بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: کادمیوم


موارد یافت شده: 27

1 - تاثیر مایه‌زنی قارچ های مایکوریزا بر ویژگی های رشدی، پایداری غشاء، محتوای نسبی آب برگ و جذب عناصر گشنیز تحت تنش کادمیوم (چکیده)
2 - بررسی اثر مواجهه با مس و کادمیوم بر شاخص‎های بیوشیمیایی پلاسما و کبد بچه فیل ماهی (Huso huso) (چکیده)
3 - حذف یون‌های فلزی کادمیوم و سرب از محلول های آبی با استفاده از جاذب نانوحفره 48-MCM و اصلاح شده 48-MCM-2N (چکیده)
4 - تأثیر بیوچار پسماند گل رُز شاخه بریده بر صفات مورفولوژیک و فلزات سنگین در گیاه کاهو (Lactuca sativa L.) رقم \\\"سیاهو\\\" (چکیده)
5 - بررسی تاثیر بیوچار گلایول بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و جذب فلزات سنگین در گیاه کاهو (Lactuca sativa L.) رقم \\\\\\\\\\\\\\\"سیاهو\\\\\\\\\\\\\\\" (چکیده)
6 - بررسی اثر سلنیم بر خسارات ناشی از عناصر سنگین در جوانه زنی، رشد و فعالیت های آنتی اکسیدانی گیاهچه خیار-Cucumis sativus L.- (چکیده)
7 - بررسی ایزوترم های لانگمویر و فروندلیچ جذب عنصر کادمیوم توسط منیزیا (چکیده)
8 - اثر تغذیه طولانی مدت کلرید کادمیوم بر غلظت آن در بافتها، ادرار و مدفوع و غلظت عناصر آهن، روی و مس در بافتهای گوسالههای نر هلشتاین (چکیده)
9 - ارزیابی آلایندگی جیوه (Hg)، ارسنیک (As) وکادمیوم (Cd) در رسوبات حوضه آبریز سفیدرود (چکیده)
10 - تأثیر مادهآلی بر میزان جذب کادمیوم توسط گیاه لوبیا سبز (چکیده)
11 - تاثیر کادمیوم بر فعالیت آنزیم اوره آز و فسفاتاز خاک زیر کشت ذرت (چکیده)
12 - بررسی اثر فاکتور زمان تماس بر ظرفیت و درصد حذف کادمیوم توسط منیزیا (چکیده)
13 - مقایسه کارایی دو نوع مختلف منیزیا برای حذف کادمیوم از محلول ھا (چکیده)
14 - تاثیر بیوچار و فاضلاب بر غلظت کادمیوم قابل جذب خاک و رشد گیاه ماش (چکیده)
15 - بررسی تاثیر کادمیوم بر تغییر بیان ژن چرخه سلولی(CDK-A, Cyclin B1) در نوک ریشه گیاهچه های گندم(Triticum aestivum) (چکیده)
16 - تاثیر کرم خاکی بر جذب مس و کادمیوم خاک در گیاه ذرت (چکیده)
17 - تعیین شار نوترون حرارتی توسط طیف سنجی گاماهای تاخیری پولک ایندیوم (چکیده)
18 - مدل سازی و شبیه سازی حذف آرسنیک، کروم و کادمیوم از آب توسط فرایند نانوفیلتراسیون به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
19 - اندازه گیری توزیع شار نوترون حرارتی در فانتوم پارافین (چکیده)
20 - تاثیر نوع و مقادیر نمک بر کادمیوم قابل دسترس خاک (چکیده)
21 - اثر دما بر فراهمی کادمیوم خاک (چکیده)
22 - برهمکنش ماده اصلاحی فسفر و کادمیم بر خصوصیات رشدی گیاه خردل (چکیده)
23 - تاثیر عناصر مس و روی در قابلیت جذب کادمیوم در ذرت و آفتابگردان (چکیده)
24 - ارزیابی توکسیسیته سلولی ناشی از فلز سنگین کادمیوم بر سیر تکوین جنینی توتیای دریایی (Echinometra mathaei) خلیج فارس(منطقه بندر بستانه) (چکیده)
25 - تاثیر آهن و منگنز بر جذب کادمیوم در آفتابگردان و ذرت (چکیده)
26 - بررسی غلظت کادمیوم، سرب و روی در نیمرخ یک نوع خاک لومی آهکی پس از آبشویی با محلول این عناصر (چکیده)
27 - نرخ و اثرات زیست محیطی فلزات سنگین ( مس-سرب-روی-آرسن-جیوه- کادمیوم و آهن) در معدن پلی متال تکنار بردسکن ایران (چکیده)