مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا فلاحی , اثرات تاریخ کاشت، زمان آبیاری و کاربرد گیاهان پوششی بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.), بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (8), شماره (3), سال (2016-12), صفحات (435-451)
 2. دکتر محمد بهزاد امیری , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , مقایسه خصوصیات جوانه زنی و رشدی گیاهچه ی بذور گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) حاصله از پایه مادری در تراکم های گیاهی مختلف و در شرایط کاربرد کودهای آلی و شیمیایی, اکوفیزیولوژی بذر, دوره (1), شماره (2), سال (2015-10), صفحات (117-135)
 3. سیدمحمد سیدی , پرویز رضوانی مقدم , بررسی توانایی چند گیاه دارویی در کنترل قارچ های عامل پوسیدگی انباری Rhizopus nigricans) و Alternaria alternate) در گوجه فرنگی های تولید شده در سامانه های کشاورزی رایج و زیستی, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (8), شماره (2), سال (2016-9), صفحات (318-328)
 4. منصوره محلوجی راد , دکتر نغمه مبرقعی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی پارسا , ناصر شاه نوشی فروشانی , قربانعلی اسدی , مقایسه ارزش خدمات اکوسیستمی در کشتزارهای رایج و ارگانیک گندم و سیب‌زمینی در منطقه فریمان, کشاورزی بوم شناختی, دوره (6), شماره (1), سال (2016-9), صفحات (151-165)
 5. سیدمحمد سیدی , پرویز رضوانی مقدم , محمد خواجه حسینی صالح اباد , حمید شاهنده , بهبود جنبه­ های فیزیولوژیک بذر سیاهدانه (Nigella sativa L.) در خاک آهکی: نقش شاخص های مربوط به عملکرد کیفی و ترکیب اسیدهای چرب, علوم و فناوری بذر ایران, دوره (5), شماره (1), سال (2016-7), صفحات (93-105)
 6. افسانه امین غفوری , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , ارزیابی شاخص های رشدی کرچک (Ricinus communis L.) تحت تأثیر تیمارهای مختلف کودی, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (8), شماره (1), سال (2016-6), صفحات (33-46)
 7. پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا فلاحی , احمد بالندری , جنبه های اکولوژیکی و ویژگی های فیتوشیمیایی برخی گیاهان دارویی خانواده نعنا در استان‌های خراسان, اکوفیزیولوژی گیاهی, دوره (8), شماره (24), سال (2016-6), صفحات (209-222)
 8. سیدمحمد سیدی , محمد خواجه حسینی صالح اباد , پرویز رضوانی مقدم , حمید شاهنده , بررسی نقش افزایش حلالیت فسفر بر کیفیت بذرهای تولیدی سیاهدانه (Nigella sativa L.), علوم و فنون کشت های گلخانه ای, دوره (7), شماره (25), سال (2016-6), صفحات (85-97)
 9. سید حسن موسوی فضل , امین علیزاده , حسین انصاری , پرویز رضوانی مقدم , اثر کم‌آبیاری تنظیم شده و کود پتاسیم بر دینامیک ریشه، عملکرد محصول و اجزاء آن در ارقام مختلف سورگوم علوفه‌ای, پژوهش آب در کشاورزی, دوره (30), شماره (1), سال (2016-5), صفحات (25-38)
 10. مرتضی علیرضائی نغندر , مجید عزیزی ارانی , سیدحسین نعمتی , پرویز رضوانی مقدم , شمسعلی رضازاده , بررسی تغییرات برخی ترکیبات فیتوشیمیایی اندام هوایی و ریشه گیاه ترشک وحشی (Rumex turcomanicus Czerep) طی مراحل مختلف نمو گیاه, گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants, دوره (2), شماره (58), سال (2016-5), صفحات (25-36)
 11. علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا فلاحی , مهسا اقحوانی شجری , بررسی خصوصیات بنه‌های دختری زعفران (.Crocus sativus L) در پاسخ به تاریخ کاشت، مدیریت آبیاری و کاشت گیاهان همراه, زراعت و فناوری زعفران, دوره (4), شماره (1), سال (2016-5), صفحات (3-18)
 12. مهسا اقحوانی شجری , پرویز رضوانی مقدم , رضا قربانی , مهدی نصیری محلاتی , اثرات کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L. ), علوم باغبانی, دوره (29), شماره (4), سال (2016-3), صفحات (486-500)
 13. شهرام امیرمرادی , پرویز رضوانی مقدم , علیرضا کوچکی , شهناز دانش , امیر فتوت , مطالعه کشت مریم گلی در شرایط استفاده از آب های آلوده به کادمیم و سرب, آب و خاک, دوره (29), شماره (5), سال (2016-1), صفحات (1360-1375)
 14. پرویز رضوانی مقدم , محمد بهزاد امیری , حمیدرضا احیایی , اثر کاربرد همزمان میکوریزا و کودهای آلی کمپوست، ورمی‌کمپوست و گرانوله‌ گوگردی بر برخی ویژگی های کمی و کیفی کنجد (Sesamum indicum L.) در یک نظام زراعی کم‌نهاده, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (7), شماره (4), سال (2016-3), صفحات (563-577)
 15. دکتر مخمدبهزاد امیری , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , مقایسه‎ی کودهای آلی و شیمیایی در تراکم‎های مختلف گاو زبان ایرانی (Echium amoenum Fisch & Mey.) در شرایط مشهد, علوم باغبانی, دوره (30), شماره (3), سال (2016-12), صفحات (555-573)
 16. سیدمحمد سیدی , پرویز رضوانی مقدم , محمد خواجه حسینی صالح اباد , حمید شاهنده , نقش گوگرد، ورمی کمپوست و باکتری تیوباسیلوس بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک آهکی و کارایی مصرف فسفر سیاهدانه, اکوفیزیولوژی گیاهی, دوره (7), شماره (22), سال (2015-11), صفحات (205-220)
 17. پرویز رضوانی مقدم , علی نوروزیان , سیدمحمد سیدی , ارزیابی اثر کود دامی و همزیستی میکوریزایی بر عملکرد کمی و روغن ارقام گلرنگ بهاره (.Carthamus tinctorius L), بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (7), شماره (3), سال (2015-12), صفحات (331-343)
 18. سیدیوسف موسوی طغانی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , محمدرضا دماوندیان , بررسی تنوع گونه‌ای، ساختاری و کارکردی علف‌های‌هرز بوم‌نظام‌های ارگانیک و رایج برنج (Oryza sativa), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (13), شماره (3), سال (2015-12), صفحات (496-512)
 19. پرویز رضوانی مقدم , محمد بهزاد امیری , علی نوروزیان , حمیدرضا احیایی , ارزیابی اثر دوگونه‌ میکوریزا و کود زیستی نیتروکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر (Allium sativum L.) در یک نظام زراعی اکولوژیک, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (13), شماره (3), سال (2015-12), صفحات (435-447)
 20. حسین زارع , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , ارزیابی تاثیر تلقیح کودهای زیستی بر ویژگیهای کمی و کیفی دو رقم گندم در تناوب با یونجه, کشاورزی بوم شناختی, دوره (5), شماره (1), سال (2015-9), صفحات (47-62)
 21. سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , لیلا جعفری , ارزیابی توانایی بالقوه ترسیب کربن مزارع کلزا (Brassica napus L.) در استان خراسان رضوی, تولید گیاهان زراعی, دوره (9), شماره (3), سال (2016-12), صفحات (23-43)
 22. سیدمحمد سیدی , پرویز رضوانی مقدم , روشنک شهریاری احمدی , ارزیابی کارایی مصرف انرژی در تولید خربزه(Cucumis melo L.) در استانهای خراسان رضوی و جنوبی, اکوفیزیولوژی گیاهی, دوره (7), شماره (20), سال (2015-6), صفحات (164-174)
 23. سیدمحمد سیدی , محمد خواجه حسینی صالح اباد , پرویز رضوانی مقدم , حمید شاهنده , اثر کود و پرایمینگ با محلول فسفات دی هیدروژن پتاسیم بر رشد هتروتروفیک گیاه چه های سیاهدانه (Nigella sativa L.), پژوهش های بذر ایران, دوره (2), شماره (1), سال (2015-9), صفحات (11-24)
 24. سیدمحمد سیدی , پرویز رضوانی مقدم , محمد خواجه حسینی صالح اباد , حمید شاهنده , بهبودجنبه های فیزیولوژیک بذرسیاهدانه (Nigella sativa L.) در خاک آهکی: نقش مقدار فسفر بذر تحت تأثیر تغذیه بوته مادری, علوم و فناوری بذر ایران, دوره (4), شماره (1), سال (2015-9), صفحات (27-38)
 25. روح اله حسن زاده , محسن جهان , ناصر مجنون حسینی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , تأثیر کم آبیاری و کاربرد کودهای پرمصرف و کم مصرف بر صفات مورفو فیزیولوژیک مرزۀ یکسالۀ تابستانه (Satureja hortensis L.), علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (46), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (277-286)
 26. سیدمحمد سیدی , محمد خواجه حسینی صالح اباد , پرویز رضوانی مقدم , حمید شاهنده , ارتباط حلالیت فسفر خاک و جذب نیتروژن و تأثیر آن بر شاخص برداشت فسفر سیاهدانه, علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (46), شماره (1), سال (2015-6), صفحات (25-36)
 27. گلثومه عزیزی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , ارزیابی تأثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهان زراعی بر کارآیی مصرف نهاده ها در الگوهای مختلف کشت, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (7), شماره (1), سال (2015-6), صفحات (1-19)
 28. پرویز رضوانی مقدم , سیدمحمد سیدی , تاثیر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد پروتئین خام، روغن و اسیدهای چرب سیاهدانه (Nigella sativa L.), علوم باغبانی, دوره (29), شماره (1), سال (2015-6), صفحات (119-126)
 29. بهمن جعفرنیا , احمد زارع فیض آبادی , رضا قربانی , پرویز رضوانی مقدم , علیرضا قائمی , تأثیر تراکم بوته و کودهای نیتروژن و بیولوژیک بر عملکرد کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.) در دو منطقه مشهد و تربت جام, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (13), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (278-286)
 30. پرویز رضوانی مقدم , محمد بهزاد امیری , حمیدرضا احیایی , اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (13), شماره (1), سال (2015-6), صفحات (34-42)
 31. پرویز رضوانی مقدم , حسین کریم پور , سیدمحمد سیدی , بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم در الگوهای مختلف کشت توام ردیفی, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (13), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (232-238)
 32. راهله نقیبی , پرویز رضوانی مقدم , احمد بالندری , رضا قربانی , تأثیر کودهای آلی، تلقیح میکوریزایی ( Glomus mosseaeو G. intraradices) بر عملکرد کمی و کیفی برداشت مختلف گیاه دارویی کاسنی پاکوتاه (Cichorium pumilum Jacq.), علوم باغبانی, دوره (29), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (302-313)
 33. رضا خراسانی , پرویز رضوانی مقدم , فاطمه حسن زاده اوّل , بررسی غلظت محلول غذایی، زمان و دفعات مناسب برگپاشی بر رشد بنه‌های دختری زعفران, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (13), شماره (1), سال (2015-6), صفحات (193-202)
 34. پرویز رضوانی مقدم , احمد بالندری , سیدمحمد سیدی , اثر تراکم بوته و زمان برداشت بر عملکرد کاسنی علوفه‌ای رقم پونا (Cichorium intybus L. cv. Grasslands Puna), علوم زراعی ایران, دوره (17), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (104-114)
 35. پرویز رضوانی مقدم , سیدمحمد سیدی , مطالعه دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز و عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت تأثیر دوره‌های کنترل و تداخل, حفاظت گیاهان, دوره (29), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (175-186)
 36. سیدمحمد سیدی , پرویز رضوانی مقدم , روشنک شهریاری احمدی , مسعود آزاد , اثر دگرآسیبی اندام های مختلف کرچک (Rricinus communis L.) در کاهش جوانه‌زنی بذر‌‌ها و رشد گیاهچه های سس (Cuscuta campestris Yuncker), بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (7), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (156-167)
 37. عفت غلامی شرفخانه , محسن جهان , محمد بنایان اول , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , اثر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر برخی ویژگی‌‌‌‌‌‌‌های اگرواکولوژیکی و عملکرد، اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) در شرایط مشهد, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (7), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (179-189)
 38. ویدا ورناصری قندعلی , پرویز رضوانی مقدم , سرور خرم دل , بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه علف قناری (Phalaris canariensis L.) در پاسخ به سطوح مختلف آبیاری، کودهای آلی، شیمیایی و تلفیقی, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (14), شماره (3), سال (2017-1), صفحات (526-538)
 39. نفیسه کمایستانی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , فرهاد رجالی , بررسی اثر کاربرد جداگانه و تلفیقی کودهای آلی و زیستی روی برخی ویژگی های کمی و (Pimpinella anisum L.) کیفی گیاه دارویی انیسون, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (13), شماره (1), سال (2015-5), صفحات (62-70)
 40. سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , قربانعلی اسدی , ابوالفضل میرشکاری احمدی , اثر نسبت‌های کشت مخلوط افزایشی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با زعفران (Crocus sativus L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد, پژوهش های زعفران , دوره (4), شماره (1), سال (2016-9), صفحات (53-71)
 41. معین توسن , امین علیزاده , حسین انصاری , پرویز رضوانی مقدم , ارزیابی عملکرد و شناسایی مناطق مستعد کشت زعفران در استان خراسان رضوی بر اساس شاخصهای دمایی, زراعت و فناوری زعفران, دوره (3), شماره (1), سال (2015-6), صفحات (1-12)
 42. افسانه امین غفوری , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , اثر گیاهان پوششی بر خصوصیات علف های هرز و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.), پژوهش های تولید گیاهی, دوره (21), شماره (4), سال (2015-2), صفحات (21-41)
 43. سید حسن موسوی فضل , امین علیزاده , حسین انصاری , پرویز رضوانی مقدم , اثر مقادیر آب آبیاری و کود پتاسیم بر رشد ریشه و اندام های هوایی ارقام سورگوم علوفه ای, آبیاری و زهکشی ایران, دوره (8), شماره (4), سال (2015-1), صفحات (747-756)
 44. سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , قربانعلی اسدی , سیدمحمد سیدی , هما عزیزی , اثر سطوح مختلف کود دامی و وزن های غده بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سیاه (Bunium persicum Bioss.), پژوهش های تولید گیاهی, دوره (22), شماره (4), سال (2016-3), صفحات (133-155)
 45. پرویز رضوانی مقدم , مسعود اکبرابادی , فاطمه حسن زاده اوّل , تأثیر انواع کودهای آلی و تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد گل و دانه همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.), بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (6), شماره (4), سال (2015-2), صفحات (730-740)
 46. حمیدرضا فلاحی , پرویز رضوانی مقدم , محمد بهزاد امیری , مهسا اقحوانی شجری , رستم یزدانی بیوکی , اثرات نحوه تغذیه نیتروژنی گیاه مادری و تلقیح باکتریایی بذور حاصله بر بهبود تحمل به شوری گندم در مرحله جوانه زنی, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (6), شماره (4), سال (2015-2), صفحات (689-700)
 47. علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , عبداله ملافیلابی , سیدمحمد سیدی , بررسی عملکرد گل و بنه زعفران (Crocus sativus L.) در سال اول پس از کشت در واکنش به تراکم کاشت و میزان کود دامی, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (6), شماره (4), سال (2015-2), صفحات (719-729)
 48. جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , اثر زمان اعمال سطوح مختلف تنش شوری بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی علوفه کوشیا (Kochia scoparia), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (4), سال (2015-1), صفحات (613-620)
 49. عبداله ملا فیلابی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , اثر سن مزرعه و منطقه بر عملکرد و فراوانی بنه در گروه های مختلف وزنی زعفران زراعی (Crocus sativus L.), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (4), سال (2015-1), صفحات (605-612)
 50. مرتضی گلدانی , سارا بخشائی , پرویز رضوانی مقدم , بررسی رقابت اندام‌های هوایی و زمینی علف‌هرز تاجریزی (Solanum nigrum ) بر رشد و عملکرد گیاه زراعی ماش (Vigna radiate L. ), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (4), سال (2015-1), صفحات (597-604)
 51. پرویز رضوانی مقدم , ریحانه بیگناه , محسن جهان , بررسی تأثیر مدیریت‌های مختلف کودی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز (L. Coriandrum sativum), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (4), سال (2015-2), صفحات (574-581)
 52. پرویز رضوانی مقدم , سیدمحمد سیدی , مسعود آزاد , اثرات کود های آلی و بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (4), سال (2015-1), صفحات (567-573)
 53. الهام عزیزی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , ارزیابی تاثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهی بر کارایی مصرف نور در الگوهای مختلف کشت, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (4), سال (2015-1), صفحات (554-566)
 54. سیدمحمدکاظم تهامی زرندی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , ارزیابی تاثیرکودهای آلی، بیولوژیکی و شیمیایی بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزاء عملکرد بذر گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (4), سال (2015-1), صفحات (543-553)
 55. پرویز رضوانی مقدم , حامد منصوری , محمد بنایان اول , امیر لکزیان , مدیریت کوددهی نیتروژن، آبیاری و تراکم کاشت در گیاه دارویی موسیر ایرانی (Allium hirtifolium) با استفاده از روش بهینه سازی مرکب مرکزی, دانش کشاورزی و تولید پایدار, دوره (24), شماره (4), سال (2015-2), صفحات (41-60)
 56. مهسا اقحوانی شجری , پرویز رضوانی مقدم , علیرضا کوچکی , دکتر حمیدرضا فلاحی , مهندس رضا طاهر پور کلانتری , ارزیابی اثرات بافت خاک بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L, زراعت و فناوری زعفران, دوره (2), شماره (4), سال (2015-3), صفحات (311-322)
 57. پرویز رضوانی مقدم , سرور خرم دل , جواد شباهنگ , افسانه امین غفوری , ارزیابی اثر روش کاشت، وزن و تراکم بنه بر ویژگی های رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.), کشاورزی بوم شناختی, دوره (3), شماره (1), سال (2013-6), صفحات (52-68)
 58. پرویز رضوانی مقدم , سرور خرم دل , عبداله ملافیلابی , اثر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک بر ویژگی های مورفولوژیکی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.), پژوهش های زعفران , دوره (3), شماره (2), سال (2016-1), صفحات (188-203)
 59. فاطمه حسن زاده اوّل , پرویز رضوانی مقدم , محمد بنایان اول , رضا خراسانی , تأثیر وزن بنه مادری و محلول پاشی بر ویژگی های بنه دختری و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) در سال اول, پژوهش های زعفران , دوره (2), شماره (1), سال (2014-7), صفحات (73-84)
 60. سمیعه اسکندری نصرآبادی , رضا قربانی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , اثر کابرد منفرد و تلفیقی کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.), بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (6), شماره (3), سال (2014-12), صفحات (467-476)
 61. مهسا اقحوانی شجری , پرویز رضوانی مقدم , رضا قربانی , مهدی نصیری محلاتی , ارزیابی اثرات کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر شاخص های رویشی و میزان اسانس گیاه دارویی گشنیز (L. Coriandrum sativum), بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (6), شماره (3), سال (2014-12), صفحات (425-443)
 62. پرویز رضوانی مقدم , علی اصغر محمدآبادی , حمیدرضا فلاحی , مهسا اقحوانی شجری , اثر مدیریت تغذیه ای بر عملکرد گل و رشد بنه در گیاه زعفران مزروعی (Crocus sativus L.), علوم باغبانی, دوره (28), شماره (3), سال (2014-12), صفحات (427-434)
 63. سارا بخشائی , پرویز رضوانی مقدم , مرتضی گلدانی , تاثیر کود بیولوژیک نیتروکسین و سطوح مختلف کود شیمیایی نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (3), سال (2014-12), صفحات (360-368)
 64. ریحانه بیگناه , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , تأثیر کشت مخلوط بر عملکرد بیولوژیک، درصد نیتروژن و خصوصیات مورفولوژیک گشنیز (Trigonella foenum-graecum L.) و شنبلیله (Coriandrum sativum L.), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (3), سال (2014-11), صفحات (369-377)
 65. پرویز رضوانی مقدم , محمد بهزاد امیری , سیدمحمد سیدی , اثر مصرف کودهای آلی و زیستی بر عملکرد، میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب روغن کنجد (Sesamum indicum L.), علوم زراعی ایران, دوره (16), شماره (3), سال (2014-12), صفحات (209-221)
 66. افسانه امین غفوری , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , اثر گیاهان پوششی بر تراکم علف های هرز و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.), پژوهش های تولید گیاهی, دوره (21), شماره (4), سال (2015-2), صفحات (21-41)
 67. محمد بهزاد امیری , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , مطالعه صفات مورفولوژیک مؤثر بر عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) در شرایط کاربرد کودهای آلی و شیمیایی و تراکم های مختلف گیاهی, علوم باغبانی ایران, سال (2016-6), صفحات (1-18)
 68. کبری اروجی , محمدحسن راشدمحصل , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , تاثیر انواع و مقادیر کودهای معدنی بر مدیریت علف هرز انگل گل جالیز (Orobanche aegyptica) درگوجه فرنگی (, حفاظت گیاهان, دوره (28), شماره (2), سال (2014-7), صفحات (184-193)
 69. جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , مطالعه ارزش غذایی علوفه گیاه شورزیست کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط تنش شوری, تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (6), شماره (2), سال (2014-2), صفحات (123-136)
 70. پرویز رضوانی مقدم , محمد بهزاد امیری , حمیدرضا احیایی , اثر ریزوباکتر های محرک رشد گیاه و مقادیر مختلف کمپوست قارچ بر عملکرد گل و خصوصیات بنه ی زعفران (Crocus sativus L.) در یک سیستم زراعی ارگانیک, علوم باغبانی, دوره (28), شماره (2), سال (2014-9), صفحات (199-208)
 71. کبری اروجی , محمدحسن راشدمحصل , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , تأثیر انواع و مقادیرکودهای آلی بر مدیریت علف هرز انگل گل جالیز (Orobanche aegyptiaca Perss.) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.), بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (6), شماره (2), سال (2014-9), صفحات (209-218)
 72. علیرضا باقری , محمدحسن راشدمحصل , پرویز رضوانی مقدم , اثر تناوب بر پویایی مکانی علف های هرز شاه تره ایرانی (Fumaria vaillantti) و علف هفت بند(Polygonum aviculare), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (2), سال (2014-9), صفحات (178-188)
 73. اعظم لشکری تخم مرز , پرویز رضوانی مقدم , افسانه امین غفوری , تعیین درجه حرارتهای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) با استفاده از مدل های رگرسیونی, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (2), سال (2014-9), صفحات (164-169)
 74. حمیدرضا فلاحی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , دکتر محمد علی بهدانی , تجزیه و تحلیل فلوریستیکی و مطالعه تنوع گیاهی منطقه حفاظت شده حسین آباد - استان خراسان جنوبی, تحقیقات مرتع و بیابان ایران, دوره (21), شماره (1), سال (2014-6), صفحات (62-74)
 75. پرویز رضوانی مقدم , قربانعلی اسدی , فاطمه حسن زاده اوّل , اثرات تغذیه خاکی و برگی بر رشد بنه و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) در مزرعه شش ساله, زراعت و فناوری زعفران, دوره (2), شماره (1), سال (2014-6), صفحات (31-44)
 76. فاطمه حسن زاده اوّل , پرویز رضوانی مقدم , محمد بنایان اول , رضا خراسانی , تاثیر وزن بنه مادری و سطوح مختلف کود گاوی بر عملکرد بنه و گل زعفران (Crocus sativus L.), زراعت و فناوری زعفران, دوره (1), شماره (1), سال (2013-12), صفحات (22-39)
 77. سیدمحمد سیدی , پرویز رضوانی مقدم , روشنک شهریاری احمدی , مسعود آزاد , لیلا جعفری , اثرات دگرآسیبی عصاره های آبی و دوره های پوسیدگی اندام های آفتاب گردان (Helianthus annus L.) بر جوانه‌زنی و رشد سس (Cuscuta compestris Yuncker.), بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (6), شماره (1), سال (2014-5), صفحات (1-10)
 78. جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , اثر تنش شوری در مراحل مختلف رشد بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانت‌ها در کوشیا (Kochia scoparia), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (1), سال (2014-5), صفحات (17-26)
 79. پرویز رضوانی مقدم , سارا بخشائی , افسانه امین غفوری , لیلا جعفری , بررسی اثر مدیریت های مختلف کودی بر تولید گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) در شرایط مشهد, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (1), سال (2014-5), صفحات (27-33)
 80. الهه مرادی مرجانه , محمد بنایان اول , پرویز رضوانی مقدم , شرکت شباهنگ - جواد , اثرات مقادیر مختلف کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد روغن دانه کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.), بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (6), شماره (1), سال (2014-6), صفحات (21-30)
 81. پرویز رضوانی مقدم , سیدمحمد سیدی , نقش کودهای آلی و بیولوژیک در جذب فسفر و پتاسیم توسط سیاهدانه (Nigella sativa L.), علوم باغبانی, دوره (28), شماره (1), سال (2014-5), صفحات (43-53)
 82. سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , افسانه امین غفوری , بررسی اثرات زیست محیطی نظام های تولید گندم در کشور با استفاده از ارزیابی چرخه حیات, تحقیقات غلات, دوره (4), شماره (1), سال (2014-4), صفحات (27-44)
 83. امیر یونسیان , پرویز رضوانی مقدم , احمد غلامی , بررسی تأثیر کودهای زیستی، آلی و شیمیایی بر روی کمیت و کیفیت اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.), فناوری تولیدات گیاهی, دوره (13), شماره (2), سال (2014-2), صفحات (63-72)
 84. علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , عبداله ملا فیلابی , سیدمحمد سیدی , بررسی ویژگی های زراعی و رفتار بنه های زعفران (Crocus sativus L.) در واکنش به سطوح کشت پرتراکم و کاربرد کود دامی در سال دوم, پژوهش های زعفران , دوره (1), شماره (2), سال (2014-4), صفحات (144-155)
 85. عبداله ملا فیلابی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , مقایسه و بررسی اثر تراکم و وزن بنه بر عملکرد و اجزاء عملکرد زعفران در بسترهای خاکی و هیدروپونیک در تونل پلاستیکی, زراعت و فناوری زعفران, دوره (1), شماره (2), سال (2014-3), صفحات (14-28)
 86. پرویز رضوانی مقدم , علیرضا کوچکی , عبداله ملا فیلابی , سیدمحمد سیدی , اثرات تاریخ و مقادیر کاربرد کاه و کلش گندم برخصوصیات بنه های دختری و گل انگیزی زعفران در سال دوم, زراعت و فناوری زعفران, دوره (1), شماره (1), سال (2013-12), صفحات (55-70)
 87. مرتضی گلدانی , پرویز رضوانی مقدم , اثر رژیم های مختلف رطوبتی و تاریخ کاشت بر خصوصیات فنولوژیکی و شاخص های رشد سه رقم نخود دیم و آبی در مشهد, علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (14), شماره (1), سال (2007-5), صفحات (63-74)
 88. سیدمحمدکاظم تهامی زرندی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , تأثیر انواع کودهای آلی و شیمیایی بر شاخص‌های رشدی ریحان ) (Ocimum basilicum L., بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (5), شماره (4), سال (2014-2), صفحات (363-372)
 89. جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , اثر شوری بر سلولز، همی سلولز و لیگنین ساقه و برگ و خصوصیات دیواره های سلولی ساقه کوشیا (Kochia scoparia), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (11), شماره (4), سال (2014-2), صفحات (551-561)
 90. مهدی محمدیان , پرویز رضوانی مقدم , هادی زرقانی , عبدالجلیل یانق , بررسی شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیکی کشت مخلوط سه توده کنجد (Sesamum indicum), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (11), شماره (3), سال (2013-11), صفحات (421-429)
 91. سیدمحمد سیدی رشتخوار , پرویز رضوانی مقدم , رضا قربانی , مهدی نصیری محلاتی , اثرات دوره های مختلف کنترل و تداخل علف های هرز بر شاخص های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L.), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (11), شماره (3), سال (2013-11), صفحات (408-420)
 92. پرویز رضوانی مقدم , دکتر احمد بالندری , سیدمحمد سیدی , مدیریت تلفیقی کودی کاسنی علوفه ای رقم پونا (Cichoriumintybus L. cv. Grasslands Puna) در تیمارهای زمان برداشت و تعداد چین, علوم زراعی ایران, دوره (15), شماره (3), سال (2013-11), صفحات (207-221)
 93. پرویز رضوانی مقدم , علیرضا کوچکی , عبداله فیلابی , سیدمحمد سیدی , اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد گل و بنه های دختری زعفران, علوم زراعی ایران, دوره (15), شماره (3), سال (2013-12), صفحات (234-246)
 94. حمیدرضا فلاحی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , محمد علی بهدانی , تعیین اعتبار مدل RothC جهت برآورد توان ترسیب کربن خاک بوم نظامی بازسازی شده، تحت دو سناریوی اقلیمی متفاوت, آب و خاک, دوره (27), شماره (3), سال (2013-9), صفحات (656-668)
 95. پرویز رضوانی مقدم , ا بوذر صبوری , علی اصغر محمدآبادی , روح اله مرادی , تاثیر کودهای شیمیایی، گاوی و کمپوست زباله شهری بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان روغن سه ژنوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) در مشهد, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (11), شماره (2), سال (2013-9), صفحات (241-250)
 96. هادی زرقانی , مهدی محمدیان , پرویز رضوانی مقدم , عبدالجلیل یانق , ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در مخلوط هایی از سه توده (سبزوار، کلات، کاشمر) کنجد (Sesamum indicum L.), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (11), شماره (2), سال (2013-9), صفحات (268-274)
 97. پرویز رضوانی مقدم , عسکر غنی , میترا رحمتی , سعیده محتشمی , اثر روشهای مختلف خشک کردن بر زمان خشک شدن و برخی مواد مؤثره در دو توده گیاه ترخون (Artemisia dracunculus L.), تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (29), شماره (2), سال (2013-8), صفحات (460-475)
 98. عبدالجلیل یانق , پرویز رضوانی مقدم , هادی زرقانی , مهدی محمدیان , ارزیابی رقابت اندامهای هوایی و زیرزمینی بین دو گیاه کنجد (Sesamume indicum L.) و تاج خروس Amaranthus retroflexus و تاثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (11), شماره (1), سال (2013-6), صفحات (88-96)
 99. محمد بهزاد امیری , پرویز رضوانی مقدم , رضا قربانی , حمیدرضا فلاحی , رضا دیهیم فرد , فرنوش فلاح پور , اثرات تلقیح بذر توسط کودهای زیستی بر خصوصیات رشدی سه رقم گندم در مرحله سبزشدن در شرایط گلخانه, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (11), شماره (1), سال (2013-6), صفحات (64-72)
 100. پرویز رضوانی مقدم , افسانه امین غفوری , سارا بخشائی , لیلا جعفری , بررسی اثرکودهای بیولوژیک و آلی بر برخی صفات کمّی و مقدار اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.), بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (5), شماره (2), سال (2013-8), صفحات (105-112)
 101. سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , افسانه امین غفوری , جواد شباهنگ , بررسی تأثیر کودهای بیولوژیک و حجم های مختلف آب در هر نوبت آبیاری بر خصوصیات رویشی و عملکرد دانه کنجد (Sesamum indicum L.), بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (5), شماره (2), سال (2013-8), صفحات (93-104)
 102. فاطمه حسن زاده اوّل , پرویز رضوانی مقدم , ارزیابی کارایی انرژی و تحلیل اقتصادی تولید پیاز (Allium cepa L.) در استان خراسان رضوی, بوم شناسی کاربردی, دوره (2), شماره (3), سال (2013-8), صفحات (1-11)
 103. پرویز رضوانی مقدم , سرور خرم دل , افسانه امین غفوری , جواد شباهنگ , ارزیابی رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر کمپوست بستر قارچ و تراکم بنه, پژوهش های زعفران , دوره (1), شماره (1), سال (2013-4), صفحات (13-26)
 104. سیدمحمد سیدی , رضا قربانی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , کارایی مصرف و شاخص برداشت نیتروژن در سیاهدانه (Nigella sativa L.) در دوره های مختلف رقابت علفهای هرز, پژوهش های تولید گیاهی, دوره (20), شماره (1), سال (2013-6), صفحات (141-156)
 105. سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , افسانه امین غفوری , جواد شباهنگ , بررسی تأثیر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید و تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی سیاهدانه, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (10), شماره (4), سال (2013-3), صفحات (709-725)
 106. محمد خیرخواه , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله ( Ziziphora clinopodioides Lam. ), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (11), شماره (4), سال (2014-1), صفحات (543-550)
 107. مریم جهانی کندری , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , بررسی تنوع گونه‌ای علف‌های هرز در مزارع گندم شرق مشهد, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (10), شماره (3), سال (2012-12), صفحات (468-475)
 108. امیرحسین سعید انژاد , حمیدرضا خزاعی , پرویز رضوانی مقدم , مطالعه اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (10), شماره (3), سال (2012-12), صفحات (503-510)
 109. جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , بررسی تأثیر تنش شوری در مراحل مختلف رشدی بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه کوشیا, تولید گیاهان زراعی, دوره (5), شماره (2), سال (2012-9), صفحات (111-128)
 110. علیرضا خداشناس , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , امیر لکزیان , ساختار تنوع زیستی موجودات خاک زی در بوم سازگان های طبیعی مناطق خشک و نیمه خشک, محیط زیست طبیعی, دوره (65), شماره (2), سال (2012-9), صفحات (163-179)
 111. لیلا تبریزی رائینی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , ارزیابی خصوصیات جوانه زنی بذر دو توده زراعی و طبیعی آویشن خراسانی (thymus transcaspicus Klokov) با استفاده از مدل‌های رگرسیونی, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (5), شماره (2), سال (2008-3), صفحات (249-257)
 112. امیر استادی جعفری , پرویز رضوانی مقدم , رضا قربانی , بررسی سطح سودمندی باکتری‌های ازتوباکتر (Azotobacter chroococcum) و آزوسپریلوم (Azospirillum brasilense) بر شاخص‌های رشد، عملکرد و سیستم ریشه‌ای گیاهزراعی جو رقم ریحان (Hordeum vulgare cv Reyhan), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (10), شماره (2), سال (2012-9), صفحات (277-283)
 113. پرویز رضوانی مقدم , روح اله مرادی , بررسی تاریخ‏ کاشت، کود بیولوژیک و کشت مخلوط بر عملکرد و کمیت اسانس زیره سبز و شنبلیله, علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (43), شماره (2), سال (2012-9), صفحات (217-230)
 114. حسن فیضی , پرویز رضوانی مقدم , حسین صحابی , شهرام امیرمرادی , تحریک جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه گوجه فرنگی با استفاده از میدان مغناطیسی و خیساندن بذر, علوم باغبانی, دوره (26), شماره (3), سال (2012-11), صفحات (343-349)
 115. پرویز رضوانی مقدم , سیدمحمد سیدی رشتخوار , مسعود آزاد , مقایسه تاثیر منابع آلی، شیمیایی و بیولوژیک نیتروژن بر کارایی مصرف نیتروژن در سیاهدانه (Nigella sativa L.), تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (30), شماره (2), سال (2014-7), صفحات (260-274)
 116. مریم جهانی کندری , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , بررسی تأثیر برخی ویژگیهای شیمیایی خاک بر شاخص تنوع گونهای علفهای هرز در مزارع گندم (Triticum aestivum L.) شرق مشهد, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (4), شماره (2), سال (2012-9), صفحات (91-103)
 117. سیدرضا امیری ده احمدی , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا احیایی , تاثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد سه گیاه دارویی شوید Anethum graveolens) )، گشنیز (( Coriandrum sativum و رازیانه (Foeniculum vulgare) در شرایط گلخانه, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (10), شماره (1), سال (2012-5), صفحات (116-124)
 118. محمد بهزاد امیری , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا احیایی , حمیدرضا فلاحی , مهسا اقحوانی شجری , پاسخ جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاهان دارویی زوفا (Hyssopus officinalis) و مارگاریت (Chrysanthemum superbum) به تنش خشکی, اکوفیزیولوژی گیاهی, دوره (3), شماره (1), سال (2011-5), صفحات (65-77)
 119. رستم یزدانی بیوکی , پرویز رضوانی مقدم , بررسی خصوصیات جوانه زنی گل ختمی‌(Althea officinalis L.) تحت تاثیر تنش خشکی و شوری, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (10), شماره (1), سال (2012-4), صفحات (1-10)
 120. علیرضا خداشناس , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , حسین صادقی نامقی , مهدی نصیری محلاتی , اثر فعالیت‌های کشاورزی بر تنوع و فراوانی عنکبوت‌ها در مزارع گندم استان‌های خراسان‌رضوی و شمالی, حفاظت گیاهان, دوره (26), شماره (2), سال (2012-7), صفحات (127-135)
 121. مهسا اقحوانی شجری , پرویز رضوانی مقدم , رضا قربانی , مهدی نصیری محلاتی , تاثیرکاربرد منفرد و تلفیقی کود زیستی میکوریزا بر عملکرد بذر و اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum), اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی, دوره (4), شماره (1), سال (2012-6), صفحات (73-86)
 122. حسن فیضی , پرویز رضوانی مقدم , علیرضا کوچکی , ناصر شاه طهماسبی , امیر فتوت , تاثیر شدت و زمانهای مختلف میدان مغناطیسی بر رفتار جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم(Triticum aestivum L.), بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (3), شماره (4), سال (2012-3), صفحات (482-490)
 123. سیدمحمد سیدی رشتخوار , پرویز رضوانی مقدم , رضا قربانی , مهدی نصیری محلاتی , اثر دوره بحرانی رقابت علف های هرز بر عملکرد، اجزای عملکرد و عملکرد روغن سیاهدانه (Nigella sativa L.), علوم باغبانی, دوره (26), شماره (1), سال (2012-5), صفحات (113-122)
 124. جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , بررسی تولید روغن و زیست توده در کشاورزی شور زیست توسط کوشیا کوشیا (Kochia scoparia), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (4), سال (2012-3), صفحات (615-622)
 125. امیرحسین سعید انژاد , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا خزاعی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر قابلیت هضم و میزان پروتئین سورگوم علوفه ای رقم اسپیدفید, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (4), سال (2012-3), صفحات (622-630)
 126. سیدمحمد سیدی رشتخوار , رضا قربانی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , تاثیر طول دوره تداخل علف های هرز بر درصد و کارایی جذب فسفر و پتاسیم سیاهدانه (Nigella sativa L.) و علف های هرز آن, حفاظت گیاهان, دوره (26), شماره (1), سال (2012-5), صفحات (82-91)
 127. احمد بالندری , پرویز رضوانی مقدم , اثر تاریخ کاشت و تراکم بر مراحل نمو و وزن خشک اندام‌های هوایی کاسنی پاکوتاه (Jacq. pumilum Cichorium), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (3), سال (2011-12), صفحات (438-446)
 128. ایرج طهماسبی , محمدحسن راشدمحصل , پرویز رضوانی مقدم , علی قنبری , دکتر اسکندرزند , ارزیابی جوانه زنی وسبزشدن توده های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) حساس و مقاوم به علفکش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جمع آوری شده از مزارع گندم شهرستان‌های دزفول و اندیمشک, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (3), سال (2011-12), صفحات (406-415)
 129. سیدمحمدکاظم تهامی زرندی , پرویز رضوانی مقدم , بررسی جوانه‌زنی و خصوصیات مورفولوژیک گیاهچه‌های نوعی یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) تحت تأثیر عصارة آبی حاصل از اندام‌های هوایی چهار گیاه دارویی, حفاظت گیاهان, دوره (25), شماره (4), سال (2012-3), صفحات (398-406)
 130. علی اصغر محمدآبادی , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا فلاحی , زینت برومند رضازاده , بررسی تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه شنبلیلهTrigonella foenum-graecum L, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (3), شماره (2), سال (2011-8), صفحات (249-257)
 131. سیدمحمد سیدی رشتخوار , پرویز رضوانی مقدم , بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در استفاده از کمپوست قارچ، کود بیولوژیک و اوره در گندم (Triticum aestivum L.), بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (3), شماره (3), سال (2011-11), صفحات (313-323)
 132. سیدمحمد سیدی رشتخوار , رضا قربانی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز سیاهدانه (Nigella sativa L.) در مشهد, علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (42), شماره (4), سال (2012-2), صفحات (809-819)
 133. جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , اثر تنش شوری بر عملکرد، اجزای عملکرد علوفه و خصوصیات مورفولوژیکی کوشیا Kochia scoparia, علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (42), شماره (4), سال (2012-2), صفحات (735-743)
 134. محمد بهزاد امیری , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا احیایی , حمیدرضا فلاحی , مهسا اقحوانی شجری , اثر تنش های اسمزی و شوری بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه دو گیاه دارویی ارتیشو (Echinacea purpurea) و سرخارگل (Cynara scoolymus), تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (3), شماره (2), سال (2011-3), صفحات (165-176)
 135. شهرام امیرمرادی , پرویز رضوانی مقدم , اثرتراکم و زمان مصرف نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیکی، مراحل فنولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سیاه دانه ( Nigella sativa), علوم باغبانی, دوره (25), شماره (3), سال (2011-12), صفحات (251-260)
 136. عبد المجید مهدوی دامغانی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , شاخص های پایداری ابزاری برای کمی کردن مفاهیم کشاورزی بوم شناختی, علوم محیطی, دوره (1), شماره (4), سال (2004-7), صفحات (1-10)
 137. مرتضی گلدانی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , محمد کافی , واکنش گیاه ذرت به تراکم بوته در مراحل مختلف فنولوژیکی, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (2), سال (2011-9), صفحات (139-150)
 138. مرتضی گلدانی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , محمد کافی , بررسی کارآیی مصرف نور، شاخص های فنولوژیکی و فیزیولوژیکی هیبریدهای ذرت در تراکم های مختلف کاشت, پژوهش های تولید گیاهی, دوره (18), شماره (1), سال (2011-6), صفحات (1-27)
 139. حسن فیضی , پرویز رضوانی مقدم , علی‌اصغر برهمند , اثر کاربرد نانو ذرات نقره، میدان مغناطیسی، باریم و لیتیوم بر عملکرد دانه و برخی ویژگی های زراعی گندم, تولید گیاهان زراعی, دوره (4), شماره (2), سال (2011-9), صفحات (239-248)
 140. منصور سارانی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند , بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیکی مؤثر در افزایش قدرت رقابتی گندم (Trticum aestivum) در رقابت با علف هرز بروموس (Bromus japonicus), حفاظت گیاهان, دوره (25), شماره (2), سال (2011-7), صفحات (127-135)
 141. علیرضا خداشناس , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , امیر لکزیان , مهدی نصیری محلاتی , تاثیر مدیریت سیستم های کشاورزی بر مواد آلی خاک، تنوع و فراوانی بی مهرگان خاک زی, تحقیقات آب و خاک ایران, دوره (41), شماره (2), سال (2011-10), صفحات (129-141)
 142. علی اصغر محمدآبادی , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا فلاحی , اثرات الگوی کاشت و زمان اولین آبیاری بر رشد و عملکرد زعفران(Crocus sativus L.), بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (3), شماره (1), سال (2011-6), صفحات (83-93)
 143. حسن فیضی , پرویز رضوانی مقدم , آقای علی اصغر برهمند , بررسی عملکرد و صفات کیفی ریشه چغندرقند تحت تأثیر میدان مغناطیسی و کاربرد نانو ذرات نقره, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (1), سال (2011-4), صفحات (88-94)
 144. احسان عیشی رضایی , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا خزاعی , علی اصغر محمدآبادی , تأثیر تراکم و الگوی کشت مخلوط (درهم و ردیفی) ارزن و سویا بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه آنها در شرایط آب و هوایی مشهد, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (1), سال (2011-4), صفحات (50-59)
 145. روح اله مرادی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , امیر لکزیان , دکتر عزیزالله نژاد علی , تأثیر کودهای بیولوژیک و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.), علوم باغبانی, دوره (25), شماره (1), سال (2011-5), صفحات (25-33)
 146. حسن فیضی , پرویز رضوانی مقدم , حمید برکی , اثرات آبیاری تکمیلی با نسبتهای مختلف فاضلاب شهری بر کمیت و کیفیت ارزن علوفه ای نوتریفید در برداشت های مختلف, اکوفیزیولوژی زراعی-دانشگاه آزاد بیرجند, دوره (1), شماره (1), سال (2011-7), صفحات (41-54)
 147. رستم یزدانی بیوکی , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا خزاعی , علیرضا آستارائی , بررسی برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) در پاسخ به کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (2), شماره (4), سال (2011-3), صفحات (548-555)
 148. روح اله مرادی , پرویز رضوانی مقدم , یاسر علی زاده , رضا قربانی , بررسی جوانه زنی و خصوصیات مورفولوژیکی گیاهچه های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) و خردل وحشی ،(Sinapis arvensis) تحت تأثیر عصاره آبی حاصل از اندام های هوایی زیره سیاه ،(Bunium persicum L) نخود (Cicer arietinum L) و مخلوط عصاره آ نها, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (6), سال (2011-2), صفحات (897-908)
 149. شهرام امیرمرادی , پرویز رضوانی مقدم , محمد عبداللهیان نوقابی , تأثیر سس (Cuscuta sp.) بر عملکرد ریشه و صفات کیفی چغندرقند (Beta vulgaris) در شرایط آب و هوایی چناران, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (6), سال (2011-2), صفحات (965-974)
 150. امیرحسین سعیدنژاد , پرویز رضوانی مقدم , ارزیابی اثر مصرف کمپوست، ورمی کمپوست و کودهای دامی روی عملکرد، اجزای عملکرد و درصد اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum), علوم باغبانی, دوره (24), شماره (2), سال (2011-3), صفحات (142-148)
 151. علیرضا باقری , محمدحسن راشدمحصل , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , ارزیابی الگوی توزیع مکانی و پویایی علف های هرز در یک مزرعه گندم, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (4), سال (2010-10), صفحات (646-657)
 152. رستم یزدانی بیوکی , حمیدرضا خزاعی , پرویز رضوانی مقدم , علیرضا آستارائی , بررسی تأثیر کودهای دامی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال( Silybum marianum), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (5), سال (2010-12), صفحات (748-756)
 153. علیرضا خداشناس , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , حسین صادقی نامقی , مهدی نصیری محلاتی , تأثیر تنوع گیاهی بر تنوع و فراوانی بندپایان در مزارع گندم, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (4), سال (2010-10), صفحات (622-635)
 154. روح اله مرادی , پرویز رضوانی مقدم , بررسی تأثیر پیش تیمار بذر توسط سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر جوانه زنی و (Foeniculum vulgare Mill), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (3), سال (2010-12), صفحات (489-500)
 155. حسن فیضی , پرویز رضوانی مقدم , تاثیر میدان مغناطیسی و نانو ذرات نقره بر رشد، عملکرد و کیفیت سیلوی ذرت علوفه ای در مقایسه با کاربرد کودهای پرمصرف و کم مصرف, آب و خاک, دوره (24), شماره (6), سال (2011-2), صفحات (1062-1072)
 156. پرویز رضوانی مقدم , علی اصغر محمدآبادی , روح اله مرادی , بررسی تاثیر کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) در تراکم های مختلف کاشت, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (2), شماره (2), سال (2010-9), صفحات (256-265)
 157. رستم یزدانی بیوکی , پرویز رضوانی مقدم , علیرضا کوچکی , محمد بهزاد امیری , حمیدرضا فلاحی , رضا دیهیم فرد , اثرات تغذیه نیتروژنی متفاوت گندم (Tritium aestivum L.) رقم سایونز بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه تحت‌تأثیر سطوح تنش خشکی و کود‌های بیولوژیک, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (2), شماره (2), سال (2010-7), صفحات (266-276)
 158. حمیدرضا فلاحی , پرویز رضوانی مقدم , مرضیه نصیری محلاتی , اثر تاریخ برداشت بر شاخص های کمی و کیفی میوه زرشک بی دانه, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (2), سال (2010-7), صفحات (225-234)
 159. علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , خشکی و گیاه, نیوار, دوره (3), شماره (3), سال (1989-6), صفحات (21-28)
 160. محمدرضا اصغری پورچمن , پرویز رضوانی مقدم , اثرات تاریخ کاشت و مقادیر متفاوت بذر مصرفی بر صفات کمی و کیفی اسفرزه, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (19), شماره (2), سال (2005-12), صفحات (93-103)
 161. رستم یزدانی بیوکی , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا خزاعی , رضا قربانی , علیرضا آستارائی , اثرات تنش های شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال (Silybum marianum), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2010-5), صفحات (12-19)
 162. کوروش احترامیان , جعفر بحرانی , پرویز رضوانی مقدم , بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum) در منطقه کوشکک استان فارس, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (5), شماره (1), سال (2007-4), صفحات (1-8)
 163. جبار فلاحی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , بررسی اثرات کود های آلی بر شاخص های کمی، اسانس و کامازولین در گیاه دارویی بابونه آلمانی Matricaria recutita, فن آوری زیستی در کشاورزی, دوره (8), شماره (1), سال (2008-5), صفحات (157-168)
 164. علیرضا خداشناس , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , امیر لکزیان , ارزیابی اثر فعالیت های کشاورزی بر تنوع و فراوانی باکتری های خاک زی, علوم آب و خاک, دوره (14), شماره (52), سال (2010-9), صفحات (99-113)
 165. سیدمحمدکاظم تهامی زرندی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , مقایسه تاثیرکودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی ریحان Ocimum basilicum L, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (2), شماره (1), سال (2010-5), صفحات (70-82)
 166. امیرحسین سعیدنژاد , پرویز رضوانی مقدم , ارزیابی اثرکودهای بیولوژیک و شیمیایی بر خصوصیات مورفولوژیکی،عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی زیره سبز(Cuminum cyminum), علوم باغبانی, دوره (24), شماره (1), سال (2010-6), صفحات (38-44)
 167. مرتضی اکرمیان طرق طی , سید حسین حسینی , ابراهیم کازرونی منفرد , پرویز رضوانی مقدم , اثر آماده سازی اسمزی بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mil)l, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (5), شماره (1), سال (2007-9), صفحات (37-46)
 168. پرویز رضوانی مقدم , محمدرضا رئوفی , محمدحسن راشدمحصل , روح اله مرادی , بررسی ترکیب‌های مختلف کاشت و اثر کنترل علف‌های هرز در کشت مخلوط ماش (Wilczek ( L.) Vigna radiate) و سیاهدانه (Nigella sativa L.), بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (1), شماره (1), سال (2009-12), صفحات (65-71)
 169. جعفر نباتی , پرویز رضوانی مقدم , اثر فواصل آبیاری بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیکی ارزن، سورگوم و ذرت علوفه‌ای, علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (41), شماره (1), سال (2010-6), صفحات (179-186)
 170. حمیدرضا فلاحی , محمدتقی عبادی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی هدایتی , سعید طریقی , بررسی اثر اسانس شش گیاه دارویی در کنترل باکتری سالمونلا و مقایسه با آنتی بیوتیک استرپتومایسین, دامپزشکی ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2010-6), صفحات (25-33)
 171. زینت برومند رضازاده , پرویز رضوانی مقدم , محمدحسن راشدمحصل , اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر خصوصیات مورفولوژیک و درصد اسانس گیاه داروئی زنیان (Trachyspermum ammi (Linn). Sprague), علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (40), شماره (4), سال (2010-3), صفحات (161-172)
 172. رضا قربانی , علیرضا کوچکی , محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران: II: اصول، اهداف و استانداردهای تولید محصولات زیستی دامی و فرآورده‌های غذایی, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (1), شماره (2), سال (2010-1), صفحات (117-128)
 173. رضا قربانی , علیرضا کوچکی , محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران: I: مفاهیم، اصول و اهداف تولیدات زیستی و استانداردهای تولید محصولات زراعی و باغی, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (1), شماره (1), سال (2009-9), صفحات (129-142)
 174. نغمه ناقدی نیا , پرویز رضوانی مقدم , ارزیابی درجه حرارتهای حداقل،بهینه و حداکثر جوانه زنی کرامب, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2010-3), صفحات (451-456)
 175. روح اله مرادی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , امیر لکزیان , بررسی تاثیر کود های بیولوژیک و آلی بر عملکرد دانه و میزان اسانس گیاه رازیانه, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2010-3), صفحات (625-635)
 176. مرتضی گلدانی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , محمد کافی , کارایی مصرف نور در هیبریدهای ذرت با گروه های مختلف رسیدگی در پاسخ به تراکم, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2010-2), صفحات (595-604)
 177. پرویز رضوانی مقدم , رضا قربانی , علیرضا کوچکی , لیلا علیمرادی , الهام عزیزی , آسیه سیاه مرگویی , بررسی بقایای سموم در محصولات کشاورزی ایران مطالعه موردی: بررسی بقایای دیازینون در گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum)، خیار (Cucumis sativus) و خربزه (Cucumis melon), علوم محیطی, دوره (6), شماره (3), سال (2009-7), صفحات (63-72)
 178. پرویز رضوانی مقدم , مجتبی میرزایی نجم آبادی , تأثیرنسبت‌های مختلف آب چاه وفاضلاب تصفیه شده برخصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، سورگوم و ارزن علوفه‌ای, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2009-6), صفحات (63-76)
 179. محمدلطیف بیات , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , محمدحسن راشدمحصل , تاثیر تراکم گیاهی و مقادیر کاهش یافته علفکش 2,4D+MCPA برکنترل تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L)در ذرت (Zea mays L), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2009-6), صفحات (11-22)
 180. فرزاد نجفی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی راستگو , مطالعه داروسازی مردمی گونه پونه سای بینالودی ، گونه ای نادر و در حال انقراض از ایران, گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants, دوره (2), شماره (30), سال (2009-3), صفحات (29-35)
 181. علیرضا خداشناس , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , امیر لکزیان , بررسی اثر فعالیتهای کشاورزی بر جمعیت نماتدها و باکتر یهای خاکزی مزارع گندم استان خراسان, علوم محیطی, دوره (5), شماره (3), سال (2008-6), صفحات (53-64)
 182. جبار فلاحی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2009-9), صفحات (127-136)
 183. الهام عزیزی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , اثر تنوع گیاهی و نوع منبع تغذیه‌ای بر ترکیب و تراکم علفهای هرز در الگوهای مختلف کشت, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2009-9), صفحات (115-125)
 184. عبدالمجید مهدوی دامغانی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , ارزیابی تنوع زیستی کشاورزی و اثرات آن بر پایداری یک سامانه کشاورزی گندم - پنبه در خراسان, علوم محیطی, دوره (4), شماره (3), سال (2008-2), صفحات (61-68)
 185. پرویز رضوانی مقدم , مجید احمد زاده مطلق , بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیاهدانه در شرایط قاینات, زراعت- پژوهش و سازندگی, دوره (76), سال (2007-12), صفحات (62-68)
 186. پرویز رضوانی مقدم , رضا صادقی ثمرجان , بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت و رژیمهای مختلف آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد نخود (Cicer arietinum) رقمILC3279 در شرایط آب و هوایی نیشابور, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2009-3), صفحات (315-325)
 187. علیرضا خداشناس , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , امیر لکزیان , مهدی نصیری محلاتی , تاثیر فعالیتهای کشاورزی بر تنوع و فراوانی قارچ های مایکوریزا در مزارع گندم استان خراسان, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2009-3), صفحات (271-283)
 188. پرویز رضوانی مقدم , زینت برومند رضازاده , علی اصغر محمدآبادی , علی شریف , اثر تاریخ کاشت و تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و در صد روغن دانه گیاه کرچک, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2009-3), صفحات (303-313)
 189. الهام عزیزی , پرویز رضوانی مقدم , منصوره سادات شریفی نوری , اثر تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و اجزاء عملکرد سه گونه ارزنPennisetum glaucum، Setaria italiac در شرایط گلخانه ، Panicum miliaceum, علوم کشاورزی ایران, دوره (38), شماره (1), سال (2008-2), صفحات (79-85)
 190. بهنام کامکار , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , ساخت و آزمون یک مدل ساده برای پیش بینی پتانسیل تولید ارزن مرواریدی, تولید گیاهان زراعی, دوره (1), شماره (3), سال (2008-12), صفحات (99-116)
 191. علیرضا امامی , پرویز رضوانی مقدم , ، احمد قدرت نما , سید حسن حافظیان , بررسی اثر نسبت های مختلف فاضلاب تصفیه شده شهری بر برخی خصوصیات کیفی سه گیاه علوفه‌ای سورگوم، ذرت و ارزن, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (5), شماره (2), سال (2008-3), صفحات (211-219)
 192. سمیه تکاسی , محمد حسن راشد , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , سیروس آقاجانزاده , کازرونی منفرد ابراهیم , مقایسة چند راهکار مدیریتی برای کنترل علفهای هرز باغات پرتغال شمال ایران, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2008-9), صفحات (49-57)
 193. علی اکبر عامری , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , اثر مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم بر کارآیی مصرف نیتروژن عملکرد گل و مواد موثره همیشه بهار, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (5), شماره (2), سال (2008-3), صفحات (31-41)
 194. بهنام کامکار , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , آنالیز خلاء عملکرد زیره سبز در 9 منطقه از استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی با استفاده از رهیافت مدل‌سازی, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (5), شماره (2), سال (2008-3), صفحات (333-341)
 195. فرزاد نجفی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی راستگو , بررسی خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی بومی و در حال انقراض پونه سای بینالودی (Nepeta binaludensis Jamz, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (4), شماره (2), سال (2007-3), صفحات (385-392)
 196. مصطفی اویسی , پرویز رضوانی مقدم , مجید رستمی , محمد علی باغستانی , مهدی نصیری محلاتی , تأثیر سه سیستم تناوب زراعی بر بانک بذر علف های هرز کشت جو در منطقه کرج, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (4), شماره (2), سال (2007-3), صفحات (1-11)
 197. مجید عباس پور , پرویز رضوانی مقدم , دوره بحرانی کنترل علف های هرز ذرت در شرایط مشهد, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (2), شماره (2), سال (2005-3), صفحات (182-196)
 198. پرویز رضوانی مقدم , جعفر نباتی , قدیر نوروزپور , علی اصغر محمدآبادی , بررسی خصوصیات مورفولوژیک ، عملکرد دانه و روغن کرچک در تراکم های مختلف گیاهی و فواصل مختلف آبیاری, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (2), شماره (1), سال (2004-9), صفحات (1-14)
 199. بهنام کامکار , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , ارزیابی کارایی مصرف نور و رابطه آن با تولید ماده خشک در سه گونه ارزن, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (2), شماره (2), سال (2005-3), صفحات (196-208)
 200. رضا محسن زاده , پرویز رضوانی مقدم , حسین آهی فر , خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی شش رقم توتون در ارتباط با عملکرد اقتصادی, علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (8), شماره (3), سال (2001-10), صفحات (89-102)
 201. پرویز رضوانی مقدم , رضا محسن زاده , حسین آهی فر , بررسی خصوصیات کیفی و شیمیایی شش رقم توتون, علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (8), شماره (4), سال (2001-12), صفحات (85-97)
 202. پرویز رضوانی مقدم , فرزاد نجفی , اثر رژیمهای مختلف آبیاری و تراکم بر عملکرد و خصوصیات زراعی گیاه دارویی اسفرزه, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (16), شماره (2), سال (2003-3), صفحات (59-65)
 203. پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , مطالعه اثر زمانهای مختلف برداشت و عملکرد و خصوصیات زراعی سه رقم سور گوم علوفه ای, علوم کشاورزی ایران, دوره (34), شماره (3), سال (2004-3), صفحات (549-558)
 204. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , شبیه سازی تغییرات آب و هوایی ایران در شرایط در برابر شدن غلظت co2 به وسیله مدلهای عمومی و گردش, بیابان- Desert, سال (2003-3), صفحات (1-10)
 205. مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , بررسي قابليت هضم ماده خشك و درصد پروتئين علوفه سه رقم سورگوم علوفه اي در زمان هاي مختلف برداشت, علوم کشاورزی ایران, سال (2004-3)
 206. فرزاد نجفی , پرویز رضوانی مقدم , تعیین درجه حرارت پایه و بررسی واکنش جوانه زنی بذور گیاه دارویی اسفرزه (Plantag ovata) نسبت به درجه حرارت های مختلف, زراعت- پژوهش و سازندگی, دوره (60), شماره (2), سال (2004-3), صفحات (53-55)
 207. پرویز رضوانی مقدم , قدیر نوروزپور , جعفر نباتی , علی اصغر محمدآبادی , بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کنجد در تراکم های مختلف بوته و فواصل مختلف آبیاری, پژوهشهای زراعی ایران, سال (2005-3), صفحات (56-56)
 208. حسین حسینی , پرویز رضوانی مقدم , اثر تنش خشکی و شوری بر جوانه زنی اسفرزه, پژوهشهای زراعی ایران, سال (2006-3)
 209. جعفر نباتی , پرویز رضوانی مقدم , اثر فواصل مختلف آبیاری بر صفات کمی و کیفی ارزن، سورگوم و ذرت علوفه ای, علوم کشاورزی ایران, دوره (37), شماره (1), سال (2006-3), صفحات (21-29)
 210. قدیر نوروزپور , پرویز رضوانی مقدم , اثر دورهای مختلف آبیاری و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه - Nigella sativa, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (3), شماره (2), سال (2006-3), صفحات (305-315)
 211. پرویز رضوانی مقدم , مصطفي اويسي , مصطفي اويسي , بررسی پویایی بانک بذر و جمعیت علف های هرز در مزارع ذرت, آفات و بیماریهای گیاهی-Applied Entomology and Phytopathology, سال (2005-4)
 212. محمد علي بهداني , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , ارزیابی روابط کمی بین عملکرد و مصرف عناصر غذایی در زعفران: مطالعه در مزارع کشاورزان (On-farm), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2005-4), صفحات (1-14)
 213. عبد المجيد مهدوي دامغاني , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , مطالعه پایداری بوم شناختی نظام زراعی گندم- پنبه در استان خراسان, پژوهشهای زراعی ایران, شماره (5), سال (2005-6), صفحات (129-142)
 214. قدیر نوروزپور , پرویز رضوانی مقدم , اثر فواصل مختلف آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد روغن و اسانس دانه سیاه دانه (Nigella sativa), زراعت- پژوهش و سازندگی, دوره (19), شماره (4), سال (2006-3), صفحات (133-138)

انگلیسی

 1. seyyed mohammad seyyedi , Parviz Rezvani Moghaddam , Mohammad Khajeh Hosseini , Hamid Shahandeh , Improving of Seed Quality of Black Seed (Nigella Sativa L.) By Increasing Seed Phosphorus Content in a Calcareous Soil, Journal of Plant Nutrition, Volume (40), No (2), Year (2017-1), Pages (197-206)
 2. seyyed mohammad seyyedi , Parviz Rezvani Moghaddam , Mehdi Nassiri Mahallati , Weed Competition Periods Affect GrainYield and Nutrient Uptake of Black Seed (Nigella Sativa L.), Horticultural Plant Journal, Volume (2), No (3), Year (2016-5), Pages (172-180)
 3. Reza Rostami , Alireza Koocheki , Parviz Rezvani Moghaddam , Mehdi Nassiri Mahallati , Effect of landscape structure on agrobiodiversity in western Iran (Gilan-E Gharb), Agroecology and Sustainable Food Systems, Volume (40), No (7), Year (2016-3), Pages (660-692)
 4. Elham Azizi , Alireza Koocheki , Parviz Rezvani Moghaddam , Mehdi Nassiri Mahallati , Mansoureh-Sadat Sharifi-Noori , Evaluation of Plant Diversity and Nutrient Resource on Weed Diversity and Soil Microbial Respiration, Agricultural and Biological Sciences Journal, Volume (1), No (5), Year (2015-7), Pages (197-205)
 5. Hesamoddin solooki , Parviz Rezvani Moghaddam , ghasem kord firuzjaee , Investigating the Seed Germination Characteristics of Milk thistle (Silybum marianum L.) Affected by Magnetic Field, Sodium chloride and Hydro-priming, Advances in Plants and Agriculture Research, Volume (2), No (6), Year (2015-10), Pages (1-7)
 6. seyyed mohammad seyyedi , Parviz Rezvani Moghaddam , Mohammad Khajeh Hosseini , Hamid Shahandeh , Influence of phosphorus and soil amendments on black seed (Nigellasativa L.) oil yield and nutrient uptakeSeyyed, Industrial Crops and Products, Volume (77), No (1), Year (2015-9), Pages (167-174)
 7. seyyed mohammad seyyedi , Mohammad Khajeh Hosseini , Parviz Rezvani Moghaddam , Hamid Shahandeh , Effects of phosphorus and seed priming on seed vigor, fatty acidscomposition and heterotrophic seedling growth of black seed (Nigellasativa L.) grown in a calcareous soil, Industrial Crops and Products, Volume (74), No (3), Year (2015-7), Pages (939-949)
 8. Rooholla Moradi , Parviz Rezvani Moghaddam , hamed mansouri , Energy use and economical analysis of seedy watermelon production for different irrigation systems in Iran, Energy Reports, Volume (1), No (1), Year (2015-1), Pages (36-42)
 9. Samieh Eskandari Nasrabadi , Reza Ghorbani , Parviz Rezvani Moghaddam , Mehdi Nassiri Mahallati , Phenological response of milk thistle (Silybum marianum [L.] Gaertn.) to different nutrition systems, Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants, Volume (1), No (4), Year (2014-10), Pages (148-151)
 10. Parviz Rezvani Moghaddam , Rooholla Moradi , hamed mansouri , Influence of planting date, intercropping and plant growthpromoting rhizobacteria on cumin (Cuminum cyminum L.)with particular respect to disease infestation in Iran, Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants, Volume (1), No (4), Year (2014-10), Pages (134-143)
 11. hamed mansouri , Mohammad Bannayan Aval , Parviz Rezvani Moghaddam , Amir Lakzian , Management of nitrogen fertilizer, irrigation and plant density in onion production using response surface methodology as optimization approach, African Journal of Agricultural Research, Volume (9), No (7), Year (2014-2), Pages (676-687)
 12. Amir Younesian , Shahram Taheri , Parviz Rezvani Moghaddam , The effect of organic and biological fertilizers on essential oil content of Foeniculum vulgare Mill. (Sweet Fennel, International Journal of Agriculture and Crop Sciences, Volume (5), No (18), Year (2013-12), Pages (2141-2146)
 13. hasan feizi , Parviz Rezvani Moghaddam , Nasser Shahtahmassebi , Amir Fotovat , Assessment of Concentrations of Nano and Bulk Iron Oxide Particles on Early Growth of Wheat (Triticum aestivum L.), Annual Review & Research in Biology, Volume (3), No (4), Year (2013-7), Pages (752-761)
 14. Einallah Hesammi , Parviz Rezvani Moghaddam , Library research, some strategies for weed management in organic farming, International Journal of Farming and Allied Sciences, Volume (2), No (4), Year (2013-4), Pages (96-101)
 15. seyyed mohammad seyyedi , Parviz Rezvani Moghaddam , roshanak shahriary , masoud azad , Ehsan Eyshi Rezaei , Allelopathic potential of sunflower and caster bean on germination properties of dodder (Cuscuta compestris), African Journal of Agricultural Research, Volume (8), No (7), Year (2013-2), Pages (601-607)
 16. Jabbar Fallahi , Parviz Rezvani Moghaddam , Mehdi Nassiri Mahallati , Mohammad Ali Behdani , The use of diversity indices to assess the effect of restoration and conservation on plant diversity of a rangeland in South Khorasan Province, Iran, Journal of Agricultural Technology, Volume (9), No (2), Year (2013-3), Pages (395-412)
 17. hasan feizi , Maryam Kamali , Leila Jafari , Parviz Rezvani Moghaddam , Phytotoxicity and stimulatory impacts of nanosized and bulk titanium dioxide on fennel (Foeniculum vulgare Mill, Chemosphere, Volume (91), No (4), Year (2013-4), Pages (506-511)
 18. Ebrahim Kazeroonimonfared , Parviz Rezvani Moghaddam , Mehdi Nassiri Mahallati , Modeling the effects of water stress and temperature on germination of Lactuca serriola L. seeds, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Volume (3), No (9), Year (2012-11), Pages (1957-1965)
 19. hamed mansouri , Parviz Rezvani Moghaddam , roholla moradi , Energy budget and economic analysis in conventional and organic rice production systems and organic scenarios in the transition period in Iran, Frontiers in Energy, Volume (6), No (4), Year (2012-12), Pages (341-350)
 20. shahram Amirmoradi , Parviz Rezvani Moghaddam , Alireza Koocheki , Shanaz Danesh , Amir Fotovat , Effect of Cadmium and Lead on Quantitative and EssentialOil Traits of Peppermint (Mentha piperita L, Notulae Scientia Biologicae, Volume (4), No (4), Year (2012-11), Pages (101-109)
 21. F. Nadjafi , Alireza Koocheki , Parviz Rezvani Moghaddam , B. Honermeier , First experiments on cultivation of Nepeta binaludensis Jamzad - An example of domestication of a highly endangered medicinal plant of Iran, Zeitschrift fur Arznei-und Gewurzpflanzen, Volume (17), No (2), Year (2012-6), Pages (64-71)
 22. Parviz Rezvani Moghaddam , Jabbar Fallahi , mahsa aghhavani shajari , marziyeh nasiri mahallati , Effects of harvest date, harvest time, and post-harvest management on quantitative and qualitative traits in seedless barberry (Berberis vulgaris L.), Industrial Crops and Products, Volume (42), No (1), Year (2013-1), Pages (30-36)
 23. Jabbar Fallahi , Parviz Rezvani Moghaddam , Mehdi Nassiri Mahallati , Mohammad Ali Behdani , mahsa aghhavani shajari , mohamad behzad Amiri , Influence of seed nitrogen content and biofertilizer priming on wheat germination in salinity stress condition, Archives of Agronomy and Soil Science, Volume (59), No (6), Year (2013-6), Pages (791-801)
 24. Ali Asghar Berahmand , Ali Ghafariyan Panahi , Hossein Sahabi , hasan feizi , Parviz Rezvani Moghaddam , Nasser Shahtahmassebi , Amir Fotovat , Hossein Karimpur , O. Gallehgir , Effects Silver Nanoparticles and Magnetic Field on Growth of Fodder Maize (Zea mays L, Biological Trace Element Research, Volume (149), No (3), Year (2012-11), Pages (419-424)
 25. Mojtaba Yari , REZA VALIZADEH , Abbas Ali Naserian , G.R. Ghorbani , Parviz Rezvani Moghaddam , A. Jonker , P. Yu , Botanical traits, protein and carbohydrate fractions, ruminal degradability and energy contents of alfalfa hay harvested at three stages of maturity and in the afternoon and morning, Animal Feed Science and Technology, Volume (172), No (3), Year (2012-2), Pages (162-170)
 26. hasan feizi , حسین صحافی , Parviz Rezvani Moghaddam , Nasser Shahtahmassebi , Omran Gallehgir , shahram Amirmoradi , Impact of Intensity and Exposure Duration of Magnetic Field on Seed Germination of Tomato (Lycopersicon esculentum L, Notulae Scientia Biologicae, Volume (4), No (1), Year (2012-3), Pages (116-120)
 27. Parviz Rezvani Moghaddam , hasan feizi , farzad mondani , Evaluation of Tomato Production Systems in Terms of EnergyUse Efficiency and Economical Analysis in Iran, Notulae Scientia Biologicae, Volume (3), No (4), Year (2011-11), Pages (58-65)
 28. hasan feizi , Parviz Rezvani Moghaddam , Nasser Shahtahmassebi , Amir Fotovat , Impact of Bulk and Nanosized Titanium Dioxide (TiO2) on Wheat Seed Germination and Seedling Growth, Biological Trace Element Research, Volume (146), No (1), Year (2012-3), Pages (101-106)
 29. , Parviz Rezvani Moghaddam , Mehdi Nassiri Mahallati , A. Nezhadali , Effects of organic and biological fertilizers on fruit yield and essential oil of sweet fennel (Foeniculum vulgare var. dulce), Spanish Journal of Agricultural Research, Volume (9), No (2), Year (2011-5), Pages (546-553)
 30. لیلا تبریزی , Alireza Koocheki , Parviz Rezvani Moghaddam , Mehdi Nassiri Mahallati , Mohammad Bannayan Aval , Effect of irrigation and organic manure on Khorasan thyme(Thymus transcaspicus Klokov, Archives of Agronomy and Soil Science, Volume (57), No (3), Year (2011-5), Pages (317-326)
 31. Jafar Nabati , Mohammad Kafi , Ahmad Nezami , Parviz Rezvani Moghaddam , ali masomi , Mohammad Zare Mehrjerdi , Effect of salinity on biomass production and activities of some key enzymatic antioxidants in kochia (Kochia scoparia), Pakistan Journal of Botany, Volume (43), No (1), Year (2011-2), Pages (539-548)
 32. Behnam Kamkar , Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , Jaime A. Teixeira da Silva , Parviz Rezvani Moghaddam , Mohammad Kafi , Fungal diseases and inappropriate sowing dates, the most important reducing factors in cumin fields of Iran, a case study in Khorasan provinces, Crop Protection, Volume (30), No (2), Year (2011-1), Pages (208-215)
 33. Sayed Ali Khadem , Mohammad Galavi , Mahmod Ramrodi , Sayed Rroholla Mousavi , Mohammad Javad Rousta , Parviz Rezvani Moghaddam , Effect of animal manure and superabsorbent polymer on corn leaf relative water content, cell membrane stability and leaf chlorophyll content under dry condition, Australian Journal of Crop Science, Volume (4), No (8), Year (2010-10), Pages (242-247)
 34. D. WILMAN , Parviz Rezvani Moghaddam , In vitro digestibility and neutral detergent fibre andlignin contents of plant parts of nine forage species, Journal of Agricultural Science, Volume (131), No (1), Year (1998-1), Pages (51-58)
 35. Parviz Rezvani Moghaddam , D. WILMAN , Cell wall thickness and cell dimensions in plant partsof eight forage species, Journal of Agricultural Science, Volume (131), No (1), Year (1998-1), Pages (59-67)
 36. D. WILMAN , Parviz Rezvani Moghaddam , Volume, surface area and cellular composition of chewed particles of plant parts of eight forage species and estimated degradation of cell wall, Journal of Agricultural Science, Volume (131), No (1), Year (1998-1), Pages (69-77)
 37. , Alireza Koocheki , Parviz Rezvani Moghaddam , Mehdi Nassiri Mahallati , chemichal composition on the esential oills from thymus transpicus in natural habitats, Chemistry of Natural Compounds, Volume (46), No (1), Year (2010-6), Pages (121-124)
 38. - - , Alireza Koocheki , Parviz Rezvani Moghaddam , مجید جامی الاحمدی , AgroEcological Zoning and potential yield of Saffron in Khorasan-Iran, Journal of Biological Science, Volume (8), No (2), Year (2008-6), Pages (298-305)
 39. عبدالمجيد مهدوي دامغاني , Alireza Koocheki , Parviz Rezvani Moghaddam , Mehdi Nassiri Mahallati , Studying the sustainability of a wheat-cotton Agroecosystem in Iran, Asian Journal of Plant Sciences, Volume (5), No (3), Year (2006-2), Pages (560-563)
 40. بهنام كامكار , Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , Parviz Rezvani Moghaddam , Cardinal Temperatures for Germination in Three Millet Specieses-Panicum miliaceum, Pennisetum glauc, Asian Journal of Plant Sciences, Volume (5), No (2), Year (2006-2), Pages (316-319)
 41. - - , - - , Mehdi Nassiri Mahallati , Alireza Koocheki , Parviz Rezvani Moghaddam , Models to Predict Flowering Time in the Main Saffron Production Regions of Khorasan Province, Journal of Applied Sciences, Volume (8), No (5), Year (2008-2), Pages (907-909)
مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. زری افشار , مریم قاسمی , پرویز رضوانی مقدم , خدیجه بوزرجمهری , تحلیل علل عدم موفقیت کشت گیاهان دارویی در شهرستان چناران , اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی , 2017-04-27
 2. عادل غدیری , پرویز رضوانی مقدم , عبدالرضا باقری , علیرضا بهشتی , بررسی شاخص های تحمل و حساسیت در ژنوتیپ های لوبیا چیتی (.L vulgaris Phaseolus (تحت مدیریت زراعی کم نهاده , ششمین همایش ملی حبوبات ایران , 2016-05-04
 3. سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , سعید جاهدی پور , ارزیابی وضعیت نظام های زعفران و نقش زنان روستایی در تولید محصول کشاورزی سالم و ارگانیک , همایش ملی زن و پایداری محیط زیست در مناطق روستایی , 2016-10-15
 4. سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , مینا هوشمند , عاطفه قلیزادگان احسان آباد , ارزیابی رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی چندساله زیره سیاه (Bunium persicum Bioss.) تحت تأثیر مصرف کود دامی و وزن غده , نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2016-01-25
 5. سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , فاطمه معلم بنهنگی , عاطفه قلیزادگان احسان آباد , اثر سطوح کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد وسمه (Indigofera tinctoria L.) , نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی زمین سالم , 2016-02-19
 6. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , Evaluation of the effects of saffron–cumin intercropping ratios on quality and yield under semi-arid conditions , ​Fifth International Symposium on Saffron , 2016-11-23
 7. فهیمه عرب , پرویز رضوانی مقدم , امیر لکزیان , میزان رشداندام هوایی گیاهان شبدر، شنبلیله و ماشک درپاسخ به تلقیح دونوع قارچ میکوریزا , یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2010-07-24
 8. سحر ولی زاده , سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , ارزیابی عملکرد واجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) در کشت مخلوط ردیفی با لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) , نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2016-01-25
 9. فاطمه معلم بنهنگی , پرویز رضوانی مقدم , قربانعلی اسدی , اثر تراکم های مختلف کشت و مقادیر مختلف آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد هندوانه بذری (Cirullus Lunatus) , نهمین کنگره علوم باغبانی , 2016-01-25
 10. نادر مدافع بهزادی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر رشد و اجزای عملکرد گیاه دارویی وسمه .Indigofera tinctoria L , سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی , 2016-02-19
 11. سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , مینا هوشمند , فاطمه معلم بنهنگی , عاطفه قلیزادگان احسان آباد , ارزیابی رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی چندساله زیره سیاه (Bunium persicum Bioss.) تحت تأثیر مصرف کود دامی و وزن غده , نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2016-01-25
 12. معین توسن , امین علیزاده , حسین انصاری , پرویز رضوانی مقدم , مکان یابی مناطق مناسب کشت زعفران در شهرستانهای سبزوار و تربت حیدریه با بررسی عوامل اقلیمی مؤثر , دومین همایش بین المللی توسعه روستایی , 2015-02-18
 13. معین توسن , امین علیزاده , حسین انصاری , پرویز رضوانی مقدم , تاثیر عوامل مختلف اقلیمی بر عملکرد زعفران در مشهد , سومین همایش ملی آخرین دستاورد های علمی و پژوهشی زعفران , 2014-11-26
 14. معین توسن , امین علیزاده , حسین انصاری , پرویز رضوانی مقدم , تاثیر اختلاف درجه حرارت شبانه روز بر عملکرد زعفران در استان خراسان رضوی , سومین همایش ملی آخرین دستاورد های علمی و پژوهشی زعفران , 2014-11-26
 15. عبداله ملا فیلابی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , اثر مدت زمان نگهداری بنه در دمای القایی بر خصوصیات گلدهی زعفران , سومین همایش ملی آخرین دستاورد های علمی و پژوهشی زعفران , 2014-11-26
 16. مهسا اقحوانی شجری , پرویز رضوانی مقدم , علیرضا کوچکی , دکتر حمیدرضا فلاحی , بررسی خصوصیات زراعی بنه زعفران (Crocus sativus L.) تحت تاثیربافت های مختلف خاک , سومین همایش ملی آخرین دستاورد های علمی و پژوهشی زعفران , 2014-11-26
 17. مهسا اقحوانی شجری , پرویز رضوانی مقدم , علیرضا کوچکی , دکتر حمیدرضا فلاحی , مطالعه اثر بسترهای کشت بر عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) , سومین همایش ملی آخرین دستاورد های علمی و پژوهشی زعفران , 2014-11-26
 18. دکتر حسن فیضی , حسین صحابی , پرویز رضوانی مقدم , پاسخ جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه رازیانه به شدت و زمان های مختلف میدان مغناطیسی , نخستین همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی , 2013-11-27
 19. دکتر حسن فیضی , مریم کمالی , پرویز رضوانی مقدم , اثرات غلظتهای مختلف ذرات نانو و غیر نانو دی اکسید تیتانیوم بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه رازیانه , نخستین همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی , 2013-11-27
 20. سید مهدی جوادزاده , پرویز رضوانی مقدم , دکتر جواد اصیلی , بررسی اثرات فارماکولوژیکی گیاه دارویی چای ترش از دیدگاه طب سنتی , نخستین همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی , 2013-11-27
 21. سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , افسانه امین غفوری , عاطفه قلیزادگان احسان آباد , ارزیابی چرخه حیات (LCA) نظام های تولید گندم آبی کشور , اولین کنگره ملی سلامت غذا، تولید، تبدیل، مصرف , 2014-10-15
 22. هما عزیزی , سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , جواد شباهنگ , اثر کاربرد گوگرد و تلقیح با کود زیستی تیوباسیلوس بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی ختمی , اولین کنفرانس ملی الکترونیکی علوم کشاورزی و محیط زیست , 2014-03-06
 23. هما عزیزی , سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , قربانعلی اسدی , اثر مقادیر کود دامی بر خصوصیات رشد، عملکرد دانه و اسانس گیاه دارویی زیره سیاه , همایش ملی علوم و فنون کشاورزی , 2014-03-06
 24. افسانه امین غفوری , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , ارزیابی خصوصیات رشدی و تراکم علف های هرز تحت تأثیر کاشت انواع گیاهان پوششی در مزرعه کرچک , همایش ملی علوم و فنون کشاورزی , 2014-03-06
 25. فاطمه حسن زاده اوّل , پرویز رضوانی مقدم , محمد بنایان اول , رضا خراسانی , ارزیابی عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) تحت تاثیر وزن بنه و کود گاوی , دومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پِژوهشی زعفران , 2013-10-30
 26. فاطمه حسن زاده اوّل , پرویز رضوانی مقدم , محمد بنایان اول , رضا خراسانی , تاثیر وزن بنه مادری و کود گاوی بر تولید بنه های دختری زعفران (Crocus sativus L.) , دومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پِژوهشی زعفران , 2013-10-30
 27. رضا خراسانی , پرویز رضوانی مقدم , فاطمه حسن زاده اوّل , بررسی غلظت، زمان و دفعات مناسب برگپاشی در رشد رویشی و تولید بنه‌های دختری زعفران (Crocus sativus L.) با استفاده از محلول غذایی کامل , دومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پِژوهشی زعفران , 2013-10-30
 28. کبری اروجی , محمدحسن راشدمحصل , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , زینب اورسجی , بررسی کارآیی علف کش ریمسولفورون و کلروسولفورون در کنترل علف هرز انگلی گل جالیز )Orobache aegyptica) , پنجمین هماش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24
 29. پرویز رضوانی مقدم , رضا پورآذر , حسین نجفی , بررسی نقش تراکم و رقم در مدیریت علف های هرز در سیستم کاشت دو ردیفه ذرت و مقایسه آن با سیستم کاشت تک ردیفه , پنجمین همایش علوم علف‌های هرز ایران , 2013-08-24
 30. الهام عزیزی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , بررسی اثر نوع الگوی کشت و کود مصرفی بر تنفس میکروبی خاک و تنوع علف های هرز , پنجمین همایش علوم علف‌های هرز ایران , 2013-08-24
 31. سمیه تکاسی , ابراهیم کازرونی منفرد , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , بررسی اثر دما و پتانسیل آب بر جوانه زنی تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthu sretroflexus) و کاهوی وحشی(Lactuca serriola) با استفاده از مدل رگرسیون چند , پنجمین همایش علوم علف‌های هرز ایران , 2013-08-24
 32. ابراهیم کازرونی منفرد , سمیه تکاسی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , اثر دما و پتانسیلهای مختلف آبی بر جوانه زنی دو گونه علف هرز تاتوره (Datura stramonium L.) و جودره (Hordeum spontaneum) , پنجمین همایش علوم علف‌های هرز ایران , 2013-08-24
 33. ابراهیم کازرونی منفرد , سمیه تکاسی، , پرویز رضوانی مقدم , سید احمد حسینی , مهدی نصیری محلاتی , اثر دما و پتانسیل آب بر سبزشدن دوگونه‌ علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) و تاجریزی سیاه (Solanum nigrum) در محیط کنترل شده , پنجمین همایش علوم علف‌های هرز ایران , 2013-08-24
 34. افسانه امین غفوری , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , ال ناز ابراهیمیان , ارزیابی خصوصیات رشدی گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.) تحت تأثیر مصرف کودهای آلی , هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2013-08-26
 35. سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , قربانعلی اسدی , سیدمحمد سیدی , هما عزیزی , مطالعه جمعیت و تراکم زیست توده علف های هرز تحت تأثیر وزن های غده در گیاه دارویی زیره سیاه (Bunium persicum Bioss.) , اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور , 2013-05-08
 36. مجتبی یاری , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , غلامرضا قربانی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی میرزایی , میلاد منافی , پیکانج یو , تعیین ساختار مولکولی پروتئین ها و کربوهیدرات ها یونجه چیده شده در سه مرحله رشد و در صبح و بعداظهر با طیف سنجی FTIR , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29
 37. بهاره پارسامطلق , پرویز رضوانی مقدم , اسما مشایخی ساردویی , بررسی اثر بر همکنش شوری آب آبیاری، قارچ مایکوریزا و کود فسفر بر میزان پرولین، جذب برخی عناصر معدنی و عملکرد گیاه لوبیاPhaseseolus vulgaris L.) , اولین همایش ملی تنشهای گیاهی (غیر زیستی) , 2012-10-31
 38. پرویز رضوانی مقدم , سرور خرم دل , افسانه امین غفوری , شرکت شباهنگ - جواد , سوسن نادی بهلولی , ارزیابی تأثیر وزن های مختلف بنه بعنوان راهکاری ارگانیک بر تراکم و زیست توده علف های هرز و عملکرد زعفران , کنگره ملی کشاورزی ارگانیک , 2012-10-17
 39. نفیسه کمایستانی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , فرهاد رجالی , بررسی تاثیر منابع تغذیه ای مختلف روی گناه دارویی انیسون Pimpinella anisum , دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2012-09-04
 40. پرویز رضوانی مقدم , سرور خرم دل , جواد شباهنگ , افسانه امین غفوری , قربانعلی اسدی , بررسی اثر مقادیر کمپوست قارچ بر ضریب همبستگی بین شاخص تنوع علف های هرز و عملکرد کلاله زعفران , دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست , 2012-07-11
 41. پرویز رضوانی مقدم , سرور خرم دل , جواد شباهنگ , افسانه امین غفوری , قربانعلی اسدی , اثر وزن بنه بر ضرایب همبستگی بین شاخص های تنوع علف های هرز و عملکرد کلاله زعفران , دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست , 2012-07-11
 42. احمد بالندری , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذور کاسنی پاکوتاه Cichorium pumilum Jacq. , دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر , 2011-10-26
 43. پرویز رضوانی مقدم , محمدعلی بهدانی , مهسا اقحوانی شجری , حمیدرضا فلاحی , مرضیه نصیری محلاتی , اثر روشهای برداشت و خشک کردن محصول بر محتوای آنتوسیانین میوه زرشک بی دانه(Berberis vulgaris , اولین همایش ملی زرشک و عناب , 2011-11-09
 44. پرویز رضوانی مقدم , محمد علی بهدانی , مهسا اقحوانی شجری , حمیدرضا فلاحی , مرضیه نصیری محلاتی , تغییرات مقدار آنتوسیانین موجود در میوه زرشک بی دانه(Berberis vulgaris)در پاسخ به تاریخ برداشت و ساعات برداشت روزانه , اولین همایش ملی زرشک و عناب , 2011-11-09
 45. کبری اروجی , محمدحسن راشدمحصل , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , زینب اورسجی , بررسی کارایی چند علف کش درکنترل علف هرز انگلی گل جالیز Orobanch aegyptica در زراعت گوجه فرنگی Lycopersicon esculentum , چهارمین همایش علوم علفهای هرزایران , 2012-02-06
 46. ابراهیم کازرونی منفرد , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , سّمیه تکاسی , دمای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی بذر تاجریزی سیاه (Solanum nigrom) , چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2012-02-06
 47. ابراهیم کازرونی منفرد , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , سّمیه تکاسی , دمای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی بذور تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) , چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2012-02-06
 48. کبری اروجی , محمدحسن راشدمحصل , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , زینب اورسجی , تاثیر علف هرز انگلی گل جالیز(Orobanch aegyptica)و برخی روش های موثر در کنترل آن بر خصوصیات فتوسنتز در گوجه فرنگی(Lycopersicon esculentum , چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2012-02-06
 49. نفیسه کمایستانی , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا فلاحی , مهسا اقحوانی شجری , سمیعه اسکندری نصرآبادی , فاطمه رنجبر , تاثیر منبع تغذیه ای بر تنوع گونه ای علف های هرز مزرعه آنیسون , اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار , 2011-05-26
 50. پرویز رضوانی مقدم , علی اصغر محمدآبادی , حمیدرضا فلاحی , مهسا اقحوانی شجری , اثر تراکم کاشت بر عملکرد و خصوصیات رشدی بنه در گیاه دارویی زعفران , همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت , 2011-11-16
 51. ریحانه بیگناه , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , تأثیر کشت مخلوط گشنیز و شنبلیله بر برخی خصوصیات کمی و کیفی آنها , همایش ملی کشاورزی پایدار , 2011-12-01
 52. مهسا اقحوانی شجری , پرویز رضوانی مقدم , رضا قربانی , مهدی نصیری محلاتی , تاثیر کاربرد منفرد و تلفیقی کود زیستی میکوریزا بر عملکرد بذر و اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum) , همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت , 2011-11-16
 53. مهسا اقحوانی شجری , پرویز رضوانی مقدم , رضا قربانی , مهدی نصیری محلاتی , مطالعه اثرات کاربرد منفرد و تلفیقی کود زیستی بیوسولفور بر عملکرد رویشی و عملکرد اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum) , همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت , 2011-11-16
 54. حسین صحافی , حسن فیضی , پرویز رضوانی مقدم , سعید جاهدی پور , سید داوود سجادیان , تاثیر شدت و زمان های میدان مغناطیسی بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه رازیانه , دومین همَایش ملی علوم و تکنولوژی بذر , 2011-10-26
 55. حسن فیضی , پرویز رضوانی مقدم , امیر فتوت , ناصر شاه طهماسبی , واکنش بذر گندم به غلظت های مختلف نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم (TiO2) در مقایسه با ذرات غیر نانو , دومین همَایش ملی علوم و تکنولو‍ژی بذر , 2011-10-26
 56. پرویز رضوانی مقدم , علی اصغر محمدآبادی , حمیدرضا فلاحی , مهسا اقحوانی شجری , تاثیر انواع کود های شیمیایی و آلی بر فاکتور های رشدی بنه و عملکرد زعفران , همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندران , 2011-03-02
 57. پرویز رضوانی مقدم , علی اصغر محمدآبادی , حمیدرضا فلاحی , تاثیر تراکم بنه و زمان اولین آبیاری بر وضعیت رشدی بنه های زعفران , همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندران , 2011-03-02
 58. پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا فلاحی , ارزیابی خصوصیات اکو فیتوشیمیایی گیاهان دارویی خانواده نعنا در استان خراسان , همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندران , 2011-03-02
 59. مهسا اقحوانی شجری , مهدی هدایتی , پرویز رضوانی مقدم , مرجان بنی حسن , حمیدرضا فلاحی , مطالعه امکان استفاده از برخی آنتی بیوتیک ها و اسانس های گیاهی جهت کنترل باکتریهای بیماری زای ایشرشیا کولای , همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندران , 2011-03-02
 60. پرویز رضوانی مقدم , مهسا اقحوانی شجری , حمیدرضا فلاحی , مرضیه نصیری محلاتی , تعیین مناسبترین زمان برداشت میوه زرشک بی دانه از نظر بهبود صفات کمی , همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندران , 2011-03-02
 61. پرویز رضوانی مقدم , مهسا اقحوانی شجری , حمیدرضا فلاحی , مرضیه نصیری محلاتی , مطالعه ارتباط زمان برداشت و شاخص های کیفی میوه زرشک بی دانه , همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندران , 2011-03-02
 62. پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا فلاحی , مهسا اقحوانی شجری , مرضیه نصیری محلاتی , ارزیابی اثرات مدیریت برداشت و روش های خشک کردن محصول بر فاکتور های کیفی زرشک بی دانه , همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندران , 2011-03-02
 63. پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا فلاحی , مهسا اقحوانی شجری , مرضیه نصیری محلاتی , ارزیابی تغییرات کیفی میوه زرشک بی دانه در پاسخ به ساعات برداشت روزانه , همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندران , 2011-03-02
 64. اعظم لشکری تخم مرز , پرویز رضوانی مقدم , افسانه امین غفوری , تعیین درجه حرارتهای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) با استفاده از مدل 5-پارامتری بتا و خطوط متقاطع , همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندران , 2011-03-02
 65. پرویز رضوانی مقدم , سرور خرم دل , افسانه امین غفوری , مطالعه تاثیر کمپوست قارچ بر خصوصیات رویشی و عملکرد زعفران (Crocus Sativus L.) , همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندران , 2011-03-02
 66. پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا احیایی , محمد بهزاد امیری , بررسی کاربرد کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی و میکوریزا بر روی درصد و عملکرد اسانس و سیر تولیدی , همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندران , 2011-03-02
 67. پرویز رضوانی مقدم , محمد بهزاد امیری , حمیدرضا احیایی , علی نوروزیان , اثر جنس های مختلف میکوریزا و کود زیستی نیتروکسین بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبز , همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندران , 2011-03-02
 68. سارا بخشائی , افسانه امین غفوری , پرویز رضوانی مقدم , بررسی عکس العمل گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis) در طول فصل رشد در واکنش به تیمار های مختلف کود کمپوست، ورمی کمپوست و دامی , همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندران , 2011-03-02
 69. حسن فیضی , علی اصغر برهمند , پرویز رضوانی مقدم , امیر فتوت , ناصر شاه طهماسبی , کاربرد نانو ذرات نقره و میدان مغناطیسی در تحریک رشد و عملکرد گیاه ذرت , اولین کنفرانس علوم و فناوری نانو , 2011-02-16
 70. حمید سلیمی , حمید عباس دخت , حمید رضااصغری , احمد غلامی , پرویز رضوانی مقدم , بررسی اثر پرایمینگ، باکتری ریزوبیوم و کود دامی بر عملکرد نخود , یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2010-07-24
 71. پرویز رضوانی مقدم , زینت برومند رضازاده , محمدحسن راشدمحصل , بررسی اثر تاریخ مختلف کاشت و تراکم بوته بر اجزاء عملکرد و خصوصیات مورفولوژیک گیاه دارویی زنیان , همایش ملی توسعه پایدار گیاهان دارویی , 2005-09-17
 72. پرویز رضوانی مقدم , رضا صادقی ثمرجانی , بررسی تاریخ های مختلف کاشت و رژیم های مختلف آبیاری بر خصوصیات مرفولوژیک و عملکرد نخود (Cicer arietinum) رقم 3279 ILCدر شرایط آب و هوایی نیشابور , اولین همایش ملی حبوبات , 2005-11-20
 73. حمید برکی , پرویز رضوانی مقدم , بررسی اثرات آب آبیاری حاصل از فاضلاب های خانگی تصفیه شده بر کیفیت و کمیت محصول ارزن علوفه ای , اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب , 2001-10-25
 74. پرویز رضوانی مقدم , حمید رحیمیان مشهدی , بررسی اثر تراکم و فواصل ردیف بر عملکرد ماش و اجزاء عملکرد (Vigna radiata) , ششمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2000-12-03
 75. پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , بررسی اثر مراحل مختلف برداشت بر ارزش غذایی ، عملکرد و خصوصیات زراعی سه رقم سورگوم علوفه ای , ششمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2000-08-27
 76. حمید برکی , پرویز رضوانی مقدم , بررسی تاثیر زمانهای مختلف قطع آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی چغندر قند , هفتنمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2002-08-24
 77. فرزاد نجفی , پرویز رضوانی مقدم , اثر رژیم های مختلف آبیاری بر خصوصیات کیفی بذور گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata) , هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2002-08-24
 78. پرویز رضوانی مقدم , مطالعه آنالیز های رشد گیاه ماش (Vigna radiatia) در تراکم های مختلف گیاهی , هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2002-08-24
 79. حسن امیری , پرویز رضوانی مقدم , حسن مختار پور , اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد دانه ذرت شیرین در منطقه گرگان , هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2004-08-24
 80. محمدرضا اصغری پورچمن , پرویز رضوانی مقدم , اثر تاریخ کاشت و مقادیر بذر بر کمیت و کیفیت گیاه دارویی اسفرزه , هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2004-08-24
 81. پرویز رضوانی مقدم , آناتومی گیاهی و ارتباط آن با ارزش غذایی گیاهان علوفه ای , پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران , 1998-08-31
 82. پرویز رضوانی مقدم , آناتومی اجزاء گیاهی علوفه ای در ارتباط با ارزش هضمی آنها , ششمین کنفرانس زیست شناسی ایران، , 1997-08-25
 83. پرویز رضوانی مقدم , مقایسه ابعاد، ضخامت و حجم دیواره های سلولی برگ در برخی گراسهای علوفه ای سه کربنه و چهار کربنه , هشتمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران , 1999-08-26
 84. منصور سارانی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند , بررسی امکان کنترل علف هرز بروموس (Bromus japonicus) با استفاده از ارقام گندم (Triticum aestivum) با قدرت رقابتی بالا و مقادیر کاهش یافته علف کش دو منظوره یودوسولفورون - متیل +مزوماکس(شوالیه) , اولین همایش علوم علف های هرز ایران , 2006-01-25
 85. مصطفی اویسی , محمد علی باغستانی , پرویز رضوانی مقدم , بررسی اثر تناوب و مدیریت شیمیایی بر بانک بذر علفهای هرز مزارع جو (Hordeum vulgare) , اولین همایش علوم علف های هرز ایران , 2006-01-25
 86. حسن فیضی , پرویز رضوانی مقدم , حمید برکی , بررسی اثرات آبیاری با فاضلابهای خانگی تصفیه شده بر کمیت و کیفیت ارزن علوفه ای , دومین سمینار ملی جایگاه آب های باز یافتی و پساب در مدیریت منابع آب کاربرد ها در کشاورزی و فضای سبز , 2010-10-20
 87. سارا بخشائی , پرویز رضوانی مقدم , ویدا مختاری , علی تبرائی , بررسی تاثیر مایکوریزا بر خصوصیات کیفی گیاهان دارویی ریحان، مرزه و بادرنجبویه , اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , 2010-11-10
 88. سارا بخشائی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , بررسی تاثیر سیستم های رایج و پایدار کود نیتروژن بر شاخص کلروفیل گندم , اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , 2010-11-10
 89. سارا بخشائی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , تاثیر کود بیولوژیک و مقادیر مختلف کود های شیمیایی بر عملکرد گندم , اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , 2010-11-10
 90. سرور خرم دل , افسانه امین غفوری , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , بررسی رژیم های مختلف آبیاری همراه با مصرف کودهای بیولوژیک بر عملکرد دانه ، میزان کلروفیل و محتوای رطوبت نسبی کنجد (Sesamum indicum L.) , اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , 2010-11-10
 91. افسانه امین غفوری , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , اثر کاربرد کود های بیولوژیک و ورمی کمپوست بر شاخص های رشدی کرچک (Ricinus communis L.) , اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , 2010-11-10
 92. افسانه امین غفوری , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , بررسی اثر گیاهان پوششی بر زیست توده و تنوع علفهای هرز , اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , 2010-11-10
 93. افسانه امین غفوری , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , بررسی تاثیر کود های الی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.) , اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , 2010-11-10
 94. ریحانه عسگرپور , پرویز رضوانی مقدم , ابراهیم ایزدی دربندی , اثرات آللوپاتیک عصاره آبی اندام هوایی و ریزمهای اویارسلام ارغوانی(Cyperus rotendus) بر خصوصیات جوانه زنی دو گیاه دارویی سیاهدانه و ریحان , همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران , 2010-02-28
 95. سیدمحمدکاظم تهامی زرندی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , تأثیر کودهای آلی بر شاخص های رشد، عملکرد و درصد اسانس بخش رویشی گیاه دارویی ریحان , یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2010-07-24
 96. حسن فیضی , پرویز رضوانی مقدم , ناصر شاه طهماسبی , علی اصغر برهمند , بکار گیری روشهای بیوفیزیک در کشاورزی , گیاهان دارویی و شناخت پتانسیل های اقتصادی و اشتغال زایی آن , 2010-06-01
 97. پرویز رضوانی مقدم , چشم انداز تولید پایدار گیاهان دارویی با تاکید بر استفاده از کود های بیولوژیک و آلی , گیاهان دارویی و شناخت پتانسیل های اقتصادی و اشتغال زایی آن , 2010-06-01
 98. محمدبهزاد امیری , پرویز رضوانی مقدم , رضا قربانی , حمیدرضا فلاحی , فرنوش فلاح پور , اثر کودهای بیولوژیک بر رشد گیاهچه ارقام گندم , اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو , 2010-03-10
 99. ایرج طهماسبی , محمدحسن راشدمحصل , پرویز رضوانی مقدم , علی قنبری , اسکندر زند , شایستگی نسبی توده های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) حساس و مقاوم به علف کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جمع آوری شده از مزارع گندم استان خوزستان , سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2010-02-17
 100. ایرج طهماسبی , محمدحسن راشدمحصل , پرویز رضوانی مقدم , علی قنبری , اسکندر زند , ارز یابی سبز شدن توده های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) حساس و مقاوم به علف کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جمع آوری شده از مزارع گندم شهرستانهای دزفول و اندیمشک , سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2010-02-17
 101. علیرضا باقری , محمدحسن راشدمحصل , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , الگوی پراکنش مکانی علف هرز شاه تره (Fumaria vaillantii) در سه مزرعه گندم با سابقه تناوبی متفاوت , سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2010-02-17
 102. سیدرضا امیری ده احمدی , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا احیائی , بررسی پیش تیمار بذر توسط سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه مریم گلی کبیر(Salvia sclarea) , اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-02-27
 103. سیدرضا امیری ده احمدی , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا احیائی , تاثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی سه گیاه دارویی شوید، گشنیز و رتزیانه در شرایط گلخانه , اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-02-27
 104. محمدبهزاد امیری , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا فلاحی , رستم یزدانی بیوکی , مطالعه نحوه مدیریت تغذیه ای گیاه مادری و نیز کاربرد کودهای زیستی جهت افزایش مقاومت به شوری گندم رقم سایونز در مرحله جوانه زنی , اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-02-27
 105. محمدبهزاد امیری , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا فلاحی , رستم یزدانی بیوکی , اثر مقادیر نیتروژن مصرفی در گیاه پایه مادری به همراه اعمال تنش خشکی و تلقیح باکتریایی بذر بر شاخص های جوانه زنی گندم رقم سایونز , اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-02-27
 106. حمیدرضا احیائی , پرویز رضوانی مقدم , سیدرضا امیری ده احمدی , بررسی تاثیر تنش خشکی بر برخی شاخص های مورفولوژیکی سه گیاه دارویی خار مریم، همیشه بهار و سیاهدانه درشرایط گلخانه , اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-02-27
 107. حمیدرضا احیائی , پرویز رضوانی مقدم , محمدبهزاد امیری , سیدمحمد سیدی رشتخوار , احسان کشمیری , اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه دو گیاه دارویی زوفا و مارگریت , اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-02-27
 108. حمیدرضا احیائی , پرویز رضوانی مقدم , محمدبهزاد امیری , بررسی تاثیر تنش خشکی بر برخی شاخص های مورفولوژیکی دو گیاه دارویی ریحان و شنبلیله در شرایط گلخانه , اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-02-27
 109. محمدبهزاد امیری , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا احیائی , علی نوروزیان , بررسی اثر هیومیک اسید و سطوح مختلف شوری بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه دو رقم گندم(چمران و آذر) , اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-02-27
 110. پرویز رضوانی مقدم , سرور خرم دل , افسانه امین غفوری , جواد شباهنگ , بررسی تاثیر پرایمینگ بذور با سالسیلیک اسید و تنش شوری بر جوانه زنی گیاه دارویی گاوزبان اروپایی (Borago officinalis) , همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران , 2010-02-28
 111. پرویز رضوانی مقدم , سارا بخشائی , افسانه امین غفوری , سرور خرم دل , اثر کودهای بیولوژیکی و ورمی کمپوست بر خصوصیات کمی گیاه دارویی مرزه (Satureia hortensis , همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران , 2010-02-28
 112. روح اله مرادی , پرویز رضوانی مقدم , بررسی تاثیر پیش تیمار بذر توسط سالیسیلیک اسید درشرایط تنش شوری بر جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) , دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن , 2009-05-20
 113. سرور خرم دل , افسانه امین غفوری , پرویز رضوانی مقدم , جواد شباهنگ , بررسی تاثیر پرایمینگ بذور با سالیسیلیک اسید و تنش خشکی بر جوانه زنی بذور سیاهدانه , دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن , 2009-05-20
 114. افسانه امین غفوری , پرویز رضوانی مقدم , بررسی اثر گیاهان پوششی بر کنترل علف های هرز کرچک (Ricinus communis L.) , همایش ملی گیاهان دانه روغنی , 2009-09-23
 115. سیدمحمدکاظم تهامی زرندی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , تأثیر کود های آلی بر عملکرد، اجزای عملکرد بذر و شاخص برداشت گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum) , اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو , 2010-03-10
 116. سیدمحمدکاظم تهامی زرندی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , تأثیر برخی کودهای بیولوژیک و کمپوست زباله شهری بر عملکرد بخش رویشی و اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum , اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو , 2010-03-10
 117. سیدمحمدکاظم تهامی زرندی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , تأثیر کمپوست زباله شهری و برخی کودهای بیولوژیک بر عملکرد، اجزای عملکرد بذر و شاخص برداشت گیاه دارویی ریحان(Ocimum basilicum). , اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو , 2010-03-10
 118. جبار فلاحی , مهدی هدایتی , پرویز رضوانی مقدم , سعید طریقی , بررسی تاثیر اسانس شش گیاه دارویی به همراه انتی بیوتیک استرپتومایسین در کنترل دونمونه کنترل استاندارد سالمونلا , اولین همایش فنآوری های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی , 2009-03-04
 119. محمدتقی عبادی , جبار فلاحی , مجید عزیزی ارانی , پرویز رضوانی مقدم , بررسی تاثیر استفاده از کود های آلی بر فاکتور های رشد و میزان عملکرد دو رقم اصلاح شده بابونه آلمانی , اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران، اهواز , 2008-12-23
 120. حسن فیضی , پرویز رضوانی مقدم , استفاده از پساب شهری تصفیه شده به منظور تولید گندم، جو و تریتیکاله , سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی , 2008-05-13
 121. شیرین گل حیدری , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا خزاعی , حسینعلی علیخانی , حسن محمد علیزاده , سید محمد عرب , بررسی توانایی جدایه های باکتریایی در تولید هیدروژن سیانید و اثرات آنها بر رشد چاودار , دومین همایش علوم علف های هرز ایران , 2008-01-29
 122. شیرین گل حیدری , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا خزاعی , حسینعلی علیخانی , حسن محمد علیزاده , سید محمد عرب , کنترل بیولوژیک تاج خروس و جو وحشی توسط باکتری های سیانوژن خاک زی , دومین همایش علوم علف های هرز ایران , 2008-01-29
 123. سمیه تکاسی , محمدحسن راشدمحصل , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , سیروس آقا جانزاده , ابراهیم کازرونی منفرد , بررسی اثر گیاه پوششی و مالچ بر زیست توده علف های هرز باغات مرکبات شمال , دومین همایش علوم علف های هرز ایران , 2008-01-29
 124. رستم یزدانی بیوکی , رضا قربانی , پرویز رضوانی مقدم , اثرات تنش های شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال , اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران , 2008-11-12
 125. جبار فلاحی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر شاخص های کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه , همایش ملی مدیریت و توسعه پایدار در ایران , 2008-12-23

انگلیسی

 1. Surur Khorramdel , Parviz Rezvani Moghaddam , عبدالله ملافیلابی , Evaluation of weed flora and biodiversity indices in Saffron fields (Case study: Khorasan province) , ​Fifth International Symposium on Saffron , 2016-11-23
 2. raheleh naghibi , Parviz Rezvani Moghaddam , Reza Ghorbani , دکتر احمد بالندری , EFFECTS OF ORGANIC FERTILIZERS AND MYCORRHIZA INOCULATION ON LEAF AREA INDEX AND DRY YIELD OF DWARF CHICORY (CICHORIUM PUMILUM JACQ) , سومین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2014-05-14
 3. seyyed mahdi javadzadeh , Parviz Rezvani Moghaddam , CARDINAL TEMPERATURE FOR SEED GERMINATION OF ROSELLE (HIBISCUS SABDARIFFA.L) , سومین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2014-05-14
 4. mansoureh mahlouji rad , Fatemeh Hassanzadeh Aval , Parviz Rezvani Moghaddam , EVALUATION OF FOLIAR APPLICATIONS OF IRON AND MANGANESE ON CORM AND LEAF YIELD OF SAFFRON (CROCUS SATIVUS L.) , سومین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2014-05-14
 5. Surur Khorramdel , Parviz Rezvani Moghaddam , Homa Azizi , Javad shabahang , , zohreh Rostami , EFFECT OF DIFFERENT SOIL FERTILIZERS ON QUALITATIVE AND QUANTITATIVE YIELD OF MARSHMALLOW AS A MEDICINAL PLANT , سومین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2014-05-14
 6. Surur Khorramdel , Parviz Rezvani Moghaddam , Ghorban Ali Asadi , Homa Azizi , seyyed mohammad seyyedi , atefeh gholizadegan , EFFECT OF DIFFERENT COW MANURE RATES ON QUALITATIVE AND QUANTITATIVE YIELD OF BLACK ZIRA AS A MEDICINAL PLANT , سومین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2014-05-14
 7. Alireza Koocheki , Parviz Rezvani Moghaddam , Abdollah Mollafilabi , Effects of plant density and bed type on Saffron (Crocus sativus L.) yield and yield components , 4th International Saffron Symposium Advanced in saffron Biology Technology and Trade on , 2012-10-22
 8. Abdollah Mollafilabi , Alireza Koocheki , Parviz Rezvani Moghaddam , Mehdi Nassiri Mahallati , Investigation on Effect of location and Field age on Yield and Frequency of Different Corm Weights of Saffron (Crocus sativus L.) , 4th International Saffron Symposium Advanced in saffron Biology Technology and Trade on , 2012-10-22
 9. Alireza Koocheki , Parviz Rezvani Moghaddam , Abdollah Mollafilabi , seyyed mohammad seyyedi , Effects of hight corm planting density and applying manure on flower and corm yields of saffron (Crocus sativus L , 4th International Saffron Symposium Advanced in saffron Biology Technology and Trade on , 2012-10-22
 10. Parviz Rezvani Moghaddam , Alireza Koocheki , Abdollah Mollafilabi , seyyed mohammad seyyedi , Flower and Corm Characteristics of Saffron (Crocus sativus L.) as affected by Levels of Applying Wheat Straw as a Mulch , 4th International Saffron Symposium Advanced in saffron Biology Technology and Trade on , 2012-10-22
 11. F. Nadjafi , Alireza Koocheki , Parviz Rezvani Moghaddam , B. Honermeier , FIRST EXPERIMENTS ON CULTIVATION OF NEPETA BINALUDENSIS JAMZAD – AN EXAMPLE OF DOMESTICATION OF A HIGHLY ENDANGERED MEDICINAL PLANT OF IRAN , National Congress on Medicinal Plants , 2012-05-16
 12. Ghorban Ali Asadi , Parviz Rezvani Moghaddam , Fatemeh Hassanzadeh Aval , Enhancement of saffron (Crocus sativus L.) corm weight through foliar application of some macro- and micro-nutrients as affected by various patterns of planting on multi-year farm , 4th International Saffron Symposium , 2012-10-22
 13. Ghorban Ali Asadi , Parviz Rezvani Moghaddam , Fatemeh Hassanzadeh Aval , Evaluation of foliar and soil macro- and micro-nutrients supply on corm criteria of saffron (Crocus sativus L.) , 4th International Saffron Symposium , 2012-10-22
 14. Parviz Rezvani Moghaddam , Surur Khorramdel , javad shabahang , Afsaneh Aminghafouri , Ghorban Ali Asadi , Ecological weed management of saffron by using mushroom compost , 4th International Saffron Symposium , 2012-10-22
 15. Parviz Rezvani Moghaddam , Surur Khorramdel , Afsaneh Aminghafouri , javad shabahang , Ghorban Ali Asadi , The effects of mushroom compost rate and corm density on corm yield and stigma yield of saffron (Crocus sativus L.) , 4th International Saffron Symposium , 2012-10-22
 16. Parviz Rezvani Moghaddam , Surur Khorramdel , javad shabahang , Afsaneh Aminghafouri , Ghorban Ali Asadi , The effects of corm density and planting method on growth characteristics and stigma yield of saffron (Crocus sativus L.) , 4th International Saffron Symposium , 2012-10-22
 17. roholla moradi , Parviz Rezvani Moghaddam , hamed mansouri , Ecological management of cumin common diseases in Iran; Planting date, intercropping and biofertilizer , 13th Congress of the International Society for Ethnopharmacology , 2012-09-02
 18. hasan feizi , Parviz Rezvani Moghaddam , Nasser Shahtahmassebi , Amir Fotovat , Effects of Concentrations of Bulk and Nanosized Titanium Dioxide (TiO2) on Germination of Wheat Seed , nternational Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2012) 8 - 10 September 2012, Kashan, I. R. Iran , 2012-09-08
 19. Abdollah Mollafilabi , Alireza Koocheki , Parviz Rezvani Moghaddam , Influence of Density and Bed Type on Organic Saffron yield , Medicinal and Aromatic Plants. SIPAM-2012 , 2012-04-22
 20. mahsa aghhavani shajari , Parviz Rezvani Moghaddam , Reza Ghorbani , Mehdi Nassiri Mahallati , Effects of application of organic , biological and chemical fertilizers on seed yield of Coriander (Coriandrum sativum) , INTERNATIONAL CONFERENCEMEDICINAL AND AROMATIC PLANTSIN GENERATING OF NEW VALUESIN 21st CENTURY , 2011-11-09
 21. hasan feizi , Parviz Rezvani Moghaddam , محمد جواد ثقه اسلام , حسین صحابی , SEED YIELD AND WATER USE EFFECIENCY OF Carum copticum AS AFFECTED BY WATER STRESS, SILVER NANOPARTICLES AND MAGNETIC FIELD NANOPARTICLES AND MAGNETIC FIELD , INTERNATIONAL CONFERENCEMEDICINAL AND AROMATIC PLANTSIN GENERATING OF NEW VALUESIN 21st CENTURY , 2011-11-09
 22. Parviz Rezvani Moghaddam , Azam Lashkari Tokhmmarz , mahsa aghhavani shajari , Effect of organic manure on Echium amoenum flower production , INTERNATIONAL CONFERENCEMEDICINAL AND AROMATIC PLANTSIN GENERATING OF NEW VALUESIN 21st CENTURY , 2011-11-09
 23. Parviz Rezvani Moghaddam , Ali Asghar Mohammad abadi , Jabbar Fallahi , mahsa aghhavani shajari , RESPONSE OF SAFFRON TO PLANTING DISTANCES AND IRRIGATION TIMES , INTERNATIONAL CONFERENCEMEDICINAL AND AROMATIC PLANTSIN GENERATING OF NEW VALUESIN 21st CENTURY , 2011-11-09
 24. mahsa aghhavani shajari , Parviz Rezvani Moghaddam , - - , M. Bani-Hassan , Jabbar Fallahi , THE EFFECTS OF SOME ANTIBIOTICS AND ESSENTIAL OILS ON CONTROLLING OF E.COLI BACTERIA , INTERNATIONAL CONFERENCEMEDICINAL AND AROMATIC PLANTSIN GENERATING OF NEW VALUESIN 21st CENTURY , 2011-11-09
 25. Jabbar Fallahi , Parviz Rezvani Moghaddam , mahsa aghhavani shajari , marziyeh nasiri mahallati , DOSE HARVESTING SEEDLESS BARBERRY AT DIFFERENTHOURS PER DAY MAKE ANY DIFFERENCES IN FRUIT QUALITY INDICES? , INTERNATIONAL CONFERENCEMEDICINAL AND AROMATIC PLANTSIN GENERATING OF NEW VALUESIN 21st CENTURY , 2011-11-09
 26. Parviz Rezvani Moghaddam , mahsa aghhavani shajari , Jabbar Fallahi , marziyeh nasiri mahallati , RELATIONSHIP BETWEEN HARVESTING TIME AND FRUITQUALITY IN SEEDLESS BARBERRY, AS A MEDICINAL SHRUB , INTERNATIONAL CONFERENCEMEDICINAL AND AROMATIC PLANTSIN GENERATING OF NEW VALUESIN 21st CENTURY , 2011-11-09
 27. Parviz Rezvani Moghaddam , mohamad behzad Amiri , hamidreza ehyaee , Jabbar Fallahi , mahsa aghhavani shajari , EFFECT OF WATER AND SALINITY STRESSES ONGERMINATION INDICES AND SEEDLING GROWTH IN ARTICHOKE (CYNARA SCOOLYMUS) AND PURPLECONEFLOWER (ECHINACEA PURPUREA) , INTERNATIONAL CONFERENCEMEDICINAL AND AROMATIC PLANTSIN GENERATING OF NEW VALUESIN 21st CENTURY , 2011-11-09
 28. , Alireza Koocheki , Parviz Rezvani Moghaddam , Mehdi Nassiri Mahallati , Mohammad Bannayan Aval , Evaluation of domestication possibility of thymus transcaspicus under low input cropping system , PROCEEDINGS of the third scientific conference of ISOFAR , 2011-09-28
 29. Parviz Rezvani Moghaddam , hamidreza ehyaee , mohamad behzad Amiri , Jabbar Fallahi , mahsa aghhavani shajari , Response of germination and seedling growth of, hyssop (Hyssopus officinalis) and Marguerite (Chrysanthemum x superbum) as medicinal plants to water stress , 59th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research , 2010-09-04
 30. Parviz Rezvani Moghaddam , Ali Asghar Mohammad abadi , Jabbar Fallahi , mahsa aghhavani shajari , Effects of chemical and organic fertilizers on number of corm and stigma yield of saffron (Crocus sativus) , 59th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research , 2010-09-04
 31. Jabbar Fallahi , Parviz Rezvani Moghaddam , mahsa aghhavani shajari , marziyeh nasiri mahallati , Evaluation the effects of harvesting management and drying methods on chemical indices of barberry , 59th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research , 2010-09-04
 32. Jabbar Fallahi , Parviz Rezvani Moghaddam , Reza Ghorbani , mohamad behzad Amiri , Farnoush Fallahpour , EFFECTS OF SEED PRIMING BY BIOFERTILIZERS ON THE GROWTH CHARACTERISTICS OF 412. THREE WHEAT CULTIVARS AT THE EMERGENCE PERIOD UNDER GREENHOUSE CONDITION. , 10th International Conference of the International Society for Seed Science , 2011-04-10
 33. Jabbar Fallahi , Parviz Rezvani Moghaddam , Mohammad Khajeh Hosseini , EFFECTS OF APPLYING VARIOUS LEVELS OF NITROGEN ON MOTHER PLANTS ON THE 264. RESISTANCE TO SALINITY STRESS IN ACHIEVED SEEDS IN TRITICUM AESTIVUM L. CV. GASKOJEN AT GERMINATION PERIOD. , 10th International Conference of the International Society for Seed Science , 2011-04-10
 34. Jabbar Fallahi , Parviz Rezvani Moghaddam , Mohammad Khajeh Hosseini , mohamad behzad Amiri , Rostam yazdani biuki , EFFECTS OF SEED NOURISHED BY DIFFERENT LEVELS OF NITROGEN, DIFFERENT 263. BIOFERTILIZERS AND DROUGHT STRESS ON GERMINATION INDICES AND SEEDLING GROWTH OF WHEAT (Triticum aestivum) CV. SAYONZ. , 10th International Conference of the International Society for Seed Science , 2011-04-10
 35. Parviz Rezvani Moghaddam , Jabbar Fallahi , Mohammad Khajeh Hosseini , mohamad behzad Amiri , mahsa aghhavani shajari , Rostam yazdani biuki , The study of nutritional management of parent plant in combination with seed priming by biofertilizers in toward to increase of salinity tolerance in wheat cv. Sayonz at germination period , 10th conference of the International Society for seed Science , 2011-04-10
 36. Ahmad Balandary , Parviz Rezvani Moghaddam , Mehdi Nassiri Mahallati , STUDY THE AERIAL PARTS PRODUCTION OF DWARF CHICORY Cichorium pumilum Jacq.) UNDER DIFFERENT SOWING DATES AND PLANT DENSITY , The International Congress on Aromatic and Medicinal Plants , 2011-04-13
 37. Jafar Nabati , Mohammad Kafi , Ahmad Nezami , Parviz Rezvani Moghaddam , ali masomi , Mohammad Zare Mehrjerdi , Effect of Salinity on Biomass Production and Antioxidants Activity in Kochia (Kochia scoparia) , Fourth International Conference on Plants & Environmental Pollution , 2010-12-08
 38. D.Wilman , Parviz Rezvani Moghaddam , Anatomy of forage plant parts in relation to digestion , XVIII international Grassland Congress , 1997-06-08
 39. Parviz Rezvani Moghaddam , - - , آهی فر , Morphological and physiological characteristics of six tobacco cultivars (Nicotiana tabacum) in special references to the quality and economic yield , 3th International Crop Science Conference Congress , 2000-08-17
 40. Parviz Rezvani Moghaddam , D.Wilman , Anatomy of Cenchrus ciliaris, Chloris gayana and Zea mays plant parts in relation to digestion and chewed particle characteristics , ymposium on the Development of Sheep Production Systems in Hot, Arid Zones with special Reference to Kuwait , 1998-04-20
 41. - - , Parviz Rezvani Moghaddam , Effect of irrigation regimes and plant density on yield and yield components, morphological and quality characteristics of Isabgol (Plantago ovata , 51th Annual Congress of the Society for Medicinal plant Researche , 2003-08-31
 42. Parviz Rezvani Moghaddam , Alireza Koocheki , History of research on salt-affected lands of Iran: present status and future prospects : Halophytic Ecosystems : , International Seminar on Prospects of Saline Agriculture in the GCC Countries , 2001-03-17
 43. Alireza Koocheki , Parviz Rezvani Moghaddam , History of research on salt-affected lands of Iran: present status and future prospects , International Seminar on Prospects of Saline Agriculture in the GCC Countries , 2001-03-17
 44. D Wilman , Parviz Rezvani Moghaddam , Anatomy of chewed leaf blade particles of Cenchrus ciliaris and Lolium perenne in relation to digestion , IVth International Symposium on the Nutrition of Herbivores , 1995-05-09
 45. Parviz Rezvani Moghaddam , Alireza Koocheki , Back to Tradition: Medicinal and industrial use of saffron , Terra Madre - Slow Food , 2010-10-21
 46. jabar fallahi , Parviz Rezvani Moghaddam , م. هدایتی , Mohammad Taghi Ebadi , Evaluation of Six Medicinal Plant Essential Oil on Controlling Salmonella Pathogenic Bacteria in comparison with Streptomycin , 6th Conference on Aromatic and Medicinal Plants of Southeast European Countries , 2010-04-18
 47. Parviz Rezvani Moghaddam , A.K.S. Huda , Q. Parvez , Alireza Koocheki , Indigenous knowledge in agriculture with particular reference to medicinal crop production in Khorasan, Iran , Managing Knowledge, Technology and Development in the Era of Information Revolution , 2007-10-29
 48. Jabbar Fallahi , Alireza Koocheki , Parviz Rezvani Moghaddam , effects of biofertilizers on quantitative and qualitative yield of chamomile as a medicinal plant , 6th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries , 2010-04-07
 49. , Parviz Rezvani Moghaddam , مهدی عرب , Hydrogen Cyanide Production Ability by Pseudomonasfluorescence Bacteria and their Inhibition Potential on WeedGermination , Competition for Resources in a Changing World , 2008-10-07
 50. , Alireza Koocheki , Parviz Rezvani Moghaddam , Mehdi Nassiri Mahallati , leila alimoradi , Asieh Siahmarguee , Effect of Plant Diversity and Nutrient Resource on WeedComposition and Density in Different Cropping Systems , Competition for Resources in a Changing World , 2008-10-08
 51. Parviz Rezvani Moghaddam , , Mehdi Nassiri Mahallati , Amir Lakzian , A. Nejad Ali , EEFECT OF ORGANIC AND BIOLOGICAL FERTILIZERS ON QUANTITY AND QUALITY OF ESSENTIAL OIL OF FENNEL (Foeniculum vulgare Mill.) , 6th Conference on Aromatic and Medicinal Plants of Southeast European Countries , 2010-04-18
 52. Parviz Rezvani Moghaddam , - - , phenology of blond psyllium(plantago ovata) as affected by irrigation regims , proceeding of international conference the times they are a-changin , 2001-12-05
 53. Parviz Rezvani Moghaddam , مجيد احمد زاده مطلق , بررسي خصوصيات زراعي سياهدانه بعنوان يك گياه جديد در مناطق خشك و نيمه خشك سيستم هاي كشاورزي ايران , , 2006-02-11
 54. Parviz Rezvani Moghaddam , علي اصغر محمد آبادي , ابوذر صبوري , Effect of different animal manure on flower yield and qualitative and quantitative characteristics of forage production of saffron (Crocus sativus) in Mashhad condition , 2nd Iternational Symposium on Saffron Biology and Technology , 2006-10-28
 55. علي اصغر محمد آبادي , Parviz Rezvani Moghaddam , ابوذر صبوري , Effect of plant distance on flower yield and qualitative and quantitative characteristics of forage production of saffron (Crocus sativus) in Mashhad condition , 2nd International Symposium on Saffron Biology and Technology , 2006-10-28
 56. Parviz Rezvani Moghaddam , Samsol Huda , استفاده از مدل هاي اگروكليماتولوژي براي تطبيق مراحل فنولوژيكي زيره سبز با فاكتورهاي محيطي , , 2007-02-09
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر