بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: کلانشهر مشهد


موارد یافت شده: 16

1 - بررسی تأثیر همجواری با کلانشهر مشهد بر تحولات کالبدی – فضایی سکونتگاه‌های روستایی پیرامون (چکیده)
2 - ارزیابی میزان تغییر منظر و چشم انداز کالبدی روستاهای حاشیه کلانشهرها (مطالعه موردی: روستای حاشیه کلانشهر مشهد) (چکیده)
3 - شناسایی عوامل موثر بر تغییرات کاربری اراضی روستاهای پیراشهری کلانشهر مشهد (چکیده)
4 - تأثیر کلانشهر مشهد بر تحولات کالبدی – فضایی روستاهای پیرامونی (چکیده)
5 - سنجش میزان انطباق پذیری ایستگاه های دوچرخه شهری مشهد با معیارهای شهر پیاده محور به عنوان نوعی از حمل و نقل شهر پایدار (چکیده)
6 - سنجش میزان انطباق کلانشهر مشهد با شاخص¬های شهر دوستدار سالمند (چکیده)
7 - سنجش میزان تاب آوری کلانشهر مشهد در برابر بحران کمبود آب (چکیده)
8 - جزیره گرمایی کلان شهر مشهد (چکیده)
9 - تحلیل مدیریت استراتژیک در کلانشهر مشهد با مدل SWOT (چکیده)
10 - تحللیل پایداری حمل ونقل شهر مشهد با استفاده از روش جاپا ی بوم شناختی (چکیده)
11 - تحلیل ریسک اهمیت مراکز حیاتی، حساس و مهم کلانشهر مشهد با استفاده از مدل ANP (چکیده)
12 - بررسی کاهش و مدیریت آلودگی صوتی با کاربست فضای سبز شهری در کلانشهر مشهد (چکیده)
13 - تحلیل توزیع فضایی آژانسهای مسافرتی در کلانشهر مشهد (چکیده)
14 - بررسی و تحلیل نابرابری ها بر امنیت اجتماعی اقتصادی سیاسی کلانشهر مشهد (چکیده)
15 - توریسم بین المللی و نقش آن در اقتصاد و توسعه شهری با تاکید بر کلانشهر مشهد (چکیده)
16 - تحلیل ملاحظات دفاعی ـ امنیتی در آمایش کلان شهر مشهد ـ با تأکید بر تهدیدات تروریستی (چکیده)