بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Nasser Motahari Farimani


موارد یافت شده: 45

1 - Evaluation performance of time series methods in demand forecasting: Box-Jenkins vs artificial neural network (Case study: Automotive Parts industry) (چکیده)
2 - MLP-based Learnable Window Size for Bitcoin price prediction (چکیده)
3 - Designing a new model for the hub location-allocation problem with considering tardiness time and cost uncertainty (چکیده)
4 - A new model for physician assignment based on fuzzy rules extraction from climatic factors (چکیده)
5 - توسعه مدل روزنامه‌فروش با توجه به شایستگی نسبی تأمین‌کنندگان بر اساس تصمیم‌گیری گروهی احتمالی (چکیده)
6 - A new model to design the suppliers portfolio in newsvendor problem based on product reliability (چکیده)
7 - ارائه چارچوبی برای اکتساب دانش ضمنی خبرگان در راستای شناسایی فرصتها و تهدیدهای محیطی (چکیده)
8 - سنجش کارایی بیمارستان‌ها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای و ارایه الگوی مناسب تخصیص منابع جهت سرمایه‌گذاری‌های آینده (چکیده)
9 - A vendor-managed inventory model based on optimal retailers selection and reliability of supply chain (چکیده)
10 - A New Approach for Pricing Based on Passengers’ Satisfaction (چکیده)
11 - Application of rule-based data mining in extracting the rules from the number of patients and climatic factors in instantaneous to long-term spectrum (چکیده)
12 - توسعه مدل برنامهریزی پروژه با درنظرگرفتن توأم روشهای اجرایی و فعالیت جبرانی (چکیده)
13 - تخصیص بهینه منابع آب در شرایط بحرانی تحت عدم قطعیت پارامترها با تاکید بر حفظ پایداری منابع آبی با استفاده از روش دستیابی به آرمان (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) (چکیده)
14 - ارائه مدل ریاضی برای انتخاب استراتژی توسعه با در نظر گرفتن الزامات استراتژی (چکیده)
15 - Selection of Agricultural Contract Sales Models to Wholesalers to Maximize Supply Chain Profit (an Experimental Study) (چکیده)
16 - موازنه مثلث پروژه با درنظرگرفتن انواع هزینه ها و کاربرد الگوریتم ژنتیک (چکیده)
17 - توسعه یک مدل پویای شبیه سازی برای تخصیص دارایی-بدهی در بانک (چکیده)
18 - Sustainable allocation of water resources in water-scarcity conditions using robust fuzzy stochastic programming (چکیده)
19 - A novel hybrid approach based on CREAM and fuzzy ANP to evaluate human resource reliability in the urban railway (چکیده)
20 - کاوش قواعد ارتباط‌دهنده‎ عوامل جوّی با تعداد بیماران بیمارستان با استفاده از رده‌بندی مبتنی بر کاوش قواعد وابستگی ‎چندبُعدی (چکیده)
21 - شبیه‌سازی روابط تعاملی وضعیت تأهل و شرایط اشتغال در سیستم اجتماعی ایران (چکیده)
22 - مدل انتخاب پروژه های عمرانی در بخش عمومی (چکیده)
23 - Assessment model for BPM maturity in the dimension of strategy (چکیده)
24 - Measuring business process maturity: is Hammer model validated in practice (چکیده)
25 - Novel Approach to Satisfying Stakeholders in Megaprojects: Balancing Mutual Values (چکیده)
26 - طراحی مدل ارزیابی عملکرد برای ارزیابی شونده های سلسله مراتبی با شاخص های موزون در دپارتمان های هایپرمارکت به روش تلفیقی تحلیل پوششی داده های سلسله مراتبی موزون (چکیده)
27 - A Comprehensive Stakeholder-Typology Model Based on Salience Attributes in Construction Projects (چکیده)
28 - شناسایی و بررسی مدل های بلوغ برای سنجش بلوغ مدیریت فرآیند کسب و کار (چکیده)
29 - شناسایی و بررسی عوامل مؤثر در موفقیت مدیریت فرآیندهای کسب و کار (چکیده)
30 - طراحی مدل پویای کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد شعب بانک (چکیده)
31 - ارائه مدلی جهت سنجش نوآوری در سازمان (چکیده)
32 - طراحی مدل مفهومی چابکی در سازمان (چکیده)
33 - ارائه و حل مدل چندهدفه ی انتخاب پروژههای عمرانی در بخش عمومی کشور با استفاده NSGA-II از الگوریتم (چکیده)
34 - طراحی مدل ارزیابی عملکرد دپارتمان های فروشگاهی در هایپرمارکت (چکیده)
35 - مقایسه تطبیقی ساختار استراتژی‌های عمومی سازمان و ارائه یک ساختار جامع (چکیده)
36 - طراحی سیستم استنتاج فازی با یادگیری از نمونه های آموزشی برای اندازه گیری مشارکت کارکنان عملیاتی در سلامت محیط کار (چکیده)
37 - اولویت بندی پروژه های مدیریت کیفیت سازمان با شروع از انتظارات مشتریان (چکیده)
38 - ارزیابی اجرای راهبردی برنامه ریزی منابع سازمان در شرکت های کوچک و متوسط (چکیده)
39 - Designing a Fuzzy Expert System with a Hybrid Approach to Select Operational Strategies in Project-Based Organizations with a Selected Competitive Priority (چکیده)
40 - طراحی مدل انتظارات ذینفعان کلیدی در پروژه‌های احداث خطوط مترو: مورد مطالعه پروژه ساخت خطوط قطار شهری مشهد (چکیده)
41 - مطالعه عوامل مؤثر در تدوین راهبرد عملیاتی سازمانهای پروژه محور و روابط میان آنها (چکیده)
42 - طراحی مدل ارزیابی عملکرد تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی شونده های سلسله مراتبی با شاخص های موزون (چکیده)
43 - ارائه الگوریتم شبیه سازی تبریدی برای مسئله ی مسیریابی حمل ونقل نمونه های آزمایشگاهی (چکیده)
44 - طراحی مدلی برای انتخاب پروژه های عمرانی در بخش عمومی (چکیده)
45 - تولید قوانین فازی از نمونه‌های آموزشی برای سیستم‌های طبقه‌بندی فازی (چکیده)