بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Seyed Mahmoud Hosseini


موارد یافت شده: 125

1 - Human Reliability Analysis for Cardiopulmonary Resuscitation Process in Emergency Medicine Using a Modified Hybrid Method Based on the Markov Model and Fault Tree Analysis (چکیده)
2 - A deep learning approach based on a data-driven tool for classification and prediction of thermoelastic wave’s band structures for phononic crystals (چکیده)
3 - Strain gradient and Green–Naghdi-based thermoelastic wave propagation with energy dissipation in a Love–Bishop nanorod resonator under thermal shock loading (چکیده)
4 - Band structure analysis of Green-Naghdi-based thermoelastic wave propagation in cylindrical phononic crystals with energy dissipation using a meshless collocation method (چکیده)
5 - Nonlinear dynamic analysis of FG carbon nanotube/epoxy nanocomposite cylinder with large strains assuming particle/matrix interphase using MLPG method (چکیده)
6 - Gaussian thermal shock-induced thermoelastic wave propagation in an FG multilayer hybrid nanocomposite cylinder reinforced by GPLs and CNTs (چکیده)
7 - شناسایی و پیش بینی خطای انسانی در فرآیند ساکشن لوله هوایی در بخش مراقبت های ویژه با استفاده از مدل های خطی تعمیم یافته (چکیده)
8 - Analysis of a curved Timoshenko nano-beam with flexoelectricity (چکیده)
9 - Intelligent step-length adjustment for adaptive path-following in nonlinear structural mechanics based on group method of data handling neural network (چکیده)
10 - مدل سازی میرایی رایلی و توابع شکل شعاعی مختلف در ساختارهای متخلخل با استفاده از روش بدون شبکه تحت بارهای دینامیکی (چکیده)
11 - تحلیل ریسک و قابلیت اطمینان عملکرد انسان در عملیات پیگرانی منطقه 4 خطوط انتقال گاز ایرا ن (چکیده)
12 - Nonlocal coupled photo-thermoelasticity analysis in a semiconducting micro/nano beam resonator subjected to plasma shock loading: A Green-Naghdi-based analytical solution (چکیده)
13 - A data-based comparison of BN-HRA models in assessing human error probability: An offshore evacuation case study (چکیده)
14 - Band structure analysis of wave propagation in piezoelectric nano-metamaterials as periodic nano-beams considering the small scale and surface effects (چکیده)
15 - Geometrically nonlinear dynamic analysis of FG graphene platelets-reinforced nanocomposite cylinder: MLPG method based on a modified nonlinear micromechanical model (چکیده)
16 - Solution of minimum spanning forest problems with reliability constraints (چکیده)
17 - A GN-based modified model for size-dependent coupled thermoelasticity analysis in nano scale, considering nonlocality in heat conduction and elasticity: An analytical solution for a nano beam with energy dissipation (چکیده)
18 - Geometrically Nonlinear Analysis of Structures Using Various Higher Order Solution Methods: A Comparative Analysis for Large Deformation (چکیده)
19 - Nonlocal coupled thermoelastic wave propagation band structures of nano-scale phononic crystal beams based on GN theory with energy dissipation: An analytical solution (چکیده)
20 - BN-SLIM: A Bayesian Network methodology for human reliability assessment based on Success Likelihood Index Method (SLIM) (چکیده)
21 - Nonlocal geometrically nonlinear dynamic analysis of nanobeam using a meshless method (چکیده)
22 - طراحی بهینه چند هدفی و تحلیل فرکانس طبیعی تیرهای کامپوزیتی آلیاژی حافظه‌دار با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
23 - Application of hetero junction CNTs as mass nanosensor using nonlocal strain gradient theory: An analytical solution (چکیده)
24 - تحلیل دینامیکی حالت گذرای دوبعدی شبه‌کریستال‌های با ساختار ده‌وجهی تحت بارگذاری به‌صورت شوک بااستفاده از روش بدون مش اختلاف محدود تعمیم‌یافته (چکیده)
25 - Active tuning and maximization of natural frequency in three-dimensional functionally graded shape memory alloy composite structures using meshless local Petrov–Galerkin method (چکیده)
26 - شناسایی و تحلیل ریسک حوادث ناخواسته درفرآیند پاکسازی لوله تراشه بیماران وابسته به ونتیلاتور با استفاده از روش Bow-Tie (چکیده)
27 - A Geometrically Non-linear Stochastic Analysis of Two-dimensional Structures made of Neo-hookean Hyperelastic Materials Uusing MLPG Method: Considering Uncertainty in Mechanical Properties (چکیده)
28 - Axial vibration of hetero-junction CNTs mass nanosensors by considering the effects of small scale and connecting region: An analytical solution (چکیده)
29 - Anisotropic transient thermoelasticity analysis in a two-dimensional decagonal quasicrystal using meshless local Petrov–Galerkin (MLPG) method (چکیده)
30 - Lateral vibrations of embedded hetero-junction carbon nanotubes based on the nonlocal strain gradient theory: Analytical and differential quadrature element (DQE) methods (چکیده)
31 - Path following techniques for geometrically nonlinear structures based on Multi-point methods (چکیده)
32 - Two Dimensional Stress and Displacement Wave Propagation Under Shock Loading in Saturated Porous Materials with Two Dimensional Functionally Graded Materails Using MLPG Method (چکیده)
33 - Elastodynamic and wave propagation analysis in a FG graphene platelets-reinforced nanocomposite cylinder using a modified nonlinear micromechanical model (چکیده)
34 - بهینه‌سازی کیفیت چسبندگی در اتصالات چسبی پره کامپوزیتی توربین بادی با استفاده از روش‌های طراحی آزمایش‌ها (چکیده)
35 - بکارگیری روش طراحی آزمایش‌ها (DOE) در تعیین شرایط بهینه استحکام کششی رزین پلی‌استر (چکیده)
36 - بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی فازی در رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهره‌وری پره کامپوزیتی توربین بادی (چکیده)
37 - Coupled thermoelastic analysis of an FG multilayer graphene platelets-reinforced nanocomposite cylinder using meshless GFD method: A modified micromechanical model (چکیده)
38 - Analytical solution for nonlocal coupled thermoelasticity analysis in a heat-affected MEMS/NEMS beam resonator based on Green-Naghdi theory (چکیده)
39 - Free vibration analysis of dissimilar connected CNTs with atomic imperfections and different locations of connecting region (چکیده)
40 - Shock-induced stochastic dynamic analysis of cylinders made of saturated porous materials using MLPG method: considering uncertainty in mechanical properties (چکیده)
41 - Analytical solution for coupled non-Fickian diffusion-thermoelasticity and thermoelastic wave propagation analysis (چکیده)
42 - Shock-induced nonlocal coupled thermoelasticity analysis (with energy dissipation) in a MEMS/NEMS beam resonator based on Green–Naghdi theory: A meshless implementation considering small-scale effects (چکیده)
43 - تحلیل قابلیت اطمینان سیستم حفاظت کاتدیک خطوط انتقال گاز بر مبنای روش ترکیبی زنجیره مارکوف و درخت خطا (چکیده)
44 - تحلیل قابلیت اطمینان عملکرد انسان در ماساژ قلبی فرآیند احیای قلبی _ ریوی با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل درخت خطا و روش مارکوف (چکیده)
45 - Large Deformation Hyper-Elastic Modeling for Nonlinear Dynamic Analysis of Two Dimensional Functionally Graded Domains Using the Meshless Local Petrov-Galerkin (MLPG) Method (چکیده)
46 - Application of meshless local integral equations for two-dimensional transient coupled hygrothermoelasticity analysis: Moisture and thermoelastic wave propagations under shock loading (چکیده)
47 - Generalized coupled non-Fickian/non-Fourierian diffusion-thermoelasticity analysis subjected to shock loading using analytical method (چکیده)
48 - Elastodynamic Analysis of a Hollow Cylinder with Decagonal Quasicrystal Properties: Meshless Implementation of Local Integral Equations (چکیده)
49 - The Effects of Connecting Region Length on the Natural Frequencies of Straight and Non-straight Hetero-junction Carbon Nanotubes (چکیده)
50 - Dynamic Analysis of Cylindrically Layered Structures Reinforced by Carbon Nanotube Using MLPG Method (چکیده)
51 - An analytical solution for thermoelastic damping in a micro-beam based on generalized theory of thermoelasticity and modified couple stress theory (چکیده)
52 - Shock-induced two dimensional coupled non-Fickian diffusion–elasticity analysis using meshless generalized finite difference (GFD) method (چکیده)
53 - Two dimensional analysis of coupled non-Fick diffusion-elastodynamics problems in functionally graded materials using meshless local Petrov–Galerkin (MLPG) method (چکیده)
54 - Three Dimensional Natural Frequency Analysis of Sandwich Plates with Functionally Graded Core Using Hybrid Meshless Local Petrov-Galerkin Method and Artificial Neural Network (چکیده)
55 - Geometrically nonlinear dynamic analysis of functionally graded thick hollow cylinders using total Lagrangian MLPG method (چکیده)
56 - تحلیل قابلیت اطمینان هزینه های کنترل موجودی با امکان بازنوکردن کالاهای فسادپذیر (چکیده)
57 - Thermoelastic damping in a nonlocal nano-beam resonator as NEMS based on the type III of Green–Naghdi theory (with energy dissipation) (چکیده)
58 - Dynamic Analysis of a Layered Cylinder Reinforced by Functionally Graded Carbon Nanotubes Distributions Subjected to Shock Loading using MLPG Method (چکیده)
59 - A meshless local Petrov–Galerkin method for nonlinear dynamic analyses of hyper-elastic FG thick hollow cylinder with Rayleigh damping (چکیده)
60 - Elastic wave propagation and time history analysis in FG nanocomposite cylinders reinforced by carbon nanotubes using a hybrid mesh-free method (چکیده)
61 - Geometrically nonlinear elastodynamic analysis of hyper-elastic neo-Hooken FG cylinder subjected to shock loading using MLPG method (چکیده)
62 - Shock-induced molar concentration wave propagation and coupled non-Fick diffusion-elasticity analysis using an analytical method (چکیده)
63 - Application of a hybrid mesh-free method for shock-induced thermoelastic wave propagation analysis in a layered functionally graded thick hollow cylinder with nonlinear grading patterns (چکیده)
64 - Two dimensional transient analysis of coupled non-Fick diffusion-thermoelasticity based on Green-Naghdi theory using meshless local Petrov – Galerkin (MLPG) method (چکیده)
65 - تحلیل میرایی ترموالاستیک در میکروتیر تشدیدگر بر اساس تئوری لرد-شولمن به روش تحلیلی (چکیده)
66 - رویکردی ترکیبی برمبنای درخت خطا و زنجیره مارکوف برای ارزیابی قابلیت اطمینان مشتری در سیستمهای توزیع (چکیده)
67 - تحلیل قابلیت اطمینان هزینه های کنترل موجودی با امکان بازنوکردن کالاهای فسادپذیر (چکیده)
68 - تحلیل ارتعاشات ترموالاستیک در سیستم های نانو الکترو مکانیک به شکل تیر بر اساس تئوری گرین- نقدی (چکیده)
69 - Stochastic analysis of elastic wave and second sound propagation in media with Gaussian uncertainty in mechanical properties using a stochastic hybrid mesh-free method (چکیده)
70 - Application of a Hybrid Mesh-free Method Based on Generalized Finite Difference (GFD) Method for Natural Frequency Analysis of Functionally Graded Nanocomposite Cylinders Reinforced by Carbon Nanotubes (چکیده)
71 - ارائه الگوریتم ابتکاری برای مساله درخت فراگیر کمینه با محدودیت تاخیر (چکیده)
72 - Elastic wave propagation in a functionally graded nanocomposite reinforced by carbon nanotubes employing meshless local integral equations (LIEs) (چکیده)
73 - Two dimensional stress wave propagation in finite length FG cylinders with two directional nonlinear grading patterns using MLPG method (چکیده)
74 - Application of a hybrid meshless technique for natural frequencies analysis in functionally graded thick hollow cylinder subjected to suddenly thermal loading (چکیده)
75 - Two-dimensional elastic wave propagation analysis in finite length FG thick hollow cylinders with 2D nonlinear grading patterns using MLPG method (چکیده)
76 - Application of meshless local integrale quations to two dimensional analysis of coupled non-Fick diffusion–elasticity (چکیده)
77 - Stochastic hybrid numerical method for transient analysis of stress field in functionally graded thick hollow cylinders subjected to shock loading (چکیده)
78 - Response of multiwall carbon nanotubes to impact loading (چکیده)
79 - Shock - induced thermoelastic wave propagation analysis in a thick hollow cylinder without energy dissipation using mesh-free generalized finite difference (GFD) method (چکیده)
80 - WAVE PROPAGATION AND MECHANICAL SHOCK ANALYSIS IN FUNCTIONALLY GRADED THICK HOLLOWCYLINDER USING A HYBRID MESH-FREE METHOD (چکیده)
81 - Analysis of elastic wave propagation in a functionally graded thick hollow cylinder using a hybrid mesh-free method (چکیده)
82 - An analytical solution for thermal shock analysis of multiwall carbon nanotubes (چکیده)
83 - Axial Force Analysis in Axial Machines with Functionally-graded Permanent Magnet (چکیده)
84 - A glance on the effects of temperature on axisymmetric dynamic behavior of multiwall carbon nanotubes (چکیده)
85 - Functionally-graded Permanent Magnets for Power Transmission Applications (چکیده)
86 - Analytical Solution for Thermoelastic Waves Propagation Analysis in Thick Hollow Cylinder Based on Green-Naghdi Model of Coupled Thermoelasticity (چکیده)
87 - Coupled thermoelasticity analysis based on Green-Naghdi theory (without energy dissipation) in thick hollow cylinder using meshless local Petrov-Galerkin (MLPG) method (چکیده)
88 - Thermal shock analysis and thermo-elastic stress waves in functionally graded thick hollow cylinders using analytical method (چکیده)
89 - Two-dimensional dynamic analysis of thermal stresses in a finite-length FG thick hollow cylinder subjected to thermal shock loading using an analytical method (چکیده)
90 - Stochastic Assessment of Thermo-Elastic Wave Propagation in Functionally Graded Materials (FGMs) with Gaussian Uncertainty in Constitutive Mechanical Properties (چکیده)
91 - Transient analysis of thermo-elastic waves in thick hollow cylinders using a stochastic hybrid numerical method, considering Gaussian mechanical properties (چکیده)
92 - Analytical Solution for Two-Dimensional Dynamic Response Analysis of Functionally Graded Thick Hollow Cylinder with Finite Length Subjected to Impact Loading (چکیده)
93 - Meshless local Petrov–Galerkin method for coupled thermoelasticity analysis of a functionally graded thick hollow cylinder (چکیده)
94 - Stochastic meshless local Petrov-Galerkin (MLPG) method for thermo-elastic wave propagation analysis in functionally graded thick hollow cylinders (چکیده)
95 - Thermo Elastic Wave propagation in functionally graded materials using meshless local Petrov-Galerkin (MLPG) Method (چکیده)
96 - Axisymmetric Vibration Analysis of Finite Length Multiwalled Carbon Nanotubes Using a Continuum Model (چکیده)
97 - Effects of dimensional parameters and various boundary conditions on axisymmetric vibrations of multi-walled carbon nanotubes using a continuum model (چکیده)
98 - Transient and Dynamic Stress Analysis of Functionally Graded Thick Hollow Cylinder Subjected to Thermal Shock Loading Using an Analytical Method (چکیده)
99 - A unified formulation for the analysis of temperature field in thick hollow cylinder made of functionally graded materials with various grading patterns (چکیده)
100 - Displacement time history analysis and radial wave propagation velocity in pressurized multiwall carbon nanotubes (چکیده)
101 - تحلیل تنش های دینامیکی استوانه جدار ضخیم FGM تحت شوک مکانیکی به روش تحلیلی (چکیده)
102 - EFFECTS OF UNCERTAIN MECHANICAL PROPERTIES ON TIME HISTORY OF STRESSES (WAVE PROPAGATION) IN THICK HOLLOW CYLINDER MADE OF FUNCTIONALLY GRADED MATERIALS (FGM) USING A PROBABILISTIC ANALYSIS (چکیده)
103 - Reliability of stress field in Al–Al2O3 functionally graded thick hollow cylinder subjected to sudden unloading, considering uncertain mechanical properties (چکیده)
104 - Coupled Thermoelasticity (Without Energy Dissipation) Analysis in Thick Hollow Cylinder Subjected to thermal shock loading Using a General Analytical Method (چکیده)
105 - Time history analysis of stresses in functionally graded thick hollow cylinder subjected to thermal shock loading using analytical method (چکیده)
106 - General analytical solution for elastic radial wave propagation and dynamic analysis of functionally graded thick hollow cylinders subjected to impact loading (چکیده)
107 - Time history analysis of displacement and stress fields in thick hollow cylinders subjected to impact loading using analytical method (چکیده)
108 - Stochastic dynamic analysis of a functionally graded thick hollow cylinder with uncertain material properties subjected to shock loading (چکیده)
109 - Dynamic Stochastic Analysis of Radial Displacement in Functionally Graded Thick Hollow Cylinder Using Hybrid Numerical Method and Monte Carlo Simulation (چکیده)
110 - بیشینه سازی سختی صفحات با استفاده از روش بهینه ‌سازی تکاملی سازه‌ها (ESO) (چکیده)
111 - Coupled Thermoelasticity of Functionally Graded Thick Hollow Cylinders (Without Energy Dissipation) (چکیده)
112 - Heat Loss and Thermal Stresses in DI Diesel Engine Using Functionally Graded Cylinder (چکیده)
113 - Increasing of energy efficiency in the Diesel engine using functionally graded materials (FGMs) (چکیده)
114 - تحلیل دینامیکی استوانه ساخته شده از جنس مواد هدفمند (Functionally graded materials) (چکیده)
115 - Dynamic response of functionally graded hollow cylinder (چکیده)
116 - Analytical Solution in Transient Thermoelasticity of Functionally Graded Thick Hollow Cylinders (Pseudo-Dynamic Analysis) (چکیده)
117 - Dynamic Analysis of Alumina - Aluminum FG Cylinders Subjected to Thermal and Mechanical loads Using Analytical Solution (چکیده)
118 - Analytical solution in transient thermo-elasticity of functionally graded thick hollow cylinders (Pseudo-dynamic analysis) (چکیده)
119 - Dynamic analysis of two-dimensional functionally graded thick hollow cylinder with finite length under impact loading (چکیده)
120 - Coupled thermoelasticity and second sound in finite length functionally graded thick hollow cylinders (without energy dissipation) (چکیده)
121 - Heat conduction and heat wave propagation in functionally graded thick hollow cylinder base on coupled thermoelasticity without energy dissipation (چکیده)
122 - Coupled thermoelasticity of a functionally graded THICK HOLLOW CYLINDERS (WITHOUT ENERGY DISSIPATION) (چکیده)
123 - Dynamic response and radial wave propagation velocity in thick hollow cylinder made of functionally graded materials (چکیده)
124 - Transient heat conduction in functionally graded thick hollow cylinders by analytical method (چکیده)
125 - Vibration and radial wave propagation velocity in functionally graded thick hollow cylinder (چکیده)