بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Reza Hesarzadeh


موارد یافت شده: 82

1 - Methodological issues in real earnings management (چکیده)
2 - Drought risk and audit pricing: a mixed-methods study (چکیده)
3 - CEO succession origin and annual reports readability (چکیده)
4 - Factors affecting team performance of external auditors in Iran: A Delphi–interpretive structural modelling approach (چکیده)
5 - مکعب سکوت گزینی در دیوان محاسبات کشور(مطالعه ای کیفی با بهره گیری از روش فراترکیب و تکنیک گروه کانونی) (مقاله علمی وزارت علوم) (چکیده)
6 - تأثیر رهبری تحول‌آفرین مدیران و سرپرستان حسابرسی بر کیفیت تعاملات تیمی حسابرسان مستقل (چکیده)
7 - The Impact of Adherence to Sustainable Development, as Defined by the Global Reporting Initiative (GRI-G4), on the Financial Performance Indicators of Banks: A Comparative Study of the UAE and Iraq (چکیده)
8 - Collaboration Network Analysis of Papers Published in English language Accounting and Finance Journals in Iran (چکیده)
9 - Leadership style, knowledge sharing and audit quality (چکیده)
10 - مجلات تخصصی حسابداری و مالی از منظر ضوابط آیین نامه نشریات علمیِ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (چکیده)
11 - کاربست فنون متن‌کاوی در تحلیل جریان موضوعی مقالات منتشره در مجلات حسابداری ایران (چکیده)
12 - شناسایی عوامل اثرگذار بر عملکرد تیمی حسابرسان مستقل بر اساس رویکرد دلفی (چکیده)
13 - Knowledge Management Strategies, Intellectual Capital, and Ambidextrous Innovation Capability in SMEs: Are They Relevant? (چکیده)
14 - تثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص‌های عملکردی شرکت‌های صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران در دوره‌های تحریم (قبل و پس از برجام) (چکیده)
15 - Designing an internal audit effectiveness model for public sector: qualitative and quantitative evidence from a developing country (چکیده)
16 - Difference-in-differences Design and Propensity Score Matching in Top Accounting Research: A Short Guide for Ph.D. Students in Iran (چکیده)
17 - The Relationship between Managers’ Disclosure Tone and the Trading Volume of Investors (چکیده)
18 - The impact of International Public Sector Accounting Standards on economic policy uncertainty (چکیده)
19 - Audit committee financial expertise, audit committee independence, and regulatory oversight on external auditors (چکیده)
20 - The Effect of Social Responsibility Disclosure on Corporate Performance in Five Arab Countries: Evidence on the Moderating Role of Stakeholder Influence Capacity and Family Ownership (چکیده)
21 - Audit committee and regulatory scrutiny (چکیده)
22 - تأثیر رهبری اخلاقی بر هماهنگی، انسجام و درگیری بین اعضای تیم حسابرسی (چکیده)
23 - اثر تورش های محلی گوگل بر عدم تقارن اطلاعاتی و واکنش بازار (چکیده)
24 - استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی، شاخص های حکمرانی خوب و سطح ارتکاب جرایم: شواهدی تجربی از 30 کشور جهان (چکیده)
25 - The Impact of International Financial Reporting Standards on Financial Reporting Quality: Evidence from Iraq (چکیده)
26 - Managerial ability, earnings quality and ISIS: evidence from Iraq (چکیده)
27 - مهارت کارکنان و چسبندگی هزینه‌های حقوق و دستمزد (چکیده)
28 - Islamic Religious Atmosphere and Audit Pricing: Evidence from Iran (چکیده)
29 - اثر گزارشات تحلیلی سامانه تدان بر کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
30 - بررسی نقش سرمایۀ اجتماعی عمومی بر رفتار نامتقارن هزینه (چکیده)
31 - Board busyness and firm productivity (چکیده)
32 - The impact of knowledge management strategies on the relationship between intellectual capital and innovation: evidence from SMEs (چکیده)
33 - تعیین ارزش شرکت با رویکرد مبتنی بر هم افزایی دارایی ها (چکیده)
34 - بررسی تأثیر تعدد عضویت اعضای هیئتمدیره در هیئتمدیره سایر شرکتها بر کیفیت گزارشگری مالی: شواهدی از نقش نیاز شرکتها به کارکرد مشاورهای و نظارتی هیئت مدیره (چکیده)
35 - نقش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت در رابطه حسابرس و صاحبکار (چکیده)
36 - نگارش مبانی نظری متغیرهای تعدیلگر: باورزهای درست و نادرست (چکیده)
37 - Comments on the Context-Specific Nature of Financial Reporting Quality (چکیده)
38 - The Impact of Corporate Social Responsibility Disclosure on Regulatory Comment Letters (چکیده)
39 - واکنش سرمایه گذاران به نحوه افشای پاداش مدیران عامل (چکیده)
40 - ساز و کار اثرگذاری مسئولیت‏پذیری اجتماعی، ریسک و حاکمیت شرکتی بر نگهداشت وجه نقد: رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری (چکیده)
41 - Regulatory oversight and managerial ability (چکیده)
42 - بکارگیری روش های شبه آزمایشی در پژوهش های تجربی-آرشیوی حسابداری: رهنمودی برای دانشجویان دکترا در ایران (چکیده)
43 - The impact of corporate reporting readability on informational efficiency (چکیده)
44 - Financial reporting readability: Managerial choices versus firm fundamentals (چکیده)
45 - تأثیر رقابت در بازار حسابرسی بر حقالزحمۀحسابرسی: نقش اندازۀ بازار حسابرسی (چکیده)
46 - آزمون تجربی نظریه های رقیب قیمت گذاری درحسابرسی نخستین: شواهدی از نحوه تأثیر برخی عوامل محیطی (چکیده)
47 - CEO ability and regulatory review risk (چکیده)
48 - Does Securities Commission Oversight Reduce the Complexity of Financial Reporting? (چکیده)
49 - معیارهای واژه محور و معیارهای سنّتی تقلب در گزارش‌های مالی: شواهدی از یک مطالعۀ اکتشافی (چکیده)
50 - Multiple directorships and managerial ability (چکیده)
51 - Are the individual and collective roles of financial reporting quality measures the same? Evidence in the context of information uncertainty (چکیده)
52 - بررسی تعارض کار- خانواده در جامعه حسابرسان و عوامل موثر بر آن (چکیده)
53 - بررسی رابطه لحن گزارشگری مالی با عملکرد آتی شرکت و بازده بازار (چکیده)
54 - خوانایی صورتهای مالی و حساسیت سرمایه گذاران به استفاده از اطلاعات حسابداری (چکیده)
55 - رضایت حسابرسان از حقوق و مزایای دریافتی از مؤسسات حسابرسی و تأثیرپذیری آن از ویژگی‌های روان‌شناختی (شکاکیت و بی‌طرفی حسابرس) (چکیده)
56 - Corporate reporting readability and regulatory review risk (چکیده)
57 - مدل سازی مدیریت عدم اطمینان اطلاعات با استفاده از روش شناسی درخت تصمیم فازی: شواهدی از امکان سنجی نظریه اطلاعات (چکیده)
58 - مسئله شناسی؛ از پُوپِر تا چهار مجله برتر حسابداری: الگویی برای نقطه آغاز رساله-های دوره دکترا در سبک رئالیسم انتقادی (چکیده)
59 - نقد مبانی اخلاقی مکتب اطلاعات (چکیده)
60 - دگردیسی حسابرسی داخلی (چکیده)
61 - واکاوی استاندارد بین المللی حسابداری شماره 40 با عنوان سرمایه گذاری در املاک (چکیده)
62 - خشت اول گر نهد معمار کج ... ! نیمه پنهان هویت مقطع کارشناسی ارشد: مطالعه¬ای تطبیقی در 50 دانشگاه برتر جهان و کاربردهای آن در ایران (چکیده)
63 - بررسی رابطه شادی فردی و خوش بینی با انتخاب محافظه کارانه و متهورانه حسابداری (چکیده)
64 - بررسی تأثیر ساخت زبان گزارش‌های مالی بر میزان تمایل به سرمایه‌گذاری (چکیده)
65 - تاثیر رقابت در بازار حسابرسی بر کیفیت حسابرسی: نقش اندازه بازار حسابرسی (چکیده)
66 - کمّی سازی و ارزیابی تجربی معیار نوینِ کیفیت حسابداری (چکیده)
67 - بررسی فرضیه‌های چسبندگی هزینه‌ها؛ شواهدی درباره‌ی انگیزه‌های سازمانی و انگیزه‌های شخصی مدیران (چکیده)
68 - بررسی رابطه بین دو بعد شکاکیت و بی‌طرفی تردید حرفه‌ای با قضاوت حرفه‌ای حسابرس (چکیده)
69 - سئله شناسی؛ از پُوپِر تا چهار مجله برتر حسابداری: الگویی برای نقطه آغاز رساله-های دوره دکترا در سبک رئالیسم انتقادی (چکیده)
70 - نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش اثر محدودکننده سیاست تقسیم سود بر سرمایه‌گذاری (چکیده)
71 - فراتحلیل حاکمیت شرکتی و مدیریت سود (چکیده)
72 - مدل سازی اجرایی نمودن مصوبه بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران (چکیده)
73 - یکپارچه سازی مفاهیم و مدل سازی بصری گزارشگری مالی در بخش عمومی (چکیده)
74 - واحد گزارشگر؛ پیش نویش چارچوب مفهومی گزارشگری مالی هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریکا در سال 2010 (چکیده)
75 - اثر شفافیت بر کنش های اقتصادی (چکیده)
76 - طراحی مدل کمینه سازی عدم اطمینان بر اساس معیارهای کیفیت داده های حسابداری: شواهدی از مقایسه رویکردهای سنتی و نوین (چکیده)
77 - پیمایش پژوهش های حسابداری مدیریت ایران و استرالیا (چکیده)
78 - افشا و ارزش شرکت: شواهدی از بازار سرمایه نوظهور ایران (چکیده)
79 - عوامل مهم موفقیت مدیران در استقرار نظام های برنامه ریزی منابع سازمان (چکیده)
80 - مدل سازی مفهومی اخلاق در حسابداری و پیمایش دیدگاه حسابداران (چکیده)
81 - نوسانات سود و امکان پیش بینی سود (چکیده)
82 - بررسی شفافیت سود حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)