بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمدرضا جوهرچی


موارد یافت شده: 137

1 - Two New Species and a New Record of Astragalus sect. Ammodendron (Fabaceae) from Northeastern Iran (چکیده)
2 - 840th species of genus Astragalus (Fabaceae) for the flora of Iran from Khorassan Province as a new record: A. globiceps Bunge (چکیده)
3 - Two new species of Cotoneaster (Rosaceae, subgen. Chaenopetalum) for the flora of Iran (چکیده)
4 - Ethnobotanical knowledge of Astragalus spp.: The world’s largest genus of vascular plants (چکیده)
5 - A new record of Lepidium (Brassicaceae) for the flora of Iran (چکیده)
6 - Stipa richteriana (Poaceae) and Galium songaricum (Rubiaceae): two new additions of the Central Asian species to the flora of Iran (چکیده)
7 - Ethnomedicinal uses of plants for the treatment of nervous disorders at the herbal markets of Bojnord, North Khorasan Province, Iran. (چکیده)
8 - Systematic significance of seed morphology in Acanthophyllum (Caryophyllaceae: tribe Caryophylleae) in Iran (چکیده)
9 - Two new species and a new record of the genus Astragalus (Fabaceae) from NE Iran (چکیده)
10 - A new species of Onobrychis sect. Onobrychis (Fabaceae) from Iran (چکیده)
11 - Ferula hindukushensis (Apiaceae), a new record for the flora of Iran from Khorassan (چکیده)
12 - Two new records of vascular plants for the flora of Iran (چکیده)
13 - NEW RECORDS AND INTERESTING TAXA OF EUPHORBIACEAE FROM IRAN (KHORASSAN PROVINCE) (چکیده)
14 - A taxonomic revision of the genus Aethionema s.l. (Brassicaceae) in Iran (چکیده)
15 - The genus Spryginia (Brassicaceae) in Iran and Afghanistan (چکیده)
16 - A New Species of the Genus Lagochilus (Lamiaceae) from Khorassan–Kopet Dagh Floristic Province (چکیده)
17 - Jurinea khorassanica sp. nov. (J. sect. Stechmannia , Asteraceae) from Iran (چکیده)
18 - Evaluation of allelopathic activity of 68 medicinal and wild plant species of Iran by Sandwich method (چکیده)
19 - بازنگری آرایه شناسی سرده Lappula Moench دراستان های خراسان برمبنای صفات ریخت شناسی (چکیده)
20 - A New Record of Silene L. (Caryophyllaceae) from Iran (چکیده)
21 - Asparagus bojnurdensis (Asparagaceae), a new species from Iran (چکیده)
22 - Phlomis iranica (Lamiaceae: Lamioideae), a new species from Khorassan- Kopet Dagh floristic province, NE Iran (چکیده)
23 - A new species of Linum (Linaceae) from Iran with a focus on description of Linum turcomanicum in view of morphological and molecular analyses (چکیده)
24 - Iris ferdowsii (Iridaceae), a new species of section Regelia from northeast of Iran (چکیده)
25 - Chenopodium khorasanica (Amaranthaceae), a new species from Iran (چکیده)
26 - Rosa kokanica (Rosaceae) in Binalood mountains: a new record for the flora of Iran (چکیده)
27 - Astragalus orientopersicus, sp. nov. (Fabaceae), a new taxon from the Khorassan province (Iran) (چکیده)
28 - Seed-coat anatomy and microsculpturing of the genus Erysimum (Brassicaceae) in Northeast of Iran (چکیده)
29 - Genetic diversity and interspecific relationships of some Allium L. species using inter simple sequence repeat markers (چکیده)
30 - Gypsophila Heteropoda (Caryophyllaceae), a New Record for The Flora of Iran (چکیده)
31 - Endemic plants of Khorassan-Kopet Dagh floristic province in Irano-Turanian region: diversity, distribution patterns and conservation status (چکیده)
32 - Endemic plants of Khorassan-Kopet Dagh floristic province in Irano-Turanian region: diversity, distribution patterns and conservation status (چکیده)
33 - A NEW RECORD OF PRIMULA L. (PRIMULACEAE) FROM IRAN. (چکیده)
34 - A revision of Rhaponticoides (Asteraceae, Cardueae–Centaureinae) from Iran (چکیده)
35 - Rosa freitagii Ziel. (Rosaceae), a new record for the flora of Iran (چکیده)
36 - A Species-Level of Morphological and Nut Micromorphology Study of the Cyperus Complex (Cyperaceae) in Northeast of Iran (چکیده)
37 - Genetic diversity of Allium species, the plants with high ornamental potential in Iran (چکیده)
38 - Determination of allelopathic potential in some medicinal and wild plant species of Iran by dish pack method (چکیده)
39 - بررسی ویژگیهای دگرآسیبی تیره گیاهی Asteraceae با استفاده از روش ساندویچ (چکیده)
40 - بررسی 20 گونه گیاهی متعلق به تیره Asteraceaeاز نظر ویژگیهای دگرآسیبی با استفاده از روش دیش پک (چکیده)
41 - Essential Oil Composition and Antibacterial Activity of Nepeta glomerulosa Boiss from Iran (چکیده)
42 - Erysimum hezarense, a new species and Rhammatophyllum gaudanense, a new record of Brassicaceae from Iran (چکیده)
43 - New plant records for Khorassan province,Iran, V, with complementary notes to its flora (چکیده)
44 - Phlomoides binaludensis (Phlomideae, Lamioideae, Lamiaceae), a new species from northeastern Iran (چکیده)
45 - Ethno-Medicinal Plants Used to Cure Jaundice byTraditional Healers of Mashhad, Iran (چکیده)
46 - تاکسونومی عددی سرده شب‌بوی معطر وحشی (Matthiola, Brassicaceae) در شمال‌شرق ایران با استفاده از صفات ریخت‌شناسی (چکیده)
47 - Five new species of Astragalus sect. Malacothrix (Fabaceae) from Iran (چکیده)
48 - A karyological study of some Dianthus L. species (Caryophyllaceae) (چکیده)
49 - Dianthus pseudocrinitus (Caryophyllaceae), a new species from Northeast of Iran identified by morphological and molecular data (چکیده)
50 - فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه حفاظت شده هلالی در استان خراسان رضوی (چکیده)
51 - Notes on the flora of Iran 5: Halimocnemis longifolia (چکیده)
52 - New and interesting records for the flora of Iran (چکیده)
53 - Multivariate analysis of morphological variation in (چکیده)
54 - Distribution patterns of The Genus Cousinia (ASTERACEAE) in Iran (چکیده)
55 - بررسی فلورستیک، شکل زیستی وناحیه رویشی گیاهان دارویی منطقه درکش دراستان خراسان شمالی (چکیده)
56 - معرفی فلور و شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان معدن آهن ده زمان در شهرستان بردسکن (استان خراسان رضوی) (چکیده)
57 - روش سنتی تولید شیره انگور در قوچان (چکیده)
58 - New plant records for Khorassan Province, Iran (چکیده)
59 - معرفی فلوروشکل زیستی وپراکنش جغرافیایی گیاهان معدن مس تکنارشهرستان بردسکن (چکیده)
60 - اثر دور آبیاری و فاصله بوته روی ردیف بر فاکتورهای رویشی جاروی باغی (چکیده)
61 - The evolution of Dianthus polylepis complex (Caryophyllaceae) inferred from morphological and nuclear DNA sequence data: one or two species (چکیده)
62 - بررسی مقدماتی فلور منطقه‌ی حفاظت شده‌ی هلالی در منطقه‌ی گناباد- بجستان، استان خراسان رضوی (چکیده)
63 - New plant records for Khorassan province, Iran, IV (چکیده)
64 - Ethnobotanical investigation of traditional medicinal plants (چکیده)
65 - A revision of Bromus sect. Triniusa (Poaceae) in Khorassan, Iran (چکیده)
66 - A new species of Acanthophyllum (Caryophyllaceae) from Iran (چکیده)
67 - تاکسونومی عددی سرده سالویا (نعناعیان) با تاکید بر گروه های D و E فلورا ایرانیکا در شمال شرق ایران (چکیده)
68 - مطالعه تاکسونومیک جنس Hymenocrater Fisch. & C. A. Mey. از تیره Lamiaceae، در منطقه خراسان (چکیده)
69 - Klasea nana (Asteraceae) , a new species from NE Iran (چکیده)
70 - مطالعه مورفومتریک گونه های جنس (Erysimum L. (Brassicaceae در استان های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی (چکیده)
71 - مطالعه مورفومتریک گونه های جنس در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی (چکیده)
72 - Aeluropus laciniatus (POACEAE), A New Species From Iran (چکیده)
73 - New Records and New Synonym of Astragalus Sections Ammodendron and Caprini (FABACEAE) From Iran (چکیده)
74 - A new species and a new record of Acanthophyllum C. A. Mey. (Caryophyllaceae) from northeast of Iran (چکیده)
75 - Allium aladaghense (Amaryllidaceae, Allieae), a new species of section Asteroprason from northeast of Iran (چکیده)
76 - A new species and a new combination of Minuartia L. (Caryophyllaceae) from NE Iran (چکیده)
77 - معرفی گیاهان دارویی منطقه‌ی حفاظت شده‌ی هلالی، گناباد-بجستان، خراسان رضوی (چکیده)
78 - Goldbachia and Tetracme (Cruciferae) in Iran (چکیده)
79 - Additional to the Flora of Iran (چکیده)
80 - The Genus Alyssum Section Gamosepalum in Iran (چکیده)
81 - Silene ferdowsii (Caryophyllaceae), a new species from Iran (چکیده)
82 - A taxonomic study on the genus Silene (Caryophyllaceae) in Iran (چکیده)
83 - Taxonomic notes on Onobrychis sect. Onobrychis subsect. Macropterae (Fabaceae) from Iran (چکیده)
84 - Taxonomic evaluation of misidentification of crude herbal drugs marketed in Iran (چکیده)
85 - Notes on six endemic or rare species of Euphorbia subg. Esula (Euphorbiaceae) in Iran (چکیده)
86 - Two new records of Cousinia Cass. (Asteraceae) from NE Iran, Khorasan provinces (چکیده)
87 - بررسی فعالیت دگرآسیبی 25 گیاه دارویی و وحشی با استفاده از روش ساندویچی (چکیده)
88 - بررسی آرایش و عمق کشت بذر بر خصوصیات جوانه زنی و استقرار گیاهچه به منظور اهلی-سازی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) (چکیده)
89 - مروری بر بخش کاپرینی ازجنس آستراگالوس درخراسان و گزارش یک گونه جدید برای فلور ایران (چکیده)
90 - A New Variety and A Review of the Genus Neotorularia (Brassicaceae) in Flora of Iran (چکیده)
91 - Handelia Heimerl, A New Genus of the Asteraceae-Anthemideae for the Flora of Iran (چکیده)
92 - Two New Species of the Genus Astragalus sect. Ammodendron (FABACEAE) From Iran (چکیده)
93 - مطالعه تاکسونومی عددی شش گونه از (Nepeta L.(Lamiaceae در خراسان (چکیده)
94 - بررسی مورفومتریکی گونه های جنس ( Matthiola ( Brassicaceae در استانهای خراسان شمالی ، رضوی و جنوبی (چکیده)
95 - تنوع گیاهی و جغرافیای زیستی منطقه رئین در کوههای آلاداغ خراسان شمالی، شمال شرقی ایران (چکیده)
96 - The essential oil analysis of Pseudohandelia umbellifera(Boiss.)Tzvel. growing in Iran (چکیده)
97 - Genetic resources for allelopathic and medicinal plants from traditional persian experience (چکیده)
98 - Screening of 25 medicinal and wild plant species for allelopathic activity using the sandwich method (چکیده)
99 - Allelopathic Activity of Some Wild Population Plants by Dish Pack Method (چکیده)
100 - Calendula karakalensis (Asteraceae) ,A new record for the flora of Iran (چکیده)
101 - A new species of Astragalus L. sect. Ornithopodium (Fabaceae)from northeast of Iran (چکیده)
102 - New plant records for Khorassan province, Iran,III (چکیده)
103 - Astragalus ghouchanensis (Fabaceae), a new speciies from Iran (چکیده)
104 - Allium oriento-iranicum (Alliaceae), a new speciies from Iran (چکیده)
105 - فنولوژی و ویژگی های گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) در رویشگاه طبیعی آن (چکیده)
106 - مروری بر جنس زالزالک در شمال شرق و شرق ایران (چکیده)
107 - Pyrus pashia (Rosaceae),A new record for the flora of Iran (چکیده)
108 - A synonym and a new record of Euphorbia L. (Euphorbiaceae) from Iran (چکیده)
109 - A key and four new species of Hedysarum (Fabaceae) in Iran (چکیده)
110 - Linaria kavirensis(Scrophulariaceae), a new species from Iran (چکیده)
111 - Chemical Composition, Antibacterial and Antifungal Activities of the Essential Oil of Hymenocrater platystegius Rech.f. from Iran (چکیده)
112 - Chemical Composition and Biological Activities of the Essential Oils of Tow Sclerorhachis Species from Iran (چکیده)
113 - مطالعه تاکسونومی و جغرافیای گیاهی جنس Bromus در فلور خراسان (چکیده)
114 - بررسی تاکسونومی، تنوع گونه ای و جغرافیای گیاهی جنس Allium L در شمال شرق ایران (چکیده)
115 - Plant diversity of Fereizi region in Binalood mountains, NE Iran (چکیده)
116 - Investigation of Hyrcanian Relic Elements of Mountainus Ecosystem of Darkesh area in Northern Khorassan Province,Iran (چکیده)
117 - A revision the genus Condrilla(Asteraceae)in Iran (چکیده)
118 - Taxonomic study on the genus Lactuca (Asteraceae)in Iran (چکیده)
119 - Revision on the genus Rumex L. in Northeast of Iran (چکیده)
120 - Contributions to the flora and vegetation of Binalood mountain range, NE Iran: Floristic and chorological studies in Fereizi region (چکیده)
121 - بررسی اثر سطوح آبیاری بر روی خصیصه های رویشی دو کونه کام تیغ و گرگ تیغ در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
122 - Allium L. subgen. Rhizirideum sensu lato in Iran: Two new records and a synopsis of taxonomy and phytogeography (چکیده)
123 - New records of Haplophyllum Juss. Rutaceae from Iran (چکیده)
124 - New Bromus (Poaceae) Record for the Flora of Iran (چکیده)
125 - ONOSMA KHORASSANICA, A NEW SPECIES FROM NORTHEAST OF IRAN (چکیده)
126 - NOTES ON THE FLORA OF IRAN 6: ELGHT NEW PLANT RECORDS FROM IRAN COLLECTED FROM KHORASAN AND GOLESTAN (چکیده)
127 - ASPERULA OPPOSITIFOLIA SSP. RECHINGERI (RUBIACEAE-RUBIEAN), A NEW TAXON FROM N. KHORASAN PROVINCE, I (چکیده)
128 - The genus Allium (Alliaceae) in Iran: current state, new taxa and new records (چکیده)
129 - ASTRAGALUS SKORNIAKOVII B. FEDTSCH. (FABACEAE), A NEW RECORD OF SECT. CYSTIUM FOR THE FOR A OF IRAN (چکیده)
130 - TWO NEW RECORDS OF LINARIA (SCROPHULARIACEAE) FROM IRAN (چکیده)
131 - New plant records for khorassan province, Iran (چکیده)
132 - NEW SPECIES OF SCROPHULARIA L. (SCROPHULARIACEAE FROM IRAN (چکیده)
133 - A NEW RECORD, GALATELLA LITVINOVII (ASTERACEAE) FROM IRAN, N KHORASSAN PROVINCE (چکیده)
134 - Two New Records of the Genus Euphorbia (EUPHORBIACEAE) for the Flora of Iran (چکیده)
135 - Notes on the taxonomy of Hedysarum (Fabaceae) in iran (چکیده)
136 - بررسی تاکسونومیکی تبار بابونه از تیره کاسنی در خراسان، براساس صفات ریخت شناسی با تأکید بر گونه های نادر (چکیده)
137 - بررسی فلور، ساختار رویشی و کورولوژی عناصر گیاهی در ارتفاعات کلات – زیرجان گناباد (چکیده)