بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: زمانبندی


موارد یافت شده: 28

1 - طراحی مدل ریاضی به منظور برنامه ریزی اتاق های عمل جراحی در شرایط عدم-قطعیت (مورد مطالعه: بیمارستان قائم (عج) مشهد) (چکیده)
2 - اثر تمرینات کم خطا - پرخطا و تصادفی بر یادگیری زمان بندی نسبی یک تکلیف حرکتی منتخب : با تأکید بر رویکرد یادگیری آشکار و پنهان (چکیده)
3 - حل مسأله زمانبندی دروس دانشگاهی با ریسک لغو شدن دروس با استفاده از روش برنامهریزی تصادفی دو مرحلهای (چکیده)
4 - بهینهسازی و حل مسأله تخصیص و زمانبندی سنسور-سلاح/تهدید بصورت یکپارچه (چکیده)
5 - مدل سازی و حل مسئله تخصیص و زمان بندی آتش پایگاه های توزیع شده (چکیده)
6 - نقش ظرفیت حافظه کاری بر یادگیری زمانبندی نسبی یک تکلیف حرکتی: باتاکید بر رویکرد یادگیری ضمنی و آشکار (چکیده)
7 - یک پروتکل مسیریابی چندپرشه با زمانبندی پویا برای بهرهوری انرژی در شبکههای بیسیم بدنی (چکیده)
8 - بررسی موازنه زمان،هزینه و کیفیت در برنامه زمانبندی پروژه (چکیده)
9 - ارائه الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری برای مساله زمانبندی یکپارچه تولید و توزیع در یک زنجیره تامین (چکیده)
10 - مسئله زمانبندی پرستاران: مطالعه موردی بیمارستان امدادی شهید کامیاب مشهد (چکیده)
11 - زمانبندی بارگیری وسایل حمل و نقل در پایانه های تخلیه و بارگیری با ظرفیت یک ایستگاه و عدم دسترسی کارها در ابتدای زمانبندی (چکیده)
12 - زمانبندی تخلیه و بارگیری وسایل حمل و نقل در پایانه های انتقال با ظرفیت چند ایستگاه و محدودیت موجودی (چکیده)
13 - توسعه ی یک الگوریتم ابتکاری برای مدل زنجیره تامین دوسطحی با هدف کاهش هزینه های مصرف سوخت و افزایش سطح رضایت مشتریان (چکیده)
14 - برنامه¬ریزی تخصیص بیمار به اتاق عمل (مورد مطالعه بیمارستان قائم مشهد) (چکیده)
15 - الگوریتم زمانبندی در محاسبات ابری ترکیبی برپایه افزایش محرمانگی داده ها (چکیده)
16 - یک رویکرد چند هدفی برای زمانبندی جریان کاری در محیطهای ابری (چکیده)
17 - رقابت بازار محصول و معیارهای مختلف کیفیت سود مبتنی بر اصول فعالیت بازار (چکیده)
18 - طراحی و پیاده سازی مکانیزم زمانبند اولویت دار فازی برای سرویس های جدا شده (چکیده)
19 - زمانبندی یکپارچه تامین، تولید و توزیع در یک زنجیره تامین (چکیده)
20 - زمانبندی اتوبوسهای درون شهری با هدف حداقل کردن زمان انتظار مسافرین (چکیده)
21 - معماری سیستم مدیریت صف و ماژول های مدیریت dropکردن بسته و طول صف (چکیده)
22 - ارائه روشی جدید برای تخمین احتمال وقوع قواعد در پایگاه داده پویا به منظور بهبود زمانبندی اجرای قواعد در آن (چکیده)
23 - زمانبندی قواعد در پایگاه داده پویا به کمک اتوماتاهای یادگیر (چکیده)
24 - ارائه روش های حل ابتکاری برای مسئله زمانبندی کار کارگاهی با تابع هدف مجموع وزنی واحد کاری دارای دیرکرد (چکیده)
25 - یک الگوریتم شاخه و کران برای مسأله زمانبندی استوار کار کارگاهی (چکیده)
26 - یکپارچه سازی برنامه ریزی و زمانبندی تولید در صنایع فرآیندی چند محصولی با سیستم تولیدی پیوسته (چکیده)
27 - حل مساله چند معیاره زمانبندی تولید ماشین های موازی غیر مشابه با لحاظ کردن نت پیشگیرانه (چکیده)
28 - زمان بندی فازی کار موازی در محیط ناهمگن (چکیده)