بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: ناصر مطهری فریمانی


موارد یافت شده: 20

1 - طراحی مدل ارزیابی عملکرد برای ارزیابی شونده های سلسله مراتبی با شاخص های موزون در دپارتمان های هایپرمارکت به روش تلفیقی تحلیل پوششی داده های سلسله مراتبی موزون (چکیده)
2 - A Comprehensive Stakeholder-Typology Model Based on Salience Attributes in Construction Projects (چکیده)
3 - شناسایی و بررسی مدل های بلوغ برای سنجش بلوغ مدیریت فرآیند کسب و کار (چکیده)
4 - شناسایی و بررسی عوامل مؤثر در موفقیت مدیریت فرآیندهای کسب و کار (چکیده)
5 - طراحی مدل پویای کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد شعب بانک (چکیده)
6 - ارائه مدلی جهت سنجش نوآوری در سازمان (چکیده)
7 - طراحی مدل مفهومی چابکی در سازمان (چکیده)
8 - ارائه و حل مدل چندهدفه ی انتخاب پروژههای عمرانی در بخش عمومی کشور با استفاده NSGA-II از الگوریتم (چکیده)
9 - طراحی مدل ارزیابی عملکرد دپارتمان های فروشگاهی در هایپرمارکت (چکیده)
10 - مقایسه تطبیقی ساختار استراتژی‌های عمومی سازمان و ارائه یک ساختار جامع (چکیده)
11 - طراحی سیستم استنتاج فازی با یادگیری از نمونه های آموزشی برای اندازه گیری مشارکت کارکنان عملیاتی در سلامت محیط کار (چکیده)
12 - اولویت بندی پروژه های مدیریت کیفیت سازمان با شروع از انتظارات مشتریان (چکیده)
13 - ارزیابی اجرای راهبردی برنامه ریزی منابع سازمان در شرکت های کوچک و متوسط (چکیده)
14 - Designing a fuzzy expert system with a hybrid approach to select operational strategies in project-based organizations with a selected competitive priority (چکیده)
15 - طراحی مدل انتظارات ذینفعان کلیدی در پروژه‌های احداث خطوط مترو: مورد مطالعه پروژه ساخت خطوط قطار شهری مشهد (چکیده)
16 - مطالعه عوامل مؤثر در تدوین راهبرد عملیاتی سازمانهای پروژه محور و روابط میان آنها (چکیده)
17 - طراحی مدل ارزیابی عملکرد تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی شونده های سلسله مراتبی با شاخص های موزون (چکیده)
18 - ارائه الگوریتم شبیه سازی تبریدی برای مسئله ی مسیریابی حمل ونقل نمونه های آزمایشگاهی (چکیده)
19 - طراحی مدلی برای انتخاب پروژه های عمرانی در بخش عمومی (چکیده)
20 - تولید قوانین فازی از نمونه‌های آموزشی برای سیستم‌های طبقه‌بندی فازی (چکیده)