بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 60889

58001 - Entropy Function for Non-extremal D1D5 and D2D6NS5-branes (چکیده)
58002 - Taknar polymetal (Cu-Zn-Au-Ag-Pb) Deposit: A new Type Magnetite-Rich VMS Deposit, Northeast of Iran (چکیده)
58003 - S-C-O Isotopes, Fluid Inclusion Microthermometry, and the Genesis of Ore Bearing Fluids at Qaleh-Zar (چکیده)
58004 - Structure Analysis of Ethylene/Propylene copolymer synthesized Using High Activity Bi-supported Zieg (چکیده)
58005 - A combination of ultrasound and inorganic catalyst: removal of 2-chlorophenol from aqueous solution (چکیده)
58006 - Liquid-liquid-liquid phase microextraction of aromatic amines in water using crown ethers by high-performance liquid chromatography (چکیده)
58007 - Two-step hollow fiber-based, liquid-phase microextraction combined with high-performance liquid chro (چکیده)
58008 - LC Determination of Mono-Substituted phenols in water Using liquid-liquid - liquid phase Microextrac (چکیده)
58009 - Synthesis of Optically Active Imidazo[1,2-a]pyrimidin-3(2H)-ones (چکیده)
58010 - Synthesis of 1,2,4-Triazolo[1,5-d]-1,2,4-triazine-5-thiones (چکیده)
58011 - Regioselective synthesis of 6-benzylthiazolo[3,2-b]1,2,4-triazoles during Sonogashira coupling (چکیده)
58012 - Regioselective synthesis of 3-Benzylthiazolo [3,2-a] pyrimidones and 3-Benzyl-thiazolo [3,2-c] pyrim (چکیده)
58013 - Synthesis of a Novel Heterocyclic System, [1,2,4] Triazino[1,2- a ]Pyrimido [4,5- e ] [1,3,4] Thiadiazines (چکیده)
58014 - Synthesis of Some New 3-Alkylthio Derivatives of 1-Phenyl-1H-[1, 3, 4]thiadiazino[5, 6-b]quinoxalines (چکیده)
58015 - Combination of Ultrasound and Discarded Tire Rubber: removal of Cr(III) from Aqueous solution (چکیده)
58016 - Two New Records of the Genus Euphorbia (EUPHORBIACEAE) for the Flora of Iran (چکیده)
58017 - OPTIMAL CONTROL OF TREATMENTS OF TUBERCULOSIS (چکیده)
58018 - Notes on the taxonomy of Hedysarum (Fabaceae) in iran (چکیده)
58019 - Magneto-optic readout signals and Malus law (چکیده)
58020 - Intelling particle Swarm Classifier (چکیده)
58021 - Icriodus and Polygnathus (Conodonts) from the Late Devonian of Eastern Iran, and Middle-Late Devonian of Northern Iran (چکیده)
58022 - Experimental Investigation of power consumption, Mass Transfer Coefficient and flow regime in Gas-Li (چکیده)
58023 - Evaluating websites A systematic investigation of internet site quality from a single country domain name (چکیده)
58024 - Epistemic Fallacy in Educational Research (چکیده)
58025 - Early Carboniferous (Tournaisian) conodont faunas from eastern and northern Iran (چکیده)
58026 - DIRECT ADAPTIVE FUZZY PI SLIDING MODE CONTOL OF SYSTEMS WITH UNKNOWN BUT BOUNDED DISTURBANCES (چکیده)
58027 - Cephalopods and Stratigraphical Position of Cephalopod Bed of Shishtu Formation, Iran (چکیده)
58028 - Arthroscopic Findings Following Experimental Cranial Cruciate Ligament Desmotomy in Dog (چکیده)
58029 - Anomalies in magnetoelastic properties of NdFe10V2 alloy (چکیده)
58030 - Allelopathic Effect of Some Medicinal Plant Substances on Seed Germination of Amaranthus retroflexus and Portulaca oleraceae (چکیده)
58031 - A Note on Growth Sequences of PSL (m,q) (چکیده)
58032 - A Modified Maximum Urgency First Scheduling Algorithm for Real-Time Tasks (چکیده)
58033 - نواهای سوگ از خنساء تا فدوی طوقان (چکیده)
58034 - نگرش جمعیت 18 تا 65 ساله ساکن شهر مشهدبه طلاق و عوامل اجتماعی - فرهنگی مؤثر بر آن (چکیده)
58035 - نگاهی به شاعر مؤید به «روح القدس» از زوایه دیگر (چکیده)
58036 - نقش مرفودینامیک رودخانه‌ای در تنوع بخشی اقتصاد روستایی (قابلیت ها، رهیافت ها)(نمونه موردی: دهستان زرینه‌رود جنوبی) (چکیده)
58037 - نقش متغیرهای فرآیند تبلور مجدد در رفتار ناهمسانگردی ورق فولاد نورد شده St 52Role of Recrystallization Parameters on the Anisotropy Behavior of rolled Sheet Steel St 52- (چکیده)
58038 - نقدی بر تقسیم کلمه در زبان عربی (چکیده)
58039 - مولوی و قرآن (تفسیر یا تأویل) (چکیده)
58040 - مولدان در اسپانیای اسلامی (چکیده)
58041 - مقایسه ژئوشیمی سنگ منشاء توده مگنتیت طلادار تنورجه، و مگنتیت بدون طلای معدن سنگان، استان خراسان رضوی (چکیده)
58042 - مقایسه روابط نحوی و نحوة بیان آن در زبان‌های فارسی و روسی (چکیده)
58043 - معرفی گونه‌های جدیدی از پروانه‌های زیان آور جنگل های پسته خراسان و جنبه‌هایی از زیست‌شناسی آنها (چکیده)
58044 - مطالعه هیستوشیمیایی روند هیستوژنز بافت غضروفی در رت (چکیده)
58045 - مطالعه مورفولوژی و مورفومتری عقده های لنفاوی مهم گاو در بازرسی گوشت (چکیده)
58046 - مطالعه مورفولوژی هیستومتری غده فوق کلیوی سالم در گوسفند لری - بختیاری (چکیده)
58047 - مطالعه کتابسنجی کتابهای ترجمه شده در حوزه های علوم پایه ، مهندسی ، کشاورزی و پزشکی بین سالهای 1379ـ1370 (چکیده)
58048 - مطالعه روش برتر در ترجمه ادبی (چکیده)
58049 - مصرف اختیاری و قابلیت هضم گاودانه و یونجه با روشهای حیوان زنده و آزمایشگاهی (چکیده)
58050 - مرجان های ژیوسین بالایی - فرازنین سازنده بهرام، جنوب ازبک کوه (چکیده)