بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: نهادها


موارد یافت شده: 21

1 - تقویت مبانی هویت ملی ایران در دوره سلجوقی (چکیده)
2 - بررسی عوامل موثر بر رشد تولید سرانه در گروه‌های مختلف درآمدی در جهان با تاکید بر شاخص‌های حکمرانی (چکیده)
3 - اقتصاد سیاسی اصلاح نهادهای رسمی بانکداری در ایران پس از انقلاب (چکیده)
4 - ارزیابی عوامل اقتصادی موثر بر کیفیت خدمات نهادهای مالی بخش کشاورزی با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی (چکیده)
5 - مکتب انگلیسی به عنوان یک نظریه کثرت گرا: تبیین مفاهیم نظام بین الملل، جامعه بین الملل و جامعه جهانی (چکیده)
6 - بهبود مدیریت مشارکتی در دانشگاه از طریق نظام پیشنهادها و عدالت محوری با در نظر گرفتن جایگاه مدیریت مشارکتی و عدالت در آموزه های اسلام (چکیده)
7 - نهادهای انتخاباتی و مشکل منبع مشاع در بودجه‌ریزی عمرانی کشور (چکیده)
8 - بررسی علل شکست خصوصی سازی در میان نهادهای مالی(واسطه های مالی) با توجه به الگوهای توسعه سازمانی (مورد مطالعه: بانک های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی) (چکیده)
9 - کاربرد نظریه استروم در استفاده پایدار از منابع مشترک (چکیده)
10 - نقش نهادها در استفاده پایدار از منابع کشاورزی (چکیده)
11 - تحلیل اکولوژیکی پارک های شهری (مطالعه موردی: مشهد) (چکیده)
12 - تقویت مبانی هویت ملی ایران در دوره سلجوقی (چکیده)
13 - تحلیل عوامل ساختاری مؤثر بر مشارکت روستاییان در توسعه‌ی نواحی روستایی (چکیده)
14 - بررسی رابطه بین تجارت بین الملل و رشد اقتصادی با استفاده از شاخص حکمرانی خوب (چکیده)
15 - دلایل تفاوت در نهادهای اقتصادی و سیاسی در جوامع (چکیده)
16 - نابرابری درآمد سرانه در کشورهای جهان (چکیده)
17 - راهکارهای بهبود سرمایه اجتماعی از طریق نظام پیشنهادها (چکیده)
18 - راهکارهای بهینه/کاربرد سازی علوم سیاسی:حضور مؤثر در نهادهای تصمیم گیری (چکیده)
19 - بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی و خصیصه‌ای کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی بر میزان مشارکت آنها در نظام پیشنهادها (چکیده)
20 - آسیب شناسی نظام پیشنهادها: یک مطالعه موردی (چکیده)
21 - ارزیابی کارآیی و اثربخشی نظام پیشنهادها در برق منطقه ای خراسان و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن (چکیده)