بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 81592

80901 - Evidential inference based on record data and inter-record times (چکیده)
80902 - Statistical Evidence Methodology for Model Acceptance based on Record Values (چکیده)
80903 - Comparison of record data and random observations based on statistical evidence (چکیده)
80904 - برخی از معیارهای پشتیبانی از فرضیه های آماری (چکیده)
80905 - Energy and Momentum Approaches for Analysis of Gradually-varied Flow through Compound Channels (چکیده)
80906 - Variability of hydraulic parameters in coarse porous media (چکیده)
80907 - تحلیل جریان از بدنه سدهای سنگریزه ای به روش اجزا محدود در قالب شبکه ثابت (چکیده)
80908 - کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در روندیابی متمرکز سیلاب (چکیده)
80909 - ON THE PERFORMANCE OF DIFFERENT EMPIRICAL LOSS EQUATIONS FOR FLOW THROUGH COARSE POROUS MEDIA (چکیده)
80910 - Equations for discharge calculation in compound channels having homogeneous roughness (چکیده)
80911 - Calibration of Hydraulic Parameters for Flow through Rockfill Structures (چکیده)
80912 - ضربکر شور از یک جفت از p-گروههای متناهی (چکیده)
80913 - Influence of Data Structure on Estimates of Maternal Parameters (تاثیر ساختار ژنتیکی جمعیت برروی برآورد پارامترهای مربوط به صفات تحت تاثیر اثرات مادری) (چکیده)
80914 - Some properties on the Schur multiplier of a pair of groups (چکیده)
80915 - Ultra Isologism of Groups (چکیده)
80916 - Antimicrobial susceptibility testing ofMannheimia haemolytica and Pasteurella multocida isolated from calves with dairy calf pneumonia (چکیده)
80917 - جداسازی وشناسایی پاستورلاهای دستگاه تنفس فوقانی گوساله های سالم ومبتلا به بیماری تنفسی (چکیده)
80918 - The analysis and feasibility of using heat pipe cooling in drilling applications (چکیده)
80919 - The structure of Bell groups (چکیده)
80920 - The commutator subgroup and Schur multiplier of a pair of finite p-groups (چکیده)
80921 - طراحی خفه کنها در سیستم های ورودی و خروجی موتورهای احتراق داخلی (چکیده)
80922 - N-Junction Modeling in Perforate Silencer of Internal Combustion Engine (چکیده)
80923 - Effects of conjugated linoleic acid on in vitro prostaglandin production by bovine fetal endometrial cells (تاثیر CLA بر تولید پروستاگلندینها در شرایط آزمایشگاهی) (چکیده)
80924 - Effect of clinical mastitis on production and days from first breeding to conception in Holstein cows using survival analysis test (تاثیر ورم پستان بر تولید و DFBC در گاوهای هلشتاین) (چکیده)
80925 - بررسی تاثیر جیره های حاوی اسیدهای چرب روغن نخل بر ویژگیهای تولید شیر و دینامیک فولیکولی گاوهای تازه زای هلشتاین (چکیده)
80926 - مدلسازی خفه کنها در سیستم خروجی موتورهای احتراق داخلی (چکیده)
80927 - مطالعه جریان اطراف روتور ساونیوس به کمک حل عددی و آزمایش در تونل باد (چکیده)
80928 - An improved design method for estimating the annual auxiliary energy requirement for solar heating building (چکیده)
80929 - Effect of welding parameters on the microstructure and mechanical properties of fraction stir welds of 70%Cu-30%Zn alloy (اثر یارامترهای جوشکاری روی ساختار میکروسکیی و خواص مکانیکی الیاژ Cu-Zn جوشکاری اصطکاکی شده) (چکیده)
80930 - Melting temperature, transformation and metastable phase diagram of rapidly solidified Ag-Cu alloys (چکیده)
80931 - مطالعه رفتار و سینیتیک ییر سختی الیاژ Al-356A (چکیده)
80932 - تکامل روش اشبی در انتخاب مواد مهندسی به کمک تحلیل های المان محدود (چکیده)
80933 - تاثیر دمای ییر سختی بر روی خواص الیاژ Al-7075 مورد استفاده در دستگاه جوش یلاستیک (چکیده)
80934 - اندازه گیری تغییرات دسترسی در منطقه کلانشهری سیدنی (2001-1991) (چکیده)
80935 - Higher Education and Globalization: Rethinking in universalism vs. particularism (چکیده)
80936 - Math Modeling in Educational Research: An Approach to Methodological Fallacies (چکیده)
80937 - Approximate double centralizers (چکیده)
80938 - Dynamical systems on Hilbert C*-modules (چکیده)
80939 - q-norms are really norms (چکیده)
80940 - On (co)homology of triangular Banach algbras (چکیده)
80941 - Hahn-Banach theorem in generalized 2-normed spaces (چکیده)
80942 - Refinements of reverse triangle inequalities in inner product spaces (چکیده)
80943 - More on reverse triangle inequality in inner product spaces (چکیده)
80944 - σ-derivations in Banach algebras (چکیده)
80945 - Orthogonal constant mappings in isosceles orthogonal spaces (چکیده)
80946 - The effect of water vapor on the performance of commercial polyphenylene oxide and Cardo-type polyimide hollow fiber membranes in CO2/CH4 separation applications (چکیده)
80947 - Gas permeation properties of commercial polyphenylene oxide and Cardo-type polyimide hollow fiber membranes (چکیده)
80948 - Analysis of indigenous zinc in alkaline sodic soil solutions by graphite furnace atomic absorption spectrometry (چکیده)
80949 - Changes in composition of soil aqueous phase influence chemistry of indigenous heavy metals in alkaline sodic and acidic soils (چکیده)
80950 - Ion exchange resin and MINTEQA2 speciation of Zn and Cu in alkaline sodic and acidic soil extracts (چکیده)