بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Saeid Khanzadi


موارد یافت شده: 94

1 - تخمین و مقایسه انحراف معیار تجدیدپذیری استاندارد SIR (عدم قطعیت) در آزمون های کمی میکروبی آیتم های مواد غذایی مختلف بر اساس استاندارد ایزو 19036 سال 20 (چکیده)
2 - Improving quality of trout fillet using gelatin coating-contain peppermint essential oil loaded solid lipid nanoparticles (PEO-SLN) (چکیده)
3 - بررسی تاثیر پوشش نانوامولسیون کیتوزان حاوی اسانس زوفا بر پدیده ی مالنوزیس در میگوی نگهداری شده در شرایط سرد (چکیده)
4 - Preparation of milk‐based probiotic lactic acid bacteria biofilms: A new generation of probiotics (چکیده)
5 - Antimicrobial Effect of Chitosan Coating Prepared by Neutral Electrolyzed Water against Inoculated Escherichia coli O157: H7 on Rainbow trout fillets (چکیده)
6 - Peppermint essential oil‐loaded solid lipid nanoparticle in gelatin coating: Characterization and antibacterial activity against foodborne pathogen inoculated on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillet during refrigerated storage (چکیده)
7 - Assessment performance of three different water treatment processes in pilot-scale on the physicochemical quality of drinking water (چکیده)
8 - Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimorium identification in poultry carcasses (چکیده)
9 - Protective effect of chitosan‐loaded nanoemulsion containing Zataria multiflora Boiss and Bunium persicum Boiss essential oils as coating on lipid and protein oxidation in chill stored turkey breast fillets (چکیده)
10 - Biofilm formation and antagonistic activity of Lacticaseibacillus rhamnosus (PTCC1712) and Lactiplantibacillus plantarum (PTCC1745) (چکیده)
11 - A survey on biofilm formation of Lactobacillus rhamnosus (PTCC 1637) and Lactobacillus plantarum (PTCC 1745) as a survival strategy of probiotics against antibiotic in vitro and yogurt (چکیده)
12 - Edible Films Incorporating with Lactobacillus plantarum Based on Sourdough, Wheat Flour, and Gelatin: Films Characterization and Cell Viability During Storage and Simulated Gastrointestinal Condition (چکیده)
13 - بررسی میزان اکسیداسیون لیپیدها و ‏پروتئین‌های گوشت ماهی قزل‌آلای ‏رنگین‌کمان (‏Oncorhynchus mykiss‏) طی ‏نگهداری در دمای چهار درجه سانتی‌گر (چکیده)
14 - The Inhibition of Escherichia coli O157:H7 Inoculated in Hamburger Using a Chitosan/Cellulose Nanofiber Film Containing the Nanoemulsion of Trachyspermum ammi and Bunium persicum Essential Oils (چکیده)
15 - Viability of Lactobacillus Plantarum Incorporated with Sourdough Powder-Based Edible Film in Set Yogurt and Subsequent Changes During Post Fermentation Storage (چکیده)
16 - Inhibition of Staphylococcus Aureus on Hamburger by Chitosan Film Containing Nanoemulsion of Trachyspermum Ammi and Bunium Persicum Essential Oils (چکیده)
17 - Effect of alginate coatings containing Zataria Multiflora Boiss essential oil in forms of coarse emulsion and Nano-emulsion on inoculated Escherichia coli O157:H7 in beef fillets (چکیده)
18 - Investigation of Nitrate and Nitrite Concentration in Drinking Water of some Universities of Iran (چکیده)
19 - Alginate coarse/nanoemulsions containing Zataria multiflora Boiss essential oil as edible coatings and the impact on microbial quality of trout fillet (چکیده)
20 - Chitosan-loaded nanoemulsion containing Zataria Multiflora Boiss and Bunium persicum Boiss essential oils as edible coatings: Its impact on microbial quality of turkey meat and fate of inoculated pathogens (چکیده)
21 - Chemical Composition and Antibacterial Activity of the Emulsion and Nano-emulsion of Ziziphora clinopodioides Essential Oil against Escherichia coli O157:H7 (چکیده)
22 - The Effect of Sodium Alginate Coating Incorporated with Lactoperoxidase System and Zataria multiflora boiss Essential Oil on Shelf Life Extension of Rainbow Trout Fillets During Refrigeration (چکیده)
23 - Effect of Chitosan Coating Nano-emulsion Containing Zataria multiflora and Bunium persicum Essential Oils on Escherichia Coli O157:H7 in Vacuum-packed Rainbow Trout Fillet (چکیده)
24 - Application of histological method for detection of unauthorized tissues in meat sausage (چکیده)
25 - Inhibitory Effect of Nano-gel/emulsion of Chitosan Coating Incorporated with Ziziphora Clinopodioides Essential Oil and Nisin on Escherichia Coli O157:H7 Inoculated in Beef at Cold Storage Condition (چکیده)
26 - Effects of alginate coating incorporated with Bunium persicum essential oil and Lactoperoxidase system on inoculated Listeria monocytogenes in chicken breast fillets (چکیده)
27 - Antimicrobial and antioxidant efficiency of nano emulsion-based edible coating containing ginger (Zingiber officinale) essential oil and its effect on safety and quality attributes of chicken breast fillets (چکیده)
28 - Survey of Fluoride, Chlorine, Potassium, Sodium, and Trihalomethane contents in the drinking water of five major universities in Iran (چکیده)
29 - Effect of lactic acid and ajwain (Carum copticum) on the biogenic amines and quality of refrigerated common carp (Cyprinus carpio) (چکیده)
30 - Antibacterial Activity of Zataria multiflora Boiss Essential Oil against Some Fish Spoilage Bacteria (چکیده)
31 - Effects of cooking methods on the concentrations of Lead, Chromium and Cadmium in Whitefish (Rutilus frissi kutum) from the Caspian Sea, Iran (چکیده)
32 - Sensory Analysis of Fish Burgers Containing Ziziphora clinopodioides Essential Oil and Nisin: The Effect of Natural Preservatives and Microencapsulation (چکیده)
33 - بررسی حساسیت روش بافت شناسی در تشخیص مقادیر مختلف ارگان های حیوانی غیر مجاز افزوده شده در گوشت چرخ کرده با رنگ امیزی هماتوکسیلین و ائوزین و ماسون ترایکروم (چکیده)
34 - Toxigenic Clostridium difficile in retail packed Chicken meat and broiler flocks in Northeastern Iran (چکیده)
35 - Boiling process ability in drinking water arsenic removing (چکیده)
36 - Health effects of probiotics and protective role in cancer of the digestive tract (چکیده)
37 - Nano Food: New Opportunities, New Approach, New Concern (چکیده)
38 - بررسی میزان شیوع آلودگیهای انگلی در کبد و ریه دامهای کشتار شده در کشتارگاههای صنعتی استان مازندران در سال 139 (چکیده)
39 - Control of Listeria Monocytogenes and Escherichia coli O157:H7 Inoculated on Fish Fillets Using Alginate Coating Containing Lactoperoxidase System and Zataria multiflora Boiss Essential Oil (چکیده)
40 - The effect of Ziziphora clinopodioides essential oil and Nisin on chemical and microbial characteristics of fish burger during refrigerated storage (چکیده)
41 - بررسی اثر اسید لاکتیک بر شاخصهای میکروبی و شیمیایی فیلهی ماهی کپور معمولی ( Cyprinus carpio)نگهداری شده در دمای 4 درجه سانتیگراد (چکیده)
42 - Impact of Lactic Acid on Formation of Biogenic Amines in Common Carp (چکیده)
43 - Modeling of Salmonella typhimurium growth under the effects of Carum copticum essential oil, temperature, pH and inoculum size (چکیده)
44 - بررسی برخی بیومارکر های وضعیت اکسیداتیو گوشت ماهی کپور(Cyprinus carpio) در زمان های مختلف نگهداری (چکیده)
45 - بررسی میزان باقیمانده آفت کش های گیاهی در گوشت (چکیده)
46 - امکان تشخیص بافت های مجاز و غیر مجاز در محصولات کالباس با رنگ آمیزی عمومی و اختصاصی (چکیده)
47 - مطالعه بافت شناسی همبرگر های تولید شده صنعتی از نظر وجود بافت های غیر مجاز با رنگ آمیزی های عمومی و اختصاصی (چکیده)
48 - مطالعه بافت شناسی کالباس های تولید شده صنعتی از نظر وجود بافت های غیر مجاز با رنگ آمیزی عمومی و اختصاصی (چکیده)
49 - The effect of short-time microwave exposures on Listeria monocytogenes inoculated onto chicken meat portions (چکیده)
50 - Detection of Coxiella burnetii and sequencing the IS1111 gene fragment in bulk tank milk of dairy herds (چکیده)
51 - ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﻧﮕﻬﺪاری و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﭘﻨﯿﺮ اﺳﺘﺮاﺳﯿﺎﺗﻼ (چکیده)
52 - Modeling the effects of Bunium persicum (Black Zira) essential oil, pH, inoculums size and temperature on the growth of Listeria monocytogenes (چکیده)
53 - Intestinal colonization of different Brachyspira spp. in laying hens (چکیده)
54 - QUANTIFICATION OF LISTERIA MONOCYTOGENES IN MILK BY MPN-PCR AND MPN-CULTURE METHODS (چکیده)
55 - Modeling the growth of Staphylococcus aureus as affected by black zira (Bunium persicum) essential oil, temperature, pH and inoculum levels (چکیده)
56 - Intestinal infection with different spirochete species in laying hens (چکیده)
57 - Identification of Coxiella burnetii by Touch-Down PCR assay in unpasteurized milk and dairy products (چکیده)
58 - Isolation, Identification and Virulence Gene Profiling of Escherichia coli O157:H7 in Retail Doner Kebabs, Iran (چکیده)
59 - PCR-based detection of cow and goat milk in sheep milk and dairy ‎products marketed in Mashhad city of Iran (چکیده)
60 - مدلسازی رشد باکتری سالمونلا تیفی موریوم تحت تاثیر مقادیر مختلف غلظت اسانس زنیان، دما، pH و دزهای تلقیح (چکیده)
61 - Using multiplex-PCR assay in identification of Escherichia coli O157: H7 isolated from hamburger samples in Mashhad, Iran (چکیده)
62 - Growth response and modeling the effects of Carum copticum essential oil, pH, inoculum level and temperature on Escherichia coli O157:H7 (چکیده)
63 - Use of Ozone for DecontaminationTreatments of Poultry Carcasses (چکیده)
64 - Enzyme in Halal food production (چکیده)
65 - Alcohol In Halal Food Production (چکیده)
66 - Prevalence of salmonella enteritidis contamination in broiler carcasses slaughtered in a poultry abattoir of Mashhad using multiplex-PCR (چکیده)
67 - Growth response and modeling effects of carum copticum essential oil, pH, inoculums level and temperature on Escheichia coli O157:H7 (چکیده)
68 - Antibacterial activity of essential oils and potential applications in food (چکیده)
69 - Isolation and identification of Listeria spp. and Listeria monocytogenes from Doner kebabsamples in Mashhad-Iran using multiplex PCR assay (چکیده)
70 - A multiplex polymerase chain reaction for the identification of cows’ and goats’ milk in sheep’s milk (چکیده)
71 - Modeling the influence of bunium persicum boiss essential oil, pH and temperature on growth of listeria monocytogenes (چکیده)
72 - The presence of Listeria monocytogenes in raw milk samples in Mashhad, Iran (چکیده)
73 - Isolation and Identification of Campylobacter jejuni from Bulk Tank Milk in Mashhad-Iran (چکیده)
74 - Identification of Escherichia coli O157:H7 Isolated from Cattle Carcasses in Mashhad Abattoir by Multiplex PCR (چکیده)
75 - Isolation and detection of salmonella spp. and salmonella enteritidis from broiler carcasses in a poultry abattoir in Mashhad suburb-Iran (چکیده)
76 - Growth response and modeling the effects of Carum copticum essential oil, pH, inoculum level and temperature on Escherichia coli O157:H7 (چکیده)
77 - APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS TO PREDICT CLOSTRIDIUM BOTULINUM GROWTH AS A FUNCTION OF ZATARIA MULTIFLORA ESSENTIAL OIL, pH, NaCl AND TEMPERATURE (چکیده)
78 - اثر اسانس آویشن شیرازی، pH ، دما و زمان نگهداری بر احتمال رشد کلستریدیوم بوتولینم تایپ A در محیط BHI. (چکیده)
79 - The effect of short-time microwave exposures on Listeria monocytogeneses inoculated onto chicken meat portions (چکیده)
80 - Primary pericardial mesothelioma in a sheep (چکیده)
81 - Gross and histological study on the adrenal glands in camel-Camelus dromedaries (چکیده)
82 - Modeling of Staphylococcus aureus Growth affecting by Bonium persicum essential oil, temperature, pH (چکیده)
83 - Animal cloning and food safety: Whether meat and milk of cloned animals are safe for human (چکیده)
84 - Modeling growth of Escherichia coli O157:H7 affected by Bonium Persicum essential oil, temperature, pH and inoculum level (چکیده)
85 - Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) as a new tool in predictive food microbiology (چکیده)
86 - Isolation and identification of listeria Spp. and Listeria monocytogenes in raw milk samples using multiplex (چکیده)
87 - Prevalence of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli isolated from raw milk samples in Mashhad (چکیده)
88 - Isolation of Escherichia coli O157:H7 from cattle carcasses in Mashhad abattoir using multiplex PCR (چکیده)
89 - Susceptibility of E.coli O157:H7 isolated from cattle carcasses at Mashhad slaughter house to some antibiotics and essential oils (چکیده)
90 - محصولات ژلاتینی حلال (چکیده)
91 - غذاهای دستکاری شده ژنتیکی و نگرانیهای مذهبی (چکیده)
92 - anatomy and histology of the atrio-ventricular bundle in the heart of goats - capra hircus (چکیده)
93 - بررسي هيستولوژيك كالباسهاي حرارت ديده استان خراسان (چکیده)
94 - مطالعه كالبد شناسي و بافت شناسي مري شتر يك كوهانه (چکیده)