بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hamidreza Fallahi


موارد یافت شده: 41

1 - تعیین اعتبار مدل RothC جهت برآورد توان ترسیب کربن خاک بوم نظامی بازسازی شده، تحت دو سناریوی اقلیمی متفاوت (چکیده)
2 - اثرات تلقیح بذر توسط کودهای زیستی بر خصوصیات رشدی سه رقم گندم در مرحله سبزشدن در شرایط گلخانه (چکیده)
3 - The use of diversity indices to assess the effect of restoration and conservation on plant diversity of a rangeland in South Khorasan Province, Iran (چکیده)
4 - پاسخ جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاهان دارویی زوفا (Hyssopus officinalis) و مارگاریت (Chrysanthemum superbum) به تنش خشکی (چکیده)
5 - Effects of harvest date, harvest time, and post-harvest management on quantitative and qualitative traits in seedless barberry (Berberis vulgaris L.) (چکیده)
6 - Influence of seed nitrogen content and biofertilizer priming on wheat germination in salinity stress condition (چکیده)
7 - اثر روشهای برداشت و خشک کردن محصول بر محتوای آنتوسیانین میوه زرشک بی دانه(Berberis vulgaris (چکیده)
8 - تغییرات مقدار آنتوسیانین موجود در میوه زرشک بی دانه(Berberis vulgaris)در پاسخ به تاریخ برداشت و ساعات برداشت روزانه (چکیده)
9 - تاثیر منبع تغذیه ای بر تنوع گونه ای علف های هرز مزرعه آنیسون (چکیده)
10 - اثر تراکم کاشت بر عملکرد و خصوصیات رشدی بنه در گیاه دارویی زعفران (چکیده)
11 - RESPONSE OF SAFFRON TO PLANTING DISTANCES AND IRRIGATION TIMES (چکیده)
12 - THE EFFECTS OF SOME ANTIBIOTICS AND ESSENTIAL OILS ON CONTROLLING OF E.COLI BACTERIA (چکیده)
13 - DOSE HARVESTING SEEDLESS BARBERRY AT DIFFERENTHOURS PER DAY MAKE ANY DIFFERENCES IN FRUIT QUALITY INDICES? (چکیده)
14 - RELATIONSHIP BETWEEN HARVESTING TIME AND FRUITQUALITY IN SEEDLESS BARBERRY, AS A MEDICINAL SHRUB (چکیده)
15 - EFFECT OF WATER AND SALINITY STRESSES ONGERMINATION INDICES AND SEEDLING GROWTH IN ARTICHOKE (CYNARA SCOOLYMUS) AND PURPLECONEFLOWER (ECHINACEA PURPUREA) (چکیده)
16 - بررسی تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه شنبلیلهTrigonella foenum-graecum L (چکیده)
17 - اثر تنش های اسمزی و شوری بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه دو گیاه دارویی ارتیشو (Echinacea purpurea) و سرخارگل (Cynara scoolymus) (چکیده)
18 - Effects of applying various levels of nitrogen on parent plants on the resistance to salinity stress in achieved seeds in Triticum aestivum L. cv. Gaskojen at germination period (چکیده)
19 - Response of germination and seedling growth of, hyssop (Hyssopus officinalis) and Marguerite (Chrysanthemum x superbum) as medicinal plants to water stress (چکیده)
20 - Effects of chemical and organic fertilizers on number of corm and stigma yield of saffron (Crocus sativus) (چکیده)
21 - Evaluation the effects of harvesting management and drying methods on chemical indices of barberry (چکیده)
22 - تاثیر انواع کود های شیمیایی و آلی بر فاکتور های رشدی بنه و عملکرد زعفران (چکیده)
23 - تاثیر تراکم بنه و زمان اولین آبیاری بر وضعیت رشدی بنه های زعفران (چکیده)
24 - ارزیابی خصوصیات اکو فیتوشیمیایی گیاهان دارویی خانواده نعنا در استان خراسان (چکیده)
25 - مطالعه امکان استفاده از برخی آنتی بیوتیک ها و اسانس های گیاهی جهت کنترل باکتریهای بیماری زای ایشرشیا کولای (چکیده)
26 - تعیین مناسبترین زمان برداشت میوه زرشک بی دانه از نظر بهبود صفات کمی (چکیده)
27 - مطالعه ارتباط زمان برداشت و شاخص های کیفی میوه زرشک بی دانه (چکیده)
28 - ارزیابی اثرات مدیریت برداشت و روش های خشک کردن محصول بر فاکتور های کیفی زرشک بی دانه (چکیده)
29 - ارزیابی تغییرات کیفی میوه زرشک بی دانه در پاسخ به ساعات برداشت روزانه (چکیده)
30 - EFFECTS OF SEED PRIMING BY BIOFERTILIZERS ON THE GROWTH CHARACTERISTICS OF 412. THREE WHEAT CULTIVARS AT THE EMERGENCE PERIOD UNDER GREENHOUSE CONDITION. (چکیده)
31 - EFFECTS OF APPLYING VARIOUS LEVELS OF NITROGEN ON MOTHER PLANTS ON THE 264. RESISTANCE TO SALINITY STRESS IN ACHIEVED SEEDS IN TRITICUM AESTIVUM L. CV. GASKOJEN AT GERMINATION PERIOD. (چکیده)
32 - EFFECTS OF SEED NOURISHED BY DIFFERENT LEVELS OF NITROGEN, DIFFERENT 263. BIOFERTILIZERS AND DROUGHT STRESS ON GERMINATION INDICES AND SEEDLING GROWTH OF WHEAT (Triticum aestivum) CV. SAYONZ. (چکیده)
33 - The study of nutritional management of parent plant in combination with seed priming by biofertilizers in toward to increase of salinity tolerance in wheat cv. Sayonz at germination period (چکیده)
34 - اثرات الگوی کاشت و زمان اولین آبیاری بر رشد و عملکرد زعفران(Crocus sativus L.) (چکیده)
35 - اثرات تغذیه نیتروژنی متفاوت گندم (Tritium aestivum L.) رقم سایونز بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه تحت‌تأثیر سطوح تنش خشکی و کود‌های بیولوژیک (چکیده)
36 - اثر تاریخ برداشت بر شاخص های کمی و کیفی میوه زرشک بی دانه (چکیده)
37 - effects of biofertilizers on quantitative and qualitative yield of chamomile as a medicinal plant (چکیده)
38 - بررسی اثر اسانس شش گیاه دارویی در کنترل باکتری سالمونلا و مقایسه با آنتی بیوتیک استرپتومایسین (چکیده)
39 - اثر کودهای بیولوژیک بر رشد گیاهچه ارقام گندم (چکیده)
40 - مطالعه نحوه مدیریت تغذیه ای گیاه مادری و نیز کاربرد کودهای زیستی جهت افزایش مقاومت به شوری گندم رقم سایونز در مرحله جوانه زنی (چکیده)
41 - اثر مقادیر نیتروژن مصرفی در گیاه پایه مادری به همراه اعمال تنش خشکی و تلقیح باکتریایی بذر بر شاخص های جوانه زنی گندم رقم سایونز (چکیده)