بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: رضا حصارزاده


موارد یافت شده: 37

1 - تأثیر رقابت در بازار حسابرسی بر حقالزحمۀحسابرسی: نقش اندازۀ بازار حسابرسی (چکیده)
2 - آزمون تجربی نظریه های رقیب قیمت گذاری درحسابرسی نخستین: شواهدی از نحوه تأثیر برخی عوامل محیطی (چکیده)
3 - CEO ability and regulatory review risk (چکیده)
4 - معیارهای واژه محور و معیارهای سنّتی تقلب در گزارش‌های مالی: شواهدی از یک مطالعۀ اکتشافی (چکیده)
5 - Multiple directorships and managerial ability (چکیده)
6 - Are the individual and collective roles of financial reporting quality measures the same? Evidence in the context of information uncertainty (چکیده)
7 - بررسی تعارض کار- خانواده در جامعه حسابرسان و عوامل موثر بر آن (چکیده)
8 - بررسی رابطه لحن گزارشگری مالی با عملکرد آتی شرکت و بازده بازار (چکیده)
9 - خوانایی صورتهای مالی و حساسیت سرمایه گذاران به استفاده از اطلاعات حسابداری (چکیده)
10 - رضایت حسابرسان از حقوق و مزایای دریافتی از مؤسسات حسابرسی و تأثیرپذیری آن از ویژگی‌های روان‌شناختی (شکاکیت و بی‌طرفی حسابرس) (چکیده)
11 - Corporate reporting readability and regulatory review risk (چکیده)
12 - مدل سازی مدیریت عدم اطمینان اطلاعات با استفاده از روش شناسی درخت تصمیم فازی: شواهدی از امکان سنجی نظریه اطلاعات (چکیده)
13 - مسئله شناسی؛ از پُوپِر تا چهار مجله برتر حسابداری: الگویی برای نقطه آغاز رساله-های دوره دکترا در سبک رئالیسم انتقادی (چکیده)
14 - نقد مبانی اخلاقی مکتب اطلاعات (چکیده)
15 - دگردیسی حسابرسی داخلی (چکیده)
16 - واکاوی استاندارد بین المللی حسابداری شماره 40 با عنوان سرمایه گذاری در املاک (چکیده)
17 - خشت اول گر نهد معمار کج ... ! نیمه پنهان هویت مقطع کارشناسی ارشد: مطالعه¬ای تطبیقی در 50 دانشگاه برتر جهان و کاربردهای آن در ایران (چکیده)
18 - بررسی رابطه شادی فردی و خوش بینی با انتخاب محافظه کارانه و متهورانه حسابداری (چکیده)
19 - بررسی تأثیر ساخت زبان گزارش‌های مالی بر میزان تمایل به سرمایه‌گذاری (چکیده)
20 - تاثیر رقابت در بازار حسابرسی بر کیفیت حسابرسی: نقش اندازه بازار حسابرسی (چکیده)
21 - کمّی سازی و ارزیابی تجربی معیار نوینِ کیفیت حسابداری (چکیده)
22 - بررسی فرضیه‌های چسبندگی هزینه‌ها؛ شواهدی درباره‌ی انگیزه‌های سازمانی و انگیزه‌های شخصی مدیران (چکیده)
23 - بررسی رابطه بین دو بعد شکاکیت و بی‌طرفی تردید حرفه‌ای با قضاوت حرفه‌ای حسابرس (چکیده)
24 - سئله شناسی؛ از پُوپِر تا چهار مجله برتر حسابداری: الگویی برای نقطه آغاز رساله-های دوره دکترا در سبک رئالیسم انتقادی (چکیده)
25 - نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش اثر محدودکننده سیاست تقسیم سود بر سرمایه‌گذاری (چکیده)
26 - فراتحلیل حاکمیت شرکتی و مدیریت سود (چکیده)
27 - مدل سازی اجرایی نمودن مصوبه بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران (چکیده)
28 - یکپارچه سازی مفاهیم و مدل سازی بصری گزارشگری مالی در بخش عمومی (چکیده)
29 - واحد گزارشگر؛ پیش نویش چارچوب مفهومی گزارشگری مالی هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریکا در سال 2010 (چکیده)
30 - اثر شفافیت بر کنش های اقتصادی (چکیده)
31 - طراحی مدل کمینه سازی عدم اطمینان بر اساس معیارهای کیفیت داده های حسابداری: شواهدی از مقایسه رویکردهای سنتی و نوین (چکیده)
32 - پیمایش پژوهش های حسابداری مدیریت ایران و استرالیا (چکیده)
33 - افشا و ارزش شرکت: شواهدی از بازار سرمایه نوظهور ایران (چکیده)
34 - عوامل مهم موفقیت مدیران در استقرار نظام های برنامه ریزی منابع سازمان (چکیده)
35 - مدل سازی مفهومی اخلاق در حسابداری و پیمایش دیدگاه حسابداران (چکیده)
36 - نوسانات سود و امکان پیش بینی سود (چکیده)
37 - بررسی شفافیت سود حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)