مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. محسن ثقوری , رضا عبدی , محمدعلی ابراهیمی نیک , عباس روحانی , محمد علی میسمی , هضم بی هوازی حالت جامد قسمت آلی زباله جامد شهری برای تولید بیوگاز (مطالعه موردی در مشهد), تحقیقات سامانه­ ها و مکانیزاسیون کشاورزی, دوره (21), شماره (76), سال (2021-3), صفحات (69-86)
 2. مهدی خجسته پور , سعید قنبری آزاد پاشاکی , محمدعلی ابراهیمی نیک , عباس روحانی , مدل سازی و بهینه سازی فرایند انعقاد-لخته سازی شیرابه لندفیل با استفاده از روش سطح پاسخ, مهندسی بهداشت محیط, دوره (7), شماره (4), سال (2020-9), صفحات (455-476)
 3. محمدرضا رسول خانی , محمدعلی ابراهیمی نیک , محمدحسین عباسپور فرد , عباس روحانی , طراحی، ساخت و بهینه‌سازی یک اجاق زیست‌توده سوز میکروگازیفایر جریان طبیعی, مهندسی بیوسیستم ایران, دوره (49), شماره (4), سال (2019-3), صفحات (679-689)
 4. آرمان شاهنظری کرباسرائی , عباس روحانی , محمدحسین اق خانی , محمدعلی ابراهیمی نیک , تخمین نفت زیستی حاصل از پیرولیز مواد زائد: رویکرد شبکه عصبی, پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی, دوره (4), شماره (13), سال (2019-3), صفحات (67-87)
 5. محمدعلی ابراهیمی نیک , سعید قنبری آزادپاشاکی , مهدی خجسته پور , عباس روحانی , اثر غلظت کلسیم کلرید در هضم بیولوژیک مشترک زباله جامد شهری و شیرابه لندفیل, سلامت و محیط زیست, دوره (11), شماره (2), سال (2018-9), صفحات (237-248)
 6. سعید قنبری آزادپاشاکی , مهدی خجسته پور , محمدعلی ابراهیمی نیک , عباس روحانی , بررسی تصفیه‌ پذیری شیرابه زباله در بیوراکتور بی‌ هوازی دو مرحله‌ای به‌صورت جریان پیوسته, مهندسی بهداشت محیط, دوره (5), شماره (3), سال (2018-6), صفحات (286-298)
 7. محمدحسین عباسپور فرد , حسین یوسف زاده , امین اظهری , محمدعلی ابراهیمی نیک , معین حدادمقدم تربتی , ارزیابی ارگونومیکی برداشت زعفران به روش های سنتی و استفاده از ترولی, زراعت و فناوری زعفران, دوره (6), شماره (2), سال (2018-8), صفحات (253-267)
 8. محمدعلی ابراهیمی نیک , عباس روحانی , ساخت و ارزیابی یک اجاق زیست‌تودهای سیار برای استفاده در مناطق دور از شبکه توزیع گاز طبیعی, ماشین های کشاورزی, دوره (9), شماره (1), سال (2019-4), صفحات (209-220)
 9. آرمان شاهنظری کرباسرائی , عباس روحانی , محمدحسین اق خانی , محمدعلی ابراهیمی نیک , ارزیابی فنی و زیست‌محیطی فناوری‌های حرارتی استحصال انرژی از مواد زائد جامد شهری, مطالعات علوم کاربردی در مهندسی, دوره (3), شماره (2), سال (2017-7), صفحات (11-21)
 10. منصور احمدی پیرلو , محمدعلی ابراهیمی نیک , مهدی خجسته پور , سیدهادی ابراهیمی , تأثیر پیش تصفیه قلیایی بر بهبود تخریب پذیری زیستی مواد آلی پسماندهای جامد شهری و تولید بیوگاز در هضم بی هوازی, سلامت و محیط زیست, دوره (9), شماره (4), سال (2017-3), صفحات (481-492)
 11. محمدعلی ابراهیمی نیک , آوا حیدری , حبیب اله یونسی , تولید نفت زیستی از پیرولیز سریع بقایای ذرت و چوب اکالیپتوس در رآکتور بستر سیال, ماشین های کشاورزی, دوره (4), شماره (2), سال (2014-11), صفحات (226-235)

انگلیسی

 1. Iman Ebrahimzadeh , Mohammadali Ebrahimi-Nik , Abbas Rohani , Silvia Tedesco , Towards monitoring biodegradation of starch-based bioplastic in anaerobic condition: Finding a proper kinetic model, Bioresource Technology, Volume (347), No (1), Year (2022-3), Pages (126661-126671)
 2. Mohammad Manafi Dastjerdi , Mohammadali Ebrahimi-Nik , Abbas Rohani , Shaneka Lawson , Production of biodegradable pots from cattle manure and wood waste: effects of natural binders on mechanical performances and biodegradability, Environmental Science and Pollution Research, Volume (29), No (14), Year (2021-11), Pages (20265-20278)
 3. Mostafa Rezaei , Mohammadali Ebrahimi-Nik , Silvia Tedesco , Reyhaneh Zeinali , The use of sludge as a micronutrient for the improvement of biogas production from seaweed: the integration of two sources of environmental concern to bring new opportunities, Biofuels, Bioproducts and Biorefining, Volume (15), No (6), Year (2021-11), Pages (1850-1858)
 4. Iman Ebrahimzadeh , Mohammadali Ebrahimi-Nik , Abbas Rohani , SilviaTedesco , Higher energy conversion efficiency in anaerobic degradation of bioplastic by response surface methodology, Journal of Cleaner Production, Volume (290), Year (2021-1)
 5. Saeed Ghanbari Azad Pashaki , Mehdi Khojastehpour , Mohammadali Ebrahimi-Nik , Abbas Rohani , Treatment of municipal landfill leachate: Optimization of organic loading rate in a two-stage CSTR followed by aerobic degradation, Renewable Energy, Volume (163), Year (2020-9), Pages (1210-1221)
 6. arman shahnazari karbasaraei , مهتا رفیعی , Abbas Rohani , بهارات بهشان نگار , Mohammadali Ebrahimi-Nik , Mohammad Hossein Aghkhani , Identification of effective factors to select energy recovery technologies from municipal solid waste using multi-criteria decision making (MCDM): A review of thermochemical technologies, Sustainable Energy Technologies and Assessments, Volume (40), No (1), Year (2020-8), Pages (100737-100745)
 7. محسن ثقوری , رضا عبدی , Mohammadali Ebrahimi-Nik , Abbas Rohani , محمدعلی میثمی , Modeling and optimization of biomethane production from solid-state anaerobic co-digestion of organic fraction municipal solid waste and other co-substrates, Energy Sources-Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, Year (2020-5)
 8. zahra rohollahi , Mohammadali Ebrahimi-Nik , Seyed Hadi Ebrahimi , M. Hossein Abbaspour-Fard , ریحانه زینلی , Mohammad Reza Bayati , Farm biogas plants, a sustainable waste to energy and bio-fertilizer opportunity for Iran, Journal of Cleaner Production, Volume (253), Year (2020-4), Pages (119876-119882)
 9. Mojtaba Javidi Gharacheh , Mehdi Khojastehpour , Mohammadali Ebrahimi-Nik , Wan Azlina Wan Ab Karim Ghani , Theoretical and Experimental Study of Potato Shoot Gasification in Fluidized- and Fixed-Bed Gasifier, International Journal of Agricultural Management and Development, Volume (8), No (4), Year (2018-12), Pages (487-500)
 10. mohammad yazdani , Mohammadali Ebrahimi-Nik , Ava Heiari , M. Hossein Abbaspour-Fard , Improvement of biogas production from slaughterhouse wastewater using biosynthesized iron nanoparticles from water treatment sludge, Renewable Energy, Volume (135), No (1), Year (2019-5), Pages (496-501)
 11. Mohammadreza Rasoulkhani , Mohammadali Ebrahimi-Nik , M. Hossein Abbaspour-Fard , Abbas Rohani , Comparative evaluation of the performance of an improved biomass cook stove and the traditional stoves of Iran, Sustainable Environment Research, Volume (28), No (6), Year (2018-12), Pages (438-443)
 12. Mohammadali Ebrahimi-Nik , Ava Heiari , shamim ramezani azghandi , Fatemeh Asadi Mohammadi , حبیب الله یونسی , Drinking water treatment sludge as an effective additive for biogas production from food waste; kinetic evaluation and biomethane potential test, Bioresource Technology, Volume (260), No (1), Year (2018-3), Pages (421-426)
 13. Mojtaba Javidi Gharacheh , Mehdi Khojastehpour , Mohammadali Ebrahimi-Nik , W.A. .A. Karim Ghani , Gasification of potato shoots: An experimental and theoretical investigation, Energy Equipment and Systems, Volume (5), No (3), Year (2017-9), Pages (275-284)
 14. Reyhaneh Zeynali , Mehdi Khojastehpour , Mohammadali Ebrahimi-Nik , Effect of ultrasonic pre-treatment on biogas yield and specific energy in anaerobic digestion of fruit and vegetable wholesale market wastes, Sustainable Environment Research, Volume (27), No (2017), Year (2017-11), Pages (259-264)
 15. mansor ahmadi pirlo , Mohammadali Ebrahimi-Nik , Mehdi Khojastehpour , Seyed Hadi Ebrahimi , Mesophilic co-digestion of municipal solid waste and sewage sludge: Effect of mixing ratio, total solids, and alkaline pretreatment, International Biodeterioration and Biodegradation, Volume (125), No (4), Year (2017-9), Pages (97-104)
 16. Mohammadali Ebrahimi-Nik , hamidreza ghasemzade , Economic feasibility study of power generation from anaerobic digestion of organic wastes in Iran (Case study: a poultry farm), Journal of Agricultural Machinery Science, Volume (10), No (4), Year (2014-10), Pages (289-292)
 17. Mohammad Javad Sheykhdavoodi , Morteza Almassi , Mohammadali Ebrahimi-Nik , Andrea Kruse , Houshang Bahrami , Gasification of sugarcane bagasse in supercritical water; evaluation of alkali catalysts for maximum hydrogen production, Journal of the Energy Institute, Volume (88), No (4), Year (2015-11), Pages (450-458)
 18. Mohammadali Ebrahimi-Nik , Mohammad Javad Sheikhdavood , Morteza Almassi , Andrea Kruse , Houshang Bahrami , Effect of Reaction Temperature and Type of Catalyst on Hydrogen Production in Supercritical Water Gasification of Biomass, Iranian Journal of Energy and Environment, Volume (3), No (3), Year (2012-8), Pages (202-209)
 19. M.J. Sheykhdavodi , Mohammadali Ebrahimi-Nik , M. Pourreza Bilondi , H. Bahrami , M. Atashi , S. M. Seyedian , Mechanization planning for tillage of saffron fields using multiple criteria decision-making technique as a policy framework in Iran, Australian Journal of Crop Science, Volume (4), No (5), Year (2010-1), Pages (295-300)
 20. Mohammadali Ebrahimi-Nik , N. Khademolhosseinie , M. Hossein Abbaspour-Fard , A. Mahdiniac , K. Alami-Saiedd , Optimum utilisation of low-capacity combine harvesters in high-yielding wheat farms using multi-criteria decision making, Biosystems Engineering, Volume (103), No (3), Year (2009-5), Pages (382-388)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. محسن زارعی , محمدرضا بیاتی , محمدعلی ابراهیمی نیک , عباس روحانی , بیژن حجازی , ارزیابی بیوچار به عنوان بستر پرکننده در بیوفیلتر برای حذف سولفید هیدروژن از جریان بیوگاز , دومین همایش ملی پژوهش های کشاورزی و زیست محیطی ایران , 2021-11-17
 2. فاطمه ذاکرتولائی , زهرا سربخشی , محمدعلی ابراهیمی نیک , بررسی تولید بیوگاز از ضایعات چغندرقند به همراه کود گاوی , دوازدهمین همایش ملی و چهارمین همایش بین المللی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2021-08-22
 3. مصطفی رضائی , مهدی خجسته پور , محمدعلی ابراهیمی نیک , سیلویا تدسکو , روش های پیش تیمار هضم بی هوازی زیست توده جلبک دریایی؛ مروری , سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی عمران، معماری و طراحی شهری , 2018-09-05
 4. سعید قنبری آزادپاشاکی , مهدی خجسته پور , محمدعلی ابراهیمی نیک , عباس روحانی , ارزیابی کارایی هاضم بی‌هوازی دومرحله‌ای در تصفیه شیرابه زباله شهری , پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری , 2017-12-26
 5. محمد یزدانی , محمدعلی ابراهیمی نیک , آوا حیدری , محمدحسین عباسپور فرد , ارزیابی تولید بیوگاز از فاضلاب کشتارگاه در سیستم ناپیوسته هضم بی‌هوازی , چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست , 2017-05-23
 6. محمد یزدانی , محمدعلی ابراهیمی نیک , آوا حیدری , محمدحسین عباسپور فرد , استخراج اکسید آهن از لجن تصفیه آب , پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی , 2017-07-27
 7. محسن کریمی خواه , محمدعلی ابراهیمی نیک , مهدی خجسته پور , سیدهادی ابراهیمی , تولید بیوگاز از هضم بی هوازی کود گاوی و ضایعات کشتارگاهی در شرایط مزوفیلیک , چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست , 2017-05-23
 8. آرمان شاهنظری کرباسرائی , عباس روحانی , محمدحسین اق خانی , محمدعلی ابراهیمی نیک , رتبه بندی فرایندهای حرارتی تولید انرژی از زباله با استفاده از روش مجموع ساده وزنی (SAW) , اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی , 2017-07-27
 9. محمدرضا رسول خانی , محمدعلی ابراهیمی نیک , محمدحسین عباسپور فرد , عباس روحانی , بررسی اثر کنترل هوای اولیه بر مصرف‌‌سوخت و میزان انتشار مونواکسیدکربن در اجاق زیست‌‌توده سوز میکروگازیفایر , چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست , 2017-05-23
 10. محمدرضا رسول خانی , محمدعلی ابراهیمی نیک , محمدحسین عباسپور فرد , عباس روحانی , معرفی فناوری میکروگازیفیکاسیون و بررسی جایگاه آن برای تامین انرژی پخت وپز خانگی در ایران , دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30
 11. محسن کریمی خواه , محمدعلی ابراهیمی نیک , مهدی خجسته پور , سیدهادی ابراهیمی , تولید بیومتان از هضم بی هوازی محتویات شکمبه و پودر خون در شرایط مزوفیلیک , پنجمین کنفرانس انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران , 2017-03-08
 12. سعید قنبری آزادپاشاکی , مهدی خجسته پور , محمدعلی ابراهیمی نیک , عباس روحانی , مروری بر هضم بی هوازی دو مرحله ای , دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30
 13. مجتبی جاویدی قراچه , مهدی خجسته پور , محمدعلی ابراهیمی نیک , ون ازلینا ون اب کریم قانی , اعتبارسنجی مدل تعادل ترمودینامیکی برای دستگاه گازی ساز بالا سو , دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30
 14. محمدعلی ابراهیمی نیک , ساخت و ارزیابی یک وجین کن نوسانی دستی , دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم ( ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30
 15. حسین یوسف زاده , محمدحسین عباسپور فرد , امین اظهری , محمدعلی ابراهیمی نیک , ارزیابی ارگونومیکی برداشت زعفران به روش های سنتی و استفاده از ترولی , دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم ( ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30
 16. زهرا روح اللهی , محمدعلی ابراهیمی نیک , سیدهادی ابراهیمی , مهدی خجسته پور , تجزیه و تحلیل اقتصادی تولید برق از کود گاوی (مطالعه موردی: گاوداری 325 راسی در مشهد) , چهارمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران , 2016-03-02
 17. ریحانه زینلی , مهدی خجسته پور , محمدعلی ابراهیمی نیک , هضم مشترک قسمت آلی زباله جامد شهری با گلیسرین برای افزایش تولید بیوگاز , سومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع آب، , 2015-06-01
 18. ریحانه زینلی , مهدی خجسته پور , محمدعلی ابراهیمی نیک , بهبود تولید بیوگاز حاصل از قسمت آلی زباله جامد شهری با پیش تیمار فراصوت , نهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , 2015-04-22
 19. حمزه سلطانعلی عباسکوهی , باقر عمادی , عباس روحانی , مهدی خجسته پور , محمدعلی ابراهیمی نیک , امکان سنجی کاهش انتشار گاز کربن دی اکسید در واحدهای تولید شیر با بکارگیری سامانه های بیوگاز , دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی , 2015-03-05
 20. محمد یزدانی , باقر عمادی , محمدعلی ابراهیمی نیک , بررسی وضعیت مکانیزاسیون شهرستان سبزوار , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29
 21. میلاد رحیمی , محمدعلی ابراهیمی نیک , گازیفیکاسیون حرارتی زباله های شهری؛ اصول، تجربیات کشورهای مختلف و چالش ها در ایران , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , 2014-01-29
 22. ملیحه شفیعی , محمدعلی ابراهیمی نیک , علیرضا راشکی , پتانسیل سنجی تولید بیوگاز از کود دامی در خراسان رضوی بر پایه مدلی از GIS , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29