بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Seyyed Mohammad Reza Modarres Razavi


موارد یافت شده: 46

1 - Entropy analysis of a solar-driven variable geometry ejector using computational fluid dynamics (چکیده)
2 - بررسی آزمایشگاهی احتراق کم پیچش پیش آمیخته و اثر تغییر پارامترهای هندسی بر عملکرد آن (چکیده)
3 - Effect of recess length on the flame parameters and combustion performance of a low swirl burner (چکیده)
4 - بررسی اجکتور هندسه متغیر در چرخه تبرید اجکتوری با سیال عامل R600a به منظور تعیین هندسه بهینه با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (چکیده)
5 - Parametric assessment of a low-swirl burner using the exergy analysis (چکیده)
6 - بررسی اثر تغییر پارامترهای عملکردی بر رفتار شعله و توزیع دما و آنالیز اگزرژی مشعلهای کمپیچش پیشآمیخته (چکیده)
7 - Experimental study on the effects of flame regime on the exergy destruction in premixed low swirl combustion (چکیده)
8 - شبیه سازی و بررسی پارامتری اجکتور مقیاس کوچک هندسه متغیر با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (چکیده)
9 - 3D MODELING STUDY OF SPRAY CHARACTERISTICS OF SIMPLEX PRESSURE-SWIRL ATOMIZERS WITH VARIOUS ORIFICE AND SWIRL CHAMBER GEOMETRIES (چکیده)
10 - Numerical Analysis of the 3D Flow Field of Pressure Swirl Atomizers with Helical Passages (چکیده)
11 - شبیه سازی سه بعدی جریان داخلی در انژکتورهای چرخشی فشاری با ورودی های مارپیچ جهت مطالعه اثر هندسه انژکتور بر کیفیت پاشش (چکیده)
12 - مطالعه عوامل موثر بر توزیع گازهای برگشتی و رخنه‌ای تزریق شده به چندراهه ورودی موتور EF7 (چکیده)
13 - Particle Tracking BasedMethod for Evaluation of Cylinder-to- CylinderDistribution of EGR/Blowby (چکیده)
14 - بررسی صحت روش تعقیب ذرات برای مطالعه توزیع گازهای تزریق شده به منیفولد ورودی به کمک آزمایش (چکیده)
15 - Evaluation of Effective Parameters on EGR/Blowby Distribution (چکیده)
16 - OPTIMIZATION OF A HIGH PRESSURE SWIRL INJECTOR BY USING VOLUME-OF-FLUID (VOF) METHOD (چکیده)
17 - High pressure swirl injectors, Air-Cavity, Volume-of-Fluid, Discharge coefficient, Cone angle (چکیده)
18 - MODELING OF NON-NEWTONIAN FLUID FLOW WITHIN SIMPLEX ATOMIZERS (چکیده)
19 - تحلیل عددی توزیع گازهای برگشتی و نشتی از محفظه لنگ تزریق شده به جند راهه ورودی در هر استوانه (چکیده)
20 - Modifications to Quasi-dimensional Burning Model of Spark Ignition Engines (چکیده)
21 - بهینه سازی توابع وایب و مثلثی برای پیش بینی نرخ حرارت آزاد شده در موتور پژو XU7 (چکیده)
22 - Transmission Loss Analysis of an Expansion Chamber in Stationary Medium by Experimental and Numerical Methods (چکیده)
23 - بررسی اثر مغناطیسی کردن سوخت بر عملکرد موتور اشتعال جرقه ای (چکیده)
24 - شبیه سازی موتور اشتعال جرقه ای با سوخت هیدروژن و بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر کارایی موتور (چکیده)
25 - شبیه سازی جریان تراکم پذیر درون یک لوله ضربه با استفاده از روش شبکه بولتزمن (چکیده)
26 - بررسی آزمایشگاهی نوفه جریانی یک سامانه تخلیه گاز (چکیده)
27 - پیش بینی پدیده کوبش در یک موتور اشتعال جرقه ای با سوخت هیدروژن (چکیده)
28 - توسعه مدل احتراق مثلثی جهت شبیه سازی احتراق در موتور اشتعال جرقه ای (چکیده)
29 - توسعه روش تهیه نقشه های عملکردی موتورهای اشتعال جرقه ای با توجه به استانداردهای مربوطه (چکیده)
30 - مطالعه عملکرد موتور اشتعال جرقه ای هیدروژنی با سیستم بازیافت گازهای خروجی رقیق کننده (چکیده)
31 - بررسی عوامل بوجود آمدن خطا در محاسبه نرخ سوختن آزمایشگاهی (چکیده)
32 - مطالعه دینامیک جریان ضربانی خون در مجرای تنگ شده (چکیده)
33 - PARAMETRIC STUDY OF SPARK IGNITION HYDROGEN FUELLED ENGINE OPERATING WITH EGR SYSTEM (چکیده)
34 - Numerical study of homogeneous cylinder-to-cylinder distribution of EGR/bolwby to intake manifold (چکیده)
35 - بهينه سازي اقتصادي - اگزژري چرخه توربين گاز (چکیده)
36 - بررسي اثر موقعيت شمع روي احتراق در موتورهاي اشتعال جرقه اي (چکیده)
37 - تحليل عددي ميدان جريان سه بعدي حول يك كره در رينولدزهاي پايين به روش مختصات منطبق بر مرز (چکیده)
38 - بررسي ديناميك جريان سه بعدي در داخل لوله هاي خميده (چکیده)
39 - Numerical Study of Hemodynamic Wall Parameters on Pulsatile Flow through Arterial Stenosis (چکیده)
40 - تحلیل جریان تراکم پذیر غیر دائم در داخل لوله ضربه پرشده با مواد متخلخل (چکیده)
41 - طراحی خفه کنها در سیستم های ورودی و خروجی موتورهای احتراق داخلی (چکیده)
42 - N-Junction Modeling in Perforate Silencer of Internal Combustion Engine (چکیده)
43 - مدلسازی خفه کنها در سیستم خروجی موتورهای احتراق داخلی (چکیده)
44 - Transient response of finned-tube condenser in household refrigerators (چکیده)
45 - بررسی عوامل موثر بر عملکرد خفه کنها در موتورهای احتراق داخلی با استفاده از تحلیل عددی (چکیده)
46 - مدلسازی انشعاب چند شاخه ای و منبع تحریک اکوستیکی در بالا دست خفه کن های موتورهای احتراق داخلی (چکیده)