بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

عنوان: دلبستگی


موارد یافت شده: 27

1 - بررسی رابطه بین دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی کارکنان مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان های شهرستان کاشمر (چکیده)
2 - بررسی تأثیر دانش درک‌ شده از محصول سبز بر تمایل به خرید به‌واسطه دلبستگی به فروشگاه (چکیده)
3 - اثر بزهکاری و جنس بر سبکهای فرزندپروری، سبکهای دلبستگی و ویژگیهای شخصیت نوجوانان (چکیده)
4 - نقش تعهد مذهبی و سبک دلبستگی بزرگسالان در کیفیت روابط زناشویی با میانجی گری متغیر سبک دلبستگی در زوج های تازه مزدوج (چکیده)
5 - بررسی رابطه بین دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان های شهرستان کاشمر) (چکیده)
6 - رابطه خودپنداره مادر با سبک دلبستگی و خودپنداره فرزند (چکیده)
7 - رابطه سبک‌های دلبستگی، تنظیم هیجانی و تاب‌آوری با بهزیستی روانی در دانشجویان علوم پزشکی (چکیده)
8 - مقایسه سبکهای دلبستگی مادران بیماران اسکیزوفرن بامادران افرادسالم (چکیده)
9 - پیش بینی شاخص های روان دانشجویان تازه وارد براساس سبک دلبستگی (چکیده)
10 - بررسی کیفیت دلبستگی و هوش هیجانی در دانشجویان بالینی و عادی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
11 - بررسی تأثیر تماس پوستی مادر و نوزاد بلافاصله پس از زایمان بر دلبستگی مادری و اضطراب مربوط به نوزاد: کارآزمایی بالینی تصادفی شده (چکیده)
12 - نقش میانجی گری احساس انسجام روانی در رابطه سبک های دلبستگی با خود تنظیمی (چکیده)
13 - بررسی میزان دلبستگی شغلی مدیران و کارکنان و اعضا هیئت علمی و ارتباط آن با جو سازمانی در دانشکده های تربیت بدنی (چکیده)
14 - رابطه کیفیت دلبستگی با احساس انسجام روانی (چکیده)
15 - بررسی ارتباط دلبستگی شغلی مدیران، اعضای هیأ ت علمی و کارکنان با ابعاد جو سازمانی دانشکد ه های تربیت بدنی و علوم ورزشی سراسر کشور (چکیده)
16 - بر رسی رابطه بین دلبستگی ایمن ـ ناایمن و همبودی آن با شناخت‌های ناکارآمد در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
17 - بررسی نقش سبک های دلبستگی، هوش هیجانی و استرس شغلی بر رضایت شغلی دبیران مقطع متوسطه شهر مشهد در سال تحصیلی 90- 1389 (چکیده)
18 - رابطه احساس انسجام روانی و سبکهای دلبستگی با شادکامی دانش آموزان (چکیده)
19 - بررسی ارتباط سبک دلبستگی بالغین به والدین با میزان عملکرد جنسی زنان (چکیده)
20 - رابطه ی بین سبک های فرزند پروری، دلبستگی و تعهد زناشویی در زنان متاهل دانشگاه علامه طباطبایی (چکیده)
21 - بررسی سبک ها و ابعاد دلبستگی بزرگسال در تجاوزگران جنسی و مقایسه آن با افراد عادی (چکیده)
22 - مقایسه سبک های دلبستگی در نوجوانان عادی و بزهکار (چکیده)
23 - بررسی ارتباط تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی و مقایسه آن بین دبیران تربیت بدنی مرد آموزشگاه های نواحی هفت گانه مشهد (چکیده)
24 - ارائه مدل رگرسیونی رابطه رضایت شغلی با دلبستگی شغلی در مدیران ، کارمندان و استادان دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور (چکیده)
25 - رابطه هوش هیجانی و سبک های دلبستگی (چکیده)
26 - رابطه‌ی سبک‌های دلبستگی و عزت نفس اجتماعی (چکیده)
27 - رابطه هوش اجتماعی و سبک دلبستگی (چکیده)