بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mahmood Reza Ghorban Sabbagh


موارد یافت شده: 56

1 - بررسی وضعیت نهادهای قدرت، ناشران و آثار ترجمه شده و تألیفی برگزیده در حوزه ادبیات کودک و نوجوان در ایران: مورد پژوهی سال‌های 1340-1357 (چکیده)
2 - شخصیتی با چهار رونوشت: رمزگشایی از ساختار روایی دایره وار در رمان 1234ثر پل آستر (چکیده)
3 - Representation of Males and Females as Social Actors in Naguib Mahfouz’s Midaq Alley: A CDA Study (چکیده)
4 - Representation of Gender Roles in the Discourse of a Literary Text: A CDA Study of Hemingway’s A Farewell to Arms (چکیده)
5 - Integrating Elements of Body Language to the Analysis of Impoliteness in Drama (چکیده)
6 - Examining the Relationship between “Science” and “Religion” in Socio-Cultural Context of the Renaissance: A Kuhnian Reading of Bacon’s New Atlantis (چکیده)
7 - Distortion of Reality in Gone Girl (چکیده)
8 - بررسی زبان و سبک گفتار شخصیت در نمایشنامه مجنون محبت نوشته سام شپرد (چکیده)
9 - بررسی و تحلیل شخصیت چندگانه در رمان مدرن و پسامدرن فارسی؛ مطالعة موردی: سرخی تو از من و آزاده‌خانم و نویسنده‌اش (چکیده)
10 - Examining the Moral and Ethical Dilemmas of Creating Saviour Siblings (چکیده)
11 - Studying characterization in Arthur Miller’s The Crucible (چکیده)
12 - Gendered Narrative in Female War Literature: Helen Benedict’s Sand Queen (چکیده)
13 - تحلیل فمنیستی گفتمان (چکیده)
14 - بررسی تاثیر نهادهای قدرت روی آثار کودک و نوجوان ایران: مورد پژوهی آثار جایزه گرفته تالیف و ترجمه پیش و پس از انقلاب اسلامی (1367-1340) (چکیده)
15 - انقیاد و قدرت بدن زنانه در رمان سرگذشت ندیمه نوشتة مارگارت اَتوود (چکیده)
16 - چالش قدرت در گفتمان نمایشی مرگ فروشنده: تحلیل انتقادی یک متن کلیدی (چکیده)
17 - From Stylistics to Narratology a Critical Reading of Charlotte Gilman’s “The Yellow Wallpaper” (چکیده)
18 - Textual Representation of the Female Character’s Identity Change: A Stylistic Study of Shaw’s Pygmalion (چکیده)
19 - The World of Miller’s The Crucible: A Cognitive-Historical Approach (چکیده)
20 - Toward an Integration of Compatible Critical Approaches: A Study of Kafka’s The Metamorphosis (چکیده)
21 - Silence and self-expression in charlotte brontë’s shirley: an application of john searle’s speech acts theory (چکیده)
22 - The Degeneracy of Postmodern Family: The Survey of Shepard's Fool for Love (چکیده)
23 - Ideology and Corruption in Mamet's Glengarry Glen Ross: An Althusserian Reading (چکیده)
24 - Drama as a Vehicle for Social Change: The Study of Major Barbara and Pygmalion by G.B .Shaw (چکیده)
25 - American Family in Decline: The Study of Shepard's Fool for Love (چکیده)
26 - The Theatre of Revolt: The Study of John Osborn’s Look Back in Anger (چکیده)
27 - When Shakespeare travels along the silk road: Tardid, an Iranian Adaptation of Hamlet (چکیده)
28 - بررسی نقش ایدئولوژی سرمایه داری بر رشد اخلاقی و معنوی کودک در رمان ماتیلدا اثر رولد دال (چکیده)
29 - تحلیل فمینیستی گفتمان و توازن قدرت در رمان شمال و جنوب اثر الیزابت گاسکل بر پایۀ نظریۀ کُنشهای گفتاری جان سِرل (چکیده)
30 - Narration in Margaret Atwood's The Handmaid's Tale: Reconstructing Female Subjectivity in the Language of Marginalized Protagonist (چکیده)
31 - Conceptual Metaphors of Time as an Agent of Life Metamorphosis in Shakespeare’s Sonnet 19: A Cognitive Poetics Approach (چکیده)
32 - Suppressing Agency: Transitivity Analysis of Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale (چکیده)
33 - Representation of Female Body in the Social Context of Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale (چکیده)
34 - Application of Culpeper's Impoliteness Framework in the study of Shaw's Pygmalion (چکیده)
35 - تحلیل گفتمانی انس التائبین احمد جام (چکیده)
36 - Da: The Honor of Popularity and Authenticity (چکیده)
37 - Stylistic Features of Holden Caulfield’s Language in J. D. Salinger’s The Catcher in the Rye: A Corpus-Based Study (چکیده)
38 - The Social Practice in Arthur Miller’s Death of a Salesman: A Study Based on Fairclough’s Critical Discourse Analysis (چکیده)
39 - Power Relation as Manifested in Dramatic Language of Arthur Miller’s Death of a Salesman (چکیده)
40 - Naming and Nominalization in Hamlet and Tardid: A Stylistics Analysis (چکیده)
41 - سبک شناسی نحوی داستان “قفس” صادق چوبک بر اساس صدای دستوری (چکیده)
42 - استعاره های سماع در انس التائبین احمد جام نامقی (چکیده)
43 - Sylvia Plath's The Bell Jar: a Mirror of American Fifties (چکیده)
44 - تعادل زیباشناختی در ترجمه متون ادبی از منظر زیبایی شناسی دریافت (چکیده)
45 - The Bell Jar; A Study in Characterization, figure (چکیده)
46 - From Text to Context : An Objective Analysis of the Language of J>D Salinger (چکیده)
47 - Getting the Knack of It: Reading and Writing Poetry as a Resource for Language Teaching for EFL Students (چکیده)
48 - Multimodal Representation of Blood Imagery in Shakespeare’s Macbeth (چکیده)
49 - Gender and Language in Coetzee's Foe: A Psychoanalytic Postcolonial Analysis (چکیده)
50 - Conjured-Up Reality Shattered: Examining the “Uncertain” Ideology Underlying Chopin’s “The Story of an Hour” (چکیده)
51 - فراتر از تمثیل: بررسی مفهوم ایدئولوژی در «انتری که لوطیش مرده بود» (چکیده)
52 - بررسی ساختار درهفت خان رستم: نقدی بر کهن الگوی سفر قهرمان (چکیده)
53 - بررسی قابلیت های نقد کهن الگویی در مطالعات تطبیقی ادبیات: نگاهی گذرا به کهن الگو های-سایه-و -سفر قهرمان- (چکیده)
54 - بررسی قابلیت های نقد کهن الگویی در مطالعات تطبیقی ادبیات (چکیده)
55 - The Esemplastic Power of Thematic Imagery in Shakespeare’s Venus and Adonis (چکیده)
56 - انگاره های مثالی و نمادهای اصلی در بوف کور هدایت (چکیده)