بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Tabasizadeh


موارد یافت شده: 51

1 - Bioethanol fuel quality assessment using dielectric spectroscopy (چکیده)
2 - Synthesize of magnetite Mg-Fe mixed metal oxide nanocatalyst by urea-nitrate combustion method with optimal fuel ratio for reduction of emissions in diesel engines (چکیده)
3 - Influence of doping Mg cation in Fe3O4 lattice on its oxygen storage capacity to use as a catalyst for reducing emissions of a compression ignition engine (چکیده)
4 - اثر نانوذرات روی اکسید بر خواص مکانیکی، گرمایی و زیس تتخری بپذیری فیل مهای زیستک‌امپوزیتی بر پایه ژلاتین (چکیده)
5 - An improved fuzzy inference system-based risk analysis approach with application to automotive production line (چکیده)
6 - بررسی تاثیر فرآیند تولید بیواتانول بر برخی ویژگی‌های کیفی آن (چکیده)
7 - Precise evaluation the effect of microwave irradiation on the properties of palm kernel oil biodiesel used in a diesel engine (چکیده)
8 - اولویت‌بندی و ارزیابی خرابی‌های اجزای مکانیکی ماشین تراش CNC مبتنی بر رویکرد FMEA فازی (چکیده)
9 - Effect of ultrasonic irradiation on the properties and performance of biodiesel produced from date seed oil used in the diesel engine (چکیده)
10 - Operational reliability evaluation-based maintenance planning for automotive production line (چکیده)
11 - مکانیابی خاکچال پسماند شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و به کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی (مطالعه موردی: شهر پره سر) (چکیده)
12 - Evaluation of the effect of gasoline fumigation on performance and emission characteristics of a diesel engine fueled with B20 using an experimental investigation and TOPSIS method (چکیده)
13 - Effects of gasoline fumigation on exhaust emission and performance characteristics of a diesel engine with mechanically‐controlled fuel injection pump (چکیده)
14 - Exhaust emission characteristics of a diesel engine on gasoline fumigation: an experimental investigation and evaluation using the MCDM method (چکیده)
15 - Effect of speed and load on exergetic parameters of a diesel engine fueled with diesel and biodiesel blends (چکیده)
16 - Improving the performance measurement using overall equipment effectiveness in an automotive industry (چکیده)
17 - Using Fuzzy FMEA approach to improve decision-making process in CNC machine Electrical and control equipment failure prediction (چکیده)
18 - مدل سازی و بررسی پارامترهای تولید بیودیزل از هسته خرما به کمک روش های مرسوم، ماکروویو و فراصوت (چکیده)
19 - بررسی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی فیلمهای زیست تخریب پذیر بر پایه ژلاتین و نانو اکسید روی (چکیده)
20 - رتبه‌بندی و تحلیل شکست سیستم روانکاری ماشین CNC مبتنی بر تکنیک FFMEA (چکیده)
21 - ساخت و ارزیابی سامانه شبیه ساز خورشیدی برای بررسی آزمایشگاهی دودکش خورشیدی (چکیده)
22 - Enhancing the Performance of a Laboratory-scale Solar Chimney by Geometric Modifications (چکیده)
23 - تحلیل FMEA فازی برای شناسایی و کنترل خرابی‌ها در سیستم هیدرولیک ماشین تراش CNC (چکیده)
24 - پیش بینی قابلیت اطمینان ماشین‏های CNC با استفاده از توزیع آماری مناسب برای داده‏های خرابی (مطالعه موردی: خط تولید بوش) (چکیده)
25 - تحلیل انرژی و قابلیت کاردهی عملکرد موتور دیزل با سوخت پیش آمیخته بنزین (چکیده)
26 - Influence of carbon source content on the structure and performance of KOH/Ca12Al14O33eC nanocatalyst used in the transesterification reaction via microwave irradiation (چکیده)
27 - پیش بینی قابلیت اطمینان ماشین‏های CNC با استفاده از توزیع آماری مناسب برای داده ‏های خرابی (مطالعه موردی: خط تولید بوش) (چکیده)
28 - محاسبه قابلیت اطمینان تراکتورهای جاندیر 3140 بر مبنای توزیع ویبول (مطالعه موردی: مزرعه آستان قدس رضوی) (چکیده)
29 - روشهای پایش وضعیت بلبرینگ توربین بادی (چکیده)
30 - Influence of fuel type on microwave-enhanced fabrication of KOH/Ca 12 Al 14 O 33 nanocatalyst for biodiesel production via microwave heating (چکیده)
31 - ارزیابی قابلیت اطمینان بوستر ترمز خلأیی در خودروهای سواری (چکیده)
32 - Thermo-economic analysis of diesel engine fueled with blended levels of waste cooking oil biodiesel in diesel fuel (چکیده)
33 - Improvement of kiwifruit drying using computer vision system (CVS) and ALM clustering method (چکیده)
34 - طراحی بهینه مبدل حرارتی زمین به هوا در گلخانه به کمک دینامیک سیالات محاسباتی (چکیده)
35 - استفاده از الگوریتم حداقل تلاش برای تخصیص قابلیت اطمینان سیستمهای تراکتور مسی فرگوسن 582 (چکیده)
36 - Optimization of the activity of KOH/calcium aluminate nanocatalyst for biodiesel production using response surface methodology (چکیده)
37 - Optimal Pretreatment Determination of Kiwifruit Drying Via Online Monitoring (چکیده)
38 - Characterization of hot-air drying and infrared drying of spearmint (Mentha spicata L.) leaves (چکیده)
39 - ارزیابی رگرسیونی دمای خروجی دود بر حسب پارامتر دور و بار موتور احتراق داخلی (چکیده)
40 - طرح ریزی اصولی کارگاه در سیستمهای تولید کشت و صنعت (چکیده)
41 - کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی میزان چروکیدگی خرما رقم مضافتی در طی فرآیند خشک کردن (چکیده)
42 - بررسی اثر دما و سرعت جریان هوا بر خشک کردن خرما رقم مضافتی در خشک کن کابینتی آزمایشگاهی (چکیده)
43 - مدل سازی ریاضی فرآیند خشک شدن کیوی در یک خشک کن تحت خلاء (چکیده)
44 - بررسی سینتیک خشک شدن و ضریب انتشار رطوبت موثر خرما رقم مضافتی در خشک کن خورشیدی کابینتی (چکیده)
45 - بررسی عملکرد تولید بیوگاز در اثر هضم مشترک بی هوازی پسماند گُل و کود گاوی (چکیده)
46 - بررسی روند تغییرات رنگ خرمای مضافتی در طی خشک کردن با استفاده از پردازش تصویر در خشک‌کن کابینتی خورشیدی (چکیده)
47 - مدل سازی ریاضی فرآیند خشک شدن کیوی در یک خشک کن تحت خلا (چکیده)
48 - تأثیر شیب پنل‏های فتوولتاییک بر میزان تابش دریافتی از خورشید (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
49 - تعیین شیب و جهت بهینه نصب سیستم های خورشیدی در شهر مشهد (چکیده)
50 - مدل‏ سازی ریاضی و اعتبارسنجی فرآیند خشک‏ شدن بستر عمیق ذرت در یک خشک‏ کن بازگردشی کنترل خودکار (چکیده)
51 - ارزیابی و بهینه سازی یک خشک کن بازگردشی کنترل خودکار (چکیده)