بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Ranjbar


موارد یافت شده: 78

1 - زمانبندی بهینه وسایل برقی در خانه های هوشمند با قطعی تصادفی برق شبکه: یک رویکرد برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای (چکیده)
2 - تخصیص پویای سلاح های مقابله نرم در یک ناو جنگی به تهاجمات موشکی (چکیده)
3 - تخصیص پویای سلاحهای یک شناور علیه دسته پهپادهای مهاجم (چکیده)
4 - Minimizing the Expected Renewable Resource Costs in a Project with Stochastic Resource Availability (چکیده)
5 - A logic-based Benders decomposition algorithm for a repair crew routing and drone scheduling problem after a natural disaster (چکیده)
6 - A reinforcement learning algorithm for scheduling parallel processors with identical speedup functions (چکیده)
7 - Product safety assessment in a dairy dual-channel supply chain using game theory (چکیده)
8 - Energy-aware production scheduling in the flow shop environment under sequence-dependent setup times, group scheduling and renewable energy constraints (چکیده)
9 - Minimizing the total tardiness and the total carbon emissions in the permutation flow shop scheduling problem (چکیده)
10 - Hierarchical framework for maintenance and production scheduling of continuous ball mills in tile industries under TOU electricity pricing (چکیده)
11 - Maximizing the Net Present Value in Project Scheduling Under Periodic Inflation (چکیده)
12 - Maximizing the expected net present value in a project with uncertain cash flows (چکیده)
13 - A variable neighborhood search algorithm for transshipment scheduling of multi products at a single station (چکیده)
14 - مدل‌سازی و حل بهینه مسأله تخصیص و ‌زمان‌بندی حسگر- سلاح/تهدید به‌صورت یکپارچه با الگوریتم فراابتکاری مبتنی بر GRASP (چکیده)
15 - Minimizing makespan on a single machine with release dates and inventory constraints (چکیده)
16 - Multi-Trip Open Vehicle Routing Problem with Time Windows: A Case Study (چکیده)
17 - اارئه یک رویکرد برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای جهت کمینه سازی هزینه منابع در زمانبندی پروژه با عدم قطعیت ظرفیت منبع (چکیده)
18 - زمانبندی عبور کشتی ها از یک درگاه با چند محفظه موازی غیریکسان (چکیده)
19 - Transshipment scheduling at a single station with release date and inventory constraints (چکیده)
20 - Net present value maximization in project scheduling with an external resource (چکیده)
21 - A two-stage stochastic programming approach for a multi-objective course timetabling problem with courses cancelation risk (چکیده)
22 - مدل‌سازی و حل مسئله چیدمان پایگاه های آتش (چکیده)
23 - حل مسأله زمانبندی دروس دانشگاهی با ریسک لغو شدن دروس با استفاده از روش برنامهریزی تصادفی دو مرحلهای (چکیده)
24 - بهینهسازی و حل مسأله تخصیص و زمانبندی سنسور-سلاح/تهدید بصورت یکپارچه (چکیده)
25 - مدل سازی و حل مسئله تخصیص و زمان بندی آتش پایگاه های توزیع شده (چکیده)
26 - Conformance control in oil reservoir based on magnetorheological behavior of nanoparticle suspension (چکیده)
27 - A generalized variable neighborhood search algorithm for the talent scheduling problem (چکیده)
28 - Integration of parts transportation without cross docking in a supply chain (چکیده)
29 - Routing and Production Scheduling for a Mobile Factory (چکیده)
30 - Scheduling a constellation of agile earth observation satellites with preemption (چکیده)
31 - Public Transport Fleet Scheduling for Minimizing Total Transfer Waiting Time (چکیده)
32 - Home Care Services Planning With Time Windows and Periodic Demands Under Continuity of Care (چکیده)
33 - ارائه الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری برای مساله زمانبندی یکپارچه تولید و توزیع در یک زنجیره تامین (چکیده)
34 - Characteristics and applications of magnetized water as a green technology (چکیده)
35 - ارائه یک الگوریتم ترکیبی برای مسئله برنامه ریزی خدمات مراقبت خانگی با رعایت معیارهای کیفت درمان (چکیده)
36 - Scheduling of loading and unloading operations in a multi stations transshipment terminal with release date and inventory constraints (چکیده)
37 - مسیریابی باز وسایل نقلیه چند سفره با پنجره‌های زمانی (چکیده)
38 - یکپارچه سازی حمل و نقل کالاهای شرکت های تأمین کننده خودروسازی بدون حضور انبار موقت و حل توسط الگوریتم ابتکاری آزاد سازی (چکیده)
39 - زمانبندی بارگیری وسایل حمل و نقل در پایانه های تخلیه و بارگیری با ظرفیت یک ایستگاه و عدم دسترسی کارها در ابتدای زمانبندی (چکیده)
40 - زمانبندی تخلیه و بارگیری وسایل حمل و نقل در پایانه های انتقال با ظرفیت چند ایستگاه و محدودیت موجودی (چکیده)
41 - Home Care Services Planning With Time Windows and Periodic Demands Under Continuity of Care (چکیده)
42 - توسعه ی یک الگوریتم ابتکاری برای مدل زنجیره تامین دوسطحی با هدف کاهش هزینه های مصرف سوخت و افزایش سطح رضایت مشتریان (چکیده)
43 - ارائه مدلی برای یکپارچه سازی حمل ونقل کالاهای شرکتهای تأمین کننده خودروسازی بدون در نظر گرفتن انبار موقت و حل توسط الگوریتم ابتکاری (چکیده)
44 - A bi-objective model for integrated scheduling of production anddistribution in a supply chain with order release date restrictions (چکیده)
45 - Population-based metaheuristics for R&D project scheduling problems under activity failure risk (چکیده)
46 - Maximizing Service Level in a β-robust Job Shop Scheduling Model (چکیده)
47 - ‌شبیه‌سازی سیستم واحد اورژانس و رتبه‌بندی سناریوهای بهبودی آن به کمک روش AHP-PROMETHEE (چکیده)
48 - Memetic and scatter search metaheuristic algorithms for a multiobjective fortnightly university course timetabling problem: a case study (چکیده)
49 - Minimizing the total weighted late work in scheduling of identical parallel processors with communication delays (چکیده)
50 - زمانبندی یکپارچه تامین، تولید و توزیع در یک زنجیره تامین (چکیده)
51 - زمانبندی اتوبوسهای درون شهری با هدف حداقل کردن زمان انتظار مسافرین (چکیده)
52 - یک الگوریتم شاخه و کران برای یک مساله دو هدفه زمانبندی اطاقهای عمل (چکیده)
53 - یک الگوریتم ژنتیک برای زمانبندی ماهواره های تصویربرداری زمین با قابلیت قطع کارها (چکیده)
54 - Minimizing total weighted late works in the resource-constrained project scheduling problem (چکیده)
55 - A branch‐and‐bound algorithm for scheduling of new product development projects (چکیده)
56 - A path-relinking metaheuristic for the resource leveling problem (چکیده)
57 - A hybrid metaheuristic for concurrent layout and scheduling problem in a job shop environment (چکیده)
58 - An exact method for scheduling of the alternative technologies in R&D projects (چکیده)
59 - A Hybrid GRASP Algorithm for Minimizing Total Weighted Resource Tardiness Penalty Costs in Scheduling of Project Networks (چکیده)
60 - A Genetic Algorithm for the Resource-Constrained Project Scheduling Problem with Flexible Work Profiles (چکیده)
61 - ارائه روش های حل ابتکاری برای مسئله زمانبندی کار کارگاهی با تابع هدف مجموع وزنی واحد کاری دارای دیرکرد (چکیده)
62 - Heuristic algorithms for permutation flow shop scheduling problem with deteriorating jobs (چکیده)
63 - Fortnightly course scheduling problem: a case study (چکیده)
64 - یک الگوریتم شاخه و کران برای مسأله زمانبندی استوار کار کارگاهی (چکیده)
65 - کمینه کردن مجموع وزندار تعداد واحدهای کاری دارای دیرکرد در زمانبندی کارها بر روی پردازنده های موازی با تاخیر ارتباطی (چکیده)
66 - One-by-one or altogether: The advantages of pursuing alternative innovation activities (چکیده)
67 - A Modified PSO Algorithm for Minimizing the Total Costs of Resources in MRCPSP (چکیده)
68 - Multi-mode renewable resource-constrained allocation in PERT networks (چکیده)
69 - Two branch-and-bound algorithms for the robust parallel machine scheduling problem (چکیده)
70 - An optimal procedure for minimizing total weighted resource tardiness penalty costs in the resource-constrained project scheduling problem (چکیده)
71 - An Optimal NPV Project Scheduling with Fixed Work Content and Payment on Milestones (چکیده)
72 - یکپارچه سازی برنامه ریزی و زمانبندی تولید در صنایع فرآیندی چند محصولی با سیستم تولیدی پیوسته (چکیده)
73 - Resource-Constrained Project Scheduling Problem with Flexible Work Profiles: A Genetic Algorithm Approach (چکیده)
74 - A Hybrid Scatter Search for the RCPSP (چکیده)
75 - A hybrid scatter search for the discrete time/resource trade-off problem in project scheduling (چکیده)
76 - Solving the discrete time/resource trade-off problem in project scheduling with genetic algorithms (چکیده)
77 - Solving the resource-constrained project scheduling problem using filter-and-fan approach (چکیده)
78 - Solving the resource availability cost problem in project scheduling by path relinking and genetic algorithm (چکیده)