بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمد عابدی


موارد یافت شده: 21

1 - راهکارهای تضمین اجرای دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری (چکیده)
2 - راز حکومت دکتر کاتوزیان بر دلها و اندیشه ها (چکیده)
3 - رفتار حرفه ای وکیل در مصالحه بین طرفین دعوا (چکیده)
4 - Covariant Poisson’s equation in torsional Newton-Cartan gravity (چکیده)
5 - قابلیّت توکیل اذن ولیّ قهری در عقد نکاح (چکیده)
6 - امکان‌سنجی و شرایط اقامۀ دعوای جبران خسارات ناشی از اعتراضات داخلی علیه امریکا در دادگاه‌های ایران (چکیده)
7 - موانع مسئولیت والدین در برابر فرزندان (چکیده)
8 - مسوولیت وکلای متعدد (چکیده)
9 - تحلیل فقهی و حقوقی مفهوم و آثار ضم وکیل (چکیده)
10 - وکالت در مقام بیع (چکیده)
11 - تحلیل اقتصادی شرط عدم مسئولیت (چکیده)
12 - امکان سنجی حل و فصل اختلافات در فاجعه منا: راهکار حقوقی یا توافق دیپلماتیک (چکیده)
13 - مصلحت در نکاح اطفال و ضمانت اجرای آن (چکیده)
14 - ماهیت و ضمانت اجرای اذن ولی در نکاح کودکان (چکیده)
15 - تحلیل فقهی حقوقی اوصاف و وضعیت شرط تنصیف اموال زوج (چکیده)
16 - تحلیل اقتصادی و حقوقی شرط کیفری (چکیده)
17 - معمای تعدد اسباب در قانون مجازات اسلامی با تاکید بر مسوولیت مدنی اسباب و عوامل متعدد در خطاهای پزشکی (چکیده)
18 - راهکار قانون مجازات اسلامی در مورد مسوولیت مدنی سبب مجمل و قلمرو اعمال آن در خطای پزشکی (چکیده)
19 - شرط الحاقی انتقال تعهد بدون رضایت متعهد له (چکیده)
20 - آثار حقوقی و اجتماعی ازدواج زنان ایرانی با مردان بیگانه (چکیده)
21 - اصل تساوی مرد و زن از دیدگاه حقوق خصوصی (چکیده)