بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 81640

80851 - Biosystematic study of Anura in the Markazy Province of central Iran (چکیده)
80852 - تنوع زیستی گونه های گیاهی اطراف منطقه حفاظت شده دریاچه بزنگان (چکیده)
80853 - The Effect of Anionic Salts Feeding During Dry Period on Metabolism and Health of Dairy Cows (چکیده)
80854 - Relationships between fertility and serum calcium and inorganic phosphorus in dairy cows (چکیده)
80855 - Differentiation of Heel Pain from Other Hoof Pain in Horses (چکیده)
80856 - Interpretation of bovine serum total calcium: effects of adjustment for albumin and total protein (چکیده)
80857 - تاثير انجماد و انكوباسيون در جداسازي باكتري استافيلوكوك از ورم پستان تحت باليني در گاو (چکیده)
80858 - Post-parturient haemoglobinuria in Iranian river buffaloes: a preliminary study (چکیده)
80859 - Efficacy of dried colostrum powders in the prevention of diarrhea in neonatal Holstein calves (چکیده)
80860 - Asymptoticity aspect of the quadratic functional equation in multi-normed spaces (چکیده)
80861 - Protection against Listeria monocytogenes by ODN containing CpG motifs in BALB/c and C57BL/6 mice (چکیده)
80862 - The role of interleukine-12 in protection induced by CpG ODN against Listeria monocytogenes in BALB/c and C57BL/6 (چکیده)
80863 - Comparative acetaminophen absorption test as a diagnostic tool for the evaluation of the reticular groove reflex (چکیده)
80864 - Using haematological and serum biochemical findings as prognostic indicators in calf diarrhoea (چکیده)
80865 - Experimental Oleander (Nerium oleander) poisoning in goats: Clinical and pathological study (چکیده)
80866 - Outbreaks of cardiomyopathy in lambs due to foot and mouth disease (چکیده)
80867 - Effect of essential oils and temperature on storage improvement of Sour cherry (چکیده)
80868 - نقدی از (دیگر- ایران) شناسی انگلیسی ها (چکیده)
80869 - ساخت غشاء الیاف توخالی پلی سولفون و بررسی اثر حلال و فاصله هوائی بر مورفولوژی غشاء (چکیده)
80870 - مطالعه اثرات تنش آب به همراه کاربرد زئولیت طبیعی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بادرشبی Dracocephalum moldavica (چکیده)
80871 - Influence of Population Stracture on (چکیده)
80872 - صلح جهانی و ضرورت برسمیت شناختن تفاوتها (چکیده)
80873 - بررسی اثرات آللوپاتی اسانس Bunium persicum و Cuminum cyminum بر جوانه زنی بذور برخی از علفهای هرز (چکیده)
80874 - بررسی جنبه های کشت درون شیشه ای گل راعی بومی ایران(Hypericum perforatum) (چکیده)
80875 - تاثیر پرخوران محدود همراه با اینترکولینگ بر کاهش دود سیاه در موتورهای اشتعال تراکمی (چکیده)
80876 - شبیه سازی موتورهای دوزمانه اشتعال جرقه ای به روش شبه بعدی (چکیده)
80877 - نقد روش شناسی تحقیقات تربیتی در ایران (چکیده)
80878 - Source fault structure of the 2003 Bam earthquake, southeastern Iran, interred from the aftershock d (چکیده)
80879 - Serum and whole blood inorganic phosphorus in lambs from birth to 400th day of life: effect of weaning as a cutoff point between neonatal and adult levels (چکیده)
80880 - بررسی ساختواژی پسوند نام آوایی است در گویشهای خراسان (چکیده)
80881 - گذر از مالکیت به نمود در زبان فارسی (چکیده)
80882 - تشخیص سازگاری پیوند ارقام مهم گلابی ایران روی پایه کوئینز با استفاده از مطالعات ایزوآنزیمی و نشاسته (چکیده)
80883 - ارزیابی میزان چرخش جریان درون محفظه سیلندر یک موتور دیزل به وسیله دستگاه Swirl Meter (چکیده)
80884 - کاهش آلودگی در موتورهای بنزینی با تبدیل سیستم سوخت رسانی کاربراتوری بهمراه مانی فولد گرم به سیستم جدید کاربراتورهای تبخیری با مانی فولد سرد.Reduction of SI engine pollutions by converting carburatore fuel system with warm inlet manifold to (چکیده)
80885 - بررسی تاثیر انباشت Cr+3 بر رشد و غلظت برخی عناصر معدنی در گیاه جعفری (چکیده)
80886 - Ischaemia/Reperfusion Injury in Experimentally Induced Abomasal Volvulus in Sheep (چکیده)
80887 - Veterinarians and dairy nutrition management: basic concepts and design-it-yourself—a veterinary-oriented ration evaluation program (چکیده)
80888 - اهمیت مطالعات پوشش گیاهی در حفاظت از حیات وحش میانکاله, استان مازندران (چکیده)
80889 - Documenting and Comparing Plant Species Diversity by Using Numerical and Parametric Methods in Khaje Kalat, NE Iran (چکیده)
80890 - بررسی فلور، ساختار رویشی و کورولوژی عناصر گیاهی در ارتفاعات کلات – زیرجان گناباد (چکیده)
80891 - تحلیل مقایسه ای بروش اجزاء محدود، گالرکین بدون المان، اجزاء مرزی و حجم محدود در مسائل مکانیک جامدات (چکیده)
80892 - تحلیل ارتعاشات تیر تیموشنکو دارای ترک باز لبه ای (چکیده)
80893 - Low Complexity turbo Equalisation for Power line communications (ترازگر توربوی با پیچیدگی کم برای مخابرات با استفاده از خطوط انتقال برق) (چکیده)
80894 - رویکرد حوزه ای به ذهن و زبان از منظر عصب شناسی و زبانشناسی (چکیده)
80895 - بررسی میزان آفلاتوکسین M1 در شیر پاستوریزه شهرستان گناباد (چکیده)
80896 - بررسی فراوانی باکتریهای سرمادوست در شیر مخزن تحویلی به کارخانه های شیر پاستوریزه مشهد و تاثیر این باکتریها بر ویژگیهای شیر پاستوریزه تولید شده (چکیده)
80897 - بررسی وقوع ورم پستان تحت بالینی در یک گاو شیری با استفاده از تست کالیفرنیایی شیر، شمارش سلولهای سوماتیک، تعیین بار میکروبی و اثرات درمان با پنی سیلین در میزان شیر دهی آنان (چکیده)
80898 - Effect of transportation stress on blood and bronchoalveolar lavage fluid components in calves (چکیده)
80899 - Effect of Different non Starch Polysaccharides in Semi Purified Diets on Performance and Intestinal Microflora of Young Broiler Chickens (چکیده)
80900 - بررسی تعاملات نظام‌های تحقیق‌، ترویج و کشاورزان مطالعه موردی :استان گلستان، محصول پنبه (چکیده)