بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: علیرضا عابدی سرآسیا


موارد یافت شده: 25

1 - رویکردی تطبیقی به پدیدۀ چندگانگی معنایی در متون فارسی و عربی با عنایت به نظریۀ کثرت‌گرایی در فهم ِمتنِ پل ریکور (چکیده)
2 - بررسی انتقادی قاعده لا دیة لمن قتله الحد (چکیده)
3 - بررسی نظریه تفسیری ابن عربی در مورد تکثر معنای قصدی با تاکید بر مبانی فلسفی و اثرات فقهی آن (چکیده)
4 - امکان‌سنجیِ طرح تفسیر زیبایی‌شناختی قرآن کریم (چکیده)
5 - گونه های دلالت تقریر بر احکام شرعی (چکیده)
6 - هرمنوتیک مدرن و نظریه تفسیری شهید مطهری (چکیده)
7 - حکم فقهی مجازات انسان زنده با سوزاندن در مذاهب اسلامی (چکیده)
8 - Pillars, proofs and requirements of the Quran-Sufficiency Theory, along with its criticism (چکیده)
9 - روش شناسی علامه مجلسی در تفسیر آیات الاحکام (چکیده)
10 - بررسی احکام فقهی در زمینه تربیت جنسی (چکیده)
11 - قصدی‌گرایی و تصورات درست و نادرست پیرامون آن (چکیده)
12 - زبان قرآن و امکان سنجی طرح نظریه ارزش افزایی در تفسیر آن(با تاکید بر آیات فقهی) (چکیده)
13 - An Introduction to the theory of mixed function in the Qur'an (With an emphasis on jurisprudential implications) (چکیده)
14 - قاعده تسلیط و نقش آن در تصحیح قراردادهای نوپیدا(بانگاهی به اندیشه های امام خمینی) (چکیده)
15 - نقد و بررسی دلیل اولویت (چکیده)
16 - درآمدی بر نظریه کارکرد تلفیقی قرآن کریم(با تاکید بر برداشت های فقهی) (چکیده)
17 - واکاوی سیاستهای پالایش محتوای مجرمانه (فیلترینگ) از منظر فقهی (چکیده)
18 - بازجستی در مبانی فقهی حقوقی بازگشت حیات فرد اعدامی (چکیده)
19 - Legal Possessions and Rights Abusers from the Perspective of Shiite (چکیده)
20 - بررسی تاثیر پیش‌فرض‌‌ها در فهم و راه‌‌های کنترل آن‌‌ها از منظر هرمنوتیک فلسفی و علوم اسلامی (چکیده)
21 - تکثر معنا در متون دینی (چکیده)
22 - درآمدی بر قاعده زوال مانع(بازگشت ممنوع در صورت زوال مانع) (چکیده)
23 - گونه شناسی تقریر در فقه مذاهب (چکیده)
24 - بررسی امکان دسترسی به نیات مولف: نقدی بر هرمنوتیک قصدی ستیزی و نظریه مرگ مولف (چکیده)
25 - هرمنوتیک و اصول فقه: نگاهی به انواع قصدی گرایی در غرب و مقایسه آن با دیدگاه تفسیری اصولیان شیعه (چکیده)