بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mahdi Pourafshari Chenar


موارد یافت شده: 144

1 - Innovative strategies for enhancing gas separation: Ionic liquid-coated PES membranes for improved CO2/N2 selectivity and permeance (چکیده)
2 - Morphological effects of spherical SiO2 and hexagonal mesoporous MCM‐41 nanoparticles in polyacrylonitrile mixed matrix membranes on the biofouling mitigation in short‐term filtration (چکیده)
3 - Development of Novel Electrospun Fibers Based on Cyclic Olefin Polymer (چکیده)
4 - A new route for ZIF-8 synthesis and its application in MMM preparation for toluene removal from water using PV process (چکیده)
5 - Toluene/water separation using MCM-41/ PEBA mixed matrix membrane via pervaporation process (چکیده)
6 - بررسی اثر کلسینه کردن نانومتخلخل MCM-۴۱ بر بهبود خواص آن (چکیده)
7 - اصلاح غشای فیلم نازک مرکب اسمز معکوس با اتیلنگلایکول جهت افزایش آبدوستی سطح (چکیده)
8 - Cyclic olefin polymer membrane as an emerging material for CO2 capture in gas-liquid membrane contactor (چکیده)
9 - Preparation and modification of PVDF-HFP electrospun nanofiber membranes using fluorinated graphene oxide for membrane distillation (MD) application (چکیده)
10 - Layer-by-layer polyamide thin film nanocomposite membrane: synthesis, characterization and using as pervaporation membrane to separate methyl tertiary butyl ether/methanol mixture (چکیده)
11 - Cyclic olefin polymer as a novel membrane material for membrane distillation applications (چکیده)
12 - Comparing Solvents for SO2 Absorption by Molecular Dynamics Simulation (چکیده)
13 - Potential of diamines for absorption of SO2: Effect of methanol group (چکیده)
14 - Caspian seawater desalination and whey concentration through forward osmosis (FO)-reverse osmosis (RO) and FO-FO-RO hybrid systems: Experimental and theoretical study (چکیده)
15 - A facile and efficient approach to increase the magnetic property of MOF-5 (چکیده)
16 - Influence of solvent and nanoparticles on the morphology and gas separation properties of copolyimide membranes (چکیده)
17 - A state-of-the-art protocol to minimize the internal concentration polarization in forward osmosis membranes (چکیده)
18 - Effects of halloysite nanotubes on the morphology and CO2/CH4 separation performance of Pebax/polyetherimide thin‐film composite membranes (چکیده)
19 - کنترل گرفتگی بیولوژیکی غشایی در سیستم های RO به وسیله مهارکننده‌های حد نصاب (چکیده)
20 - بررسی اثر شرایط عملیاتی بر واکنش نیتریفیکاسیون در فرآیند IFAS (چکیده)
21 - Physical modification of polymeric support layer for thin film composite forward osmosis membranes by metal–organic framework‐based porous matrix membrane strategy (چکیده)
22 - Development of PES/polyaniline-modified TiO2 adsorptive membrane for copper removal (چکیده)
23 - Channelization of water pathway and encapsulation of DS in the SL of the TFC FO membrane as a novel approach for controlling dilutive internal concentration polarization (چکیده)
24 - Performance enhancement of thin‐film composite membranes in water desalination process by wood sawdust (چکیده)
25 - PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF THIN-FILM COMPOSITE REVERSE OSMOSIS MEMBRANE ON A NOVEL AMINOSILANE-MODIFIED POLYVINYL CHLORIDE SUPPORT (چکیده)
26 - Thin film composite membranes with desirable support layer for MeOH/MTBE pervaporation (چکیده)
27 - PEBA/PS blend pervaporation membranes: preparation, characterization and performance investigation (چکیده)
28 - Ultra-desulfurization of sulfur recovery unit wastewater using thin film nanocomposite membrane (چکیده)
29 - A new concept of MOF-based PMM by modification of conventional dense film casting method: Significant impact on the performance of FO process (چکیده)
30 - The effect ofsupport membrane hydrolysis on the characteristics and performance of polyacrylonitrile supported thin film composite membranes (چکیده)
31 - Impact of MPD/TMC concentration ratio on the performance of TFC membrane in organic solvents pervaporation (چکیده)
32 - شبیه‌سازی تصفیه‌خانه‌ی پساب صنایع لبنی در محیط نرم‌افزار GPS-X با استفاده از مطالعه موردی (چکیده)
33 - شبیه سازی تصفیه خانه ی پساب صنایع لبنی در محیط نرم افزار GPS-X با استفاده از مطالعه موردی (چکیده)
34 - Effect of coating method and feed pressure and temperature on CO2/CH4 gas separation performance of Pebax/PES composite membranes (چکیده)
35 - بهینه سازی واحد لجن فعال تصفیه خانه ی صنایع لبنی در محیط نرم افزار GPS-X با استفاده از مطالعه موردی (چکیده)
36 - بررسی فناوریهای حذف کلر از آب (چکیده)
37 - Influence of As-Formed Metal-Oxide in Non-Activated Water-Unstable Organometallic Framework Pores as Hydrolysis Delay Agent: Interplay Between Experiments and DFT Modeling (چکیده)
38 - Gas permeation properties of cellulose acetate/silica nanocomposite membrane (چکیده)
39 - Comparison of SO2 and CO2 absorption by diamines (چکیده)
40 - Comparing the reactivity of SO2-amine and CO2-amine compounds (چکیده)
41 - Aminosilane grafted Matrimid 5218/nano-silica mixed matrix membrane for CO2/light gases separation (چکیده)
42 - مطالعه تجربی حذف یک بار گذر آمونیاک از پساب، توسط تماس دهنده غشایی (چکیده)
43 - INVESTIGATION OF MECHANICAL, THERMAL, AND MORPHOLOGICAL PROPERTIES O FEPDM COMPOUNDS CONTAINING RECLAIMED RUBBER (چکیده)
44 - Effect of support layer on gas permeation properties of composite polymeric membranes (چکیده)
45 - PDMS coating of used TFC-RO membranes for O2/N2 and CO2/N2 gas separation applications (چکیده)
46 - Preparation of thin film composite membrane with emphasis on structure improvement of substrate via water as a strong non-solvent additive (چکیده)
47 - شناسایی تنگناها و افزایش ظرفیت واحدهای تصفیه گاز شرکت پالایش گاز شهید‌هاشمی‌ن‍ژاد (چکیده)
48 - بهینه‌سازی فرآیندی واحدهای تصفیه گاز شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌ن‍ژاد (چکیده)
49 - Removal of free active chlorine from synthetic wastewater by MEUF process using polyethersulfone/titania nanocomposite membrane (چکیده)
50 - Separation of H2S from CH4 by polymeric membranes at different H2S concentrations (چکیده)
51 - Amount of the Sulfur Components in the TailGas (چکیده)
52 - PEBA/PVDF blend pervaporation membranes: preparation and performance (چکیده)
53 - Using PDMS coated TFC-RO membranes for CO2/N2 gas separation: Experimental study, modeling and optimization (چکیده)
54 - Experimental Investigation of Arsenic (III, V) Removal from Aqueous Solution Using Synthesized α- Fe2O3 / MCM-41 Nanocomposite Adsorbent (چکیده)
55 - A new approach for reclaiming of waste automotive EPDM rubber using waste oil (چکیده)
56 - Synthesis, characterization and gas separation properties of novel copolyimide membranes based on flexible etheric–aliphatic moieties (چکیده)
57 - بررسی افزایش ظرفیت واحد تقطیر میعانات گازی شرکت پالایش گاز شهید هاشمینژاد با تغییر سینیهای برج تقطیر (چکیده)
58 - The effect of selective layer thickness and coating resistance on gas transport properties of PEBAX/PES composite membranes (چکیده)
59 - Investigation the effect of time-passing on the properties of commercial TMC in thin film composite membrane preparation (چکیده)
60 - Impact of support material and hydrophilicity on performance of thin film composite membrane in brackish water desalination (چکیده)
61 - Improving antifouling performance of PAN hollow fiber membrane using surface modification method (چکیده)
62 - Identification and optimization of key parameters in preparation of thin film composite membrane for water desalination using multi-step statistical method (چکیده)
63 - بررسی تاثیر دمای محلول PEBAX بر خواص تراوش پذیری و ساختار غشاهای PES/PEBAX (چکیده)
64 - Surface modification of PAN hollow fiber membrane by chemical reaction (چکیده)
65 - تأثیر پارامترهای ساخت لایه نگهدارنده پلی سولفونی بر عملکرد غشای ترکیبی فیلم نازک با استفاده از طراحی آزمایشات (چکیده)
66 - بررسی اثر دی سولفید اویل پارس جنوبی به عنوان عامل دیولکانیزاسیون در دیولکانیزاسیون مکانیکی-شیمیایی ضایعات لاستیک (چکیده)
67 - Influence of process variables on chemical devulcanization of sulfur-cured natural rubber (چکیده)
68 - اصلاح غشای لایه نازک اسمز معکوس با تأکید بر بهبود ساختاری لایه نگهدارنده پلی سولفونی (چکیده)
69 - بررسی میزان اثرگذاری پارامترهای مختلف ساخت بر عملکرد غشاهای ترکیبی فیلم نازک (چکیده)
70 - بررسی عملکرد غشای نانوکامپوزیت پلی آمید/پلی سولفون به منظور تصفیه پساب حاوی ترکیبات گوگردی (چکیده)
71 - Surface Modification of TFC Membranes using Silver Nanoparticles to Enhance Membrane Fouling Resistance for Desalination and Wastewater Treatment (چکیده)
72 - Removal of nickel ions from aqueous solution by micellar-enhanced ultrafiltration, using mixed anionic–non-ionic surfactants (چکیده)
73 - Gas separation properties of polyvinylchloride (PVC)-silica nanocomposite membrane (چکیده)
74 - Modeling, Simulation, and Economic Assessment of Membrane-Based Gas Dehydration System and Comparison with Other Natural Gas Dehydration Processes (چکیده)
75 - Assessment of the micellar-enhanced ultrafiltration process with a tight UF membrane for the removal of aniline from water (چکیده)
76 - مدل‌سازی و شبیه‌سازی سیستم غشائی نم‌زدایی و مقایسه‌ی اقتصادی آن با سایر روش‌های نم‌زدایی گاز طبیعی (چکیده)
77 - Simultaneous removal of aniline and nickel from water by micellar-enhanced ultrafiltration with different molecular weight cut-off membranes (چکیده)
78 - ساخت و تست غشاهای ترکیبی فیلم نازک به منظور کاربرد در سیستم RO صنعتی نیروگاه برق مشهد (چکیده)
79 - The Kinetics of Forced Convective Air-drying of Papaya (Carica papaya L.) Slices Pretreated in Osmotic Solution (چکیده)
80 - Effect of solvent type on the morphology and gas permeation properties of polysulfone–silica nanocomposite membranes (چکیده)
81 - Modification of PSf Membrane Nanostructure Using Different Fabrication Parameters and Investigation of the CO2 Sepration Properties of PDMS-Coated PSf Composite Membranes (چکیده)
82 - تعیین معیارهای کمی به منظور امکان تجاری سازی تکنولوژی غشایی برای پالایشگاه های گاز کشور (چکیده)
83 - سنتز نانوذرات سیلیکات1 و بررسی تاثیر تعداد مرحله های جوانه نشانی روی پایه های جوانه نشانی شده برای ساخت غشای زئولیتی با کیفیت بالا (چکیده)
84 - بهبود عملکرد غشای نانوکامپوزیت نامتقارن استات سلولز - سیلیکا (چکیده)
85 - ساخت، تعیین مشخصات و عملکرد غشاء نانوکامپوزیت ماتریمید5218-سیلیکا در جداسازی دی اکسیدکربن (چکیده)
86 - تصفیه پساب نساجی با استفاده از غشا اولترافیلتراسیون PVDF (چکیده)
87 - Separation ofethylene/ethaneandpropylene/propanebycellulose acetate–silicananocompositemembranes (چکیده)
88 - Experimental Study of CMC Evaluation in Single and Mixed Surfactant Systems, Using UV-Vis Spectroscopic Method (چکیده)
89 - Gas separation properties of poly(ethylene glycol)/poly(tetramethylene glycol) based polyurethane membranes (چکیده)
90 - ترسیم مرزهای اقتصادی بین تکنولوژی های آمین، غشایی و ترکیبی در شیرین سازی گاز طبیعی (چکیده)
91 - ساخت غشای نانوکامپوزیت نامتقارن استات سلولز/سیلیکا به منظور جداسازی گازها (چکیده)
92 - مدل سازی CFD پلاریزاسیون غلظتی در یک غشاء متخلخل غیر متقارن (چکیده)
93 - The Effect of MWCNT on the Mechanical and Electrical Properties of HDPE/MWCNT Nanocomposite (چکیده)
94 - Using TSWEET Process Simulator to Optimization of Sulfur Recovery Unit (چکیده)
95 - Evaluation and simulation of eco-technical study of the membrane separation of hydrogen from hydrogen/methane/ethylene mixture (چکیده)
96 - Synthesis of polyimide membrane for the separation of CO2/CH4 gases (چکیده)
97 - Gas Separation Performance of Polyvinylchloride - Silica Nanocoposite Polymeric Membrane (چکیده)
98 - Study of Effect of pressure and temperature on the gas separation properties of a novel copolyimide membrane with flexible moieties (چکیده)
99 - بهینه سازی سیستم های غشایی و ترکیبی به منظور شیرین سازی گاز طبیعی (چکیده)
100 - Effect of H2S Concentration on the Reaction FurnaceTemperature and Sulphur Recovery (چکیده)
101 - An investigation of reaction furnace temperatures and sulfur recovery (چکیده)
102 - Gas separation properties of polyether-based polyurethane–silica nanocomposite membranes (چکیده)
103 - مدلسازی CFD پلاریزاسیون غلظتی در یک غشاء متخلخل غیر متقارن (چکیده)
104 - Synthesis and Characterization of Novel Modified SBA-15/PSF Nanocomposite Membrane Coated by PDMS for Gas Separation (چکیده)
105 - Effect of Synthesis Parameters on Structural Characteristics of Polysulfone Membrane and its Gas Separation Properties (چکیده)
106 - Effect of some Parameters on the Reaction Furnace Temperature in Different Concentrations of Oxygen (چکیده)
107 - Removal of hydrogen sulfide from methane using commercial polyphenylene oxide and Cardo-type polyimide hollow fiber membranes (چکیده)
108 - Gas Transport Behavior of Novel Modified MCM-48/ Polysulfone Mixedmatrix membrane Coated by PDMS (چکیده)
109 - نقش مبدل های حرارتی در امکان پذیری پروژه زیست محیطی بازیافت CO2در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی (چکیده)
110 - مدیریت پسماندهای گازی در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی با اجرای پروژه کنترل CO2 (چکیده)
111 - An Investigation on Effects of Catalytic Bed Temperature, Tailgas Ratio and Type of Catalytic Bed on the Sulphur Recovery UsingTSWEET® Process Simulator (چکیده)
112 - Preparation of polyethylene (PE) and ethylene vinyl acetate (EVA) membranes for gas separation at different conditions (چکیده)
113 - تعیین معیارهای کمی به منظور امکان تجاری سازی تکنولوژی غشایی برای پالایشگاه های گاز کشور (چکیده)
114 - Reverse Selectivity In Ethylene Ethane Separation Using Cellulose Acetate-Silica Nanocomposite Membranes (چکیده)
115 - Gas Separation Performance of Polyvinyl Chloride Membrane (چکیده)
116 - بهینه سازی سیستم های غشائی و ترکیبی به منظور شیرین سازی گازهای ایران (چکیده)
117 - ساخت و تعیین مشخصات غشای نانوکامپوزیت پلی سولفون/MCM-41 برای جداسازی گازها (چکیده)
118 - ساخت و تعیین مشخصات غشاء زئولیتی نانو ساختار ZSM-5 (چکیده)
119 - تاثیر حلال بر روی ساختار و خصوصیات نفوذپذیری غشاء نانوکامپوزیت پلی سولفون/سیلیکا (چکیده)
120 - بهینه سازی اقتصادی واحد شیرین سازی پالایشگاه خانگیران به روش دستی و مقایسه ان با نرم افزار Aspen Icarus (چکیده)
121 - شبیه سازی و مدل سازی جداکننده های غشائی و بررسی اقتصادی استفاده از این روش به صورت مجزا و ترکیبی در واحد شیرین سازی پالایشگاه خانگیران (چکیده)
122 - Comparison of High and Low Concentrations of Hydrogen Sulfide Removal from Methane Using Commercial Polyphenylene Oxide Hollow Fiber Membrane (چکیده)
123 - The CO2/CH4 Separation by Commercially Available PPO and Cardo-type Polyimide Hollow Fiber Membranes (چکیده)
124 - پیشنهاد بکارگیری غشاهای پلی ایمید از نوع کاردو و پلی فنیلن اکسید در سیستم های غشائی دو مرحله ای برای جداسازی دی اکسیدکربن از متان (چکیده)
125 - The effect of ethane on the performance of commercial polyphenylene oxide and Cardo-type polyimide hollow fiber membranes in CO2/CH4 separation applications (چکیده)
126 - Effects of preparation conditions on the morphology and gas permeation properties of polyethylene (PE) and ethylene vinyl acetate (EVA) films (چکیده)
127 - Synthesis, Characterization and Separation Performance of ZSM-5 Zeolite Membranes (چکیده)
128 - ساخت و تعیین مشخصات نانو کریستال های زئولیت نوع سیلیکالیت -1 (چکیده)
129 - The Effect of Ethane on the Performance of Commercial Polyphenylene Oxide and Cardo-type Polyimide Hollow Fiber Membranes in CO2/CH4 Separation Applications (چکیده)
130 - Removal of hydrogen sulfide from methane using commercial polyphenylene oxide and Cardo-type polyimide hollow fiber membranes (چکیده)
131 - Gas Separation By Polyphenylene Oxide And Cardo-Type Polyimide Hollow Fiber Modules (چکیده)
132 - ساخت و بررسی مورفولوژیکی غشاءهای الیاف توخالی پلی‌سولفون (چکیده)
133 - بررسی اثرات غیرایده‌آلی فاز گاز، افت فشار، پلاریزاسیون غلظت و کالیبراسیون دستگاه‌ها بر نتایج تراوش‌پذیری حاصل از مدول‌های الیاف توخالی در مقیاس آزمایشگاهی به کمک مدلسازی (چکیده)
134 - مدلسازی ریاضی غشاهای نامتقارن متخلخل پلیمری و تعیین پارامترهای مدل (چکیده)
135 - جداسازی گازها توسط غشاهای پلیمری (چکیده)
136 - اثر اتان بر عملکرد جداسازی غشایی دی اکسید کربن از متان (چکیده)
137 - Neural networks modeling of hollow fiber membrane processes (چکیده)
138 - Effects of the preparation conditions on ethylene/vinyl acetate membrane morphology with the use of scanning electron microscopy (چکیده)
139 - Application of Cardo-type polyimide (PI) and polyphenylene oxide (PPO) hollow fiber membranes in two-stage membrane systems for CO2/CH4 separation (چکیده)
140 - Study of gas separation properties of ethylene vinyl acetate (EVA) copolymer membranes prepared via phase inversion method (چکیده)
141 - Gas Permeation Properties of Polyvinylchloride/Polyethyleneglycol Blend Membranes (چکیده)
142 - ساخت غشاء الیاف توخالی پلی سولفون و بررسی اثر حلال و فاصله هوائی بر مورفولوژی غشاء (چکیده)
143 - The effect of water vapor on the performance of commercial polyphenylene oxide and Cardo-type polyimide hollow fiber membranes in CO2/CH4 separation applications (چکیده)
144 - Gas permeation properties of commercial polyphenylene oxide and Cardo-type polyimide hollow fiber membranes (چکیده)