بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 62124

58001 - Comparative Effect of Temparature and Pressure on EPM........... (چکیده)
58002 - ساخت کاتالیزور متالوسن برای پلیمریزاسیون پلی استایرن سندیو تاکتیک (چکیده)
58003 - تهیه کاتالیست خیلی فعال زیگلر ناتا ا.ر عوامل مختلف بر فعالیت کاتالیست (چکیده)
58004 - Punching shear strength of reinforced concrete slabs strengthened with glass fiber-reinforced polymer laminates. Paper by Cheng-Chin Chen and Chung-Yan Li, Discussion (چکیده)
58005 - Mechanically Induced Trabecular Bone Remodeling Including Cellular Accommodation Effect: a Computer Simulation (چکیده)
58006 - Higher-Order Coupled and Uncoupled Analyses of Free Edge Effect of Piezoelectric Laminates under Mechanical Loadings (چکیده)
58007 - Nonlinear Analysis of Functionally Graded Plates in Cylindrical Bending under Thermomechanical Loadings Based on a Layerwise Theory (چکیده)
58008 - A More Comprehensive Modeling of Atomic Force Microscope Cantilever (چکیده)
58009 - چالش جایگاه تفکر انتقادی در مدیریت تغییر:پژوهش موردی در دانشگاه مشهد (چکیده)
58010 - The effect of nano-sized calcium carbonate on thermodynamic parameters of HDPE (چکیده)
58011 - اثر دما و نانوذرات کربنات کلسیم بر رفتار کششی پلی اتیلن با چگالی متوسط (چکیده)
58012 - بررسی نقش نانولوله کربنی چند دیواره در سازوکار شکست نانوکامپوزیت زمینه اپوکسی (چکیده)
58013 - بررسی وضعیت آلودگی کرمهای دستگاه گوارش موشهای آزمایشگاهی (چکیده)
58014 - Attemted transmission of Babesia ovis by Rhipicephalus sanguineus and Hyalomma Marginatum (چکیده)
58015 - A serologic study of toxoplasmosis abortion in sheep in mashhad asrea (چکیده)
58016 - A serologic study of neosporosis associated with abortion in dairy cattle in mashhad asrea (چکیده)
58017 - تعیین بابزیا اویس در کنه های ناقل با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (چکیده)
58018 - بررسی اثر کشندگی اسید فرمیک روی پروتواسکولکس های کیست هیداتید (چکیده)
58019 - تشخیص بابزیا اویس در گاوهای واجد وفاقد علائم بالینی PCRبا روش (چکیده)
58020 - تشخیص تیلریا آنولاتا در گاوهای واجد وفاقد علائم بالینی PCRبا روش (چکیده)
58021 - Modeling of slurry polymerization of ethylene using a soluble Cp2ZrCl2/MAO catalytic system (چکیده)
58022 - Top bar effect of steel bars in self-consolidating concrete-SCC (چکیده)
58023 - Flexural behavior of reinforced concrete beams strengthened by CFRP sheets (چکیده)
58024 - تهیه بسترهای سلیکاتی مزو متخلخل MCM-41 کروی و میله ای (چکیده)
58025 - Bond strength of glass fiber reinforced polymer reinforcing bars in normal and self-consolidation concrete (چکیده)
58026 - Development/splice length of reinforcing bars (چکیده)
58027 - Effect of cyclic loading on punching shear strength of slabs strengthened with CFRP sheets (چکیده)
58028 - Behavior of coupling beams Strengthened with CFRP Sheets (چکیده)
58029 - Axial compressive strength of reinforced concrete columns wrapped with Fiber Reinforced Polymers (FRP) (چکیده)
58030 - Zegler Natta / Metallocen Hybrid Catalyst for Ethylen Polymerization (چکیده)
58031 - ترکیب میکروسیلیس و افزودنی های هوازا و پودر خاک سنگ برای افزایش دوام بتن در برابر یخبندان (چکیده)
58032 - preparationof highly active heterogeneous ziegler - natta catalyst for polymerization of ethylen (چکیده)
58033 - Homogeneous Polymerization of Ethylen Using an Iron - Based MetalCattalyst System (چکیده)
58034 - Morphologycal study of spherical Mgcl n Etoh supported Ticl Ziegler-Natta Catalyst for Polymerization of Ethylen (چکیده)
58035 - Syndiotactic Polymerizatin of Styren study of catalyst component and polymerization conditions (چکیده)
58036 - Comparative study of Propylen Polymerization Using Mono supported and Bisupported Titanium-Based Ziegler -Natta Cattalyst (چکیده)
58037 - Nonlinear Analysis of Functionally Graded Beams (چکیده)
58038 - A New Approach for the Analysis of Functionally Graded Beams (چکیده)
58039 - بررسی اهمیت سقط جنین توکسوپلاسمایی در یکی از گوسفنداریهای شهرستان گرگان (چکیده)
58040 - Cadmium .. (چکیده)
58041 - A combination (چکیده)
58042 - Removing of.. (چکیده)
58043 - Higher or lower freq.. (چکیده)
58044 - Ultrasound in combined processes ... (چکیده)
58045 - A combination (چکیده)
58046 - Ultrasound and Resine (چکیده)
58047 - Ultrasound and sorption... (چکیده)
58048 - The effect of power direct.. (چکیده)
58049 - Degradation of monochlorophenol... (چکیده)
58050 - Water Softening.. (چکیده)