بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: شمال شرق ایران


موارد یافت شده: 38

1 - بررسی خصوصیات شیمیایی و کانی شناسی گرد و غبار ورودی به شمال شرق ایران و پتانسیل بیماری زایی آن (چکیده)
2 - مطالعه پراکندگی و منشأ یابی رسوبات لسی شمال شرق ایران (چکیده)
3 - ژئوشیمی نهشته‌های کواترنری رودخانه کال شور بینالود (چکیده)
4 - جایگاه دیپلماسی آب در مناسبات هیدروپلیتیک شمال شرق ایران -مطالعه موردی:حوضه ی آبی هریرود- (چکیده)
5 - کاربست مدل انتشار در پایش طوفان های گردوغبار شمال شرق ایران (چکیده)
6 - تحلیل همدید گرد و غبار شمال شرق ایران (چکیده)
7 - بررسی آلودگی به باکتری کوکسیلا بورنتی در جمعیت شترهای شمال شرق ایران به روش qPCR (چکیده)
8 - کانی سازی و توزیع عناصر کمیاب پیریت به کمک تجزیه ریزکاوشگر الکترونی در چاه های اکتشافی محدوده طلای چشمه زرد (استان خراسان رضوی، ایران) (چکیده)
9 - تاکسونومی عددی آویشن (Thymus) از تیره Lamiaceae در شمال شرق ایران (چکیده)
10 - استفاده از شاخص SPI در پهنه بندی خشکسالی ها و ترسالی های شمال شرق ایران با روش AHP در محیط GIS (چکیده)
11 - بررسی ریزریخت شناسی بذر برخی از گونه های دارویی جنس ختمی (Alcea L.) در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی (چکیده)
12 - ردیابی ویروئیدهای مو از تاکستانهای شمال شرق ایران (چکیده)
13 - بررسی و تعیین آستانه و طول فصل بارانی برای مکان های مختلف شمال شرقی ایران (چکیده)
14 - پهنه بندی مخاطرات جوی منطقه ی شمال شرق ایران (چکیده)
15 - پهنه بندی مخاطرات بارشی در شمال شرق ایران (چکیده)
16 - تشریح مقایسه ای ساقه برخی از گونه هایMalvaceae) Alcea )در خراسان شمالی، جنوبی، رضوی (چکیده)
17 - معرفی گونه های ختمی(Alcea spp.(malvaceae خراسان و بررسی پراکنش آنها (چکیده)
18 - مطالعه ساختار تشریحی ساقه برخی از گونه های Juncaceae) Juncus) در شمال شرق ایران (چکیده)
19 - مطالعه ساختار تشریحی برگ گونه های Cyperaceae) Cyperus) در شمال شرق ایران (چکیده)
20 - پهنه بندی مخاطرات دمایی در شمال شرق ایران (چکیده)
21 - ثبت ایزوتوپهای پایدار در کربناتهای خاکزای سازند شوریجه، شمال شرق ایران: کاربرد در بازسازی سطوح فشار دی اکسید کربن(PCO2 ) اتمسفر دیرینه (چکیده)
22 - تحلیل همدیدی امواج سرمایی در شمال شرق ایران (چکیده)
23 - تاکسونومی عددی سرده سالویا (نعناعیان) با تاکید بر گروه های D و E فلورا ایرانیکا در شمال شرق ایران (چکیده)
24 - بررسی ساختار تشریحی برخی از گونه های Ephedraceae). Ephedra L )در شمال شرق ایران (چکیده)
25 - اعتبارسنجی و مقایسه چند تابع انتقالی نقطه ای و پارامتریک برای پیش بینی میزان رطوبت خاک در پتانسیل های ماتریک مختلف (چکیده)
26 - چینه نگاری سکانسی رمپ کربناته ژوراسیک فوقانی (آکسفوردین- کیمریجین) در البرز شرقی و بینالود - شمال شرق ایران (چکیده)
27 - ترکیب ایزوتوپ های پایدار کالکریت های سازند شوریجه (ژوراسیک پسین- کرتاسه پیشین)، شمال شرق ایران: کاربرد آن در پیش بینی پوشش گیاهی و میانگین درجه حرارت سالیانه (MAT)دیرینه (چکیده)
28 - ثبت نرخ بارندگی دیرینه توسط خاکهای دیرینه کلسیتک سازند شوریجه، حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران (چکیده)
29 - تفسیر رخساره ها و تفسیر محیط رسوبی کربنات های ژوراسیک فوقانی در محدوده شرق البرز و کوه های بینالود- شمال شرق ایران (چکیده)
30 - اهمیت برداشتهای ژئوفیزیک در محدوده طلا-آنتیموان حسن آباد، شمال شرق ایران (چکیده)
31 - عوامل کنترل کننده فرسایش نوع تافونی در ماسه سنگهای سازند نیزار، شمال شرق ایران (چکیده)
32 - نقش سیمانی شدن و فشردگی در میزان تخلخل ماسه سنگهای ژوراسیک میانی، در کمربند رخنمونی شمال شرق ایران (چکیده)
33 - نقش تکتونیک در رسوبگذاری و مورفولوژی رودخانه کشف رود واقع در شمال شرق ایران (چکیده)
34 - مطالعات زمین شناسی، دگرسانی و ژئوشیمی در ارتباط با کانیزایی آنتیموان در منطقه ارغش حسن آباد، شمال شرق ایران (چکیده)
35 - ارزیابی کاشت پاییزه نخود در شرایط اب و هوایی شمال شرق ایران (چکیده)
36 - اولین گزارش از جنس (Calliderma sp) متعلق به رده آستروئیدا (ستاره های دریایی) از سازند آیتامیر، حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران (چکیده)
37 - Rainfed crop production and its association with precipitation, temperature and sea surface temperature anomalies (چکیده)
38 - بررسی رخساره های میکروسکپی و تغییرات سطح آب دریا در سازند نظرکرده در ناحیه آق دربند- شمال شرق ایران (چکیده)