بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمدعلی ابراهیمی نیک


موارد یافت شده: 49

1 - Higher energy conversion efficiency in anaerobic degradation of bioplastic by Response surface methodology (چکیده)
2 - Treatment of municipal landfill leachate: Optimization of organic loading rate in a two-stage CSTR followed by aerobic degradation (چکیده)
3 - مدل سازی و بهینه سازی فرایند انعقاد-لخته سازی شیرابه لندفیل با استفاده از روش سطح پاسخ (چکیده)
4 - Identification of effective factors to select energy recovery technologies from municipal solid waste using multi-criteria decision making (MCDM): A review of thermochemical technologies (چکیده)
5 - Modeling and optimization of biomethane production from solid-state anaerobic co-digestion of organic fraction municipal solid waste and other co-substrates (چکیده)
6 - Farm biogas plants, a sustainable waste to energy and bio-fertilizer opportunity for Iran (چکیده)
7 - طراحی، ساخت و بهینه‌سازی یک اجاق زیست‌توده سوز میکروگازیفایر جریان طبیعی (چکیده)
8 - تخمین نفت زیستی حاصل از پیرولیز مواد زائد: رویکرد شبکه عصبی (چکیده)
9 - Theoretical and Experimental Study of Potato Shoot Gasification in Fluidized- and Fixed-Bed Gasifier (چکیده)
10 - Improvement of biogas production from slaughterhouse wastewater using biosynthesized iron nanoparticles from water treatment sludge (چکیده)
11 - Comparative evaluation of the performance of an improved biomass cook stove and the traditional stoves of Iran (چکیده)
12 - روش های پیش تیمار هضم بی هوازی زیست توده جلبک دریایی؛ مروری (چکیده)
13 - اثر غلظت کلسیم کلرید در هضم بیولوژیک مشترک زباله جامد شهری و شیرابه لندفیل (چکیده)
14 - بررسی تصفیه‌ پذیری شیرابه زباله در بیوراکتور بی‌ هوازی دو مرحله‌ای به‌صورت جریان پیوسته (چکیده)
15 - ارزیابی ارگونومیکی برداشت زعفران به روش های سنتی و استفاده از ترولی (چکیده)
16 - Drinking water treatment sludge as an effective additive for biogas production from food waste; kinetic evaluation and biomethane potential test (چکیده)
17 - ارزیابی کارایی هاضم بی‌هوازی دومرحله‌ای در تصفیه شیرابه زباله شهری (چکیده)
18 - ساخت و ارزیابی یک اجاق زیست‌تودهای سیار برای استفاده در مناطق دور از شبکه توزیع گاز طبیعی (چکیده)
19 - ارزیابی تولید بیوگاز از فاضلاب کشتارگاه در سیستم ناپیوسته هضم بی‌هوازی (چکیده)
20 - استخراج اکسید آهن از لجن تصفیه آب (چکیده)
21 - Gasification of potato shoots: An experimental and theoretical investigation (چکیده)
22 - Effect of ultrasonic pre-treatment on biogas yield and specific energy in anaerobic digestion of fruit and vegetable wholesale market wastes (چکیده)
23 - Mesophilic co-digestion of municipal solid waste and sewage sludge: Effect of mixing ratio, total solids, and alkaline pretreatment (چکیده)
24 - تولید بیوگاز از هضم بی هوازی کود گاوی و ضایعات کشتارگاهی در شرایط مزوفیلیک (چکیده)
25 - رتبه بندی فرایندهای حرارتی تولید انرژی از زباله با استفاده از روش مجموع ساده وزنی (SAW) (چکیده)
26 - ارزیابی فنی و زیست‌محیطی فناوری‌های حرارتی استحصال انرژی از مواد زائد جامد شهری (چکیده)
27 - بررسی اثر کنترل هوای اولیه بر مصرف‌‌سوخت و میزان انتشار مونواکسیدکربن در اجاق زیست‌‌توده سوز میکروگازیفایر (چکیده)
28 - معرفی فناوری میکروگازیفیکاسیون و بررسی جایگاه آن برای تامین انرژی پخت وپز خانگی در ایران (چکیده)
29 - تولید بیومتان از هضم بی هوازی محتویات شکمبه و پودر خون در شرایط مزوفیلیک (چکیده)
30 - تأثیر پیش تصفیه قلیایی بر بهبود تخریب پذیری زیستی مواد آلی پسماندهای جامد شهری و تولید بیوگاز در هضم بی هوازی (چکیده)
31 - مروری بر هضم بی هوازی دو مرحله ای (چکیده)
32 - اعتبارسنجی مدل تعادل ترمودینامیکی برای دستگاه گازی ساز بالا سو (چکیده)
33 - ساخت و ارزیابی یک وجین کن نوسانی دستی (چکیده)
34 - ارزیابی ارگونومیکی برداشت زعفران به روش های سنتی و استفاده از ترولی (چکیده)
35 - تجزیه و تحلیل اقتصادی تولید برق از کود گاوی (مطالعه موردی: گاوداری 325 راسی در مشهد) (چکیده)
36 - هضم مشترک قسمت آلی زباله جامد شهری با گلیسرین برای افزایش تولید بیوگاز (چکیده)
37 - Economic feasibility study of power generation from anaerobic digestion of organic wastes in Iran (Case study: a poultry farm) (چکیده)
38 - بهبود تولید بیوگاز حاصل از قسمت آلی زباله جامد شهری با پیش تیمار فراصوت (چکیده)
39 - امکان سنجی کاهش انتشار گاز کربن دی اکسید در واحدهای تولید شیر با بکارگیری سامانه های بیوگاز (چکیده)
40 - بررسی وضعیت مکانیزاسیون شهرستان سبزوار (چکیده)
41 - Gasification of sugarcane bagasse in supercritical water; evaluation of alkali catalysts for maximum hydrogen production (چکیده)
42 - تولید نفت زیستی از پیرولیز سریع بقایای ذرت و چوب اکالیپتوس در رآکتور بستر سیال (چکیده)
43 - گازیفیکاسیون حرارتی زباله های شهری؛ اصول، تجربیات کشورهای مختلف و چالش ها در ایران (چکیده)
44 - پتانسیل سنجی تولید بیوگاز از کود دامی در خراسان رضوی بر پایه مدلی از GIS (چکیده)
45 - Multiple-Criteria Decision-Making in Strategy Determination for Application of Low Capacity Grain Harvester in Iran High-Yield Fields (چکیده)
46 - Hydrogen production by gasification of biomass in supercritical water; Effect of alkali catalysts and temperature (چکیده)
47 - Effect of Reaction Temperature and Type of Catalyst on Hydrogen Production in Supercritical Water Gasification of Biomass (چکیده)
48 - Mechanization planning for tillage of saffron fields using multiple criteria decision-making technique as a policy framework in Iran (چکیده)
49 - Optimum utilisation of low-capacity combine harvesters in high-yielding wheat farms using multi-criteria decision making (چکیده)