بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: zahra maleki


موارد یافت شده: 38

1 - رابطه اضطراب و تنظی م شناختی هیجان با نارسایی توجه/فزون کنشی هنرمندان (چکیده)
2 - رابطه باورهای فراشناختی و کیفیت خواب در نوجوانان (چکیده)
3 - تجربه زیسته از ابتلاء به اختلال نارسایی توجه فزون کنشی (ADHD) درسنین پیش دبستان (چکیده)
4 - رابطه انواع عزت نفس با مؤلفه های کنش های اجرایی در بزرگسالان (چکیده)
5 - Review of parent training based on smartphones: Identification and evaluation of apps (چکیده)
6 - The relationship between alexithymia and women\\\'s perceived social support (چکیده)
7 - Employees\\\' mental health in the workplace: The role of work behavior patterns (چکیده)
8 - عملکرد دانشجویان در قرنطینه ی کووید-١٩: رابطه اضطراب امتحان و کامل گرایی (چکیده)
9 - اختلال شخصیت مرزی از منظر تصویربرداری مغزی: یک مطالعه مرور توصیفی از نقش بدکارکردیهای ساختاری فرونتو ـ لیمبیک (چکیده)
10 - بررسی تجارب زیسته آگاهی از بلوغ و بهداشت بلوغ جنسی نوجوانان دختر بی سرپرست و بد سرپرست (چکیده)
11 - بررسی تجارب زیسته کنار آمدن با بلوغ جنسی و روابط با دوستان در نوجوانان دختر بی سرپرست و بد سرپرست (چکیده)
12 - The Islamic-based self-control and emotion regulation intervention for adolescents\\\' masturbation: A single subject study (چکیده)
13 - The association between screen use and central obesity among children and adolescents: a systematic review and meta-analysis (چکیده)
14 - Applying The Unified Protocol For Transdiagnostic Treatment of Emotional Disorders (UP) on Emotional Regulation, Cognitive Flexibility, Mindful Emotional Awareness and Quality of Life in Breast Cancer: A Pilot Study (چکیده)
15 - The Relationship between World Assumptions and the Students\\\' Adoption of Preventive Behaviors during the Quarantine of Covid-19 (چکیده)
16 - رابطه هوش هیجانی و انگیزش تحصیلی: زنان دانشجو در قرنطینه ی کووید-١٩ (چکیده)
17 - The role of emotion processing abnormalities in the emergence of Psychosis: A systematic review of the emotional processes impaired in schizophrenia. (چکیده)
18 - Exploring the cognitive developmental needs: A systematic literature review on hearing impairments and theory of mind (چکیده)
19 - ذهن آگاهی در فرزندپروری: مرور نظام­دار سریع در شیوع کووید-19 (چکیده)
20 - Marital Satisfaction: Do Executive Functions Matter? (چکیده)
21 - Cognitive psychology and anxiety: Executive Dysfunctions in Adult Female (چکیده)
22 - Empowering the Family to Expand Cost-effective Interventions to Reduce Behavioral Problems: A Descriptive Critical Review of Facilitating cognitive development in everyday life. (چکیده)
23 - یک مداخله ی شناختی نوین: آموزش مهارت های سازمان دهی (OST) برای کودکان مبتلا به ناتوانایی های یادگیری خاص (چکیده)
24 - Psychometric properties of the childhood executive functioning inventory (CHEXI): A confirmatory factor analysis and measurement invariance by sex and age in Iranian children (چکیده)
25 - رابطه کنش های اجرایی مغز با کمال گرایی در بزرگسالان (چکیده)
26 - Psychometric properties of Persian version of the Barkley deficits in executive functioning scale–children and adolescents (چکیده)
27 - Comparative study of autecological, morphological, anatomical and karyological characteristics of Acanthophyllum ejtehadii Mahmoudi & Vaezi (Caryophyllaceae): a rare endemic in Iran (چکیده)
28 - بررسی واکنش جوانه زنی و صفات ریزریخت شناسی بذر گونه گیاهی Acanthophyllum ejtehadii Mahmoudi & Vaezi (چکیده)
29 - مقایسه ویژگی های دانه گرده گونه ی Acanthophyllum ejtehadii Mahmoudi & Vaezi با گونه های خویشاوند آى (چکیده)
30 - ساختار عاملی، اعتبار و روایی نسخه فارسی مقیاس نارسایی ها در کنش وری اجرایی بارکلی – نسخه بزرگسال (چکیده)
31 - The Effectiveness of Barkley’s Parent Training Program on Clinical Symptoms of Children with ADHD (چکیده)
32 - شیوع شناسی نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی و رابطه آن‌ها با مؤلفه کندی زمان شناختی در دانشجویان (چکیده)
33 - The Effectiveness of Barkley’s Parent Training Program on Clinical Symptoms of Children with ADHD (چکیده)
34 - بررسی نیم‌رخ شناختی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی در آزمون وکسلر کودکان (چکیده)
35 - تحول توانش فضایی کودکان و عوامل موثر بر آن در چارچوب نظریه کوهن و کوهن (چکیده)
36 - نقش و جایگاه کنش های اجرایی در اختلال‌های عصب تحولی ADHD و ASD (چکیده)
37 - حافظه کاری دیداری فضایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی(ADHD) در آزمون نگهداشت دیداری بنتون (چکیده)
38 - مقایسه اثربخشی الگوی درمان چندبعدی کل نگر و رویکرد تحلیل رفتار کاربردی در درمان کودکان مبتلا به طیف اختلال های درخودماندگی (چکیده)