بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: ND


موارد یافت شده: 56

1 - بررسی تغییرات برخی صفات مورفوفیزیولوژیک، عملکرد و شاخصههای کیفی دو توده کوشیا (Kochia scoparia)تحت شرایط کم آبیاری (چکیده)
2 - بررسی استفاده از شاخص‌های پوشش گیاهی مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای در ارزیابی وضعیت خشک‌سالی کشاورزی (مطالعه موردی: استان خراسان‌شمالی) (چکیده)
3 - The impact of silage additives on undigested NDF and potential digestible NDF of corn, whole barley and alfalfa silages (چکیده)
4 - Geochemical and geochronological evidence for a Middle Permian oceanic plateau fragment in the Paleo-Tethyan suture zone of NE Iran (چکیده)
5 - بهره گیری از تکنولوژیNDT در پایش وضعیت مخازن شرکت طوس فدک (چکیده)
6 - Geochemistry,petrology, and mineralization in volcanic rocks located in south Neyshabour,NE Iran (چکیده)
7 - Determination of martensite start temperature using an electromagnetic nondestructive technology (چکیده)
8 - U-Pb geochronology and petrogenesis of intrusive rocks: Constraints on the mode of genesis and timing of Cu mineralization in SWSK area, Lut Block (چکیده)
9 - بررسی ارتباط گرمایش شهری مشهد با عملکرد پوشش گیاهی شهری وکشاورزی با استفاده ازتصاویرسنجنده لندست درسالهای 2000 تا 2015 (چکیده)
10 - اثر عمل آوری کاه جو با ملاس یا شیره نبات و اوره بر قابلیت هضم، فاکتور تسهیم و تولید توده زنده میکروبی فیبر غیر محلول در شوینده خنثی جداسازی شده (چکیده)
11 - پیش‌بینی روانآب ناشی از ذوب برف با استفاده از مدل SRM و مقایسه با مدل‌های شبکه عصبی ANN و ANFIS (مطالعه موردی: حوضه آبریز سدکارده) (چکیده)
12 - بررسی اثر خشکسالی روی پوشش گیاهی با استفاده از سنجنده MODIS در خراسان رضوی (چکیده)
13 - بررسی تأثیر حفاظت از پوشش گیاهی بر شاخص NDVI در پارک ملی تندوره (چکیده)
14 - بررسی اثر بارندگی بر تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از شاخص NDVI در پارک ملی تندوره (چکیده)
15 - اثر ملاس یا شیره نبات و اوره بر قابلیت هضم فیبر غیر محلول در شوینده خنثی، جمعیت میکروبی و اتصال میکروب های هاضم فیبر کاه جو (چکیده)
16 - تغییرات مکانی و زمانی شوری در استان خراسان رضوی با استفاده از داده های رقومی (چکیده)
17 - U–Pb zircon geochronology, Sr–Nd geochemistry, petrogenesis and tectonic setting of Mahoor granitoid rocks (Lut Block, Eastern Iran) (چکیده)
18 - تخمین عملکرد گندم آبی بوسیله تصاویر ماهواره لندست در برخی از مزارع شهرستان مشهد (چکیده)
19 - سنگ‌زایی، جایگاه تکتونوماگمایی و پتانسیل کانی­سازی گرانیتوییدهای ده­سلم، بلوک لوت، خاور ایران (چکیده)
20 - Prevalence of bovine leukemia virus (BLV) infection in the northeast of Iran (چکیده)
21 - اثر پارامغناطیس اسپین روی میدان بحرانی بالایی در ابررساناهای NdO0.82F0.18FeAs و PrO0.85FeAs (چکیده)
22 - Isolation and Molecular Identification of a velogenic viscerotropic Newcastle Disease Virus, Genotype VIId in a dead Great Crested Grebe (Podiceps cristatus) in Iran’s Northeastern Town of Quchan (چکیده)
23 - Haemadsoroption-RT-PCR Assay: A Novel Simple Approach to Concentrate and increase the sensitivity of detecting NDV from Fecal and Environmental Samples (چکیده)
24 - Vegetation Cover Assessment Based on Soil Properties in Arid and Semi-arid Areas using Landsat Images: A Case Study in Neyshaboor Area (چکیده)
25 - مقاومت الکتریکی حالت عادی ابررسانای NdBa2Cu3O7 براساس مدل جفت پلارونی (چکیده)
26 - تعیین پارامترهای ابررسانایی از روی رسانایی اضافی ناشی از افت و خیزهای حرارتی در ابررسانای Nd(CaPr)-123 (چکیده)
27 - مقاومت حالت عادی ابررسانای بسبلور Nd(Y)-123آلاییده با آلایشهای خنثی (چکیده)
28 - HIGH PRESSURE ELECTRICAL RESISTIVITY OF COMPOSITION CONTROLLED Nd-123 BASED BULK MATERIAL (چکیده)
29 - High Pressure-High Temperature Electrical Resistivity Studies on Nd0.9Ca0.1Ba2Cu3O7-δ (چکیده)
30 - Thermoelectric power and resistivity of Nd1-xPrxBa2Cu3O7-d (چکیده)
31 - Thermoelectric power of charge-neutral Nd1-2xCaxMxBa2Cu3O7-d „M=Th and Pr: Evidence for different types of localization… (چکیده)
32 - Thermoelectric power and resistivity of Nd1-xCaxBa2Cu3Oy and Nd1-xLaxBa2Cu3Oy (چکیده)
33 - مقاومت الکتریکی حالت عادی ابررساناهای Nd1-xPrxBa2Cu3O7-δ (چکیده)
34 - Normal state Hall effect in Nd1-xCaxBa2Cu3O7-d: competition between added charge and disorder (چکیده)
35 - Neutron diffraction studies of Nd1-xPrxBa2Cu3O7-d: Evidence for hole localization (چکیده)
36 - Effect of Urea and Molasses on the Chemical and Fermentational Properties of Citrus Pulp Silage (چکیده)
37 - Magnetic investigation of strain induced martensite evolution (چکیده)
38 - The normal state Hall effect in NdBa2-xLaxCu3O7-delta: Evidence of localization hole by La (چکیده)
39 - Very High Critical Field and Superior Jc-Field Performance in NdFeAsO0.82F0.18 with Tc of 51 K (چکیده)
40 - Isolation and Molecular Pathotyping of Newcastle Disease Virus from Ostrich Flocks of Northeast Iran (چکیده)
41 - Newcastle disease virus isolated from laying chicken flocks is the same strain circulating in broiler flocks of Northeast Iran (چکیده)
42 - Isolation and molecular characterization of Newcastle Disease Virus circulating in broiler flocks of Northeast Iran (چکیده)
43 - Estimating the phylogeny and divergence times of Malaysian Puntius using mitochondrial and nuclear genes (چکیده)
44 - ساختار بلوری، خواص مغناطیسی و مغناطوالاستیکی ترکیب‌های بین فلزی Nd6Fe13-xCoxCu (چکیده)
45 - Influence of Co substitution on magnetoelastic properties of Nd6Fe13Cu compound (چکیده)
46 - Sr–Nd isotope geochemistry and petrogenesis of the Chah-Shaljami granitoids (Lut Block, Eastern Iran) (چکیده)
47 - The almost sure convergence of weighted sums of ND r.v.s (چکیده)
48 - Effect of Air Temperature of a Tower Heat-Dryer on In Vitro First Order NDF Disappearance Kinetics of Brewer s Grain (چکیده)
49 - In vitro digestibility and neutral detergent fibre andlignin contents of plant parts of nine forage species (چکیده)
50 - بررسی و برآورد نقش عوامل اقلیمی بر NDVI گندم با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS در منطقه عمومی شهرستان مشهد (چکیده)
51 - The Effects of Feeding Cubed Complete Ration on Feedlot Male Calves (چکیده)
52 - مطالعه تغییرات بازتابی مزارع گندم در مشهد با استفاده از تصاویر MODIS (چکیده)
53 - The effect of non fiber carbohydrate on in vitro fi rst order NDF disappearance of alfalfa (چکیده)
54 - The effect of non- fibre carbohydrate on in vitro NDF disappearance of various ruminant feeds (چکیده)
55 - Estimating Wheat Planted area in North East of IRAN by MODIS sensor (چکیده)
56 - پایش خشکسالی کشاورزی در دشت مشهد با استفاده از نمایه NDVI و معرفی نمایه جدید APVI (چکیده)