بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ehsan Seyedi Hosseininia


موارد یافت شده: 91

1 - Seismic performance of rubber-sand mixture as a geotechnical seismic isolation system using shaking table test (چکیده)
2 - Pullout capacity of horizontal circular plates embedded in sand using the method of stress characteristics (چکیده)
3 - شبیه‌سازی رفتار مکانیکی ماسه تیز گوشه سیمانته تحت آزمون فشار همه‌ جانبه به روش اجزای مجزا (چکیده)
4 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر هندسه و تعداد صفحه بر ظرفیت باربری کششی شمع های مارپیچ (چکیده)
5 - A numerical study on the seismic design of buildings seated over an RSM layer (چکیده)
6 - مدل‌سازی عددی پدیده‌ی تولید ماسه به کمک همبسته‌سازی روش‌های اجزای مجزا و شبکه بولتزمن (چکیده)
7 - Helical Pile: New Experiences in Iran (چکیده)
8 - مطالعه موردی بررسی علل نشست بزرگراه بابانظر مشهد (چکیده)
9 - Numerical simulation of the performance of the rubber-sand-mixture layer in reducing the acceleration of the foundation (چکیده)
10 - شبیه سازی ماسه سیمانته به روش اجزا مجزا (چکیده)
11 - مطالعه‌ی آزمایشگاهی رفتار پی‌مربعی روی مخلوط ماسه پودر‌لاستیک تحت بارگذاری‌ سیکلی (چکیده)
12 - مدل‌سازی عددی جریان عبوری از درون و پیرامون محیط متخلخل در اعداد رینولدز پایین به روش اشباع نسبی (چکیده)
13 - بررسی نقش دانه‌های ریز و درشت در مخلوط‌های خاکی با استفاده از روش اجزای مجزا (چکیده)
14 - شبیه‌سازی عددی تغییرمکان عرضی لوله مدفون بر اثر ناپایداری شیروانی‌ها (چکیده)
15 - Particulate Modeling of Sand Production Using Coupled DEM-LBM (چکیده)
16 - Two-Phase Approach for the Analysis of Laterally Loaded Pile Groups in Sandy Soils (چکیده)
17 - Numerical Investigation on the Deformational Behavior of Continuous Buried Pipelines Under Reverse Faulting (چکیده)
18 - بررسی عوامل تأثیرگذار بر نتایج آزمون‌های نفوذی ژئوتکنیک با کمک دستگاه نفوذگر ضربه‌ای دستی در خاک ماسه‌ای (چکیده)
19 - Instability of saturated granular materials in biaxial loading with polygonal particles using discrete element Method (DEM) (چکیده)
20 - Experimental investigation on the behavior of fine-grained soils containing waste rubber tires under repeated and static loading using direct shear apparatus (چکیده)
21 - بررسی محدودیت‌های استفاده از روش تحلیل امواج تنشی یک‌بعدی در آزمایش یکپارچگی شمع (PIT) (چکیده)
22 - An Analytical Evaluation of Pile-Soil Interaction in Two-Phase Approach (چکیده)
23 - A simplified solution for piled-raft foundation analysis by using the two-phase approach (چکیده)
24 - شبیه‌ سازی عددی رفتار زهکشی‌ نشده خاک دانه‌ای با ذرات چندگوشه به کمک روش اجزای مجزا (چکیده)
25 - شبیه سازی دینامیکی گروه ریز شمع تحت بار دینامیکی به روش دوفازی (چکیده)
26 - شبیه‌سازی عددی پدیده روانگرایی و تأثیر آن بر شمع و دیواره اسکله (چکیده)
27 - A MODIFIED METHOD FOR MODELLING OF SPREAD FOOTING UNDER UNIFORM DISTRIBUTED LOAD USING WINKLER S MODEL (چکیده)
28 - بدست آوردن ضریب ظرفیت باربری N_gama برای پی های حلقه یی ساخته شده برخاک های دانه یی در بارگذاری برون محور با شبیه سازی سه بعدی عددی (چکیده)
29 - A Numerical Investigation on the Performance of the Brick Stair Wall as a Supporting Structure by Considering Adjacent Building (چکیده)
30 - بررسی اثر فرکانس بارگذاری بر نشست و ظرفیت باربری خاک دانه‌ای مسلح به ژئوگرید (چکیده)
31 - مطالعه آزمایشگاهی ظرفیت باربری شالوده دایره‌ای واقع بر سطح خاک دانه‌ای مسلح به ژئوگرید (چکیده)
32 - Numerical Analyses with an Equivalent Continuum Constitutive Model for Reinforced Soils with Angled Bar Components (چکیده)
33 - تعیین مدول الاستیسته خاک دانه ای خشک با آزمایش بارگذاری یک بعدی (چکیده)
34 - Numerical simulation of two-tier geosynthetic-reinforced-soil walls using two-phase approach (چکیده)
35 - Effect of load eccentricity on the bearing capacity of ring footings (چکیده)
36 - An experimental investigation on stable arch formation in cohesionless granular materials using developed trapdoor test (چکیده)
37 - شبیه سازی رفتار مکانیکی مخلوط ماسه و خرده لاستیک به روش اجزای مجزا (DEM) (چکیده)
38 - شبیه‌سازی سه‌بعدی اجزای محدود لوله‌های مدفون در برابر حرکات گسل معکوس (چکیده)
39 - Bearing Capacity Factors of Ring Footings by Using the Method of Characteristics (چکیده)
40 - بررسی اثر اندازۀ خرده‌لاستیک بر رفتار مکانیکی مخلوط ماسه و خرده‌لاستیک با دستگاه برش مستقیم (چکیده)
41 - بررسی اثر حداقل اندازه‌ی ذرّات بر روی رفتار مکانیکی خاک‌های دانه‌ای با استفاده از روش اجزای مجزا -DEM- (چکیده)
42 - روند تغییرات ویژگی‌های رفتاری خاک‌های دانه‌ای با مشخصات اولیه متفاوت با استفاده از روش اجزای مجزا (چکیده)
43 - Bearing capacity of ring footings on cohesionless soil under eccentric load (چکیده)
44 - مطالعه عددی رفتار لوله‌های مدفون در خاک در برابر حرکات گسل امتداد‌لغز (چکیده)
45 - Comparison between Two Different Pluviation Setups of Sand Specimens (چکیده)
46 - An Experimental Investigation on the Generation of a Stable Arch in Granular Materials Using a Developed Trapdoor Apparatus (چکیده)
47 - مدلسازی عددی میز لرزان و اثر روانگرایی بر اسکله (چکیده)
48 - بررسی ظرفیت باربری پی های حلقوی مستقر بر خاک های دانه های در شرایط بارگذاری خارج محور (چکیده)
49 - بررسی رفتار مکانیکی توده خاک مسلح به کمک روش دوفازی (چکیده)
50 - شبیه سازی عددی پدیده روانگرایی و تاثیر آن بر اسکله (چکیده)
51 - مطالعه عددی تاثیر استفاده از زئوتکستایل بر نشست ناشی از حفاری تاسیسات شهری (چکیده)
52 - مدل‌سازی عددی دیوار خاک مسلح به‌ روش محیط دوفازی و مدل رفتاری هذلولی (چکیده)
53 - تعیین ضرایب ظرفیت باربری شالوده های حلقوی به کمک روش خطوط مشخصه تنش (چکیده)
54 - بررسی آزمایشگاهی اثر قوس زدگی در مصالح دانه ای به کمک دستگاه توسعه یافته دریچه (چکیده)
55 - مدلسازی رفتار خاکهای دانه ای غیراشباع به روش اجزا منفصل (چکیده)
56 - تحلیل المان محدود لوله‌های مدفون به‌منظور مقابله با حرکات گسل معکوس (چکیده)
57 - Bearing Capacity Factors of Ring Footings (چکیده)
58 - On the Stress-Force-Fabric relationship in anisotropic granular materials (چکیده)
59 - مطالعه عددی رفتار لوله های مدفون در خاک در برابر گسل معکوس (چکیده)
60 - بررسی ضریب ظرفیت باربری پی های حلقوی مستقر بر خاک های چسبنده در شرایط بارگذاری خارج محور (چکیده)
61 - بررسی ظرفیت باربری پی های حلقوی مستقر بر خاک های دانه ای در شرایط بارگذاری خارج محور (چکیده)
62 - Significance of Soil Compaction on Blast Resistant Behavior of Underground Structures: A Parametric Study (چکیده)
63 - شبیه سازی سه بعدی شالوده توربین های بادی به روش عددی اختلاف محدود (چکیده)
64 - ارزیابی قابلیت رمبندگی خاک ها در شرق شهر بیرجند (چکیده)
65 - تعیین نمودار ظرفیت باربری ریزشمع با روش های عددی و تحلیلی (چکیده)
66 - صحت سنجی روش های محاسباتی ساده شده ی تحلیل سامانه ی پی - شمع (چکیده)
67 - تعیین نمودار ظرفیت باربری گروه ریزشمع توسط روش عددی و تحلیلی (چکیده)
68 - بررسی اثر گرانول لاستیک بر کاهش وزن مخصوص خاک رس (چکیده)
69 - A micromechanical study on the stress rotation in granular materials due to fabric evolution (چکیده)
70 - Elastic settlement of ring foundations (چکیده)
71 - بررسی تغییرشکل افقی دیوار خاک مسلح به روش محیط دوفازی و مدل رفتاری هایپربولیک (چکیده)
72 - بررسی اثر شکل سازه زیرزمینی بر رفتار آن در زمان انفجار مدفون با کمک روش عددی اختلاف محدود (چکیده)
73 - مطالعه ویژگیهای قوس بحرانی و رخدادهای پس از انهدام قوس پایدار در مصالح دانهای به کمک دستگاه توسعه یافته دریچه (چکیده)
74 - بررسی علل نشست سطح زمین در محل کانال های زیر سطحی شهری (چکیده)
75 - بررسی تأثیر شکل تزریق جبران کننده اطراف تونل بر نشست سطحی زمین به کمک روش اجزای محدود (چکیده)
76 - A comparative numerical study of a geosynthetic-reinforced soil wall using three different constitutive soil models (چکیده)
77 - A modification to dense sand dynamic simulation capability of Pastor–Zienkiewicz–Chan model (چکیده)
78 - مطالعه عددی بر روی کاهش نشست سطح زمین در اثر حفر تونل های سطحی با استفاده از تزریق جبران کننده (چکیده)
79 - بررسی دقت شبیه‌سازی اثر انفجاربمب نفوذگر روی سازه‌‌های زیرزمینی با کمک روش عددی اختلاف محدود (چکیده)
80 - An experimental investigating the width and height of a stable arch formed in granular materials by using a new developed trapdoor apparatus (چکیده)
81 - بررسی آزمایشگاهی عرض و ارتفاع قوس تشکیل شده در مصالح دانه ای با استفاده از دستگاه توسعه یافته دریچه (چکیده)
82 - Stress–force–fabric relationship for planar granular materials (چکیده)
83 - Discrete element modeling of inherently anisotropic granular assemblies with polygonal particles (چکیده)
84 - Investigating the micromechanical evolutions within inherently anisotropic granular materials using discrete element method (چکیده)
85 - A non-linear two-phase model for reinforced soils (چکیده)
86 - Development of a two-phase model for simulating the behavior of reinforced soils (چکیده)
87 - A simplified two-phase macroscopic model for reinforced soils (چکیده)
88 - Development and Validation of a Two-Phase Model for Reinforced Soil by Considering Nonlinear Behavior of Matrix (چکیده)
89 - Numerical modeling of a bolt-reinforced tunnel in a fractured ground (چکیده)
90 - توسعه روش تحلیل محیط دوفازی با تعمیم مدل رفتاری خاک (چکیده)
91 - تحلیل دیوار خاک مسلح به روش تحلیل همگن محیط دوفازی (چکیده)