بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمدجواد ساعی


موارد یافت شده: 34

1 - A New Methodology for Identifying the Sources of Cost Stickiness and Investigating their Effects on Earnings Forecast Accuracy (چکیده)
2 - تحلیل بنیادی رفتار هزینه ها از بعد کارکرد و ماهیت و اثر آن بر دقت برآورد سود هر سهم (چکیده)
3 - The Effect of Cost Categories and the Origin of their Stickiness on Earnings Forecast: A Comparative Study (چکیده)
4 - مبانی تعدیل اظهارنظر حسابرس و مدیریت سود (چکیده)
5 - بررسی عوامل مؤثر بر سوگیری بودجهای مدیران (چکیده)
6 - Establishment of Integrated Accounting Information Systems in an Emerging Market-Problems and Barriers (چکیده)
7 - بازی استراتژیک مدیرـ حسابرس: شواهدی از تئوری بازی‎ها (چکیده)
8 - معیارهای واژه محور و معیارهای سنّتی تقلب در گزارش‌های مالی: شواهدی از یک مطالعۀ اکتشافی (چکیده)
9 - بررسی مدیریت سود واقعی برای اجتناب از زیان (چکیده)
10 - بررسی دیدگاه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در خصوص پذیرش و بکارگیری استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی (چکیده)
11 - بررسی فاصله انتظاری در آموزش حسابداری با توجه به الزامات قانونی جدید (چکیده)
12 - مقایسه کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس (چکیده)
13 - تأثیر دانش مالی مدیرعامل بر روی مدیریت سود (چکیده)
14 - بررسی تاثیر تعاریف مختلف اندازه شرکت بر رتبه بندی شرکت ها ونیکویی برازش مدل علی نقدینگی (چکیده)
15 - تغییر الزامی حسابرس و کیفیت حسابرسی (چکیده)
16 - بررسی دیدگاه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در خصوص پذیرش و بکارگیری استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی (چکیده)
17 - بررسی و تحلیل محتوای تحقیقات علمی- پژوهشی حسابرسی دو دهه اخیر (چکیده)
18 - بررسی اهمیت استفاده از صورت‌های مالی تجدید ارائه شده در پیش‌بینی سود و رتبه‌بندی شرکتها (چکیده)
19 - تعیین طول دوره زمانی بهینه در مدل های پیش بینی سود (چکیده)
20 - بررسی تجربی مدیریت سود در صورتهای مالی تلفیقی و صورتهای مالی شرکت اصلی (چکیده)
21 - بررسی محتوای ‌اطلاعاتی و توان پیش‌بینی طبقه‌بندی تفکیکی یا تجمیعی مالیات بر درآمد پرداختی در صورت جریان وجوه نقد (چکیده)
22 - بررسی میزان موافقت استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی با تفاوت‌های بین استانداردهای حسابداری ملی و بین‌المللی (چکیده)
23 - تحلیل دیدگاه حسابرسان در رابطه با عوامل موثر بر رضایت شغلی آنها (چکیده)
24 - بررسی تاثیرتبلیغات بر عملکرد مالی و ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
25 - The Effect of CEO’s Reputation: Corporate Performance (چکیده)
26 - A Study of the Stickiness of Cost of Goods Sold and Operating Costs to Changes in Sales Level in Iran (چکیده)
27 - مالیات بر درآمد پرداختی در صورت جریان وجوه نقد: مطالعه تطبیقی الگوهای ملی و بین‌المللی (چکیده)
28 - پیش بینی گزارش حسابرس مستقل در ایران: رویکرد داده کاوی (چکیده)
29 - بررسی فراوانی و اهمیت تجدید ارائه صورتهای مالی (چکیده)
30 - شناسائی شرکتهای رو به افول و قوی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد بررسی ارتباط ارزش دفتری سهام و سودخالص (چکیده)
31 - Earnings Management Effect In Different Market Cycles (چکیده)
32 - مسائل قیمت گذاری انتقالات داخلی در شرکتهای چند ملیتی (چکیده)
33 - ارایه مدل برای پیش بینی عملکرد (مالی و بازار)شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات مالی منتشره (چکیده)
34 - نقش تحقیقات رفتاری در حسابداری (چکیده)