بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 61793

61601 - “Waste Heat Recovery Using Loop Thermosyphons Heat Exchanger (LTHE) In Buttercup Bakery ( بازیافت حرارت با استفاده از حلقه ترموسیفون مبدل حرارتی در نانوایی ) (چکیده)
61602 - اثر فواصل مختلف آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد روغن و اسانس دانه سیاه دانه (Nigella sativa) (چکیده)
61603 - بررسی تاثیر ورم پستان بالینی بر عملکرد تولید و تولید مثل گاوهای هلشتاین با استفاده از آزمون بقاء سنجی (چکیده)
61604 - اثر حرارت دادن بر ترکیب شیمیایی، بخشهای نیتروژن دار ، ضرایب تجزیه پذیری و ناپدید شدن شکمبه ای-روده ای ماده خشک و پروتیین خام دو واریته(سحر و ویلیامز) دانه کامل سویا (چکیده)
61605 - بررسی عوامل مؤثر بر فاصله بین اولین تلقیح تا آبستنی در گاوهای شیری هلشتاین منطقه مشهد (چکیده)
61606 - Association of Leptin Polymorphism with Production, Reproduction and Plasma Glucose Level in Iranian Holstein Cows (چکیده)
61607 - “Experimental investigation of a Two-phase Closed Thermosyphon ( بررسی تجربی از یک ترموسیفون بسته دو فاز ) (چکیده)
61608 - بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری (چکیده)
61609 - ارزشیابی راهبرد های حمایت از واحد های تولیدی کوچک ایران (چکیده)
61610 - تجزیه و تحلیل اثر بار حرارتی یک لوله گرمایی بدون فتیله (ترموسیفون) و محاسبه ضریب کلی انتقال حرارت و جابجایی بر روی آن (چکیده)
61611 - طراحی یک نوع مبادله کن لوله گرمایی و تعیین عوامل مؤ ثر در انتقال حرارت و افت فشار بوسیله یک برنامه کامپیوتری (چکیده)
61612 - بررسی تجربی عملکرد گرمایی یک ترموسیفون (چکیده)
61613 - Three Dimension QoS Deviation based Scheduling in Adaptive Wireless Networks (چکیده)
61614 - طراحی یک سیستم تکاملی ایمنی مصنوعی فازی برای امنیت شبکه های کامپیوتری (چکیده)
61615 - Application of Fuzzy Logic Controllers in Traffic Management of Communication Networks (چکیده)
61616 - طراحی و ساخت یک مبادله کن لوله گرمایی (چکیده)
61617 - حرارت زدایی گازهای ورودی به پالایشگاه شهید هاشمی نژاد (چکیده)
61618 - تحلیل عددی جریان داخل پوسته مبدلهای حرارتی و تأثیر عوامل هندسی بر روی آن (چکیده)
61619 - نقش حمایتی دولت در حیات بخشی به صنایع کوچک: دیگاه تطبیقی (چکیده)
61620 - نقش خدمات نوین بانکی در جذب مشتری و بهبود کارآیی سیستم بانکی (چکیده)
61621 - تعیین کننده های شناختی در مصرف داروهای غیر مجاز (چکیده)
61622 - چگونگی تحول درک کودکان از ذهن (چکیده)
61623 - Competence and performance in belief-desire reasoning across two cultures: The truth, the whole truth and nothing but the truth about false belief (چکیده)
61624 - یک روش جدید برا شناخت مهاجم در شبکه با استفاده از ANFIS (چکیده)
61625 - Trials to Induce Protective Immunity in Mice and Sheep by Application of Protoscolex and Hydatid Fluid Antigen or Whole Body Antigen of Echinococcus granulosus (چکیده)
61626 - Puzzling peptides from a phage display library (چکیده)
61627 - Preparation and evaluation of a recombinant antigen against Dermatophilosis in sheep (چکیده)
61628 - Isolation and identification of facultative aerobic- anaerobic gram-positive bacteria in hatching eggs (چکیده)
61629 - Detection of hydatid fluid and protoscolices antigens in sheep with hydatidosis (چکیده)
61630 - Protective Immunity in Mice with Whole Body of Echinococcus granulosus (چکیده)
61631 - بررسی اثرات زئولیت و تنش خشکی بر رشد و نمو و میزان اسانس گیاه دارویی بادرشبی(Dracocephalum moldavica) (چکیده)
61632 - تجزيه و تحليل کارايی روش عددی سيمپلت در حل مسائل جابجايی آزاد در داخل محفظه با مقطع مربعی (چکیده)
61633 - بررسی و مطالعه عملکرد لوله گرمايی (چکیده)
61634 - تجزيه و تحليل تجربی دمای سطح ترموسيفون با سيال عامل آب (چکیده)
61635 - Effect of Aspect Ratio And Filling Ratio on Heat Transfer Characteristics of a Two-Phase Closed Thermosiphon (چکیده)
61636 - Gravity on Noncommutative D-Branes (چکیده)
61637 - Streamwise velocity distribution in irregular shaped channels having composite bed roughness (چکیده)
61638 - A simple model for estimation of dimensionless isovel contours in open channels (چکیده)
61639 - Application of the single point measurement in discharge estimation (چکیده)
61640 - New method for estimation of discharge (چکیده)
61641 - مقایسه اثر تمرین جسمانی و تصویر سازی ذهنی تصادفی و قالبی بر عملکرد و یادگیری تکلیف ردیابی (چکیده)
61642 - Collaboration in Persistent Virtual Reality Multiuser Interfaces:Theory and Implementation (چکیده)
61643 - Comparing Immersive and Non-Immersive Virtual Reality User Interfaces for Management of Telecommunication Networks (چکیده)
61644 - Immersive and Non-immersive Virtual Reality Techniques Applied to Telecommunication Network Management (چکیده)
61645 - Workload Analysis of 3D versus 2D User- Interfaces for Network Management (چکیده)
61646 - Web-based distance Learning (چکیده)
61647 - Building an Enterprise Information Portal Using Open Source Software (چکیده)
61648 - Fuzzy Rule-based Adaptive Intrusion Detection (چکیده)
61649 - Design of an MIB for the management of Jini-based Home Networks (چکیده)
61650 - e-Learning and Mathematics (چکیده)