بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: الهام عزیزی


موارد یافت شده: 44

1 - اثر الگوی کشت و سطوح مختلف کود دامی بر شاخص‌های رقابتی و عملکرد سیر (Allium sativum L.) و اسفناج (Spinacia oleracea L.) (چکیده)
2 - بررسی واکنش اسفناج و علف های هرز به مقادیر مختلف کود دامی و نیتروکسین (چکیده)
3 - بررسی تأثیر مقادیر مختلف کود دامی و نیتروکسین بر شاخص¬های تنوع علف¬های هرز اسفناج (Spinacia oleracea L. (چکیده)
4 - بررسی اثر تاریخ کاشت بر دو اکوتیپ رازیانه (Foeniculum vulgar L. ) در شرایط آب و هوائی مشهد (چکیده)
5 - ارزیابی تاثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهی بر کارایی مصرف نور در الگوهای مختلف کشت (چکیده)
6 - بررسی تأثیر بافت خاک و تراکم بر خصوصیات بنه و عملکرد گل زعفران (چکیده)
7 - THE EFFECT OF PLANTING DATE ON AGRONOMIC TRAITS OF TWO LANDRACES OF FENNEL (FOENICULUM VULGAR L.) (چکیده)
8 - بررسی اثر تداخل گل جعفری در مخلوط با گوجه فرنگی 1- اثر بر ترکیب و تنوع علف های هرز (چکیده)
9 - بررسی اثر دگرآسیبی گل جعفری در مخلوط با گوجه فرنگی - اثر بر تنوع آفات و بیماری‎های گوجه فرنگی (چکیده)
10 - Investigation of Marigold allelopathic effect on insect diversity and diseases of Tomato in an intercropping system (چکیده)
11 - The effect of planting pattern on weed diversity and some physio-morphological characteristics of black cumin (Bunium persicum L.) (چکیده)
12 - اثر الگوی کشت و کود دامی بر تراکم و تنوع علف های هرز سیر و اسفناج (چکیده)
13 - بررسی اثر الگوی کشت گوجه فرنگی و گل جعفری بر تراکم و تنوع علف های هرز (چکیده)
14 - بررسی اثر نوع الگوی کشت و کود مصرفی بر تنفس میکروبی خاک و تنوع علف های هرز (چکیده)
15 - مطالعه خصوصیات رشدی و عملکرد گونه دارویی سیر تحت تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن (چکیده)
16 - Study of different drying methods on essential oil and Menthol contents of peppermint (چکیده)
17 - EVALUATION OF DIFFERENT DRYING METHODS ON ESSENTIAL OIL AND ESTRAGOL CONTENTS OF TARRAGON (چکیده)
18 - Effect of drying methods on essential oil contents and Citronellal of lemon balm (چکیده)
19 - EVALUATION OF DIFFERENT DRYING METHODS ON ESSENTIAL OIL AND CHAMAZOLENE CONTENTS OF CHAMOMILE FLOWERS (چکیده)
20 - STUDY OF DIFFERENT DRYING METHODS ON QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF THYME (چکیده)
21 - بررسی نقش مدیریت علفهای هرز بر کارایی مصرف نور چغندرقند و چند گونه علف هرز (چکیده)
22 - Study on effect of soil texture and density on corm characteristics and yield criteria of saffron (Crocus sativus L (چکیده)
23 - اثر مقادیر مختلف کلش گندم بر اجزای عملکرد و عملکرد سیر (چکیده)
24 - Impact of Soil Characteristics and Field Age on Flower and Corm Yield of Saffrn (Crocus Sativus L (چکیده)
25 - Effect of nutrient resource and crop diversity on insect diversity (چکیده)
26 - تأثیر کشت پرتراکم و عمق کاشت بنه بر ویژگیهای زراعی زعفران(Crocus sativus L.) و رفتار بنه ها (چکیده)
27 - اثر تنش یخ ‌زدگی بر نشت الکترولیت ها در گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare) (چکیده)
28 - بررسی ساختار جوامع علفهای هرز در مزارع چغندر قند(Beta vulgaris L.) استانهای خراسان رضوی وشمالی (چکیده)
29 - اثر روشهای مدیریت تلفیقی بر تراکم و تنوع علفهای هرز (چکیده)
30 - Effect of Plant Diversity and Nutrient Resource on WeedComposition and Density in Different Cropping Systems (چکیده)
31 - بررسی تحمل به یخ زدگی گیاه رازیانه تحت شرایط کنترل شده در ازمایشگاه (چکیده)
32 - بررسی تحمل به یخ زدگی گیاهان رازیانه در گلخانه (چکیده)
33 - effects of plant density and depth on agronomic caractrestics of saffron (چکیده)
34 - بررسی بقایای سموم در محصولات کشاورزی ایران مطالعه موردی: بررسی بقایای دیازینون در گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum)، خیار (Cucumis sativus) و خربزه (Cucumis melon) (چکیده)
35 - اثر تنوع گیاهی و نوع منبع تغذیه‌ای بر ترکیب و تراکم علفهای هرز در الگوهای مختلف کشت (چکیده)
36 - بررسی نیازهای اگرواکولوژیک گیاه کلپوره (چکیده)
37 - اثر تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و اجزاء عملکرد سه گونه ارزنPennisetum glaucum، Setaria italiac در شرایط گلخانه ، Panicum miliaceum (چکیده)
38 - نشت الکترولیت ها به عنوان شاخصی از تحمل به یخ زدگی در گیاه رازیانه (چکیده)
39 - effect of drought , salinity and defoliation on growth characteristics of some labiate plant (چکیده)
40 - ارزیابی تنوع گونه ای، کارکردی و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع گندم و چغندر قند استانهای مختلف کشور (چکیده)
41 - ارزیابی تنوع گونه ای، کارکردی و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع چغتدر قند استانهای مختلف کشور (چکیده)
42 - Development of dormancy breaking treatments to enable germination testing of seeds of medicinal plants grown in IRAN (چکیده)
43 - اثر فواصل مختلف آبیاری و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد دو توده بومی رازیانه (چکیده)
44 - اثر تیمارهای مختلف شکستن خواب بر جوانه زنی بذر کلپوره(Teucrium polium ) (چکیده)