بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: واگرایی


موارد یافت شده: 32

1 - برآورد معیار وابستگی شواهدی با استفاده تابع چگالی مفصل (چکیده)
2 - آزمون استقلال سری زمانی مبتنی بر معیار واگرایی توان (چکیده)
3 - آنتروپی مانده تسالیس و اندازه واگرایی آن مبتنی بر تابع چندک (چکیده)
4 - نقش استنباط شواهدی در اندازه‌های واگرایی از دیدگاه تابع مفصل (چکیده)
5 - اندازه گیری آنتروپی برای ارزیابی شاخص های بورس بی ثبات (چکیده)
6 - برآورد پتانسیل واگرایی مارن های سازند قم و بررسی نقش سدیم در این فرآیند (چکیده)
7 - بسترهای پیدایی داعش و عوامل تاکتیکی موفقیت¬های آن (چکیده)
8 - حج عرصه همگرایی و واگرایی حسنیان و عباسیان (از اواخر عهد اموی تا پایان اولین دوره قیام های حسنی) (چکیده)
9 - اثر نسبت هم ارزی و زاویه واگرایی بر تشکیل آلاینده NOX در مسیرهای همگرا- واگرا (چکیده)
10 - مدل سازی نشانگان سیاستهای همگرا و واگرای قومی در ایران (چکیده)
11 - واکاوی تحول در نظریه‌های تربیت اسلامی بعد از انقلاب اسلامی (چکیده)
12 - ماکسیمم اندازه آنتروپی تعمیم یافته تحت قید پارامتری کردن اندازه واگرایی تعمیم یافته (چکیده)
13 - تخمین زمان واگرایی در باربهای مالزی با استفاده از ژن سیتوکروم (چکیده)
14 - تخمین زمان واگرایی در بارب های مالزی با استفاده از ژن سیتوکروم (چکیده)
15 - واگرایی مصالح بدنه و معادن قرضه سدهای خاکی (چکیده)
16 - بررسی ویژگیهای ژئوتکنیکی منابع قرضه ریزدانه سد بلطاق (چکیده)
17 - مقایسه روش پین هول و شرارد در تعیین واگرایی منابع قرضه ریزدانه سد بلطاق (چکیده)
18 - ژنگان ژئوپلیتیک منطقه خلیج فارس سنجش همگرایی/ واگرایی درون منطقه ای با بهره گیری از تکنیک SWOT (چکیده)
19 - بررسی همدیدی- دینامیکی الگوهای بارش حدی بهاره در سواحل جنوبی دریای خزر (چکیده)
20 - تحلیل ژئوپلیتیکی عوامل هم گرایی و واگرایی در جهان اسلام (چکیده)
21 - تأملی بر نقش پدافند غیرعامل در مدیریت بحران‌های قومی «مطالعه موردی: خراسان شمالی» (چکیده)
22 - وراثت ژئومورفولوژیک: مخاطرات محیطی و تنوع زمینی (چکیده)
23 - فیلوژنی پرندگان شکاری با استفادن از ژن میتوکندریایی COI (چکیده)
24 - بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی مارن به عنوان منبع قرضه ریزدانه سد: مطالعه موردی (چکیده)
25 - مفصل فی-واگرای بهینه در خانواده مفصلهای FGM تعمیم یافته (چکیده)
26 - چالش های ژئوپلیتیکی همگرایی در جهان اسلام (چکیده)
27 - بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی منابع قرضه ریزدانه سدصفا (چکیده)
28 - زمینه های همگرا و واگرا میان ایران و اسیای مرکزی؛ فرصت ها و چالش ها (چکیده)
29 - گردش جو تابستانه در وردسپهر فوقانی بر روی جنوبغرب آسیا و وردایی زمانی آن در طی نیم قرن گذشته (چکیده)
30 - مکان یابی و بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی منابع قرضه ریزدانه سد گلول (چکیده)
31 - ناهمانندی برداشت های ذهنی از مفهوم تهدید به منزله عامل واگراییِ کشورهای خلیج فارس (چکیده)
32 - نقش راهبردی رود نیل در همگرایی و واگرایی کشورها (چکیده)