بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Syed Ali Reza Taghavi razavizadeh


موارد یافت شده: 56

1 - A Survey on Drinking Water Contamination to Indicator Bacteria in Dairy Farms of Mashhad Suburb (چکیده)
2 - مطالعه‎ی رابطه بیماری‎ها با وضعیت رشد گوساله‎های نوزاد از تولد تا زمان از شیرگیری در گله‎های شیری اطراف مشهد (چکیده)
3 - A study on clinical and laboratory features of natural poisoning with Tribulus terrestris in sheep (چکیده)
4 - Seroepidemiological feature of Chlamydia abortus in sheep and goat ‎population located in northeastern Iran (چکیده)
5 - گزارش آرتریت عفونی حاصل از استرپتوکوکوس زواپیدیمیکوس در کره اسب تازه متولد شده (چکیده)
6 - مطالعه کارایی داروهای آلبندازول و لوامیزول علیه نماتودهای گوارشی در گلههای گوسفند شهرستان مشهد (چکیده)
7 - بررسی کیفیت آب شرب گاوها در گاوداری‎های صنعتی حومه مشهد از نظر مقادیر برخی عناصر (چکیده)
8 - بررسی وضعیت رشد گوساله های نوزاد تا زمان از شیرگیری در گله های شیری اطراف مشهد (چکیده)
9 - وضعیت استرس اکسیداتیو و برخی عناصر کمیاب، شاخص‎های هماتولوژیکی و بیوشیمیایی سرم در گاوهای شیری دچار جابجایی شیردان به چپ (چکیده)
10 - Disease occurrence, culling rate and production profile in Iranian Holstein dairy cattle during the early postpartum period (چکیده)
11 - بررسی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در بره‎های با علامت درمانگاهی اسهال و فاقد اسهال در شهرستان جوین (چکیده)
12 - The investigation on the relationship between dairy cow hygiene scores and intramammary infections (چکیده)
13 - گزارش جراحات نودولار منتشر غیرمعمول در روده بره های مبتلا به کوکسیدیوز (چکیده)
14 - بررسی ارتباط وقوع همه‎گیری تواماً هیپوکلسمی و مسمومیت آبستنی و تلفات شدید در گوسفندان یک گله با جیره نامتعادل (چکیده)
15 - Electrocardiographic parameters in clinically healthy Balouchi sheep (چکیده)
16 - An experimental ovine Theileriosis: The effect of Theileria lestoquardi infection on cardiovascular system in sheep (چکیده)
17 - بررسی آلودگی کریپتوسپوریدیوم در بره‎های با علامت درمانگاهی اسهال و فاقد اسهال در شهرستان جوین (چکیده)
18 - Serological study of small ruminant lentiviruses in sheep population of Khorasan-e-Razavi province in Iran (چکیده)
19 - Photoimmunological properties of borage in bovine neutrophil in vitro model (چکیده)
20 - استرس اکسیداتیو عناصر کمیاب در گاوهای شیری مبتلا به جابجایی شیردان به چپ (چکیده)
21 - مسمومیت با آیورمکتین در بره (چکیده)
22 - Investigation of the in vitro effects of borage on the chemiluminescence of bovine neutrophils (چکیده)
23 - melanoma in a 15 month old heifer - A case report (چکیده)
24 - Normal Left Ventricular Systolic Time Intervals in Baluchi Sheep Assessed by M-mode Echocardiography (چکیده)
25 - گزارش مننگوانسقالوسل در بره نوزاد در استان خراسان رضوی (چکیده)
26 - Trichoepithelioma in a neonatal calf (چکیده)
27 - گزارش یک مورد آبسه بالای چشمی و درمان موفقیت آمیز آن در گوساله در ایران (چکیده)
28 - بررسی ارتباط بین امتیاز بهداشتی انتهای کارتیه با میزان رخداد ورم پستان در گله های شیری (چکیده)
29 - Seroepidemiology of coxiellosis (Q fever) in sheep and goat populations in the northeast of Iran (چکیده)
30 - محاسبه کسر اختصاری در گوسفند بلوچی توسط اکوکاردیوگرافی مد حرکت (چکیده)
31 - درمان موفقیت آمیز کزاز عفونی در اسب (چکیده)
32 - Molecular diagnosis of mycoplasma conjunctivae in an outbreak of infectious keratoconjunctivitis in sheep. (چکیده)
33 - گزارش یک مورد کورپولمونال در گوساله مبتلا به برونکوپنومونی (چکیده)
34 - فراوانی الگوهای متفاوت موج P در الکتروکاردیوگرام اسب عرب خوزستان (چکیده)
35 - گزارش آرتریت عفونی حاصل از استرپتوکوکوس زواپیدمیکوس در کره اسب تازه متولد شده (چکیده)
36 - Seroepidemiology of Q-Fever in sheep population of Khorasan Razavi province, Iran (چکیده)
37 - Equine piroplasmosis: A report of four cases in east - north of Iran (چکیده)
38 - The first report of pine poisoning in sheep (چکیده)
39 - A report of successful treatment of tetanus in a kid (چکیده)
40 - The first report of goat pox in vaccinated saanen with TC- gorgan strain vaccine in Iran (چکیده)
41 - Detection of small Ruminant Lentiviruses in sheep populations of Khorasan Razavi Province by ELISA (چکیده)
42 - تغییرات بیوشیمیایی، آنزیمی و الکترولیتی ناشی از هیپوکلسمی تجربی در گوسفند (چکیده)
43 - اندازه گیری قطر داخلی دهلیز چپ در گوسفند بلوچی توسط اکوکاردیوگرافی و ارتباط آن با سن، جنس و وزن بدن (چکیده)
44 - اندازه گیری قطر ریشه آئورت در پایان دیاستول در گوسفند بلوچی توسط اکوکاردیوگرافی مد حرکت (چکیده)
45 - گزارش یک مورد کورپولمونال در گوساله مبتلا به برونکوپنومونی (چکیده)
46 - Clinical and pathological study of experimentally- induced yew (چکیده)
47 - Experimental oleander (Nerium oleander) intoxication in broiler chickens (Gallus gallus) (چکیده)
48 - شیوع کزاز در بره های اخته شده توسط حلقه های لاستیکی (چکیده)
49 - Invasive squamous cell carcinoma (SCC) in the perineal region of a cow (چکیده)
50 - یافته های جدید در مورد نقش سلنیوم در افزایش میزان جذب ایمنوگلوبولین جی (IGg) در آغوز مصرفی توسط گوساله ها (چکیده)
51 - تعیین میزان هموسیستئین(homocysteine) پلاسما بعنوان شاخصی حساس و جدید درتشخیص کمبود کبالت درگاو (چکیده)
52 - مطالعه برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی خون بدنبال ایجاد کاهش کلسیم بطور تجربی در گوسفند (چکیده)
53 - فراوا نی اشکال غیر معمول از مجموعه QRS در الکتروکاردیوگرام های اخذ شده از اسب های عرب به ظاهر سالم (چکیده)
54 - The Prevalence of Cardiac Dysrhthmias in Khozestan-Arab Horses (چکیده)
55 - گزارش وقوع نوعی مسمومیت حادگیاهی در گوسفندان شمال خراسان (چکیده)
56 - ارزش غذایی ذرت اوپک -2 در تغذیه دام و طیور (چکیده)