بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: ناصر مطهری فریمانی


موارد یافت شده: 24

1 - A novel hybrid approach based on CREAM and fuzzy ANP to evaluate human resource reliability in the urban railway (چکیده)
2 - شبیه‌سازی روابط تعاملی وضعیت تأهل و شرایط اشتغال در سیستم اجتماعی ایران (چکیده)
3 - مدل انتخاب پروژه های عمرانی در بخش عمومی (چکیده)
4 - Novel Approach to Satisfying Stakeholders in Megaprojects: Balancing Mutual Values (چکیده)
5 - طراحی مدل ارزیابی عملکرد برای ارزیابی شونده های سلسله مراتبی با شاخص های موزون در دپارتمان های هایپرمارکت به روش تلفیقی تحلیل پوششی داده های سلسله مراتبی موزون (چکیده)
6 - A Comprehensive Stakeholder-Typology Model Based on Salience Attributes in Construction Projects (چکیده)
7 - شناسایی و بررسی مدل های بلوغ برای سنجش بلوغ مدیریت فرآیند کسب و کار (چکیده)
8 - شناسایی و بررسی عوامل مؤثر در موفقیت مدیریت فرآیندهای کسب و کار (چکیده)
9 - طراحی مدل پویای کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد شعب بانک (چکیده)
10 - ارائه مدلی جهت سنجش نوآوری در سازمان (چکیده)
11 - طراحی مدل مفهومی چابکی در سازمان (چکیده)
12 - ارائه و حل مدل چندهدفه ی انتخاب پروژههای عمرانی در بخش عمومی کشور با استفاده NSGA-II از الگوریتم (چکیده)
13 - طراحی مدل ارزیابی عملکرد دپارتمان های فروشگاهی در هایپرمارکت (چکیده)
14 - مقایسه تطبیقی ساختار استراتژی‌های عمومی سازمان و ارائه یک ساختار جامع (چکیده)
15 - طراحی سیستم استنتاج فازی با یادگیری از نمونه های آموزشی برای اندازه گیری مشارکت کارکنان عملیاتی در سلامت محیط کار (چکیده)
16 - اولویت بندی پروژه های مدیریت کیفیت سازمان با شروع از انتظارات مشتریان (چکیده)
17 - ارزیابی اجرای راهبردی برنامه ریزی منابع سازمان در شرکت های کوچک و متوسط (چکیده)
18 - Designing a Fuzzy Expert System with a Hybrid Approach to Select Operational Strategies in Project-Based Organizations with a Selected Competitive Priority (چکیده)
19 - طراحی مدل انتظارات ذینفعان کلیدی در پروژه‌های احداث خطوط مترو: مورد مطالعه پروژه ساخت خطوط قطار شهری مشهد (چکیده)
20 - مطالعه عوامل مؤثر در تدوین راهبرد عملیاتی سازمانهای پروژه محور و روابط میان آنها (چکیده)
21 - طراحی مدل ارزیابی عملکرد تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی شونده های سلسله مراتبی با شاخص های موزون (چکیده)
22 - ارائه الگوریتم شبیه سازی تبریدی برای مسئله ی مسیریابی حمل ونقل نمونه های آزمایشگاهی (چکیده)
23 - طراحی مدلی برای انتخاب پروژه های عمرانی در بخش عمومی (چکیده)
24 - تولید قوانین فازی از نمونه‌های آموزشی برای سیستم‌های طبقه‌بندی فازی (چکیده)