بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Hadi Moayed


موارد یافت شده: 141

1 - Electrochemical Studies of the Effect of Preannealing Temperature and Aging Time on the Degree of Sensitization in 2205 Duplex Stainless Steel (چکیده)
2 - Insight into the Elemental Sulfur Corrosion of Carbon Steel in Chloride Bearing Media Using Electrochemical and Non-electrochemical Techniques (چکیده)
3 - Effect of Molybdate on the Stability of Pit Growth in Duplex Stainless Steel 2205 (چکیده)
4 - Investigation of the Microstructure Dependence of Critical Pitting Temperature and Pitting Potential in a 2205 Duplex Stainless Steel (چکیده)
5 - Microstructure Evolution of the Stainless Steel 316L Subjected to Different Routes of Equal Channel Angular Pressing (چکیده)
6 - بررسی اثر زمان پیرسختی در عملیات حرارتی T8 بر رفتار خوردگی آلیاژ آلومینیوم 6061 در محیط 0.25 مولار NaCl (چکیده)
7 - بررسی خوردگی حفره ای فولاد زنگ نزن 316 در حضور بازدارنده سدیم فسفات (چکیده)
8 - Proposed stability product criterion for open hemispherical metastable pits formed in the crevices of different aspect ratios (l/d) on 316L stainless steel in 3.5% NaCl solution (چکیده)
9 - Pitting Corrosion of 17-4PH Stainless Steel: Impingement of a Fluid Jet vs. Erosion–Corrosion in the Presence of the Solid Particles (چکیده)
10 - بررسی تأثیر فرآیند فشردن در کانال زاویه دار موازی (ECAP) بر خوردگی آلیاژ آلومینیوم 5052 (چکیده)
11 - بررسی تاثیر اصلاح سطحی بر خواص زیستی دی فازیک کلسیم فسفات (چکیده)
12 - ساخت پوشش کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت-سیلیکات قلیایی بر زیر لایه آلیاژ تیتانیوم (چکیده)
13 - The Contrast between the Pitting Corrosion of 316 SS in NaCl and NaBr Solutions: Part II. Morphology, Chemistry, and Stabilization of the Pits (چکیده)
14 - The influence of the crevice induced IR drop on polarization measurement of localized corrosion behavior of 316L stainless steel (چکیده)
15 - Mechanistic Investigation on the Effect of Molybdate on the Critical Pitting Temperature of 2205 Duplex Stainless Steel (چکیده)
16 - The Contrast between the Pitting Corrosion of 316 SS in NaCl and NaBr Solutions: Part I. Evolution of Metastable Pitting and Stable Pitting (چکیده)
17 - اثر فرایند پرس کاری در کانال زوایه دار همسان -ECAP- بر تغییرات ریز ساختاری و سختی فولاد زنگ نزن 316L (چکیده)
18 - بررسی اثر مسیر فرایند فشار در کانال زاویه دار همسان -ECAP- بر خواص فولاد زنگ نزن 316L (چکیده)
19 - Synthesis of nano HA/btcp mesoporous particles using a simple modification in granulation method (چکیده)
20 - Investigation of the Pitting Corrosion Behavior of 403 Martensitic Stainless Steel in Bromide and Iodide Solutions (چکیده)
21 - The effect of phase transformation route on the intergranular corrosion susceptibility of 2205 duplex stainless steel (چکیده)
22 - Effect of thermomechanical processing on hydrogen permeation in API X70 pipeline steel (چکیده)
23 - Enhanced corrosion protection of mild steel by the synergetic effect of zinc aluminum polyphosphate and 2-mercaptobenzimidazole inhibitors incorporated in epoxy-polyamide coatings (چکیده)
24 - Effect of quenching after solidification on hardness and electrochemical behavior of a Pb-0.09%Ca-1.23%Sn alloy (چکیده)
25 - بررسی تاثیرمولیبدات بر پتانسیل بازرویینگی فولاد زنگ نزن آستنیتی 316 (چکیده)
26 - بررسی سطح‌ویژه و تاثیر نوع و مقدار اصلاح‌کننده سطحی بر پایداری ذرات هیدروکسی‌آپاتیت‌نانو متخلخل سنتز‌شده در حضور بسترپلیمری (چکیده)
27 - Dependence of the Electrochemical and Passive Behavior of the Lead-Acid Battery Positive Grid on Electrode Surface Roughness (چکیده)
28 - تأثیر یون فلوئوراید بر حفره دار شدن سیم های ارتودنسی NiTi و NiTiNb در محلول کلراید (چکیده)
29 - Inhibitive Effect of Nitrate on Pitting Corrosion of 17-4PH Stainless Steel (چکیده)
30 - تأثیر افزودنی آلومینا در فرآوری نانوذرات پودر اکسید سرب جهت استفاده در باتری‌های سرب اسیدی با استفاده از روش آسیاکاری مکانیکی پرانرژی (چکیده)
31 - بررسی خوردگی سولفور عنصری بر فولاد ساده کربنی در محلول حاوی یون کلراید (چکیده)
32 - The Effect of Halide Anions on the Pitting Corrosion of 316 Austenitic Stainless Steel (چکیده)
33 - Effect of Self-etch Adhesives on Self-sealing Ability of High-Copper Amalgams (چکیده)
34 - Pitting corrosion of martensitic stainless steel in halide bearing solutions (چکیده)
35 - Pit Transition Potential and Repassivation Potential of Stainless Steel in Thiosulfate Solution (چکیده)
36 - اثر عملیات حرارتی بلند مدت بر خوردگی حفره ای فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 403 (چکیده)
37 - Effect of Fluoride on Nickel-Titanium and Stainless Steel Orthodontic Archwires: An In-Vitro Study (چکیده)
38 - Beeswax-Colophony Blend: A Novel Green Organic Coating for Protection of Steel Drinking Water Storage Tanks (چکیده)
39 - The Response Surface Method as an Experimental Design Technique to Explore and Model the Performance of Corrosion Inhibitors (چکیده)
40 - Electrochemical and quantum chemical study of Thiazolo-pyrimidine derivatives as corrosion inhibitors on mild steel in 1 M H2SO4 (چکیده)
41 - Investigation of the effect of solution annealing temperature on critical pitting temperature of 2205 duplex stainless steel by measuring pit solution chemistry (چکیده)
42 - A statistical study on the effect of annealing temperature on pitting corrosion resistance of 2205 duplex stainless steel (چکیده)
43 - The effect of dichromate ion on the pitting corrosion of AISI 316 stainless steel Part II: Pit initiation and transition to stability (چکیده)
44 - Effect of grain size on pitting corrosion of 304L austenitic stainless steel (چکیده)
45 - Theoretical and experimental investigations on corrosion control of65Cu–35Zn brass in nitric acid by two thiophenol derivativesM (چکیده)
46 - The effect of dichromate ion on the pitting corrosion of AISI 316 stainless steel. Part I: Critical pitting temperature (چکیده)
47 - Correlation between sensitisation and pitting corrosion of AISI 403 martensitic stainless steel (چکیده)
48 - Effect of Thiosulfate on Pitting Corrosion of 316SS (چکیده)
49 - Effect of Thiosulfate on Pitting Corrosion of 316SS (چکیده)
50 - Investigation on the effect of nitrate ion on the critical pitting temperature of 2205 duplex stainless steel along a mechanistic approach using pencil electrode (چکیده)
51 - Corrosion evaluation of multi-pass welded nickel–aluminum bronze alloy in 3.5% sodium chloride solution: A restorative application of gas tungsten arc welding process (چکیده)
52 - تأثیر یون فلوئوراید بر خوردگی سیم‌های اورتدنسی نیکل-تیتانیم و فولاد زنگ‌نزن در محیط شبیه‌سازی شده بزاق دهان (چکیده)
53 - Pitting corrosion of cold rolled solution treated 17-4 PH stainless steel (چکیده)
54 - EIS assessment of critical pitting temperature of 2205 duplex stainless steel in acidified ferric chloride solution (چکیده)
55 - In Situ Synthesis of 2-Phenylbenzimidazole as an Hydrogen Sulfide Corrosion Inhibitor of Carbon Steel (چکیده)
56 - A justification on Critical Pitting Temperature (CPT) Mechanism proposed by Salinas-Bravo and Newman Using Pencil Electrode/ Effect of nitrate ion addition (چکیده)
57 - Investigation on the effect of nitrate ion on the critical pitting temperature (CPT) of duplex stainless steel using pencil electrode (چکیده)
58 - Effect of cold deformation on pitting initiation of 17-4 PH stainless steel (چکیده)
59 - Pencil electrode study on the effect of microstructure on CPT of DSS 2205 (چکیده)
60 - Anodic dissolution mechanism for iron in presence of pyridine-2-thiol in 0.1 M HCl (چکیده)
61 - Influence of preheat treatment on intergranular corrosion of duplex stainless steel 2205 in short time ageing (چکیده)
62 - The effect of thermomechanical treatment on pitting corrosion of 17-4PH stainless steel (چکیده)
63 - Electrochemical and quantum chemical assessment of two organic compounds from pyridine derivatives as corrosion inhibitors for mild steel in HCl solution under stagnant condition and hydrodynamic flow (چکیده)
64 - A new equation proposed for evaluation of IR drop on buried pipelines (چکیده)
65 - Inhibitive assessment of 1-(7-methyl-5-morpholin-4-ylthiazolo[4,5-d]pyrimidin-2-yl)-hydrazine as a corrosion inhibitor for mild steel in sulfuric acid solution (چکیده)
66 - New High-Resolution Solution for Measuring Degree of Sensitization of Duplex Stainless Steel 2205 Using Double-Loop Electrochemical Potentiodynamic Reactivation Technique (چکیده)
67 - In situ inhibitor synthesis from admixture of benzaldehyde and benzene-1,2-diamine along with FeCl3 catalyst as a new corrosion inhibitor for mild steel in 0.5 M sulphuric acid (چکیده)
68 - Comparative study on corrosion behaviour of Nitinol and stainless steel orthodontic wires in simulated saliva solution in presence of fluoride ions (چکیده)
69 - Improving Pitting Corrosion of 304 Stainless Steel by Electropolishing Technique (چکیده)
70 - Hydrometallurgical Extraction of Vanadium from Mechanically Milled Oil-Fired Fly Ash: Analytical Process Optimization by Using Taguchi Design Method (چکیده)
71 - Corrosion Behavior of a Fe-25at%Sn Supersaturated Solid Solution in H3PO4 Solution (چکیده)
72 - Inhibitive Assesment of Stearamide as a Corrosion Inhibitor for Mild Steel in HCl Solution (چکیده)
73 - Influence of heat treatment on microstructure and passivity of Cu–30Zn–1Sn alloy in buffer solution containing chloride ions (چکیده)
74 - A comparative study of critical pitting temperature (CPT) of stainless steels by electrochemical impedance spectroscopy (EIS), potentiodynamic and potentiostatic techniques (چکیده)
75 - An Investigation on the Performance of an Imidazoline based commercial Corrosion Inhibitor on CO2 Corrosion of Mild Steel (چکیده)
76 - Establishing a New Solution Based on Hydrochloric Acid/Sodium Thiosulfate for Detecting and Measuring Degree of Sensitization of Stainless Steels Using Double-Loop Electrochemical Potentiodynamic Reactivation Method (چکیده)
77 - Improving pore morphology of PM 316L stainless steels by prealloyed powder prepassivation in 20% nitric acid (چکیده)
78 - A novel electrochemical approach on the effect of alloying elements on self-discharge and discharge delivered current density of Pb–Ca–Ag lead-acid battery plates (چکیده)
79 - Theoretical and electrochemical assessment of inhibitive behavior of some thiophenol derivatives on mild steel in HCl (چکیده)
80 - Corrosion of Gas Arc Weleded Nickel-Aluminium Bronze C9580 in 3.5% NaCl (چکیده)
81 - Critical pitting temperature dependence of 2205 duplex stainless steel on dichromate ion concentration in chloride medium (چکیده)
82 - Inhibitive effect of synthesized 2-(3-pyridyl)-3,4-dihydro-4-quinazolinone as a corrosion inhibitor for mild steel in hydrochloric acid (چکیده)
83 - Introducing a new solution for detecting the StSt IGC (چکیده)
84 - Galvanic corrosion in tangstan arc welding on 17-4 PH stainless steel (چکیده)
85 - بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر رویین شدن برنجه Cu-30Zn-1Sn (چکیده)
86 - خوردگی حفره ای فولاد زنگ نزن دیوپلکس در محلول حاوی یون کلراید و بروماید (چکیده)
87 - Correlation between critical pitting temperature and degree of sensitisationon alloy 2205 duplex stainless steel (چکیده)
88 - Pitting corrosion of sensitized stainless steel (چکیده)
89 - تأثیر یون فلوئوراید بر خوردگی سیم‌های اورتدنسی نیکل-تیتانیم و فولاد زنگ‌نزن در محیط شبیه‌سازی شده بزاق دهان (چکیده)
90 - بررسی خوردگی حفره ای فولاد زنگ نزن دیوپلکس در محیط حاوی یون کلر به روش جریان ضعیف پلاریزاسیون گالوانواستاتیک (چکیده)
91 - بررسی اثر ممانعت کننده تجاری آمینی بر خوردگی CO2 فولاد ساده کربنی لوله استخراج چاه گاز با استفاده از تست های الکتروشیمیایی جریان مستقیم و متناوب (چکیده)
92 - یررسی مکانیزم و نقش ترکیب شیمیایی بر بازده ممانعت کننده های خوردگی CO2 فولاد ساده کربنی (چکیده)
93 - بررسی تاثیر میکروسیلیس اضافه شده به ترکیب بتن بر خوردگی فولاد در بتن (چکیده)
94 - تخریب پسیویتی فولا ساده کربنی در محلول اسید سولفوریک توسط یون کلر (چکیده)
95 - Metastable Pitting and the Critical Pitting Temperature (چکیده)
96 - AGGRESSIVE EFFECTS OF PITTING “INHIBITORS” ON HIGHLY ALLOYED STAINLESS STEELS (چکیده)
97 - The mechanism of lacy cover formation in pitting (چکیده)
98 - Galvanic corrosion of gas tungsten arc repair welds in 17-4 PH stainless steel in 3/5% NaCl solutionr (چکیده)
99 - Post-weld heat treatment influence on galvanic corrosion of GTAW of 17-4PH stainless steel in 3/5%NaCl (چکیده)
100 - بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر رویین شدن برنج Cu-30Zn-1Sn (چکیده)
101 - بررسی خوردگی حفر های فولاد ساده کربنی در محلول حفره بتن و نقش بازدارندگی نیتریت با بررسی پتانسیل و شدت جریان پیل با الکترودهای یکسان (چکیده)
102 - Critical pitting temperature (CPT) assessment of 2205 duplex stainless stell in 0.1 M NaCl at various molybdate concentrationsl (چکیده)
103 - Improving the corrosion behaviour of powder metallurgical 316L alloy by prepassivation in 20% nitric acid (چکیده)
104 - Tuning DOS measuring parameters based on double-loop EPR in H2SO4 containing KSCN by Taguchi method (چکیده)
105 - Corrosion Studies of 70Cu-30Zn and 70Cu-25Zn5Sn Brass Alloys in NaCl+Na2S Media (چکیده)
106 - Application of DL-EPR Method for Measuring Degree of Sensitization of DSS2205 (چکیده)
107 - Adsorption properties of a thiazole-prymidine derivative on mild steel surface in 0.5M H2SO4 (چکیده)
108 - Weldment corrosion characterization of multi-pass hybrid GTAW-SMAW 2205 duplex stainless steel in 3.5%NaCl solution (چکیده)
109 - The Effect of Tin on Corrosion Behavior of 70Cu-30Zn Brass in Sulfide Polluted 3.5% NaCl Solution (چکیده)
110 - Application of Electrochemical Tests for Measuring Critical Pitting Temperature (چکیده)
111 - Electrochemical Impedance Spectroscopy for Investigatyion the Inhibitor Behavior on Mile Steel (چکیده)
112 - Study of Pitting Corrosion Inhibition of Mild Stell by Nitrite in Concrete Pore Solution by Polarization and Zero Resistance Ammetery Techniques (چکیده)
113 - معرفی یکی از مشتقات تریازول به نام ....به عنوان بازدارنده جدید فولادهای کم کربن در محیط اسیدی (چکیده)
114 - Multi-pass hybrid GTAW-SMAW operation on 2205 duplex stainless steel; Microstructure characterization and micro-hardness measurement (چکیده)
115 - Introducing a new solution for detecting the StSt IGC (چکیده)
116 - Galvanic corrosion behavior of friction stir welded copper (چکیده)
117 - Galvanic corrosion in gas tungsten arc welding (GTAW)304L austenitic stainless steel (چکیده)
118 - An approach to predict galvanic corrosion using identical couple electrodes; investigation of weld zone and parent alloy AA6XXX welded through FSW technique (چکیده)
119 - اثر عملیات حرارتی پیر سازی بر رفتار سایشی فولاد زنگ نزن 17-4 pH (چکیده)
120 - بررسی خوردگی حفره‌ای در فولاد زنگ نزن 17-4 pH ترمیم شده به روش جوشکاری در محلول 3.5% نمک طعام (چکیده)
121 - اثر عملیات حرارتی بعد از جوشکاری بر تغییرات ریز سختار و سختی فولاد زنگ نزن رسوب سخت سونده 17-4 pH ترمیم شده بروش جوشکاری (چکیده)
122 - An Investigation on the performance Of an imidazoline based commercial Corrosion inhibitor on CO2 corrosion Of gas-well tubing steel by EIS technique (چکیده)
123 - بررسی تاثیر میکروسیلیس اضافه شده به ترکیب بتن بر خوردگی فولاد در بتن (چکیده)
124 - Investigation on the effect of various surface preparations on corrosion performance of powder coate (چکیده)
125 - An investigation on the effect of bleaching environment on pitting corrosion and transpassive dissol (چکیده)
126 - EIS examination of mill scale on mild steel with polyester–epoxy powder coating (چکیده)
127 - analysis of current transients and morphology of metastable and stable pltting on stainless steel a (چکیده)
128 - Dependence of the Critical Pitting Temperature on surface roughness (چکیده)
129 - اندازه گيري درجه حرارت بحراني حفره دار شدن فولادهاي زنگ نزن بروش پتانسيل ثابت و متغير و بررسي صافي س (چکیده)
130 - رویینگی آلیاز غیر تعادلی Fe-25Sn در محلول رقیق اسید فسفریک (چکیده)
131 - The Relationship Between Pit Chemistry and Pit Geometry Near the Critical Pitting Temperature (چکیده)
132 - Deterioration in critical pitting temperature of 904L stainless steel by addition of sulfate ions (چکیده)
133 - Evolution of current transients and morphology of metastable and stable pitting on stainless steel near the critical pitting temperature (چکیده)
134 - The effects of different additives in electrolyte of AGM batteries on self-discharge (چکیده)
135 - Using pit solution chemistry for evaluation of metastable pitting stability of austenitic stainless steel (چکیده)
136 - بررسی متغیر های متنوع سطح بر روی عملکرد پوشش پوردی بر روی فولاد بروش EIS (چکیده)
137 - بررسی تاثیر محیط سفید کننده بر روی خوردگی حفره ای و انحلال فرا رویینگی فولاد زنگ نزن آستنیتی 316 ال (چکیده)
138 - بررسی EIS اکسید نوردی بر روی فولاد ساده کربنی پوشش داده شده از پلی استر اپوکسی بروش پوشش پودری (چکیده)
139 - Deterioration of pitting corrosion of 316 Stainless steel by sensitization heat treatment (چکیده)
140 - آنالیز جریان و موفولوژی حفره های ناپایدار و پایدار خوردگی حفره ای در مقادیر بیشتر از پتانسیل حفره دار شدن (چکیده)
141 - تاثیر صافی سطح تمام شده بر روی دمای بحرانی حفره دار شدن در فولاد زنگ نزن (چکیده)