بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Maryam Heidari


موارد یافت شده: 41

1 - اثر مهارکنندگی و کشندگی عصارههای آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima) بر Escherichia coli Bacillus cereus، و Listeria innocua در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
2 - Association of Genetic Variants ofB-Lactoglobulin Gene with Milk Production in a Herd and a Superior Family of Holstein Cattle (چکیده)
3 - Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMC): A useful tool to study expression analysis of molecular markers of Inflammation in human and animal (چکیده)
4 - مقایسه اثر مهارکنندگی و ضدباکتریایی عصاره ی آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima) بر تعدادی از باکتریهای بیماریزا در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
5 - Expression Analysis of Molecular Markers of Inflammation in Human Monocytic THP-1 cells Cultured with Single Walled Carbon Nanotubes Functionalized with Polyethylene Glycol (PEG-SWNT) (چکیده)
6 - In-vitro antibacterial activity of aqueous and ethanolic extracts of Kelussia odoratissima on Salmonella typhimurium (چکیده)
7 - Investigating of Satureja bachtiarica extract against pseudomonas aeruginosa (چکیده)
8 - Investigating of Thymus vulgaris extract on Staphylococcus aureus PTCC 2592 (چکیده)
9 - Evaluation of antimicrobial effects of aqueous and ethanolic extracts of Ferulago angulata on Escherichia coli "in vitro" (چکیده)
10 - Antimicrobial Effect of Aqueous and Ethanolic Extracts of Satureja bachtiarica on Some Pathogenic Bacteria in Vitro (چکیده)
11 - Antimicrobial effects of Kelussia odoratissima extracts against food borne and food spoilage bacteria "in vitro" (چکیده)
12 - مقایسه اثر ضدمیکروبی عصاره گیاه چویل (Ferulago angulata) با انواع آنتی بیوتیک های رایج درمانی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
13 - بررسی اثر ضد میکروبی عصاره گیاه کلپوره بر میکروارگانیسم های عامل عفونت در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
14 - Antimicrobial Effect of Aqueous, Ethanol, Methanol and Glycerin Extracts of Satureja bachtiarica on Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus epidermidis (چکیده)
15 - بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی گیاه چویل (Ferulago angulata) بر استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس و سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
16 - تأثیر ضدمیکروبی عصاره های آبی و اتانولی کرفس کوهی بر انتروکوکوس فکالیس و سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
17 - Antimicrobial activity of Eucalyptus camaldulensis extract against Staphylococcus aureus (چکیده)
18 - بررسی اثر ضد میکروبی اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum) بر باسیلوس سرئوس (چکیده)
19 - بررسی اثر شوک اولتراسوند بر منحنی زنده مانی اشرشیا کلی (چکیده)
20 - بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی چویل(Ferulago angulata) بر اشرشیاکلی (چکیده)
21 - بررسی اثر مهارکنندگی و کشندگی عصاره های آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima) برEscherichia coli Bacillus cereus,و Listeria inocua در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
22 - بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica) بر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
23 - Antimicrobial effect of Satureja bachtiarica extracts aqueous and ethanolic on Escherichia coli and Staphylococcus aureus (چکیده)
24 - تولید باکتریوسین ها توسط باکتریهای اسید لاکتیک(LAB) بعنوان نگهدارنده های طبیعی و ایمن در صنعت غذا (چکیده)
25 - پپتیدهای زیست فعال در محصولات لبنی (چکیده)
26 - بررسی پارامتر های موثر بر تولید روغن تک یاخته توسط میکرو ارگانیسم های روغنی (چکیده)
27 - بررسی راه های تولید و استخراج روغن های میکروبی و اهمیت آن ها در سلامت و تغذیه ی انسان (چکیده)
28 - بررسی روش های تولید پپتید های زیست فعال و نقش آنها در افزایش ایمنی غذایی (چکیده)
29 - Analysis of Pattern Recognition Receptors Expression in Human Lung Adenocarcinoma Epitelial Cell Line (چکیده)
30 - The Inflammatory properties of single walled carbon nanotubes functionalized with polyethylene glycol (PEG-SWNT) in human monocytic THP-1 cells (چکیده)
31 - The effect of single walled carbon nanotubes functionalized with polyethylene glycol (PEG-SWNT) on the expression of several pattern recognition receptors (PRRs) genes in human monocytic THP-1 cells (چکیده)
32 - Down-Regulation of CD14 Transcripts in human glioblastoma cell line U87 MG (چکیده)
33 - Pattern recognition receptors (PRRs) and cancer: Molecular analysis of PRRs expression in several human cancer cell lines (چکیده)
34 - ANALYSIS OF PATTERN RECOGNITION RECEPTORS EXPRESSION IN HUMAN GLIOBLASTOMA CELLS REVEALED A DOWN-REGULATION OF CD14 TRANSCRIPTS (چکیده)
35 - بررسی بیان ژن های رسپتورهای ایمنی ذاتی درسلول های گلایوبلاستومای انسانیU87 MG (چکیده)
36 - Expression analysis of pattern recognition receptors(PRRs) in Thileria Annulata Schizont infected cell lines and vaccine strain (چکیده)
37 - ANALYSIS OF INNATE IMMUNITY RECEPTOR GENE EXPRESSION IN HUMAN MONONUCLEAR CELLS EXPOSED TO SINGLE WALLED CARBON NANOTUBES (SWCNT (چکیده)
38 - Simultaneous Detection of Pattern Recognition Receptors (PRRs) in Human Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMC) by Touchdown PCR (چکیده)
39 - Quantification of Expression of Pattern Recognition Receptors (PRRs) in Human Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMC) by Real-Time Quantitative PCR (چکیده)
40 - Differential Expression of Pattern Recognition Receptors(PRRs)in Theileria Annulata Schizont Infected Cell Lines (چکیده)
41 - Expression of Innate Immunity Receptor Genes in Human Glioblastoma Cells (چکیده)