بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: جواد اصیلی


موارد یافت شده: 27

1 - بررسی اثر تنش کم آبیاری و منابع کودی بر خصوصیات مورفولوژیکی و ترکیب‌های فنلی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea L.) (چکیده)
2 - Effects of zinc oxide nanoelicitors on yield, secondary metabolites, zinc and iron absorption of Feverfew (Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip.) (چکیده)
3 - Endophytic Fungi of Native Salvia abrotanoides Plants Reveal High Taxonomic Diversity and Unique Profiles of Secondary Metabolites (چکیده)
4 - شناسایی ترکیب‌های شیمیایی، بررسی اثرات آنتی‌اکسیدانی، آنتی‌باکتریایی و سمّیت سلولی اسانس برگ پسته (Pistacia vera L. var. Sarakhs) (چکیده)
5 - Comparative volatile composition, antioxidant and cytotoxic evaluation of the essential oil of Zhumeria majdae from south of Iran (چکیده)
6 - آیا نماتودهای بیمارگر حشرات می توانند نقشی در تغییر مولفه های مرتبط با القای مقاومت گیاه میزبان در برهمکنش گیاه خوار و دشمن طبیعی داشته باشند ؟ (چکیده)
7 - تاثیر حلال های مختلف بر میزان ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه عناب (چکیده)
8 - مطالعه تاثیر کروناتین بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم زرشک بومی (Berberis crataegina, Berberis integrrima) تحت شرایط تنش شوری (چکیده)
9 - تأثیر ضدّمیکروبی اسانس گیاه نوروزک بر روی باکتری‌های بی‌هوازی مولد عفونت‌های دهانی-حلقی (چکیده)
10 - دماهای کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی چای ترش Hibiscus sabdariffa L.) ( (چکیده)
11 - برآورد نیاز درجه - روزرشد مراحل فنولوژیکی چای ترش بر اساس مقیاس BBCH در نظام‌های زراعی مختلف (نظام رایج و اکولوژیک) (چکیده)
12 - (Cydonia oblonga) " ارزیابی ترکیبات فنولی و آنتی اکسیدانی عصاره های متانولی، هگزانی و آبی میوه "به (چکیده)
13 - Chemical composition, antioxidant and antibacterial properties of Bene (Pistacia atlantica subsp. mutica) hull essential oil (چکیده)
14 - بررسی اثرات فارماکولوژیکی گیاه دارویی چای ترش از دیدگاه طب سنتی (چکیده)
15 - بررسی اثرهم افزایی (سینرژیستیک) اسانس دو گیاه Perovskia.abrotanoides Karel و Salvia.leriifolia Beneth بر باکتری های دهانی Streptococoss mutans و streptococos sanguis (چکیده)
16 - ANTIBACTERIAL EFFECT OF ESSENTIAL OILS FROM PEROVSKIA ABROTANOIDES KAREL AGAINST PERIODONTAL PATHOGENS, STREPTOCOCCUS MUTANS AND STREPTOCOCCUS SANGUINIS AND IT’S RELATIONSHIP WITH PLANT PHENOLOGY (چکیده)
17 - بهینه سازی کشت درون شیشه ای جنین زیگوتیک گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth) (چکیده)
18 - تأثیر عصاره متانولی گیاه Perovskia abrotanoides Karel در کاهش آسیب های اکسیداتیو ایجاد شده توسط هیدروژن پراکسید در فیبروبلاستهای انسانی (چکیده)
19 - Total phenol and flavonoid content and antioxidant activity of methanolic extract from Perovskia abrotanoides Karel at different stages of plant growth and development (چکیده)
20 - بررسی تأثیر یون نقره بر رشد و تولید ترکیبات تانشینونی در کشت ریشه نوپدید گیاه برازمبل Perovskia abrotanoides (چکیده)
21 - بررسی تأثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر القای ریشه زایی در گیاه برازمبل (Perovskia abrotanoides Karel.) (چکیده)
22 - بهینه‌سازی کشت کالوس برگ گیاه Salvia leriifolia برای تولید اسید‌های فنولیک (چکیده)
23 - مطالعه ریز ازدیادی گیاه نوروزک (Salvia leriifolia ) با استفاده از کشت جوانه انتهایی (چکیده)
24 - فعالیت آنتی باکتریال اسانس گیاه Benth Salvia leriifolia بر برخی از پاتوژن های دهانی (چکیده)
25 - بررسی مقایسه ای تأثیر محیط کشت های مختلف وتنظیم کنند ه های رشد در اورگانوژنز رویان گیاه Salvia leriifolia (چکیده)
26 - بررسی تاثیر زغال فعال و اسید اسکوربیک بر باززایی گیاه salvia (چکیده)
27 - بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی اجزای سازنده اسانس گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth) (چکیده)