بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: نسخه


موارد یافت شده: 32

1 - بررسی اصالت بخش‌های مختلف برزونامة کهن و نسبت متنی اثر با شاهنامة فردوسی بر مبنای نقد متن‌شناختی نسخ منظومه (چکیده)
2 - معرفی و بررسی کهن ترین نسخه شناخته شده رساله ذکریه (چکیده)
3 - بررسی رابطه فرسایش قارچی نسخه های خطی مرکز اسناد و کتابخانه آستان قدس رضوی با هوا و ارزیابی آن در مدل کاغذی (چکیده)
4 - ضرورت تصحیح دوباره کتاب قرّة العین (چکیده)
5 - جستاری پیرامون انتساب دعای صباح به حضرت امیر با تحلیل سندی و نسخه شناختی آن (چکیده)
6 - فرّخی یا مختاری؟... تکمله، توارد، اقتباس یا انتحال؟ (تحقیق پیرامون هویت سراینده اصلی شهریارنامه و تعیین کیفیت ارتباط متن اول و دوم) (چکیده)
7 - اثر زمان پلیمریزاسیون برمورفولوژی پلی‌اتیلن حاصل از کاتالیست زیگلر-ناتا (چکیده)
8 - ضرورت تصحیح دوبارۀ زاد آخرت (چکیده)
9 - خمسه نگاری: تداوم سنّت های تصویری از خمسه نظامی تا خمسۀ امیر علی شیر نوایی (چکیده)
10 - معرفی، بررسی و تحلیل نسخۀ شمارۀ 600 از مجموعۀ وارنر در کتابخانۀ دانشگاه لیدن (چکیده)
11 - نقد و بررسی کتاب تفسیر روضه الامثال (چکیده)
12 - معرفی و بررسی کهن ترین نسخه شناخته شده قره العین (چکیده)
13 - متن شناسی انتقادی (نقد متنی) نسخ یکی از نظیره‌های شاهنامة فردوسی (شاهنامة اسدی) و ارائة الگوی عملی جدیدی برای ارزیابی کیفی- کمّی نسخ یک متن به یاری مطالعة موردی (چکیده)
14 - مخاطب شناسی شاهنامه های مصوّر (با بررسی نگاره های دو نسخه بایسنقری و داوری) (چکیده)
15 - ارزیابی اثر تخت های فیبر کربنی بر دقت اعمال دُز تجویزی در پرتودرمانی با استفاده از کد شبیه‌ سازی مونت کارلو (چکیده)
16 - آثارخطی امیرعلیشیرنوایی موجود درکتابخانه آستان قدس رضوی (چکیده)
17 - نقد و بررسی نسخه شناختی آثار جلال الدین دوانی در باره ی شعر حافظ (چکیده)
18 - بررسی سیر معتزله پژوهی در قرن بیستم میلادی (چکیده)
19 - بهبود امنیت در بکارگیری کارگزار خانگی سیار با هدف ایجاد پوشیدگی مکان برای نود سیار در موبایل آی پی نسخه ی 6 (چکیده)
20 - بررسی تحلیلی شاهنامة نسخة سعدلو و کاربرد آن در کشف ضبطهای کهن و تصحیح شاهنامة فردوسی (چکیده)
21 - بررسی و مقایسه ویژگی های زبانی کودکان اوتیستیک (چکیده)
22 - ضرورت تصحیح دوباره کیمیای سعادت (چکیده)
23 - مروری بر کاربرد بارکدهایDNA درشناسایی میکوریزهای داخلی (چکیده)
24 - توالی ITS: ناحیه اصلی DNA Barcoding برای قارچهای حقیقی (چکیده)
25 - قسمت گمشده تاریخ بیهقی (چکیده)
26 - لیلی و مجنون قاسمی گنابادی و مقایسه با لیلی و مجنون‌های برجسته سده نهم (چکیده)
27 - میراث خطی تاریخ بیهقی در شبه قاره هند (چکیده)
28 - فرایند پس - نسخه برداری در آر.ان.اها (چکیده)
29 - تضعیف نسخه برداری (چکیده)
30 - تاریخ بیهقی (چکیده)
31 - از فارس تا خراسان, سرگذشت یک نسخه خطی (چکیده)
32 - مطالعات اسلامی در اسپانیای سده 18 (چکیده)