بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: بابک خرمیان طوسی


موارد یافت شده: 53

1 - prevalence of three siderophore....... (چکیده)
2 - A Comparison of phylogenetic groups between mastitis causing strains of Escherichia coli and fecal isolates (چکیده)
3 - Development of three multiplex-PCR assays for virulence profiling of different iron acquisition systems in Escherichia coli (چکیده)
4 - High prevalence of Prototheca spp. and isolation of fungal species in milk samples from cows suffering from mastitis in Mashhad city, northeast Iran (چکیده)
5 - Evaluating the effectiveness of two bovine mastitis vaccines and their influences on oxidant and antioxidant capacities of milk (چکیده)
6 - Investigation of antibiotic susceptibility and methicillin resistance in Staphylococcus aureus strains isolated from subclinical mastitis in cattle in Mashhad (چکیده)
7 - بررسی مقایسه ای اثرات بالینی دو نوع تجاری Marbofloxacin روی ورم پستان بالینی E.coli در گاوهای شیری نژاد هلشتاین (چکیده)
8 - Diagnostic accuracy of milk oxidation markers for detection of subclinical mastitis in early lactation dairy cows (چکیده)
9 - بررسی ارتباط بین حضور حضور باکتریها، درصد نوتروفیلهای رحم و عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری تا 180 روز پس از زایش (چکیده)
10 - Different scenarios for udder health management during dry period in dairy cattle (چکیده)
11 - اختلال در آسایش، زمینه ساز اورام پستان در گاوهای شیری (چکیده)
12 - Phenotypic and genotypic study on antimicrobial resistance patterns of E. coli isolates from bovine mastitis (چکیده)
13 - بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت به برخی از فلوروکینولون ها در باکتری اشرشیاکلی جداشده از ورم پستان کلی فرمی گاوها (چکیده)
14 - High Prevalence of Prototheca spp. in Milk Samples from Cows Suffering from Mastitis in Mashhad city, northeast Iran (چکیده)
15 - Survey on prevalence rate of fungal and algal species in dairy cows with clinical and subclinical mastitis (چکیده)
16 - Evaluation of Mastitis Impact on Lameness and Digital Lesions in Dairy Cows (چکیده)
17 - Detection of Mycoplasma bovis in bulk tank milk samples by nested PCR in Mashhad, Iran (چکیده)
18 - Staphylococcal subclinical mastitis in dromedary dairy camel (چکیده)
19 - Detection of mexA and mexB efflux genes in multi drug resistant isolates of pseudomonas aeruginosa by multiplex PCR (چکیده)
20 - Comparison of antibiotic resistance patterns of Pseudomonas aeruginosa in human and bovne isolates (چکیده)
21 - The investigation on the relationship between dairy cow hygiene scores and intramammary infections (چکیده)
22 - Evaluating the effectiveness of two mastitis vaccines in a dairy farm in Mashhad, Iran (چکیده)
23 - A high prevalence of tylosin resistance among Staphylococcus aureus strains isolated from bovine mastitis (چکیده)
24 - Blood energy metabolites and lipid profile in cattle with clinical and subclinical (چکیده)
25 - Evaluating the Effectiveness of Two Mastitis Vaccines in a Dairy Farm in Mashhad (چکیده)
26 - Selection and use of teat disinfectants (چکیده)
27 - Prevalence of high-level gentamicin-resistant Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium in an Iranian hospital (چکیده)
28 - ارزیابی روش FRAP (قدرت آنتی اکسیدانی/قدرت احیا آهن) جهت تعیین پتانسیل آنتی اکسیدانی تام در نمونه های شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی (چکیده)
29 - مقایسه ظرفیت اکسیدانی شیر در نمونه های سالم و نمونه های مبتلا به ورم پستان تحت بالینی (چکیده)
30 - Phenotypic and genotypic aminoglycoside resistance patterns of Escherichia coli strains isolated from Bovine Mastitis (چکیده)
31 - Therapeutic effects of a combined antibiotic-enzyme treatment on subclinical mastitis in lactating dairy cows (چکیده)
32 - Comparison of virulence factors and capsular types of Streptococcus agalactiae isolated from human and bovine infections (چکیده)
33 - Comparison of virulence factors and biofilm formation among Staphylococcus aureus strains isolated from human and bovine infections (چکیده)
34 - Ultrasonography of the supramammary lymph nodes for diagnosis of bovine chronic subclinical mastitis (چکیده)
35 - Ultrasonographic Evaluation of the Normal Supramammary Lymph Node in Saanen Goats (چکیده)
36 - ارزیابی اولتراسونوگرافی عقده های لنفاوی فوق پستانی در گله بزهای شیری سانن و ارتباط آن با وقوع ورم پستان (چکیده)
37 - بررسی ارتباط بین امتیاز بهداشتی انتهای کارتیه با میزان رخداد ورم پستان در گله های شیری (چکیده)
38 - تایپینگ استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از دامداری های اطراف تهران با روش spaA تایپینگ (چکیده)
39 - Effects of Gonadotropin-Releasing Hormone, Human Chorionic Gonadotropin and Progesterone on Conception Rates in Repeat Breeder Dairy Cows (چکیده)
40 - Comparison of Pregnancy Rates Between Cosynch 64 with Conventional Ovsynch and Heatsynch in Lactating Dairy Cows (چکیده)
41 - Effect of intracervical infusion of prostaglandin F2α and prostaglandin E2 on dilation of cervix in ewes with Ringwomb (چکیده)
42 - Comparison of the effects of fixed timed insemination and natural mating on the sex ratio of offspring in Ewes (چکیده)
43 - Evaluation of the biofilm-forming ability of Staphylococcus aureus isolates from bovine mastitis in Iran (چکیده)
44 - Time-kill study and synergistic activity of cell-wall inhibitor antibiotics in combination with gentamicin againstEnterococcus faecalisandEnterococcus faecium (چکیده)
45 - Multiple-locus variable number of tandem repeats (VNTR) fingerprinting (MLVF) and antibacterial resistance profiles of extended spectrum beta lactamase (ESBL) producing Pseudomonas aeruginosa among burnt patients in Tehran (چکیده)
46 - Multiple-Locus Variable Number of Tandem Repeats Fingerprinting (MLVF) and Virulence Factor Analysis of Methicillin Resistant Staphylococcus aureus SCCmec Type III (چکیده)
47 - A high prevalence of mupirocin and macrolide resistance determinant among Staphylococcus aureus strains isolated from burnt patients. (چکیده)
48 - Molecular analysis and antimicrobial susceptibility of methicillin resistant Staphylococcus aureus in one of the hospitals of Tehran University of Medical Sciences: high prevalence of sequence type 239 (ST239) cloneSITY OF MEDICAL SCIENCES: HIGH PREVALENCE OF SEQUENCE TYPE 239 (ST239) CLONE (چکیده)
49 - Evaluation of biofilm production and characterization of genes encoding type III secretion system among Pseudomonas aeruginosa isolated from burn patients (چکیده)
50 - Characterization ofStaphylococcus aureusstrains isolated from raw milk of bovine subclinical mastitis in Tehran and Mashhad (چکیده)
51 - Comparison of the effects of gonadotropin-releasing hormone, human chorionic gonadotropin or progesterone on pregnancy per artificial insemination in repeat-breeder dairy cows (چکیده)
52 - مقایسه اثرات تجویز hcg و gnrh و پروژسترون بر میزان آبستنی گاوهای شیری repeat breeder (چکیده)
53 - Comparison of the effects of Gonadotropin-Releasing Hormone, Human Chorionic Gonadotropin and progesterone on Conception rates in repeat breeder dairy cows (چکیده)