بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Hossein Vadiei


موارد یافت شده: 78

1 - بررسی عملکرد پیش‌‌بینی‌‌های مبتنی بر چرخه عمر و تعیین مؤلفه‌‌های مؤثر بر آن (چکیده)
2 - بهینه سازی مدیریت سرمایه در گردش با استفاده از نظام های هوشمند برای شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
3 - Identifying the effective factors to applying the International Financial Reporting Standards from the Accountants’ viewpoint in Iraq (چکیده)
4 - شواهدی از تاثیر جریان‌های نقدی غیرعملیاتی بر سیاست مدیریت سرمایه در گردش و پیامدهای اقتصادسنجی آن در مدل های تعهدی (چکیده)
5 - توسعه مدل های جبری و تجربی برای تبیین و کنترل مولفه های موثر بر فرایندهای ایجاد اقلام تعهدی (چکیده)
6 - واکاوی عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد فرهنگ سازمانی (چکیده)
7 - حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت و عملکرد شرکت ها در بورس تهران (چکیده)
8 - رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و شاخص کیو توبین با بازده سهام (چکیده)
9 - بررسی رابطه ی بین سرمایه فکری و کارایی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاد (چکیده)
10 - ارائه مدل نوین برای بررسی رابطه ی بین نگهداشت وجه نقد و اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق (چکیده)
11 - رقابت بازار محصول و معیار های مختلف کیفیت سود مبتنی بر اصول فعالیت بازار (چکیده)
12 - قابلیت پیش بینی سود حسابداری با استفاده از ارزش افزوده ی اقتصادی و ارزش افزوده ی اقتصادی تعدیل شده (چکیده)
13 - چگونه شکاف پارادایمی در تحقیقات حسابداری مدیریت را پر کنیم؟ بررسی نقش روش رویکردهای مختلط (چکیده)
14 - تحلیلی بر هزینه یابی بر مبنای فعالیت و اجرای آن در دستگاه های عمومی ودولتی (چکیده)
15 - رقابت بازار محصول و معیار های مختلف کیفیت سود مبتنی بر اصول فعالیت بازار (چکیده)
16 - اثر سهامداران اقلیت، هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شد (چکیده)
17 - بررسی رابطه ی سود تقسیمی و اهرم مالی بر نگهداری وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
18 - ارتباط تامین مالی ترازنامه ای با معیار های تلفیقی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
19 - بررسی آخرین تحول های گزارشگری مالی یکپارچه (چکیده)
20 - بررسی رابطه خدمات غیر حسابرسی موسسات حسابرسی با قابلیت اتکای صورتهای مالی و تمایل به سرمایه گذاری از دیدگاه سرمایه گذاران (چکیده)
21 - اثر تغییر حسابرس بر ویژگی های گزارش حسابرسی (چکیده)
22 - سرمایه‌گذاری در موجودی کالا، راه‌کاری برای بهبود عملکرد یا چالشی برای بدتر شدن آن (چکیده)
23 - رابطه غیر خطی رقابت بازار محصول و کیفیت گزارشگری مالی (چکیده)
24 - بررسی نقش قراردادپذیری در سیستم ارزیابی عملکرد مطالعه موردی: شهرداری مشهد (چکیده)
25 - شواهدی از الگوی تغییر خطی تکه‌ای اقلام تعهدی و ریشه‌های اقتصادی آن (چکیده)
26 - TheEffect of Financial Crisis on the Relationship between Accounting Quality and TradeCredit in Iraqi listed firms (چکیده)
27 - طراحی مدل و اولویت‌بندی ابعاد شایستگی مدیران‌ حسابرسی داخلی: رویکرد ترکیبی (چکیده)
28 - تدوین الگوی شایستگی مدیران حسابرسی داخلی (چکیده)
29 - بررسی ارتباط بین اجتناب مالیاتی آینده و ارزش شرکت و تاثیر وجود سهامدارن عمده بر این رابطه (چکیده)
30 - بررسی رابطه تغییر مالکیت با کیفیت حسابرسی (چکیده)
31 - اثر کیفیت حسابرسی بر میزان خطای سود پیش‌بینی شده واحدهای تجاری: معیار رتبه‌بندی حسابرس (چکیده)
32 - نقش تمایلات رفتاری (احساسات و هیجانات) سرمایه‌گذاران در ارزش‎گذاری شرکت (چکیده)
33 - توسعه مدل های جبری و تجربی برای تبیین و کنترل مولفه های موثر بر فرایندهای ایجاد اقلام تعهدی (چکیده)
34 - شواهدی از تاثیر جریان های نقدی غیرعملیاتی بر سیاست مدیریت سرمایه در گردش و پیامدهای اقتصادسنجی آن در مدل های تعهدی (چکیده)
35 - تحلیل رابطه جو اخلاقی و نوآوری از طریق متغیر واسطه گر خلاقیت (چکیده)
36 - بررسی تأثیر خصوصی سازی بر تجدید ارائه های حسابداری (چکیده)
37 - بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کارایی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها تکنیک های BCC و CCR (چکیده)
38 - بررسی رابطه خدمات غیر حسابرسی موسسات با قابلیت اتکای صورت های مالی و تمایل به سرمایه گذاری از دیدگاه سرمایه گذاران (چکیده)
39 - بررسی رابطه سود تقسیمی و اهرم مالی بر نگهداری وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
40 - بررسی آخرین تحول های گزارشگری مالی یکپارچه (چکیده)
41 - اثر سهامداران اقلیت، هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
42 - ارتباط تامین مالی ترازنامه ای با معیارهای تلفیقی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
43 - کاربرد رگرسیون فازی در تبیین ارتباط بین مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد مالی (چکیده)
44 - اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر عملکرد در گروه های تجاری (چکیده)
45 - بررسی تاثیر نوع مالکیت نهادی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
46 - ارائه مدل نوین برای بررسی رابطه‌ی بین نگه داشت وجه نقد و اهرم مالی (چکیده)
47 - تأثیر رقابت بازار محصول بر روی معیارهای مختلف کیفیت سود مبتنی بر اصول حسابداری (چکیده)
48 - رقابت بازار محصول و معیارهای مختلف کیفیت سود مبتنی بر اصول فعالیت بازار (چکیده)
49 - The Effect of Company's Life Cycle on Dividend Policy of Listed Companies on the Tehran Stock Exchange (چکیده)
50 - An Investigation of the Effect of Firm’s Life Cycle Stages on Earning Quality: Evidence from Iran (چکیده)
51 - بررسی تغییرات عناصر سرمایه فکری در طول چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
52 - The relationship between accounting information quality with discretionary accruals and stability of earnings (چکیده)
53 - بررسی رابطه ی سود تقسیمی و اهرم مالی بر نگهداری وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
54 - Survey effects of intent and materiality earnings management on ethical judgment of students in Iran (چکیده)
55 - Cash Flow Accounting and the Cost of Debt (چکیده)
56 - An Investigation of Intellectual Capital Changes during Company s Life Cycle: Evidence from Tehran Stock Exchange (چکیده)
57 - A Survey of the Relationship between Privatization and Firm’s Performance (چکیده)
58 - بررسی عوامل موثر اخلاقی در مدیریت سود                  (چکیده)
59 - Survey some of the factors influencing ethical judgments of the earnings management (چکیده)
60 - Cross-cultural study of accounting students perceptionof accounting ethics in Iran and United Kingdom (چکیده)
61 - رابطه معیارهای ارزیابی عملکرد و بازده غیر عادی سهام (چکیده)
62 - قابلیت پیش بینی سود حسابداری با استفاده از ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (چکیده)
63 - Accounting Criteria and Economic Performance Evaluation with Stock Return: Iranian Scenario (چکیده)
64 - تاثیر عوامل موثر بر تصمیم گیری اخلاقی حسابداران در ایران (چکیده)
65 - survey effects of intent and materiality earning managment of ethical judgment of students in iran (چکیده)
66 - امنیت در سیستمهای اطلاعاتی حسابداری (چکیده)
67 - تاثیر محافظه کاری بر پایداری سود و نسبت قیمت به سود (P/E) (چکیده)
68 - بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سود باقی‌مانده، درپیش بینی سود هر سهم سال آتی (چکیده)
69 - استفاده از تحلیل دوپانت تعدیل شده بر حسب نوع صنعت برای پیش بینی سودآوری آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
70 - مقایسه قیمت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مشمول خصوصی‌سازی با دو مدل قیمت‌گذاری شاخص رشد ارزش سهام و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت‎های مشابه (چکیده)
71 - حسابداری منابع انسانی ابزار قدرتمند مدیریت (چکیده)
72 - رسیدگی و اعتبار دهی معاملات الکترونیکی (چکیده)
73 - مقایسه قیمتهای واگذاری سهام شرکتهای مشمول خصوصی سازی با قیمتهای تعیین شده بر مبنای مدل قیمت به سود هرسهم (P/E) شرکتهای مشابه (چکیده)
74 - امکان سنجی وبرسی موانع موجود در پیاده سازی فر آیند ارزیابی متوازن در واحدهای تولیدی خودرو و قطعات خودرو خراسان (چکیده)
75 - ارزیابی اثربخشی نظام کنترل های داخلی از دیدگاه حسابرسان مستقل و تاثیر آن برفرآیند حسابرسی (چکیده)
76 - اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت وچگونگی آن (چکیده)
77 - چگونگی،طراحی و اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت (چکیده)
78 - بررسی اثر افزایش سرمایه برارزش افزوده بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بها دار تهران (چکیده)