بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: عبداله رادمرد


موارد یافت شده: 42

1 - بررسی مقالات مربوط به سبک‌شناسی شعر حافظ در دهۀ هفتاد (چکیده)
2 - تأثیر شاهنامه بر منظومه های حماسی عاشورایی با تکیه بر مقامات حسینی (چکیده)
3 - بررسی گونه‌شناسی تفسیر صفی (چکیده)
4 - اصول و مبانی شرح تطبیقی (با تکیه بر شرح مثنوی شریف) (چکیده)
5 - تصویرشناسی زنان در سفرنامه ابن‌بطوطه (چکیده)
6 - بررسی متن بیاض خوشبویی بر مبنای رویکرد نقد متنی (چکیده)
7 - تصویرشناسی زنان در سفرنامۀ ابن‌فضلان (چکیده)
8 - مبانی و معیارهای آزمون دکتری رشته¬ی زبان و ادبیات فارسی (چکیده)
9 - ارکان نامه نگاری در مخزن الإنشاء و تطبیق آن در فراید غیاثی (چکیده)
10 - سیر تطوّر و تحوّل آرایه‌ی حسن تعلیل در آثار بلاغی عربی و فارسی (چکیده)
11 - دراسة تحلیلیة فی التناقضات الظاهریة فی نهج البلاغة (چکیده)
12 - منظومه حماسی عاشورایی مقامات حسینی منشی بمرودی و نسخه‌های خطی آن (چکیده)
13 - تأثیر بافت زمانی- مکانی بر تحلیل کنش‌‌گفتار؛ مقایسة فراوانی انواع کنش‌های گفتار در سوره‌های مکّی و مدنی قرآن کریم (چکیده)
14 - بازتاب اندیشة سیاسی رشیدالدین فضل‌الله همدانی در ساختار زبانی مکاتبات وی (چکیده)
15 - مبالغه در قرآن - بررسی بلاغی مبالغه در آیات قران کریم (چکیده)
16 - تأملی در نظریه انواع در ادبیات فارسی (چکیده)
17 - تصویر خدا در اندیشه دو حکیم مسلمان (ناصرخسرو و سنایی) (چکیده)
18 - بررسی تطبیقی وجوه زمان در داستان های مشترک مثنوی مولوی و تفسیر (چکیده)
19 - اثر عناصر فرهنگ دینی بر زندان نامه ها (چکیده)
20 - بررسی تطبیقی داستان پادشاه جهود در مثنوی و متون تفسیری پیش از آن (چکیده)
21 - از خمسه سرایی تا خمسه پژوهی (بررسی انتقادی تحقیقات حوزە خمسه پژوهی) (چکیده)
22 - متن آرمانی به روایت عبداللطیف عباسی و هلموت ریتر (چکیده)
23 - تأملی در تصویرگری های کسایی (چکیده)
24 - التفات، مشخصه ای سبکی در غزل هندی (چکیده)
25 - بازتاب شاهنامه در آثار تاریخی قرن نهم و دهم (چکیده)
26 - کاربرد التفات در بافت کلام الهی (چکیده)
27 - Abdaliyah thesis by molana yaghoob charkhi (چکیده)
28 - بازنگری معنایی در «التفات» بلاغی و اقسام و کارکردهای آن (چکیده)
29 - باب برزویه در کلیله و دمنه اثر پاول کراوس (چکیده)
30 - تحول معنایی التفات در کتب بلاغی عربی و فارسی از اصمعی تا دوران معاصر (چکیده)
31 - سرچشمه‌های فکری رمز و تصویر در معارف بهاءولد (چکیده)
32 - روش‌ها و راه‌کارهای آموزش آرایه‌های ادبی به غیر فارسی‌زبانان (چکیده)
33 - نمود هویّت ایرانی در تاریخ جهانگشای جوینی (بر مبنای شاهنامه‌ی فردوسی) (چکیده)
34 - نقش ابیات شاهنامه در انسجام متنی تاریخ جهانگشا (چکیده)
35 - تعامل سبکی تفسیرهای فارسی دورة سلجوقیان در زبان و ادب فارسی (تحلیل سبکی روض‌الجنان و روح‌الجنان) (چکیده)
36 - تحلیلی توصیفی از کاربردهای عناصر اسلامی در شعر رودکی (چکیده)
37 - فردوسی و شاهنامه در تاریخ جهانگشای جوینی (چکیده)
38 - حبسیه‌های فارسی و عربی در ترازوی ادبیات تطبیقی (چکیده)
39 - راویان شعر پارسی (چکیده)
40 - تمثیل به مثابه‌ی راهی برای انتقال مفاهیم ذهنی (چکیده)
41 - تأملی در معانی و ترکیبات آبی در لغت‌نامه‌های فارسی (چکیده)
42 - جمله‌های خبری و بررسی صدق و کذب آن در زبان و ادبیات (چکیده)