهی عدم تشابه انتقال حرارت و انتقال ممنتوم در لایه مرزی تحریک شده به کمک روش طراحی آزمایش (چکیده)
9 - بررسی عددی و تجربی اثر میزان هم پوشانی اولیه و ثانویه بر عملکرد توربین بادی ساونیوس (چکیده)
10 - مطالعه تجربی و عددی اثرتداخل لایه های مرزی در کاهش ضریب اصطکاک (چکیده)
11 - Experimental Study of Heat Transfer Enhancement in a Heated Tube Caused by Wire-Coil and Rings (چکیده)
12 - Numerical investigation on the lifetime decline of burners in a wall-fired dual-fuel utility boiler (چکیده)
13 - Numerical Investigation of the Effects of Fuel Injection Diameter on the Main Working Characteristics of a Power Plant Boiler (چکیده)
14 - مطالعه تجربی تعیین نقطه بهینه تحریک لایه مرزی مغشوش با موانع مختلف با هدف افزایش ضریب انتقال حرارت جابه جایی (چکیده)
15 - مطالعه تجربی و عددی اثر تداخل لایه های مرزی در کاهش ضریب اصطکاک (چکیده)
16 - Investigation of aerodynamic characteristics of rarefied flow around NACA 0012 airfoil using DSMC and NS solvers (چکیده)
17 - Optimization of Heat Transfer Enhancement of a Domestic Gas Burner Based on Pareto Genetic Algorithm: Experimental and Numerical Approach (چکیده)
18 - INVESTIGATION OF RAREFIED GAS FLOW AROUND NACA 0012 AIRFOIL USING DSMC AND NS SOLVERS (چکیده)
19 - Evaluation of Eddy Viscosity Models in Predicting Free- Stream Turbulence Penetration (چکیده)
20 - بهبود ضریب انتقال حرارت داخل لوله های مبدل حرارتی به کمک تحریک لایه مرزی (چکیده)
21 - بررسی مدل های آشفتگی در شبیه سازی عددی جریان سه بعدی جت برخورد کننده با یک مکعب گرم با یک لایه اپکسی بر روی آن (چکیده)
22 - مطالعه آزمایشگاهی و عددی اثر استفاده از پدیده تحریک لایه مرزی گرمائی بر بهبود راندمان بخاری های گاز سوز (چکیده)
23 - Application of Single Objective Genetic Algorithm to Optimize Heat Transfer Enhancement from a Flat Plate (چکیده)
24 - بهینه سازی بخاری گاز سوز خانگی با استفاده از پدیده تحریک لایه مرزی (چکیده)
25 - مطالعه فنی و ترمودینامیکی استفاده از توربین های انبساطی در تجهیزات سرچاهی مناطق گازی کشور (چکیده)
26 - جایگزینی فشار بخار بجای پمپ در سیکل رانکین (چکیده)
27 - تحریک لایه مرزی جریان مغشوش روی صفحه تخت با استفاده از مانع مربعی در حالت ناپایدار (چکیده)
28 - بهینه سازی طراحی مبدل های حرارتی پوسته لوله با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
29 - بررسی علل شکست لوله های هدر سوپرهیتر نیروگاه توس (چکیده)
30 - مطالعه فرآیند تولید و رهائی گردابه ها از روی مانع مستطیلی در جریان آشفته (چکیده)
31 - اثر نسبت ابعادی یک مقطع مستطیلی در شکل گیری عدد اشتروهال و تاثیر آن در تحریک لایه مرزی روی یک صفحه تخت (چکیده)
32 - بهینه سازی تحریک لایه مرزی با الگوریتم ژنتیک و کاربرد آن در خنک کاری پره های توربین (چکیده)
33 - استفاده از تحریک لایه مرزی جهت بهبود فرایند خنک کاری پره های توربین (چکیده)
34 - Optimization of Heat Transfer Enhancement of a Flat Plate Based on Pareto Genetic Algorithm (چکیده)
35 - بهبود ضریب انتقال حرارت روی صفحه تخت بکمک تحریک لایه مرزی (چکیده)
36 - Investigation of Pollutant Dispersion in Urbanand Spatial Varition in Convections on Building Model (چکیده)
37 - Turbulence Models in Predicting Flow Structure around an Obstacle in Vicinity of a Flat Plate (چکیده)
38 - تحرک لایه مرزی آشفته توسط جت و ویک و اثر آن بر ضریب انتقال حرارت بر صفحه تخت (چکیده)
39 - Application of Multi Objective Genetic Algorithm to Optimize Heat Transfer Enhancement from a Flat Plate (چکیده)
40 - Evaluation of Turbulence Models in Predicting Turbulence Penetration in Low Reynolds Number Regions (چکیده)
41 - بررسی جریان توربولنس دوفازی در داخل یک کانال با اتصال T و محاسبه نرخ جدائی فازها با استفاده از روش المان های گردابه ای (چکیده)
42 - Genetic algorithm technique for optimization of heat transfer enhancement from a flat plate (چکیده)
43 - Analytical investigation of the effects of free stream fluctuations on the flat plate heat transfer (چکیده)
44 - کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پدیده تحریک لایه مرزی جهت بهبود فرآیند خنک کاری پره توربین (چکیده)
45 - محاسبه تنش های رینولدز در جریان پشت و روی یک استوانه با مقطع مستطیلی با استفاده از روش ورتکس های تصادفی (چکیده)
46 - بهینه سازی چند هدفه اثر مانع بر تحریک لایه مرزی لایه مرزی مغشوش بر روی یک صفحه تخت با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
47 - اثر نسبت ابعادی یک چهار گوش بر عدد اشتروهال و تاثیر آن در تحریک ضریب انتقال گرما از صفحه تخت مجاور آن (چکیده)
48 - اثر شدت توربولنس جریان آزاد و گرادیان فشار بر شکل گیری لایه گذرا در کانال واگرا (چکیده)
49 - The Effect of Square Splittered and Unsplittered Rods in Flat Plate Heat Transfer Enhancement (چکیده)
50 - بررسی منحنی پایداری خنثی برای جریان پشت یک صفحه تخت (چکیده)
51 - اثر فین های افقی در کنترل انتقال حرارت جابجائی آزاد لایه ای از صفحات قائم (چکیده)
52 - شبیه سازی جریان های آرام و در هم در داخل کانال با انبساط ناگهانی با روش گردابه های تصادفی (چکیده)