بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Bagher Ayani


موارد یافت شده: 72

1 - Comparative analysis of thermal damage to laser-irradiated breast tumor based on Fourier conduction and non-Fourier heat conduction models: A numerical study (چکیده)
2 - Heat transfer and deposition analysis of CuO-Water nanofluid inside a baffled channel: Two-phase Eulerian–Lagrangian method (چکیده)
3 - The Developed Conservation Element and Solution Element Method in Two-Dimensional Spherical Coordinate and Its Application to the Analysis of Non-Fourier Heat Conduction (چکیده)
4 - مدل سازی خشک کردن میوه تحت خلا به وسیله ی امواج مایکروویو (چکیده)
5 - Numerical analysis of vacuum drying of a porous body in the integrated domain (چکیده)
6 - Analyses of non-Fourier heat conduction in 1-D spherical biological tissue based on dual-phase-lag bio-heat model using the conservation element/solution element (CE/SE) method: A numerical study (چکیده)
7 - Applying response surface method to optimize the performance of a divergent-chimney solar power plant (چکیده)
8 - شبیه سازی توزیع‌ دمای غیر فوریه ای در بافت کبد تحت انتشار امواج غیر خطی پر شدت صوتی (چکیده)
9 - بررسی بهبود عملکرد حرارتی پره های سوزنی شکل تیغه دار به صورت عددی و آزمایشگاهی شکل (چکیده)
10 - Improvement in the performance and cost of passive solar stills using a finned-wall/built-in condenser: An experimental study (چکیده)
11 - Effect of condensing cavity on the performance of a passive solar desalination system: an experimental study (چکیده)
12 - Sudden contraction effects in nanochannel cross section on the rarefied gas flow characteristics: LBM analysis (چکیده)
13 - Experimental parametric study of a deep groove within a pin fin arrays regarding fin thermal resistance (چکیده)
14 - Melting process of paraffin wax inside plate heat exchanger: experimental and numerical study (چکیده)
15 - Lattice Boltzmann simulation of diluted gas flow inside irregular shape microchannel by two relaxation times on the basis of wall function approach (چکیده)
16 - بررسی و مطالعه عددی انتقال حرارت در سیل های مکانیکی (چکیده)
17 - Simulation of rarefied gas flow in a microchannel with backward facing step by two relaxation times using Lattice Boltzmann method – Slip and transient flow regimes (چکیده)
18 - Estimation of the optimum number and location of nanoparticle injections and the specific loss power for ideal hyperthermia (چکیده)
19 - تخمین شار گرمایی سطحی ناپایا در انتقال گرمای زیستی غیر خطی معکوس (چکیده)
20 - مطالعه تجربی اثر شیار عمقی در پره سوزنی شکل بر انتقال حرارت (چکیده)
21 - مطالعه تجربی اثر میزان چربی شیر بر عملکرد مبدل حرارتی صفحه ای (چکیده)
22 - تحلیل انرژی و اگزرژی یک واحد توربین گاز ایستگاه تقویت فشار گاز فراشبند (چکیده)
23 - Estimation of surface heat flux in a one‑ dimensional hyperbolic bio‑ heat conduction problem with temperature‑ dependent properties during thermal therapy (چکیده)
24 - Numerical study of non-Fourier heat conduction in a biolayer spherical living tissue during hyperthermia (چکیده)
25 - درمان سرطان به روش هایپرترمیا با استفاده از نانو¬¬ذرات مغناطیسی به کمک مدل¬سازی عددی و شبکه بدون ¬ساختار (چکیده)
26 - حساسیت سنجی انتقال حرارت نانوسیال آب – مس در بین دو صفحه موازی با روش سطح پاسخ (چکیده)
27 - تحلیل اگزرژی تبخیرکننده های دو مرحله ای در سیکل تبرید تراکمی (چکیده)
28 - مطالعه عددی هایپرترمیا جهت بهینه سازی توزیع نانوذرات مغناطیسی پایه آهنی در بافت سرطانی به روش سطح پاسخ در مختصات استوانه ای (چکیده)
29 - A Numerical Simulation of Cure Process Using General Coordinates Method (چکیده)
30 - بررسی اثر موقعیت سیم داغ بر الگوی جریان و انتقال حرارت در محفظه حاوی سیال فوق بحرانی (چکیده)
31 - Source term prediction in a multilayer tissue during hyperthermia (چکیده)
32 - بررسی شدت اثر پارامترهای موثر بر عملکرد غیرکاویتاسیونی ایندیوسر گام ثابت (چکیده)
33 - Simultaneous estimation of controllable parameters in a living tissue during thermal therapy (چکیده)
34 - The Effect of Heat and Mass Transfer Coefficients on the Vacuum Drying of Porous Body, A Numerical Study (چکیده)
35 - حل عددی پایدار و گذرای جریان در کانال با انبساط ناگهانی به روش SIMPLE (چکیده)
36 - Estimating the heat source and the heat transfer coefficient simultaneously in a living tissue by conjugate gradient method (چکیده)
37 - INTEGRAL METHOD SOLUTION FOR FLOW AND HEAT TRANSFER OVER A PERMEABLE SURFACE WITH CONVECTIVE BOUNDARY CONDITION (چکیده)
38 - توزیع دما در بافت تحت درمان هایپرترمیا با استفاده از روش CESE (چکیده)
39 - بررسی هندسه بهینه پره صفحه ای در جریان طبیعی داخل محفظه مربعی (چکیده)
40 - شبیه سازی عددی هدایت غیرفوریه ای ناشی از گرمایش لیزری پالس کوتاه در نانو فیلم ها (چکیده)
41 - کاربرد روش CESE در انتقال حرارت مدل غیر فوریه ای تاخیر فاز دوگانه در فیلم نازک فلزی (چکیده)
42 - Numerical Simulation of the 3 Dimensional Heated Necrosis Element under HIFU Transducer (چکیده)
43 - بررسی تاثیر رگ های شاخص حرارتی در درمان سرطان با استفاده از امواج پرشدت و متمرکز فراصوت در سه بعد (چکیده)
44 - بررسی عددی تاثیر حرکت مبدل و اثر داپلر در نحوه جذب امواج فراصوت در بافت انسان (چکیده)
45 - مدل سازی سه بعدی انتشار جذب امواج فراصوت به صورت کانونی در بافت انسان و کربرد آن در درمان حرارتی سرطان (چکیده)
46 - بررسی عددی هدایت گرمایی غیر فوریه ای در درمان سرطان سینه متشکل از دو لایه به کمک تابش لیزر (چکیده)
47 - آنالیز معکوس مسأله انتقال حرارت تشعشع-هدایت دو بعدی به کمک روش ترکیبی الگوریتم ژنتیک- گرادیان مزدوج (چکیده)
48 - بررسی مدل عددی هدایت حرارتی غیر فوریه ای برای درمان سرطان به روش هایپرترمیا (چکیده)
49 - An inverse radiation-conduction problem of estimating temperature-dependent emissivity using a combined (چکیده)
50 - بررسی تاثیر خواص فیزیکی و گرمایی بافت بر درمان هایپرترمیا بر اساس مدل غیرفوریه ای (چکیده)
51 - High pressure swirl injectors, Air-Cavity, Volume-of-Fluid, Discharge coefficient, Cone angle (چکیده)
52 - اثر قطر رگ بر میزان و گستره آسیب دیدگی در درمان سرطان به کمک هایپرترمیا (چکیده)
53 - MODELING OF NON-NEWTONIAN FLUID FLOW WITHIN SIMPLEX ATOMIZERS (چکیده)
54 - روش های مدل سازی ریاضی درمان حرارتی سرطان (چکیده)
55 - Experimental Investigation of the Effect of the Solid Fuel Dimensions on the Downward Flame Spread (چکیده)
56 - Experimental and scale up study of the flame spread over the PMMA sheets (چکیده)
57 - Transient Laminar Convection Induced by a Line Heat Source A Numerical Study with Primitive Variables (چکیده)
58 - The effect of surface regression on the downward flame spread over a solid fuel in a quiescent ambient (چکیده)
59 - The Effect of Temperature and Electric Field on the Behavior of Electrorheological Fluids (چکیده)
60 - بررسی و مطالعه عددی عملکرد پمپ های سانتریفوژ یک مکشه (چکیده)
61 - A novel approach in integral solution of laminar natural convection induced by a line heat (چکیده)
62 - The Effect of the Solid Fuel Dimensions on the Downward Flame Spread (چکیده)
63 - BEHAVIOR OF THE BURNING OF PMMA SHEETS BY PILOT IGNITION (چکیده)
64 - Numerical investigation of freezing process with forced convection in channel flow (چکیده)
65 - The Study of the Controllable Paramters on the Hyperthermia Efficiency (چکیده)
66 - A transient two-dimensional model of thermal and oxidative degradation of PMMA (چکیده)
67 - The effect of radiation on the laminar natural convection induced by a line heat source (چکیده)
68 - Downward flame spread over PMMA sheets in quiescent air: Experimental and theoretical studies (چکیده)
69 - تجزيه و تحليل کارايی روش عددی سيمپلت در حل مسائل جابجايی آزاد در داخل محفظه با مقطع مربعی (چکیده)
70 - بررسی و مطالعه عملکرد لوله گرمايی (چکیده)
71 - تجزيه و تحليل تجربی دمای سطح ترموسيفون با سيال عامل آب (چکیده)
72 - Effect of Aspect Ratio And Filling Ratio on Heat Transfer Characteristics of a Two-Phase Closed Thermosiphon (چکیده)