بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Maryam Jahani Kondori


موارد یافت شده: 36

1 - بررسی عملکرد گیاه داروئی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در کشت مخلوط با نخود (Cicer arietinum L.) و لوبیا (L. Phaseoluse vulgaris) (چکیده)
2 - برآورد نوسانات عملکرد در مزارع گندم بوسیله متغیر های مکانی: رهیافتی در کشاورزی دقیق (چکیده)
3 - بررسی نقش مدیریت علفهای هرز بر کارایی مصرف نور چغندرقند و چند گونه علف هرز (چکیده)
4 - بررسی تنوع گونه‌ای علف‌های هرز در مزارع گندم شرق مشهد (چکیده)
5 - Study on effect of soil texture and density on corm characteristics and yield criteria of saffron (Crocus sativus L (چکیده)
6 - Impact of Soil Characteristics and Field Age on Flower and Corm Yield of Saffrn (Crocus Sativus L (چکیده)
7 - INVESTIGATION OF THE EFFECT OF NUTRIENT RESOURCES AND WEED CONTROL ON QUALITATIVE AND QUANTITATIVE CRITERIA OF CAT TYME (TEUCRIUM POLIUM) (چکیده)
8 - بررسی اثر تاریخ کاشت به عنوان راهکاری ارگانیک بر تراکم و زیست توده علف های هرز و عملکرد زیره سبز (چکیده)
9 - تأثیر روش های مختلف کنترل بر جمعیت و زیست توده علف های هرز و عملکرد زیره سبز (چکیده)
10 - The effect of chemical and organic fertilizers on saffron flowering (چکیده)
11 - ارزیابی اثر مدیریت علف های هرز در مراحل مختلف رشدی زیره سبز بر جمعیت علف های هرز و عملکرد (چکیده)
12 - بررسی تأثیر برخی ویژگیهای شیمیایی خاک بر شاخص تنوع گونهای علفهای هرز در مزارع گندم (Triticum aestivum L.) شرق مشهد (چکیده)
13 - EFFECT OF PLANTING DATE, WEED CONTROL TIME AND METHOD ON WEED POPULATION AND YIELD OF CUMIN (CUMINUM SYMINUM L.) (چکیده)
14 - مطالعه تنوع زیستی گیاهان صنعتی ایران (چکیده)
15 - ارزیابی اثر تراکم بالای بنه و سه روش کاشت بر برخی ویژگی های زراعی زعفران و رفتار بنه ها (چکیده)
16 - Effect of nutrient resource and crop diversity on insect diversity (چکیده)
17 - تأثیر کشت پرتراکم و عمق کاشت بنه بر ویژگیهای زراعی زعفران(Crocus sativus L.) و رفتار بنه ها (چکیده)
18 - بررسی تحمل به یخزدگی اکوتیپ های رازیانه رشد یافته در مزرعه، تحت شرایط کنترل شده (چکیده)
19 - بررسی اثرات تاریخ کشت زمان و روش های کنترل علف های هرز بر تراکم و زیست توده علف های هرز در زیره سبز (چکیده)
20 - ارزیابی ژنوتیپ های کلزا از نظر نشت الکترولیت ها به عنوان شاخصی از خسارت یخ زدگی (چکیده)
21 - بررسی ساختار جوامع علفهای هرز در مزارع چغندر قند(Beta vulgaris L.) استانهای خراسان رضوی وشمالی (چکیده)
22 - بررسی اثر مدیریت اکولوژیک علفهای هرز در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (چکیده)
23 - اثر روشهای مدیریت تلفیقی بر تراکم و تنوع علفهای هرز (چکیده)
24 - ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام کلزا (Brassica napus L) پس از خو سرمایی در شرایط کنترل شده (چکیده)
25 - بررسی تحمل به یخ زدگی گیاه رازیانه تحت شرایط کنترل شده در ازمایشگاه (چکیده)
26 - بررسی تحمل به یخ زدگی گیاهان رازیانه در گلخانه (چکیده)
27 - performance of saffron ( crucos sativus ) under different planting patterns and high corm density (چکیده)
28 - effects of plant density and depth on agronomic caractrestics of saffron (چکیده)
29 - Effect of biofertilizer and inorganic fertilizer on generative growth and yield of saffron under high corn density (چکیده)
30 - بررسی اثر تاریخ کاشت، زمان و روشهای مختلف مدیریت علف‌های هرز در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (چکیده)
31 - Evaluation of freezing tolerance in rapeseed ( Brassica napus L.) cultivars under controlled conditions (چکیده)
32 - اثرات تاریخ کشت، زمان و روشهای کنترل علفهای هرز بر تراکم و بیوماس علفهای هرز در زیره سبز ارگانیک (چکیده)
33 - بررسی ترکیب های مختلف کشت مخلوط زیره سبز(Cuminum cyminum) و عدس(Lens culinaris) در سیستم های کشاورزی کم نهاده (چکیده)
34 - comparison of different intercropping arrangement of cumin (چکیده)
35 - The effects of chemical and organic fertilizers on saffron flowering (چکیده)
36 - Effect of Planting Date, Weed Control Time and (چکیده)