مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. محمدحسین جلالیان سده , سیداحسان سیدی حسینی نیا , شبیه سازی عددی رفتار مکانیکی خاک دانه‌ای غیراشباع با ذرات چند گوشه با استفاده از روش اجزای مجزا, مهندسی عمران فردوسی, دوره (36), شماره (4), سال (2024-3), صفحات (77-94)
 2. مریم منصوری , سیداحسان سیدی حسینی نیا , سعید ابریشمی , تاثیر هندسه بدنه شمع بر تفسیر نتایج آزمایش یکپارچگی به کمک شبیه سازی عددی, مهندسی عمران مدرس, دوره (24), شماره (1), سال (2024-1), صفحات (127-140)
 3. معین الرضا قندهاری , سیداحسان سیدی حسینی نیا , سیاوش هنری , شبیه‌سازی رفتار مکانیکی ماسه تیز گوشه سیمانته تحت آزمون فشار همه‌ جانبه به روش اجزای مجزا, مهندسی عمران امیرکبیر, دوره (55), شماره (8), سال (2023-11), صفحات (1547-1560)
 4. فرزاد قریب , سیداحسان سیدی حسینی نیا , بررسی آزمایشگاهی تاثیر هندسه و تعداد صفحه بر ظرفیت باربری کششی شمع های مارپیچ, مهندسی عمران مدرس, دوره (22), شماره (5), سال (2023-3), صفحات (107-123)
 5. سیاوش هنری , سیداحسان سیدی حسینی نیا , مدل‌سازی عددی پدیده‌ی تولید ماسه به کمک همبسته‌سازی روش‌های اجزای مجزا و شبکه بولتزمن, مهندسی عمران امیرکبیر, سال (2021-7)
 6. سجاد ذوقی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , بررسی نقش دانه‌های ریز و درشت در مخلوط‌های خاکی با استفاده از روش اجزای مجزا, مهندسی عمران امیرکبیر, سال (2018-8)
 7. ریحانه نوری , سیداحسان سیدی حسینی نیا , شبیه‌سازی عددی تغییرمکان عرضی لوله مدفون بر اثر ناپایداری شیروانی‌ها, مهندسی عمران امیرکبیر, سال (2019-6)
 8. مهدی سردار , سیداحسان سیدی حسینی نیا , بررسی عوامل تأثیرگذار بر نتایج آزمون‌های نفوذی ژئوتکنیک با کمک دستگاه نفوذگر ضربه‌ای دستی در خاک ماسه‌ای, مهندسی عمران امیرکبیر, سال (2020-2)
 9. مسعود خبازیان , سیداحسان سیدی حسینی نیا , شبیه‌ سازی عددی رفتار زهکشی‌ نشده خاک دانه‌ای با ذرات چندگوشه به کمک روش اجزای مجزا, مهندسی عمران مدرس, دوره (19), شماره (1), سال (2019-6), صفحات (141-153)
 10. سعید نعمتی نژاد , سیداحسان سیدی حسینی نیا , شبیه‌سازی عددی پدیده روانگرایی و تأثیر آن بر شمع و دیواره اسکله, علوم و مهندسی زلزله, دوره (5), شماره (4), سال (2019-3), صفحات (37-53)
 11. امید سرگزی مزاربی آبه , سیداحسان سیدی حسینی نیا , بدست آوردن ضریب ظرفیت باربری N_gama برای پی های حلقه یی ساخته شده برخاک های دانه یی در بارگذاری برون محور با شبیه سازی سه بعدی عددی, مهندسی عمران شریف, دوره (34.2), شماره (1), سال (2018-12), صفحات (3-11)
 12. عبداله تبرئی , سعید ابریشمی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , نوید گنجیان , بررسی اثر فرکانس بارگذاری بر نشست و ظرفیت باربری خاک دانه‌ای مسلح به ژئوگرید, علوم و مهندسی زلزله, دوره (5), شماره (3), سال (2018-12), صفحات (1-12)
 13. سعید ابریشمی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , مطالعه آزمایشگاهی ظرفیت باربری شالوده دایره‌ای واقع بر سطح خاک دانه‌ای مسلح به ژئوگرید, مهندسی عمران امیرکبیر, دوره (50), شماره (5), سال (2019-1), صفحات (141-150)
 14. دانیال رضازاده عیدگاهی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , شبیه سازی رفتار مکانیکی مخلوط ماسه و خرده لاستیک به روش اجزای مجزا (DEM), مهندسی عمران شریف, دوره (33), شماره (2), سال (2017-8), صفحات (51-59)
 15. امین منشی زاده نائین , سیداحسان سیدی حسینی نیا , شبیه‌سازی سه‌بعدی اجزای محدود لوله‌های مدفون در برابر حرکات گسل معکوس, علوم و مهندسی زلزله, دوره (3), شماره (3), سال (2017-12), صفحات (49-66)
 16. علیرضا رضاپور , سیداحسان سیدی حسینی نیا , بررسی اثر اندازۀ خرده‌لاستیک بر رفتار مکانیکی مخلوط ماسه و خرده‌لاستیک با دستگاه برش مستقیم, مهندسی عمران فردوسی, دوره (29), شماره (1), سال (2017-8), صفحات (17-36)
 17. سیاوش هنری , سیداحسان سیدی حسینی نیا , مدل‌سازی عددی دیوار خاک مسلح به‌ روش محیط دوفازی و مدل رفتاری هذلولی, مهندسی عمران فردوسی, دوره (28), شماره (1), سال (2016-11), صفحات (81-98)
 18. حامد غلامی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , تعیین ضرایب ظرفیت باربری شالوده های حلقوی به کمک روش خطوط مشخصه تنش, مدل سازی در مهندسی, دوره (14), شماره (46), سال (2016-7), صفحات (63-75)
 19. علی احمدی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , بررسی آزمایشگاهی اثر قوس زدگی در مصالح دانه ای به کمک دستگاه توسعه یافته دریچه, مهندسی عمران فردوسی, دوره (27), شماره (2), سال (2016-9), صفحات (17-30)
 20. کیخسرو تورانی , احمدرضا محبوبی اردکانی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , مدلسازی رفتار خاکهای دانه ای غیراشباع به روش اجزا منفصل, روش های عددی در مهندسی, دوره (35), شماره (1), سال (2016-7), صفحات (157-181)

انگلیسی

 1. mahsa ajam noroozi , Ehsan Seyedi Hosseininia , Effect of initial fabric anisotropy on cyclic liquefaction behavior of granular soils using discrete element method, Granular Matter, Volume (26), No (2), Year (2024-2)
 2. elyas golestani ranjbar , Ehsan Seyedi Hosseininia , Seismic performance of rubber-sand mixture as a geotechnical seismic isolation system using shaking table test, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Volume (177), No (108395), Year (2024-2), Pages (108395-1)
 3. majd tarraf , Ehsan Seyedi Hosseininia , Pullout capacity of horizontal circular plates embedded in sand using the method of stress characteristics, Marine Georesources and Geotechnology, Year (2023-12)
 4. samira ghorbanzadeh , Ehsan Seyedi Hosseininia , A numerical study on the seismic design of buildings seated over an RSM layer, Structures, Volume (55), Year (2023-9), Pages (46-58)
 5. Siavash Honari , Ehsan Seyedi Hosseininia , Particulate Modeling of Sand Production Using Coupled DEM-LBM, Energies, Volume (14), No (4), Year (2021-2), Pages (906-906)
 6. Navid Nazeran , Ehsan Seyedi Hosseininia , Two-Phase Approach for the Analysis of Laterally Loaded Pile Groups in Sandy Soils, International Journal of Geomechanics, Volume (20), No (10), Year (2020-10)
 7. amin monshizadeh naein , Ehsan Seyedi Hosseininia , Numerical Investigation on the Deformational Behavior of Continuous Buried Pipelines Under Reverse Faulting, Arabian Journal for Science and Engineering, Volume (45), No (10), Year (2020-10), Pages (8475-8490)
 8. masoud khabazian , Ehsan Seyedi Hosseininia , Instability of saturated granular materials in biaxial loading with polygonal particles using discrete element Method (DEM), Powder Technology, Volume (363), No (1), Year (2020-3), Pages (428-441)
 9. Mohammad Karamad Tabrizi , Saeed Abrishami , Ehsan Seyedi Hosseininia , Sohrab Sharifi , Saeid Ghorbani , Experimental investigation on the behavior of fine-grained soils containing waste rubber tires under repeated and static loading using direct shear apparatus, Construction and Building Materials, Volume (223), Year (2019-10), Pages (106-119)
 10. SEYED MAHDI NASROLLAHI , Ehsan Seyedi Hosseininia , A simplified solution for piled-raft foundation analysis by using the two-phase approach, Comptes Rendus Mecanique, Volume (347), No (10), Year (2019-10), Pages (716-733)
 11. Peyman Mianji , Ehsan Seyedi Hosseininia , A MODIFIED METHOD FOR MODELLING OF SPREAD FOOTING UNDER UNIFORM DISTRIBUTED LOAD USING WINKLER S MODEL, Journal of Theoretical and Applied Mechanics - Bulgaria, Volume (49), No (1), Year (2019-4), Pages (39-50)
 12. Mahsa Beyzaeii , Ehsan Seyedi Hosseininia , A Numerical Investigation on the Performance of the Brick Stair Wall as a Supporting Structure by Considering Adjacent Building, KSCE Journal of Civil Engineering, Volume (24), No (4), Year (2019-2), Pages (1-9)
 13. Ehsan Seyedi Hosseininia , , Numerical simulation of two-tier geosynthetic-reinforced-soil walls using two-phase approach, Computers And Geotechnics, Volume (100), Year (2018-4), Pages (15-29)
 14. Ali Ahmadi , Ehsan Seyedi Hosseininia , An experimental investigation on stable arch formation in cohesionless granular materials using developed trapdoor test, Powder Technology, Volume (330), No (1), Year (2018-2), Pages (137-146)
 15. HAMED GHOLAMI , Ehsan Seyedi Hosseininia , Bearing Capacity Factors of Ring Footings by Using the Method of Characteristics, Geotechnical and Geological Engineering, Volume (35), No (5), Year (2017-9), Pages (2137-2146)
 16. omid sargazi mazar biabe , Ehsan Seyedi Hosseininia , Bearing capacity of ring footings on cohesionless soil under eccentric load, Computers And Geotechnics, Volume (92), No (1), Year (2017-8), Pages (169-178)
 17. Abdolah Tabaroei , Saeed Abrishami , Ehsan Seyedi Hosseininia , Comparison between Two Different Pluviation Setups of Sand Specimens, Journal of Materials in Civil Engineering, Volume (29), No (10), Year (2017-5), Pages (4017157-4017157)
 18. Ehsan Seyedi Hosseininia , Bearing Capacity Factors of Ring Footings, Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Civil Engineering, Volume (40), No (2), Year (2016-5), Pages (121-132)
 19. SeyedMohammadJavad Seyedan , Ehsan Seyedi Hosseininia , Significance of Soil Compaction on Blast Resistant Behavior of Underground Structures: A Parametric Study, Civil Engineering Infrastructures Journal, Volume (48), No (2), Year (2015-12), Pages (377-390)
 20. Ehsan Seyedi Hosseininia , A micromechanical study on the stress rotation in granular materials due to fabric evolution, Powder Technology, Volume (283), Year (2015-6), Pages (462-474)
 21. Mojtaba Naseri , Ehsan Seyedi Hosseininia , Elastic settlement of ring foundations, Soils and Foundations, Volume (55), No (2), Year (2015-4), Pages (284-295)
 22. Ehsan Seyedi Hosseininia , A comparative numerical study of a geosynthetic-reinforced soil wall using three different constitutive soil models, Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Civil Engineering, Volume (39), No (1), Year (2015-2), Pages (125-141)
 23. Amin Iraji , Orang Farzaneh , Ehsan Seyedi Hosseininia , A modification to dense sand dynamic simulation capability of Pastor–Zienkiewicz–Chan model, Acta Geotechnica, Volume (9), No (2), Year (2014-1), Pages (343-353)
 24. Ehsan Seyedi Hosseininia , Stress–force–fabric relationship for planar granular materials, Geotechnique, Volume (63), No (10), Year (2013-10), Pages (830-841)
 25. Ehsan Seyedi Hosseininia , Discrete element modeling of inherently anisotropic granular assemblies with polygonal particles, Particuology, Volume (10), No (5), Year (2012-12), Pages (542-552)
 26. Ehsan Seyedi Hosseininia , Investigating the micromechanical evolutions within inherently anisotropic granular materials using discrete element method, Granular Matter, Volume (14), No (4), Year (2012-7), Pages (483-503)
 27. Ehsan Seyedi Hosseininia , Orang Farzaneh , A non-linear two-phase model for reinforced soils, Proceedings of the ICE - Ground Improvement, Volume (164), No (4), Year (2011-11), Pages (203-211)
 28. Ehsan Seyedi Hosseininia , Orang Farzaneh , A simplified two-phase macroscopic model for reinforced soils, Geotextiles and Geomembranes, Volume (28), No (1), Year (2009-12), Pages (85-92)
 29. Ehsan Seyedi Hosseininia , Orang Farzaneh , Development and Validation of a Two-Phase Model for Reinforced Soil by Considering Nonlinear Behavior of Matrix, Journal of Engineering Mechanics-ASCE, Volume (136), No (6), Year (2010-6), Pages (721-735)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. نیکو ضیائی , محمد آقایی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , مطالعه موردی بررسی علل نشست بزرگراه بابانظر مشهد , دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2021-07-12
 2. معین الرضا قندهاری , سیاوش هنری , سیداحسان سیدی حسینی نیا , شبیه سازی ماسه سیمانته به روش اجزا مجزا , دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2021-07-12
 3. الیاس گلستانی رنجبر , سیداحسان سیدی حسینی نیا , مطالعه‌ی آزمایشگاهی رفتار پی‌مربعی روی مخلوط ماسه پودر‌لاستیک تحت بارگذاری‌ سیکلی , دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2021-07-12
 4. سیاوش هنری , سیداحسان سیدی حسینی نیا , مدل‌سازی عددی جریان عبوری از درون و پیرامون محیط متخلخل در اعداد رینولدز پایین به روش اشباع نسبی , دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2021-07-12
 5. مریم منصوری , سیداحسان سیدی حسینی نیا , سعید ابریشمی , بررسی محدودیت‌های استفاده از روش تحلیل امواج تنشی یک‌بعدی در آزمایش یکپارچگی شمع (PIT) , یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2019-05-01
 6. رضا خدابنده , سیداحسان سیدی حسینی نیا , شبیه سازی دینامیکی گروه ریز شمع تحت بار دینامیکی به روش دوفازی , یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2019-05-01
 7. عبداله تبرئی , سعید ابریشمی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , نوید گنجیان , تعیین مدول الاستیسته خاک دانه ای خشک با آزمایش بارگذاری یک بعدی , کنفرانس ملی پزوهش های نوین در مهندسی عمران معماری و میدیریت شهری , 2018-03-07
 8. سجاد ذوقی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , بررسی اثر حداقل اندازه‌ی ذرّات بر روی رفتار مکانیکی خاک‌های دانه‌ای با استفاده از روش اجزای مجزا -DEM- , پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک , 2016-11-15
 9. سجاد ذوقی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , روند تغییرات ویژگی‌های رفتاری خاک‌های دانه‌ای با مشخصات اولیه متفاوت با استفاده از روش اجزای مجزا , دومین کنفرانس المللی مهندسی عمران، معماری و مدیریت بحران , 2017-05-25
 10. امین منشی زاده نائین , سیداحسان سیدی حسینی نیا , مطالعه عددی رفتار لوله‌های مدفون در خاک در برابر حرکات گسل امتداد‌لغز , پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک , 2016-11-15
 11. سعید نعمتی نژاد , سیداحسان سیدی حسینی نیا , مدلسازی عددی میز لرزان و اثر روانگرایی بر اسکله , The 4th International Congress On Civil Engineering, Architecture and urban development , 2016-12-27
 12. امید سرگزی مزاربی آبه , سیداحسان سیدی حسینی نیا , بررسی ظرفیت باربری پی های حلقوی مستقر بر خاک های دانه های در شرایط بارگذاری خارج محور , پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک , 2016-11-15
 13. آهو اشجعی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , بررسی رفتار مکانیکی توده خاک مسلح به کمک روش دوفازی , پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک , 2016-11-15
 14. سعید نعمتی نژاد , سیداحسان سیدی حسینی نیا , شبیه سازی عددی پدیده روانگرایی و تاثیر آن بر اسکله , پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک , 2016-11-15
 15. نیکو ضیائی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , مطالعه عددی تاثیر استفاده از زئوتکستایل بر نشست ناشی از حفاری تاسیسات شهری , پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک , 2016-11-15
 16. امین منشی زاده نائین , سیداحسان سیدی حسینی نیا , تحلیل المان محدود لوله‌های مدفون به‌منظور مقابله با حرکات گسل معکوس , 6th International Conference on Economics, Management and Engineering Sciences , 2016-01-20
 17. امین منشی زاده نائین , سیداحسان سیدی حسینی نیا , مطالعه عددی رفتار لوله های مدفون در خاک در برابر گسل معکوس , دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانبک ایران , 2015-12-17
 18. امید سرگزی مزاربی آبه , سیداحسان سیدی حسینی نیا , بررسی ضریب ظرفیت باربری پی های حلقوی مستقر بر خاک های چسبنده در شرایط بارگذاری خارج محور , کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی , 2015-09-17
 19. امید سرگزی مزاربی آبه , سیداحسان سیدی حسینی نیا , بررسی ظرفیت باربری پی های حلقوی مستقر بر خاک های دانه ای در شرایط بارگذاری خارج محور , دومین همایش ملی معماری، عمران و توسعه ی نوین شهری , 2015-10-05
 20. نوید ناظران , سیداحسان سیدی حسینی نیا , شبیه سازی سه بعدی شالوده توربین های بادی به روش عددی اختلاف محدود , دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2015-05-05
 21. محمد برجی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , ارزیابی قابلیت رمبندگی خاک ها در شرق شهر بیرجند , دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2015-05-05
 22. پیمان میانجی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , تعیین نمودار ظرفیت باربری ریزشمع با روش های عددی و تحلیلی , دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2015-05-05
 23. هانیه حدادسبزوار , سیداحسان سیدی حسینی نیا , صحت سنجی روش های محاسباتی ساده شده ی تحلیل سامانه ی پی - شمع , دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2015-05-05
 24. پیمان میانجی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , تعیین نمودار ظرفیت باربری گروه ریزشمع توسط روش عددی و تحلیلی , دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی , 2015-10-14
 25. محمد کارآمد تبریزی , سعید ابریشمی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , بررسی اثر گرانول لاستیک بر کاهش وزن مخصوص خاک رس , دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی , 2015-10-14
 26. سیاوش هنری , سیداحسان سیدی حسینی نیا , بررسی تغییرشکل افقی دیوار خاک مسلح به روش محیط دوفازی و مدل رفتاری هایپربولیک , اولین کنفرانس ملّی مکانیک خاک و مهندسی پی , 2014-12-03
 27. سیدمحمدجواد سیدان , سیداحسان سیدی حسینی نیا , بررسی اثر شکل سازه زیرزمینی بر رفتار آن در زمان انفجار مدفون با کمک روش عددی اختلاف محدود , اولین کنفرانس ملّی مکانیک خاک و مهندسی پی , 2014-12-03
 28. علی احمدی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , مطالعه ویژگیهای قوس بحرانی و رخدادهای پس از انهدام قوس پایدار در مصالح دانهای به کمک دستگاه توسعه یافته دریچه , اولین کنفرانس ملّی مکانیک خاک و مهندسی پی , 2014-12-03
 29. نیکو ضیائی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , بررسی علل نشست سطح زمین در محل کانال های زیر سطحی شهری , دومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران , 2014-10-01
 30. حمید فوجی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , بررسی تأثیر شکل تزریق جبران کننده اطراف تونل بر نشست سطحی زمین به کمک روش اجزای محدود , دومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران , 2014-10-01
 31. حمید فوجی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , مطالعه عددی بر روی کاهش نشست سطح زمین در اثر حفر تونل های سطحی با استفاده از تزریق جبران کننده , اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران , 2013-10-22
 32. سیدمحمدجواد سیّدان , سیداحسان سیدی حسینی نیا , بررسی دقت شبیه‌سازی اثر انفجاربمب نفوذگر روی سازه‌‌های زیرزمینی با کمک روش عددی اختلاف محدود , اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران , 2013-10-22
 33. علی احمدی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , بررسی آزمایشگاهی عرض و ارتفاع قوس تشکیل شده در مصالح دانه ای با استفاده از دستگاه توسعه یافته دریچه , اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران , 2013-10-22
 34. سیداحسان سیدی حسینی نیا , اورنگ فرزانه , توسعه روش تحلیل محیط دوفازی با تعمیم مدل رفتاری خاک , چهارمین همایش بین المللی مهنـدسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران , 2010-11-02
 35. اورنگ فرزانه , سیداحسان سیدی حسینی نیا , شهرام وهدانی , تحلیل دیوار خاک مسلح به روش تحلیل همگن محیط دوفازی , چهارمین همایش بین المللی مهنـدسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران , 2010-11-02

انگلیسی

 1. Ehsan Seyedi Hosseininia , Helical Pile: New Experiences in Iran , 12th International Congress on Civil Engineering , 2021-07-12
 2. samira ghorbanzadeh , Ehsan Seyedi Hosseininia , Numerical simulation of the performance of the rubber-sand-mixture layer in reducing the acceleration of the foundation , دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2021-07-12
 3. SEYED MAHDI NASROLLAHI , Ehsan Seyedi Hosseininia , An Analytical Evaluation of Pile-Soil Interaction in Two-Phase Approach , 8th International Conferences of Seismology and Earthquake Engineering (SEE8) , 2019-11-11
 4. SEYED MAHDI NASROLLAHI , Ehsan Seyedi Hosseininia , Numerical Analyses with an Equivalent Continuum Constitutive Model for Reinforced Soils with Angled Bar Components , China-Europe Conference on Geotechnical Engineering , 2018-08-13
 5. Ehsan Seyedi Hosseininia , Effect of load eccentricity on the bearing capacity of ring footings , GeoShanghai International Conference 2018 , 2018-05-27
 6. Ali Ahmadi , Ehsan Seyedi Hosseininia , An Experimental Investigation on the Generation of a Stable Arch in Granular Materials Using a Developed Trapdoor Apparatus , 8th International Conference on Micromechanics of Granular Medi (Powders and Grains) , 2017-07-03
 7. Ehsan Seyedi Hosseininia , On the Stress-Force-Fabric relationship in anisotropic granular materials , 7th International Conference on Discrete Element Methods (DEM7) , 2016-08-01
 8. Ali Ahmadi , Ehsan Seyedi Hosseininia , An experimental investigating the width and height of a stable arch formed in granular materials by using a new developed trapdoor apparatus , (International Civil, Structural and Environmental Engineering ACSEE (2013 , 2013-10-12
 9. Ehsan Seyedi Hosseininia , Orang Farzaneh , Development of a two-phase model for simulating the behavior of reinforced soils , 13th International Conference of the International Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics , 2011-05-09
 10. Ehsan Seyedi Hosseininia , E. Bourgeois , A. Pouya , Numerical modeling of a bolt-reinforced tunnel in a fractured ground , The 7th European Conference on Numerical Methods in Geotechnical Engineering , 2010-06-02