بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: احمد شریفی


موارد یافت شده: 57

1 - باززایی شاخساره از ریز نمونه های TCL و برگ گلوکسینیا (چکیده)
2 - بررسی تاثر دزهای مختلف پرتوی گاما بر قابلیت باززایی گیاه گلوکسینیا در شرایط این ویترو (چکیده)
3 - بررسی تاثیر القای موتاسیون بر درصد زنده مانی و رشد جوانه های کورم زعفران کشت شده در شرایط این ویترو (چکیده)
4 - تولید ترکیبات دارویی با خاصیت ضدسرطان از طریق کشت ریشه مویین گیاهان دارویی (چکیده)
5 - اثر تابش اشعه گاما بر ریزازدیادی کورم های زعفران (چکیده)
6 - تصویر مولانا در آمریکا: مطالعه موردی «رومی اصل» اثر کلمن بارکس (چکیده)
7 - اثر ترکیبات هورمونی مختلف بر ریزازدیادی پانزده رقم ژربرا (Gerbera jamesonii Bolus ex Hooker f.) (چکیده)
8 - اثر رقم و تیمار تنظیم کننده رشد گیاهی بر باززایی درون شیشه ‏ای لیلیوم با استفاده از ریزنمونه‏ های TCL. (چکیده)
9 - Indirect regeneration from cotyledonary explants of watermelon (Citrullus lanatus) at in vitro culture (چکیده)
10 - ریزازدیادی تاج خروس زینتی Celosia argentea در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
11 - بهینه سازی شرایط انتقال ژن gus به Begonia rex (چکیده)
12 - بهینه سازی ریزازدیادی بگونیا (چکیده)
13 - بررسی اثر تنظیم کننده های رشد بر باززایی گیاه بنفشه آفریقایی Sainpaulia ionantha Wendlدر شرایط درون شیشه ای (چکیده)
14 - بررسی اثر اوریزالین بر باززایی قلمه های برگ گیاه بنفشه آفریقایی Santapaulia ionantha در شرایط گلخانه ای (چکیده)
15 - انتقال ژن لوسیفراز از حشره شب تاب به گیاهان زینتی (چکیده)
16 - بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی BA و 2-4-D و NAAبر تولید کالوس در گیاه Anthurium scherzeranium در شرایط این ویترو (چکیده)
17 - بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی TDZ و 2,4-D بر تولید کالوس در گیاه Anthurium scherzeranium در شرایط این ویترو (چکیده)
18 - Double flower formation in Tricyrtis macranthopsis is related to lowexpression of AGAMOUS ortholog gene (چکیده)
19 - بهینه سازی کشت نوک شاخساره میخک (Dianthus caryophyllus L.) در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
20 - شناسایی برخی تقلبات زعفران (Crocus sativus) با استفاده از نشانگر مولکولی ITS (چکیده)
21 - بررسی اثر بنزیل آدنین و نفتالن استیک اسید بر باززایی پیاز لیلیوم واریته کوکوسا در شرایط این ویترو (چکیده)
22 - بررسی اثر نوع و غلظت سیتوکینین بر باززایی پیاز لیلیوم واریته کوکوسا در شرایط این ویترو (چکیده)
23 - تاثیر نوع و غلظت باکتری Agrobacterium rhizogenes بر درصد ظهور ریشه مویین در گیاه پروانش (چکیده)
24 - بررسی اثر نوع درپوش و تعداد دفعات واکشت بر باززایی مستقیم میخک (Dianthus caryophyllus L.) (چکیده)
25 - تاثیر اندازه ریز نمونه مریستم و نوع تنظیم کننده های رشد بر حذف ویروس خراشک حلقوی میخک در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
26 - بررسی اثر نسبت آمونیوم به نیترات و غلظت آگار بر ریزازدیادی میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Mondeo Kgr (چکیده)
27 - Molecular detection of some plant and non-plant frauds in commercial saffron (چکیده)
28 - بررسی اثرات نوع و غلظت سیتوکنین بر تکثیر درون شیشه ای و میزان شیشه ای شدن ریزنمونه های چهار ژنو تیپ میخک Dianthus caryophyllus L (چکیده)
29 - بهینه سازی کشت کالوس گیاه دارویی اسطوخودوس ( Lavandula angustifolia Mill ) (چکیده)
30 - مقایسه محیط کشت جامد و مایع در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم PradoAquila Kgr (چکیده)
31 - بررسی اثر زمان و غلظت های مختلف نانو ذرات نقره بر کنترل آلودگی های قارچی و باکتریایی کشت این ویتروی کاپیتول ژربرا (Gerbera jamesonii) (چکیده)
32 - تعیین تقلبات گیاهی زعفران با استفاده از مارکر مولکولی ITS (چکیده)
33 - Efficient Regeneration of ‘Caralis’ Alstroemeria Cultivar from Rhizome Explants (چکیده)
34 - بهینه سازی محیط کالزایی ریزنمونه هایCitrullus Lanatus L.با استفاده از تیمارهای هورمونیBA,LAAدر شرایط Invitro (چکیده)
35 - بررسی مقایسه ای اثر هورمونی BA،Kin ، NAA و IBA بر باززایی مستقیم Citrullus lanatus L. (cv. Crismon sweet) درشرایط In Vitro (چکیده)
36 - بررسی جوانه زنی بذور هندوانه (Citrullus lanatus) در شرایط این ویترو (چکیده)
37 - بهینه سازی شرایط تولید و استقرار ریشه های مویین در گیاه دارویی کاتارانتوس رزئوس توسط باکتری Agrobacterium rhizogenes (چکیده)
38 - بررسی انتخاب بهترین سویه باکتری Agrobacterium rhizogenes در درصد تولید ریشه های مویین از گیاه دارویی کاتارانتوس رزئوس (چکیده)
39 - اثیر هورمون سیتوکنین بر عارضه فیزیومورفولوژیک شیشه ای شدن(vitrification) در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) (چکیده)
40 - بررسی اثرات اکسین مصنوعی (IBA , NAA) بر ریشه زایی گیاهچه های باززایی شده دو رقم میخک (Dianthus caryophyllus L.) در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
41 - بررسی اثرات تنظیم کننده های رشد بر کشت مریستم میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr (چکیده)
42 - بررسی تاثیر نوع درپوش و تعداد دفعات واکشت در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr (چکیده)
43 - مطالعه تاثیر غلظت آگار و نسبت آمونیوم به نیترات در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr (چکیده)
44 - بررسی عوامل موثر بر پدیده شیشه ای شدن در کشت درون شیشه ای و راهکارهای مقابله با آن (چکیده)
45 - مقایسه محیط کشت مایع و جامد در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) (چکیده)
46 - تاثیرآنتی بیوتیک وقارچ کش کاربندازیم برکنترل میزان آلودگی ریزنمونه های ریزوم گیاه آلسترومریا درشرایط این ویترو (چکیده)
47 - اثر سیتوکنین های مختلف بر باززایی ریزنمونه ریزوم گیاه آلسترومریا (Alstroemeria sp.) (چکیده)
48 - کنترل آلودگی ریزنمونه های ریزوم گیاه آلسترومریا (Alstroemeria sp.) در شرایط این ویترو (چکیده)
49 - In Vitro Culture of Carnation (Dianthus caryophyllus L.) Focusing on the Problem of Vitrification (چکیده)
50 - بررسی اثر ریزنمونه و سطوح مختلف اکسین و سیتوکنین بر ریخت زایی سویا (چکیده)
51 - ریزازدیادی گیاهان در محیط کشت مایع با استفاده از بیوراکتورها (چکیده)
52 - using tabu-search algorithm for multi-objective planing in flexible manufacturing system (چکیده)
53 - Simultaneous job scheduling and tool replacement based on tool reliability by proposed Tabu-SA algorithm (چکیده)
54 - برنامه‌ریزی ترکیبی توالی قطعات و تعویض ابزار براساس قابلیت اطمینان ابزار به کمک الگوریتم‌های‌تکاملی (چکیده)
55 - بررسی تحمل ارقام سویا به علف کش گلایفوسیت (چکیده)
56 - عکس العمل ژنوتیپ های سویا (Glycine max (L) Merr ) به علفکش متری بیوزین (چکیده)
57 - بهینه کردن عوامل موثر بر رویان زایی سوماتیکی در سویا (Glycine max L) (چکیده)