بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Asghar Khoshnood Yazdi


موارد یافت شده: 43

1 - بررسی عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم عدس در تاریخ های مختلف کاشت (چکیده)
2 - بررسی تأثیر اسید هیومیک بر عملکرد و صفات کیفی چغندرقند (چکیده)
3 - واکنش چغندر قند به محلول پاشی عناصر ریز مغذی (چکیده)
4 - ارزیابی مدلهای رگرسیونی برای توصیف واکنش جوانه زنی به دما در عدس (Lens culinaris Medik) (چکیده)
5 - اثر تنش های خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی نیل (Indigofera tinctoria) (چکیده)
6 - ارزیابی تاثیر اقلیم و کاربری اراضی بر تنوع‌زیستی ماکروفون‌های خاک (چکیده)
7 - تأثیر سطوح شوری بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیک شاهدانه (چکیده)
8 - ارزیابی اثر الگوهای کشت مخلوط ردیفی زنیان با شنبلیله بر تراکم و تنوع علف های هرز و عملکرد (چکیده)
9 - ارزیابی تراکم و جمعیت علف های هرز تحت تأثیر الگوهای مختلف کشت مخلوط ردیفی لوبیا و زنیان (چکیده)
10 - Respones of Soil Macrofauna to Variation of Land Use System, Crop Type and Crop Management (چکیده)
11 - واکنش جامعه ماکروفون خاک به تغییر در مدیریت زراعی و نوع محصول در منطقه شیروان (چکیده)
12 - ارزیابی تأثیر همزیستی میکوریزایی بر عملکرد کمّی و کیفی گیاه دارویی زیره سبز (چکیده)
13 - Effect of essential oils from Callistemon viminalis and Ferula gummosa on toxicity and on the hemocyte profile of Ephestia kuehniella (Lep.: Pyralidae) (چکیده)
14 - پاسخ عملکرد، اجزای عملکرد، محتوای پروتئین و روغن دانه ارقام سویا به تغییر تاریخ کاشت در منطقه شیروان (چکیده)
15 - اثر پساب کارخانه پتروشیمی بجنورد بر خصوصیات زراعی و شیمیایی گندم در منطقه بجنورد (چکیده)
16 - تأثیر کنه واروا varroa destructor روی پارامترهای فیزیکی، فیزیولوژیکی و زیستی زنبور عسل اروپایی Apis melllifera (چکیده)
17 - Comparisin Analysis on Sugar, protein and phenol contents in Glycyrrhiza galbra Roots from Two Localities Of Iran and Afghanistan(Herat( (چکیده)
18 - Scaling and Fractal Concepts in Saturated Hydraulic Conductivity: Comparison of Some Models (چکیده)
19 - اعتبارسنجی و مقایسه چند تابع انتقالی نقطه ای و پارامتریک برای پیش بینی میزان رطوبت خاک در پتانسیل های ماتریک مختلف (چکیده)
20 - مقایسه روش های مختلف هوش مصنوعی در مدل سازی منحنی مشخصه رطوبتی خاک (مطالعه موردی: شمال و شمال شرق ایران) (چکیده)
21 - اولویت‌بندی عوامل موثر بر توسعه کشت گیاهان دارویی در استان خراسان شمالی (چکیده)
22 - ارزیابی تنوع زیستی علفهای هرز و حشرات در الگوهای کشت مخلوط ردیفی زنیان با شنبلیله (چکیده)
23 - تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر مولفه های جوانه زنی و ویژگی های رشد گیاهچه دو گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis )و بادرشبو (Dracocephalum moldavica ) (چکیده)
24 - تاثیر تنش خشکی بر صفات ریشه و اندام هوایی گیاه داوریی زوفا (Hyssopus officinalis) (چکیده)
25 - Comparison analysis of biochemical compound in Glycyrrhizaglabra roots from two localities of Iran (Bojnourd) and Afghanistan (Harate) (چکیده)
26 - تغییرات کیفیت علوفه هفت گونه از پهن برگان علفی و گندمیان درمراحل فنولوژی( مطالعه موردی:در مراتع اسدلی و سیساب شهرستان بجنورد) (چکیده)
27 - مدل سازی منحنی مشخصه رطوبتی برخی خاک های ایران با استفاده از توابع انتقالی شبه پارامتریک شبکه عصبی (چکیده)
28 - بررسی اثر تنش خشکی بر مولفه های جوانه زنی بذر گیاه دارویی نیل (چکیده)
29 - مطالعه اثرکودهای دامی و نیتروژنه بر درصد جذب نیتروژن و پتاسیم ازخاک در گیاه دارویی سیاه دانه Nigella sativa L.)) (چکیده)
30 - Phenological stage effects on forage quality of four forbs species (چکیده)
31 - بررسی نیازهای اکولوژیکی زرین گیاه در رویشگاه های خراسان شمالی (چکیده)
32 - برآورد رطوبت در نقطه پژمردگی دائم و ظرفیت زراعی خاکهای شمال و شمال شرق ایران با استفاده از روش های نزدیکترین K همسایه و شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
33 - اثر برخی عناصر غذایی کم مصرف بر صفات کمی گل مریم رقم دابل (چکیده)
34 - Effect of organic manure and nitrogen fertilizer cattele on yield, essence and extract of black cumin (nigella sativa L.) (چکیده)
35 - بررسی خصوصیات بوم شناختی گونه بادرنجبویه (Boiss. Dracocephalum kotschyi ) در مراتع شهرستان بجنورد (چکیده)
36 - Effect of some microelements fertilizers on quantitative traits in tuberose (Polianthes tuberosa L. var. Double). (چکیده)
37 - تعیین مقدار مناسب و نحوه تقسیط ازت بر عملکرد سیب زمینی رقم آگریا در قوچان (چکیده)
38 - ارزیابی عملکرد چند تابع انتقالی داخلی در برآورد منحنی نگهداشت رطوبتی (چکیده)
39 - تاثیر نوع و تعداد متغیرهای ورودی در برآورد منحنی نگهداشت رطوبتی و هدایت هیدرولیکی اشباع (چکیده)
40 - اثر پرایمینگ بذر بر استقرار گیاهچه و عملکرد گندم در شرایط دیم استان خراسان شمالی (چکیده)
41 - بررسی کیفیت پساب کارخانه پتروشیمی بجنورد و اثرات آن بر صفات کیفی و کمی گندم (چکیده)
42 - تعیین بهترین تاریخ کاشت و اثر خاک دهی بر اجزای عملکرد سیب زمینی ( رقم آگریا ) در قوچان (چکیده)
43 - بررسی روابط بافت خاک و پارامتر مقیاس بندی برای برآورد رطوبت خاک (چکیده)