بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 67281

62651 - بررسی تاثیر دما روی رفتار تغییرفرم پلاستیک فولاد ابزار K310 در نرخ کرنش ثابت (چکیده)
62652 - تاثیر نرخ کرنش روی تغییرفرم پلاستیک فولاد ابزار K310 در دمای بالا (چکیده)
62653 - بررسی محتوای کتب درسی دوره های راهنمایی و متوسطه از حیث تربیت جنسی (چکیده)
62654 - مقایسه احساس خوب بودن در گروههای جنسی و مشاغل مختلف (چکیده)
62655 - جایگاه آموزش به شیوه الکترونیک از منظر رویکردهای مختلف برنامه درسی (چکیده)
62656 - نهادینه سازی فرایند نظارت همگانی در جامعه (چکیده)
62657 - نقش مولفه های برنامه درسی در مسئولیت پذیری دانشجویان (چکیده)
62658 - نقش مولفه های برنامه درسی در امید به آینده دانشجویان (چکیده)
62659 - نقش مولفه های برنامه درسی در اعتیاد پذیری دانشجویان (چکیده)
62660 - آموزش یا پرورش دینی، نقدی بر محتوای تعلیمات دینی در آموزش و پرورش همگانی (چکیده)
62661 - بررسی نگرش زنان نابارور در مرحله End Stage به دریافت جنین (چکیده)
62662 - Evaluation of Hidden Curriculum in Higher Education In Iran (چکیده)
62663 - ارزشیابی برنامه درسی پنهان در نظام آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی از حیث کارآفرینی (مطالعه موردی: خراسان رضوی) (چکیده)
62664 - کنکاشی با رویکرد تربیتی در جزء هفتم قرآن (چکیده)
62665 - نقش مولفه های برنامه درسی در خود کنترلی دانشجویان ( مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
62666 - بررسی محتوای کتب درسی دوره ابتدایی از حیث ترویج فرهنگ ایثار و جهاد و شهادت (چکیده)
62667 - Qualitative Approach In Studies Of Applied Psychology In Social Environment (چکیده)
62668 - آموزش شهروندی در آینه برنامه کودک (چکیده)
62669 - طیقات ناصری نخستین تاریخ رسمی شبه قاره به زبان فارسی (چکیده)
62670 - رودکی در شاهنامه (چکیده)
62671 - از فارس تا خراسان, سرگذشت یک نسخه خطی (چکیده)
62672 - تأثیر رساله فی حقیقه العشق بر شعر حافظ (چکیده)
62673 - تأثیر صور خیال ادبی بر نگار گری مکتب شیراز (چکیده)
62674 - Weeds of South Khorasan saffron fields (چکیده)
62675 - 3,3,9,9-Tetramethyl-1,5,7,11-tetraoxaspiro[5.5]undecane as a reagent for protection of carbonyl compounds (چکیده)
62676 - Semi-Empirical Study of Tatumerism in Some Substituted Anthraquinones (چکیده)
62677 - طبقات ناصری نخستین تاریخ رسمی شبه قاره هند به زبان فارسی (چکیده)
62678 - بررسی رفتار جوانه زنی بذر علف هرز کاتوس (چکیده)
62679 - اثرات تراکم و کود نیتروژن بر تولید الیاف شاهدانه (Cannabis sativa L) (چکیده)
62680 - روابط مکانی بین جمعیت های بانک بذر و گیاهچه علف های هرز دم موشی (Hordeum spontaneum) و شاهی وحشی (Cardaria draba) در مزارع زعفران (Crocus sativus L.) (چکیده)
62681 - ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ های جدید گندم در شرایط رطوبتی (چکیده)
62682 - اثر تراکم کاشت بر شاخص های رشدی چهار رقم سورگوم دانه ای (چکیده)
62683 - اثرات الگوی کاشت و تراکم بر روی شاخص های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays) در شرایط رقابت با تاج خروس (Amaranthus retroflexus) (چکیده)
62684 - اثر تراکم گیاهی و کود نیتروژنه بر جذب نور و عملکرد ماده خشک در گیاه شاهدانه(Cannabis sativa L) (چکیده)
62685 - بررسی اثر گاوپنبه بر عملکرد و اجزا عملکرد سویا در تراکم های مختلف گیاهی و تاریخ های مختلف کاشت (چکیده)
62686 - بررسی اثر آللوپاتیک اندام هوایی علف هفت بند بر درصد سبز شدن و رشد گیاهچه های گوجه فرنگی و ذرت (چکیده)
62687 - الگوی پراکنش مکانی بانک بذر علفهای هرز زعفران(Crocus satirus L.) با استفاده از ژئواستاتیستیک (چکیده)
62688 - بررسی اثر تاریخ کاشت، اندازه بنه و غلظتهای جیبرلین بر عملکرد زعفران (چکیده)
62689 - مطالعه پویایی مکانی جمعیت های علف هرز در یک مزرعه زعفران (Crocus sativus L.) با اسفاده از ژئواستاتیستیک (چکیده)
62690 - بررسی مراحل فنولوژی علف هرز کاتوس (Cynanchum acutum) (چکیده)
62691 - بررسی مقاومت فالاریس (Phalaris minor) به علف کش فنوکساپروپ – پارا – اتیل (چکیده)
62692 - ارز یابی تغییرات مکانی و واکنش علفهای هرز به عملیات زراعی متداول در یک مزرعه چغندر قند در مشهد (چکیده)
62693 - Identifying Fracture parameters of polymer composites (چکیده)
62694 - Theoritical study of the heteropropellanes (چکیده)
62695 - Ab initio study of the single-atom peri-bridged naphthalenes (چکیده)
62696 - بررسی خوردگی میکروبی لوله های سیمانی فاضلاب توسط باکتریهای اکسید کننده گوگرد (چکیده)
62697 - مطالعه خوردگی میکروبی لوله های فولادی و چدنی در آبهای سخت و شیرین (چکیده)
62698 - Ring Opening of Epoxides By Zn(OAc)2 /1,7-Bis(2-Benzoic Acid)-1,4,7-Trioxaheptane (ZnBBATOH) as a New Catalyst (چکیده)
62699 - A Facile and Efficient Synthesis of A New Class of Crown Ethers, (چکیده)
62700 - اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت وچگونگی آن (چکیده)